Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học phần 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

108 101 0
 • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:56

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học phần 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)              !   ∀# ∃%& ∋&()∋ )∗+ ,% −%& ,&./ 0123 ∃&4) 567) −89 [] : ;/ ∃&4)! %6 6?) λ! =Ν)∋ =7)9 σΨΑ ϑ%6 −ΕΨ3 ω/Α)9 =&Α =Λ)= −Ł) −=%)= κ #=∗) ∃β)∋ )=Α/Σ −δ Υ%/ ϑ%6 υ #=∗) Κ =Λ)= −=%)= ε=?& )&.Υ #=ο) 5< ϑ% | )∋=Α ∃Α) 0∗/ 3>Α −ϖ 5< ϑ% Ռ/ 5Α #=…# 3=&Α −=1Ι)∋! ε=δ)∋ −=Α+ 0ϕ& /+ )=&4) ∋&? −Εψ 3>Α 5< Θ1 )∆/ 3χ 5Ž −=Α+ 0ϕ& =Ν)∋ =7)9 ττΩ λΩ  „ Θ1 Ω! )=1)∋ ττ λ  „ Θ1 ! Λ ϑ∀+ 3∗) ∋&(& −=α3= ,% 3=Ρ3 ∴ 3Μ− 3=Ρ3! ϑ% −=ϖ ,7& 0Κ ε&ΚΥ 3=_)∋ ε∆− ω/( #=…# 3=&Α • Α& −ΕΣ −?3 ΘΡ)∋ =1Ι)∋ #=?# ∋&()∋ ∋&(& Υ&)= =67 3∗) −=&∆− −Ε6)∋ ωηΑ −ΕΛ)= Θ7+ =Φ3 6?) ∴ −&Κ/ =Φ3 ϑΛ −Ε6)∋ )Μ& Θ/)∋ Υδ) −6?) 3χ )=θ)∋ ε=?& )&.Υ Εγ− −Ε8/ −12)∋ =Φ3 5&)= ε=χ 3χ −=Κ −Ψ −ΛΥ −=γ+ 0123 ε&∆) −=_3 =& 0χ ∋&?6 ϑ&4) 3∗) 5ϖ ΘΡ)∋ #=1Ι)∋ #=?# )∗+ 0Κ ∋&()∋ ∋&(& ∋&η# =Φ3 5&)= =&Κ/ 0123 ε&∆) −=_3Σ =Λ)= −=%)= 0123 ε=?& )&.Υ / 0&ΚΥ9 Ε/+[) 07− 0123 ε=? )=&[/ −=δ)∋ −&) −Ε6)∋ ΥΜ− 0Ι) ϑψ −=]& ∋&Α) =123 0&ΚΥ9 _3 0Μ −α3= 3Ψ3 3>Α =Φ3 5&)= −Ε6)∋ ε=& −&∆# )=∀) ε&∆) −=_3 ∃ψ =7) 3=∆ −=Ρ 0Μ)∋! φ& +4/ 3∗/ 0ϕ& Υφ& #=1Ι)∋ #=?# Θ7+ =Φ3 =&.) )Α+Σ #=1Ι)∋ #=?# )∗+ α− 0123 ε=/+∆) ε=α3= 5ϖ ΘΡ)∋ Λ −=∆ #=7Υ ϑ& 5ϖ ΘΡ)∋ 3=> +∆/ ε=& =Λ)= −=%)= 3?3 ε&∆) −=_3 Υφ& ε=χ =&Κ/Σ −Ε8/ −12)∋  • Μ− 5< +4/ 3∗/ 3Ι ∃() ε=& 5ϖ ΘΡ)∋ #=1Ι)∋ #=?# ∋&()∋ ∋&(& Υ&)= =67 Ε6)∋ 3?3 −&∆− −=Ψ3 =%)=Σ ,/+.) −∀#Σ δ) −∀#Σ #=1Ι)∋ #=?# )∗+ −=1])∋ 0123 ΘΗ)∋ ε=& #=?− =&.) 3?3 ϑγ) 0[ Υ% ΘΗ)∋ 3?3 #=1Ι)∋ #=?# Θ7+ =Φ3 ε=?3 ε=δ)∋ =&./ ω/( =& =Φ3 5&)= ε=δ)∋ =&Κ/ ň 3?3 ε&∆) −=_3 =6ζ3 =&Κ/ 3=1Α 0∗+ 0> −=Λ ∋&?6 ϑ&4) )4) 5ϖ ΘΡ)∋ #=1Ι)∋ #=?# )∗+ υ =Ν)∋ =7)9 &∆− #=ο) 5< −=α3= =2# ϑ%6 3=ϕ 3=γΥ Ω Ω Ω ˜ ς Ω τ ˜ υ Ω ˜ ˜ ς τ ˜ ˜ ˜ ƒ Ω ˜ Π&.) #=?# =7) 3=∆ ∋&()∋ ∋&(& ,%9 Ο?3 0ψ)= ň )=/ 3∗/ 3∗) ∋&()∋ ∋&(& 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học phần 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học phần 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học phần 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay