Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học phần 2 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

52 102 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:54

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học phần 2 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăT ăNHIÊN TR NGă *************** IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăT ăNHIÊN *************** ăB̀IăGI NG NGăPH́PăDNG YăH ăB̀IăGI ăPH Că TI NGăVI Tă ăTI UăH C MÔN:ăPH (H căph NGăPH́PăD YăH Că năII) TI NGăVI Tă ăTI UăHcăTi Cuăh c D̀ngăchoăh ăCaoăđ ngăngƠnhăGíoăd (H căph năII) D̀ngăchoăh ăCaoăđ ngăngƠnhăGíoăd căTi uăh c ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNg iăth căhi n:ăPh măTh yăT n B ămôn:ăGíoăd căTi uăh c Ng iăth căhi n:ăPh măTh yăT n T :ăGD Ti uăh c Qu ng Ng̃i, 6/2015 L IăGI IăTHI U ǵp ph n đ i m i công t́c đ̀o t o, b i d v t t cho vi c h c t p, thi k t th́c h c ph n Ph Ti u h c, h c ph n (g i t t: Ph ng gío viên Ti u h c v̀ ph c ng ph́p d y h c ti ng Vi t ng ph́p d y h c ti ng Vi t Ti u h c 2) đ ng th i nh m nâng cao n ng l c chuyên môn v̀ nghi p v s ph m cho ćc sinh viên ng̀nh Gío d c Ti u h c, Cao đ ng ch́nh quy, ch́ng t ch c biên so n b̀i gi ng Ph ng ph́p d y h c ti ng Vi t Ti u h c biên so n b̀i gi ng ǹy, ch́ng đư d a v̀o n i dung ch B Gío d c v̀ ̀o t o c̀ng Gío tr̀nh “Ph ng tr̀nh c a ng ph́p d y h c Ti ng Vi t - T p - Gío tr̀nh đ̀o t o gío viên Ti u h c h C SP v̀ SP 12+2 - B Gío d c v̀ ̀o t o” c bi t l n biên so n ǹy, ch́ng đư c so n theo h ng tinh gi n v̀ cô đ ng kh n ng cho ph́p, nh m t́ch c c h́a ho t đ ng nh n th c c a ng i h c, ḱck th́ch ́c śng t o v̀ kh n ng gi i quy t v n đ , t gím śt v̀ đ́nh gí k t qu h c t p c a ng i h c, nh m gíp ng i h c n m b t v n đ m t ćch g n, nhanh, ch c v̀ d hi u nh t ph̀ h p v i h c theo h c ch t́n ch L n đ u tiên, b̀i gi ng đ c biên so n theo h ng ph̀ h p v i ng i h c: h c theo h c ch t́n ch , ch c ch n không tŕnh kh i nh ng thi u śt nh t đ nh Ch́ng r t mong nh ng ́ ki n đ́ng ǵp chân th̀nh c a b n đ c, đ c bi t l̀ đ i ng gi ng viên, sinh viên s ph m v̀ gío viên Ti u h c v̀ ngòi t nh Xin trân tr ng c m n! T́c gi Ph m Th y T n M CăL C Trang L i gi i thi u H c ph n Ph ng ph́p d y h c ti ng Vi t Ti u h c Ph n I: Gi i thi u h c ph n Ph n II: M c tiêu h c ph n Ph n III: K ho ch d y h c Ph n IV: N i dung d y h c Ch ng I: Quan m giao ti p d y h c ti ng Vi t Ch ng II: S d ng thi t b v̀ đ d̀ng d y h c đ d y ti ng Vi t 20 Ch ng III: Ho t đ ng ngo i kh́a môn Ti ng Vi t 27 Ch ng IV: B i d 35 Ch ng V: D y ti ng Vi t cho h c sinh dân t c ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t 42 PH NGăPH́PăD YăH CăTI NGăVI Tă ăTI UăH C (H căph nă2) PH NăI:ăGI IăTHI UăH CăPH N H c ph n Ph “Ch ng ph́p d y h c ti ng Vi t ng tr̀nh khung Gío d c Ti u h c đ i h c ng̀nh Gío d c Ti u h c tr̀nh đ Cao đ ng” ban h̀nh theo quy t đ nh s 39/2006/Q - HPV tr ng Tr ng i h c Ph m V n c biên so n theo ng̀y 10/9/2012 c a Hi u ng Ch ng tr̀nh h c ph n g m ch ng: Ch ng I: Quan m giao ti p d y h c ti ng Vi t Ch ng II: S d ng thi t b v̀ đ d̀ng d y h c đ d y ti ng Vi t Ch ng III: Ho t đ ng ngo i kh́a môn ti ng Vi t Ch ng IV: B i d Ch ng V: D y ti ng Vi t cho h c sinh dân t c ng h c sinh gi i môn ti ng Vi t T̀IăLI UăTHAMăKH O [1] B Gío d c v̀ ̀o t o - 2000 - Ph ng ph́p d y h c ti ng Vi t - T p hai - Nh̀ xu t b n Gío d c - H̀ N i [2] V Kh c Tuân - 2002 - Tr̀ ch i th c h̀nh ti ng Vi t l p (ph n Luy n t p t ng h p) - Nh̀ xu t b n Gío d c - Th̀nh ph H Ch́ Minh [3] V Kh c Tuân - 2004 - Tr̀ ch i th c h̀nh ti ng Vi t l p - T p m t - Nh̀ xu t b n Gío d c - Th̀nh ph H Ch́ Minh PH N II:ăM CăTIÊUăH CăPH N 1/ăKi năth c: Sau h c xong n i dung ǹy, ng - D y h c ti ng Vi t h i h c s ć thêm m t s ki n th c c b n v : ng v̀o ho t đ ng giao ti p - N m ch c t m quan tr ng, ́ ngh a c ng nh ph ng ph́p b i d ng h c sinh gi i môn ti ng Vi t - Ć ki n th c v t m quan tr ng v̀ ́ ngh a c a vi c s d ng ćc ph ng ti n - thi t b - đ d̀ng d y h c đ d y ti ng Vi t Bi t ćc lo i thi t b v̀ đ d̀ng d y h c môn ti ng Vi t - Bi t đ Ti u h c c̀ng ng d ng c a ch́ng d y - h c c ćc h̀nh th c ho t đ ng ngo i kh́a môn ti ng Vi t - N m ch c ph Ti u h c ng ph́p d y ti ng Vi t cho h c sinh dân t c 2/ K ăn ng: - Ć ph h ch ng ph́p v̀ k n ng vi c so n - gi ng môn Ti ng Vi t tr ng Ti u ng v̀o ho t đ ng giao ti p - Ć k n ng lên ch ng tr̀nh, so n gío ́n v̀ th c hi n ho t đ ng b i d ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t - Bi t l̀m v̀ s d ng đ d̀ng d y h c đ d y ti ng Vi t ph̀ h p v i yêu c u: đ́ng ĺc, đ́ng li u l - Xây d ng đ Ć ph ng v̀ ć ngh thu t c ćc h̀nh th c ho t đ ng ngo i kh́a ph̀ h p v i n i dung h c t p ng ph́p, k n ng vi c so n gío ́n v̀ t ch c d y - h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c 3/ăTh́iăđ : Ć ́ th c vi c r̀n luy n nâng cao tr̀nh đ chuyên môn, n ng l c s ph m đ ć th đ́p ng đ c yêu c u ng̀y c̀ng cao đ̀o t o Gío viên Ti u h c, ph̀ h p v i m c tiêu c a Gío d c Ti u h c PH N III:ăK ăHO CHăD YăH C H căph n:ăPH NGăPH́PăD YăH CăTI NGăVI Tă ăTI UăH Că2 - S t́n ch : 02 - Tr̀nh đ sinh viên: N m th III – h Cao đ ng Gío d c Ti u h c - Phân b th i gian: Trên l p: 30 ti t Ho t đ ng nh́m: 45 ti t T h c, t nghiên c u: 60 ti t - i u ki n tiên quy t: h c Ph ngăph́păd yăh căti ngăVi t ăTi uăh că1 - Nhi m v c a sinh viên: - D l p - T nghiên c u v̀ b́o ćo k t qu nghiên c u - Th c hi n ćc ho t đ ng th c h̀nh: so n gío ́n, t p gi ng, nghe gi ng… -Tiêu chu n đ́nh gí sinh viên: - So n gío ́n, th c h̀nh t p gi ng… : 40% - Thi k t th́c h c ph n (vi t) : 60% 7- Thang m: 10 8-H ng d n t nghiên c u: Sinh viên: + T nghiên c u gío tr̀nh + Th c hi n ćc câu h i v̀ b̀i t p th c h̀nh gío viên yêu c u - N i dung chi ti t h c ph n: (gi ng d y l p – không k t nghiên c u) Ch ng 1: Quan m giao ti p d y h c Ti ng Vi t 1.1 Giao ti p v̀ ho t đ ng giao ti p 1.2 Nh ng c s c a quan m giao ti p d y h c Ti ng Vi t 1.3 S th hi n c a quan m giao ti p d y h c Ti ng Vi t 1.4 Th c h̀nh: so n m t s b̀i v̀ t p d y Ch ng 2: S d ng thi t b v̀ đ d̀ng d y h c đ d y Ti ng Vi t 2.1 T m quan tr ng v̀ ́ ngh a c a vi c s d ng thi t b v̀ đ d̀ng d y h c đ d y Ti ng Vi t 2.2 Ćc lo i thi t b v̀ đ d̀ng d y h c môn Ti ng Vi t Ti u h c 2.3 H ng d n s d ng thi t b v̀ đ d̀ng d y h c đ d y Ti ng Vi t 2.4 H ng d n t l̀m m t s đ d̀ng d y h c 2.5 Th c h̀nh v̀ l̀m đ d̀ng d y h c môn Ti ng Vi t Ch ng 3: Ho t đ ng ngo i kh́a môn Ti ng Vi t 3.1 Vai tr̀, v tŕ c a ho t đ ng ngo i kh́a môn Ti ng Vi t 3.2 Ćc h̀nh th c ho t đ ng ngo i kh́a môn Ti ng Vi t 3.3 H ng d n ćch t ch c m t s h̀nh th c ho t đ ng ngo i kh́a môn Ti ng Vi t 3.4 Th c h̀nh Ch ng 4: B i d ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t 4.1 ́ ngh a v̀ nhi m v c a vi c b i d 4.2 T ch c b i d ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t 4.3 Th c h̀nh: chu n b n i dung v̀ h ng d n m t s bu i b i d ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t Ch ng 5: D y Ti ng Vi t cho h c sinh dân t c 5.1 M t s v n đ chung v ph tr ng ph́p d y h c Ti ng Vi t cho h c sinh dân t c ng Ti u h c 5.2 Ti ng Vi t v̀ môn Ti ng Vi t tr ng Ti u h c v̀ng dân t c 5.3 Ćc nguyên t c d y h c Ti ng Vi t cho h c sinh Ti u h c v̀ng dân t c 5.4 Ph ng ph́p d y Ti ng Vi t cho h c sinh dân t c 5.5 M t v̀i l u ́ d y ćc phân môn c th : 5.5.1 D y t p ńi cho h c sinh dân t c 5.5.2 D y t ng cho h c sinh dân t c 5.5.3 D y câu cho h c sinh dân t c PH NăIV:ăN IăDUNGăD YăH C Ch ngă1 QUANă I MăGIAOăTI PăTRONGăD YăH CăTI NGăVI T 1.1 Giaoăti păvƠăho tăđ ngăgiaoăti p 1.1.1 Kh́iăni măv ăgiaoăti p - Kh o śt v́ d : V́ d 1: “Tr i t́ng th , đ̀nh m i Ćc v̀o Ćc tâu: - Muôn tâu Th Th ng đ ! lâu l m r i, tr n gian không h đ c m t gi t m a ng đ c n l̀m m a đ c u muôn lòi Tr i s tr n gian n i lo n, d u gi ng ńi: - Thôi, c u hưy v Ta s cho m a xu ng! L i c̀n d n thêm: - L n sau, h mu n m a, c u ch c n nghi n r ng b́o hi u cho ta, kh i ph i lên đây! Ćc v đ n tr n gian th̀ n c đư ng p c ru ng đ ng T đ́, h Ćc nghi n r ng l̀ tr i đ m a.” (“Ćc ki n tr i” - Ti ng Vi t - T p hai) V́ d 2: “M t hôm, tôm c̀ng b́ng c̀ng d i đ́y sông, th̀ th y m t v t l b i đ n Con v t thân d t, đ u ć hai m t tr̀n xoe, kh p ng i ph m t l p v y b c ́ng ́nh Th y tôm c̀ng nǵ m̀nh trân trân, v t ńi: - Ch̀o b n! Tôi l̀ ć con! - Ch̀o ć con! B n c ng nh̀ tôm ćc b n Ć lòi ć sông ǹy sao? Ch́ng c ng s ng d sông ng̀i, ć lòi h ao, ć lòi in bi n c ” (“Tôm c̀ng v̀ ć con” - Ti ng Vi t - T p hai) c nh X́c đ nh: - Th ǹo l̀ giao ti p? Ch c n ng c a giao ti p? - Khi có nh t hai ng i g p v̀ b̀y t v i m t u g̀ đ y nh ni m vui, n i bu n, ́ mu n, nguy n v ng ho c nh ng u g̀ đ y th gi i kh́ch quan th̀ gi a h di n m t ho t đ ng giao ti p (g i t t l̀ giao ti p) - Con ng i ć th giao ti p b ng nhi u ph ng ti n kh́c nhau: ́nh śng, c ch , u b … song ph bi n v̀ ti n l i h n c l̀ giao ti p b ng ngôn ng V y: giao ti p l̀ ho t đ ng ti p xúc gi a ćc th̀nh viên xã h i nh m đ t đ n m t ho c m t s m c đích ǹo 1.1.2 Ch ngăc aăgiaoăti p 1.1.2.1 Ch c n ng thông tin: (Ch c n ng thông b́o) - Ch́ng ta d̀ng ngôn ng đ trao đ i cho nh ng tin t c d nh ng nh n th c, nh ng t t - Thông tin th i d ng ng ć t hi n th c kh́ch quan ng ć t́nh ch t nh n th c, t́nh ch t tri th c đ tho mưn yêu c u nh n th c c a ng i đ i v i hi n th c kh́ch quan xung quanh m̀nh - ây l̀ ch c n ng th ng g p nh t c a ho t đ ng giao ti p 1.1.2.2 Ch c n ng t o l p quan h : - Nhi u ng i th ng ngh d ho t đ ng giao ti p Song, ng ng nh thông tin l̀ ch c n ng nh t c a i ńi n ng v i không đ n thu n ch l̀ truy n tin m̀ c̀n ć m c đ́ch t o l p v̀ tr̀ quan h v i nhau: + Nhi u tr̀ chuy n v i không ph i v̀ mu n thông b́o m t n i dung ĺ tŕ, m t hi u bi t, m t nh n th c - m̀ ch l̀ đ h̀nh th̀nh quan h gi a m̀nh v̀ ng i kh́c: ch̀o h i + Ngay c đ́ch thông tin l̀ ch́nh th̀ c ng bao h̀m vi c thi t l p quan h - Ch c n ng t o l p quan h c a giao ti p ǵp ph n t o l p s c ng t́c gi a ng i v i ng i, m t yêu c u không th thi u đ c a xư h i 10 c s t n t i v̀ ph́t tri n + K cho ćc em nghe v cu c đ i riêng c a ćc nh̀ v n, nh̀ th n i ti ng; t ch c nh ng cu c g p g , ti p x́c, nh ng cu c ńi chuy n th v n c ng nh ćc h̀nh th c ngo i kh́a ti ng Vi t kh́c… 4.2.3.ăB iăd ngăv năs ng Hi n nay, nhi u gío viên d y l̀m v n ńi chung v̀ b i d cho h c sinh gi i ńi riêng, th ng l̀m v n ng thiên v d y ćc k thu t l̀m b̀i m̀ không cung c p ćc ch t li u s ng - ći t o nên n i dung b̀i vi t V y nên, b i d ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t, gío viên c n ch́ ́ b i d ng v n s ng cho ćc em 4.2.3.1 V n s ng tr c ti p: - Cho ćc em quan śt, tr i nghi m nh ng g̀ s ph i vi t -T ch c t t qú tr̀nh quan śt, tham quan th c t c a h c sinh Khi ćc em tham quan, gío viên nên đ́ng vai tr̀ d n d t, g i ́, t o ngu n c m h ng, kh i d y suy ngh ćc em… -T ch c nh ng bu i ngo i kh́a ti ng Vi t - V n h c: + Tr̀ ch i ti ng Vi t + Ngâm th , k chuy n + S u t m V n h c dân gian… 4.2.3.2 V n s ng gín ti p: V n s ng c ng đ cb id ng gín ti p qua śch v , v̀: - Nh ng kinh nghi m c a đ i s ng, nh ng th̀nh t u v n h c, khoa h c, t t ng, t̀nh c m c a ćc th h tr c v̀ c nh ng ng iđ ng th i đ u đ c ghi l i śch v - N u không đ c th̀ không ti p thu đ c n n v n minh c a lòi ng i, đ c nhi u th̀ kh n ng ti p nh n s t ng lên nhi u l n, kh n ng t̀m hi u đ́nh gí cu c s ng, nh n th c ćc m i quan h c a t nhiên, xư h i… s t ng lên, hi u đ t ng c a ng i kh́c, nh đ́ m̀ v n s ng t ng lên 38 ct - c nhi u: nh n th c s đ c nâng cao,t̀nh c m s rung đ ng, n y n , n ng l c h̀nh đ ng, s c śng t o s đ đ cb id cm s c kh i d y nh đ́ m̀ tâm h n ng… Mu n v y: - Gío viên c n xây d ng cho h c sinh h ng th́ v̀ th́i quen đ c śch Ph i l̀m cho h c sinh th́ch đ c, th y đ c kh n ng đ c l̀ ć ́ch cho ćc em su t c cu c đ i… đ c śch t o cho m̀nh m t cu c s ng tŕ tu đ y đ v̀ ph́t tri n - Gío viên c n đ nh h ng cho h c sinh l a ch n śch, b́o đ đ c - đ c ć ch n l c - Gío viên c n gío d c th́i đ đ c cho ćc em: kiên tr̀, ch u kh́, không ph i ch đ c đ gi i tŕ m̀ c̀n ph i đ c ć suy ngh , liên h ŕt nh ng b̀i h c b ́ch 4.2.4 B iăd 4.2.4.1 B i d -B id ngăki năth c, k ăn ngăti ngăVi t ng ki n th c, k n ng t ng : ng ĺ thuy t v t cho h c sinh: + Phân lo i, nh n di n t ng ki u t theo c u t o + Ćc t c̀ng ngh a, g n ngh a, t tŕi ngh a, t c̀ng âm kh́c ngh a - L̀m gìu v n t hay luy n k n ng n m ngh a t v̀ s d ng t cho h c sinh 4.2.4.2 B i d ng ki n th c, k n ng ng ph́p: - Kh́i ni m câu - Ćc ki n th c v c u t o ng ph́p c a câu, ćc th̀nh ph n câu v̀ ć k n ng phân t́ch ćc th̀nh ph n câu - Ki n th c v̀ ć k n ng phân lo i, vi t ćc câu theo c u t o - Ki n th c v̀ k n ng phân lo i, vi t ćc ki u câu theo m c đ́ch ph́t ngôn - Ki n th c v̀ k n ng s d ng d u câu 39 - Ki n th c v t lo i v̀ k n ng x́c đ nh t lo i 4.2.4.3 B i d ng c m th v n h c: C m nh n v n h c, ńi ch́nh x́c h n ti p nh n v n h c l̀ m t qú tr̀nh ho t đ ng nh n th c th m m r t đ c bi t, ph c t p v̀ ć t́nh śng t o B i d ng c m th v n h c l̀ m t qú tr̀nh r t lâu d̀i v̀ công phu, g m: +B id ng v n s ng + Ph́t hi n ćc t́n hi u ngh thu t, đ́nh gí ch́ng… 4.2.4.4 B i d ng l̀m v n: N i dung b i d ng l̀m v n nh m trau d i v n s ng, v n v n ch h c sinh, nh m nâng cao n ng l c c m nh n v̀ di n t ng cho h c sinh, h c sinh đ c luy n vi t theo ćc th lo i, ćc ki u b̀i đư h c, r̀n ćch ngh , ćch c m ch n th t, śng t o, luy n ćch di n t ch́nh x́c, sinh đ ng, h n nhiên v̀ ti n t i ć ńt riêng, đ c đ́o G m: - R̀n k n ng phân t́ch đ - R̀n k n ng quan śt, t̀m ́ - Luy n k n ng l p d̀n ́ - Luy n k n ng vi t v n nh m luy n k n ng di n đ t cho ćc em - B̀i t p luy n d̀ng t , đ t câu - B̀i t p d ng đo n, vi t b̀i 40 CÂUăH IăV̀ăB̀IăT P 1/ Nêu ́ ngh a v̀ nhi m v c a b i d ng h c sinh gi i môn Ti ng Vi t Ti u h c 2/ Thi t k m t phi u kh o śt n ng l c Ti ng Vi t – V n h c cho h c sinh l p (ho c l p 5) đ h c sinh th c hi n th i gian 60 ph́t So n đ́p ́n, bi u m cho phi u kh o śt đ đ́nh gí phân lo i h c sinh 3/ So n gío ́n v̀ th c hi n h at đông d y h c: B i d Ti ng Vi t cho h c sinh l p (ho c 5) 41 ng h c sinh gi i môn CH NGă5 D YăTI NGăVI TăCHOăH CăSINHăDÂNăT C 5.1 M tăs ăv năđ ăchungăv ăph dơnăt că ătr ngăph́păd yăh cămônăTi ngăVi t choăh căsinhă ngăTi u h c 5.1.1 Ti ngăVi tăvƠămônăTi ngăVi tă ătr ngăTi uăh căv̀ngădơnăt c - Trên lưnh th Vi t Nam, g n 60 dân t c s ng ćc v̀ng kh́c M i dân t c ć truy n th ng v n h́a riêng v̀ ć ti ng ńi riêng c a - Tuy nhiên, qú tr̀nh b o v v̀ xây d ng đ t n th̀nh ph c, ti ng Vi t đư tr ng ti n đòn k t th ng nh t ́ ch́ v̀ h̀nh đ ng c a đ i gia đ̀nh dân t c Vi t Nam V̀ th , ti ng Vi t đư tr th̀nh ngôn ng giao ti p chung cho t t c dân t c - Nh ti ng Vi t, ćc dân t c ́t ng ti p thu đ i ć u ki n ti p x́c v̀ nhanh ch́ng c ćc th̀nh t u v n h́a, khoa h c k thu t Vi t Nam c ng nh th gi i Nh ti ng Vi t, ćc dân t c anh em ć u ki n ti p x́c v i nhau, hi u h n, h c h i v̀ ti p thu tinh hoa v n h́a, tinh th n c a đ c̀ng đòn k t v̀ ph́t tri n… 5.1.1.2 Môn Ti ng Vi t tr ng Ti u h c v̀ng dân t c: - Môn Ti ng Vi t chi m m t v tŕ đ c bi t quan tr ng tr ng Ti u h c v̀ng dân t c - V i t ćch l̀ m t môn h c: + Môn ti ng Vi t m r ng t m hi u bi t cho ćc em v ngôn ng + Môn Ti ng Vi t cung c p cho ćc em m t ph ng ti n m i đ suy ngh , nh n th c v̀ giao ti p… + c śch b ng ti ng Vi t, ćc em h c sinh dân t c: M r ng t m hi u bi t v th gi i xung quanh .N mđ c v đ p, s gìu ć c a ti ng Vi t 42 N m đ h ng đ t n c t t ng, t̀nh c m cao đ p c̀ng l̀ng yêu quê c, yêu cu c s ng, l̀ng yêu th ng ng i v̀ truy n th ng c a dân t c ta + Hi u đ c ti ng Vi t, s d ng đ ki n h c ćc môn khoa h c kh́c nh̀ tr c ti ng Vi t, ćc em m i ć u ng 5.1.2 Ćcănguyênăt căd y - h căti ngăVi tăchoăh căsinhăTi uăh căv̀ngădơnăt c 5.1.2.1 D y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c: - Ph ng ph́p d y h c ti ng Vi t g m: + D y h c ti ng Vi t cho ng i b n ng + D y h c ti ng Vi t cho ng i dân t c + D y h c ti ng Vi t cho ng in c ngòi Ba b ph n ǹy c̀ng d y Ti ng Vi t, song gi a ch́ng ta ć nhi u m kh́c c b n - i v i ćc em h c sinh v̀ng dân t c, qú tr̀nh d y - h c ti ng Vi t l̀ qú tr̀nh hòn tòn m i, ti p thu nh ng tri th c hòn tòn m i v ti ng Vi t, h̀nh th̀nh nh ng k n ng v̀ th́i quen m i - H c ti ng Vi t, ćc em h c sinh v̀ng dân t c ph i ti p nh n m t h th ng âm thanh, t ng , qui t c ch́nh t m i l V y nên, qú tr̀nh d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c, th y gío ph i l̀m cho ćc em h c sinh n m ch c nh ng kh́c bi t gi a ti ng m đ c a ćc em v̀ ti ng Vi t, c s đ́ m̀ thay đ i th́i quen ngôn ng đ hình thành nh ng th́i quen ngôn ng m i 5.1.2.2 Nguyên t c d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c: a Nguyên t c d y h c ti ng Vi t l̀ gì? Nguyên t c d y h c ti ng Vi t l̀ nh ng ti n đ ĺ thuy t c b n x́c đ nh n i dung, ph ng ph́p v̀ ćch t ch c ho t đ ng d y h c ti ng Vi t c a th y gío v̀ h c sinh nh m đ t m c đ́ch c a vi c d y h c ti ng Vi t nh̀ tr 43 ng b C s đ x́c đ nh nguyên t c d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c: - M c đ́ch c a vi c d y h c ti ng Vi t ćc tr - Ćc nguyên t c gío d c: Ph ng dân t c ng ph́p d y h c ti ng Vi t cho sinh dân t c l̀ m t b ph n c a gío d c, ǵp ph n th c hi n m c đ́ch gío d c ńi chung Ćc nguyên t c gío d c s l̀ c s đ x́c đ nh nguyên t c d y h c ti ng Vi t - Các qui lu t chi ph i qú tr̀nh d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c c Nguyên t c th c h̀nh giao ti p: - Nguyên t c th c h̀nh giao ti p l̀ nguyên t c chung cho vi c d y ti ng c bi t, vi c d y ti ng cho ng i dân t c, nguyên t c ǹy c̀ng chi m v tŕ quan tr ng h n - Giao ti p l̀ ho t đ ng đ c tr ng cho xư h i lòi ng i, l̀ s ti p x́c trao đ i gi a ć th ǹy v i ć th kh́c xư h i - Ph ng ti n giao ti p ch y u nh t v̀ thu n l i nh t l̀ ngôn ng V y nên, h̀nh th̀nh kh n ng giao ti p b ng ti ng Vi t l̀ m t nh ng yêu c u c b n c a vi c d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c… - M t kh́c, ti ng Vi t l̀ m t h th ng ho t đ ng ch c n ng Ń ch ć s c s ng ń đ c đ t v̀o giao ti p v i t ćch l̀ m t công c T́m l i, ch ć b ng ho t đ ng giao ti p, h c sinh m i th c s hi u ti ng Vi t, m i h̀nh th̀nh đ c th́i quen v̀ k n ng s d ng ti ng Vi t Nguyên t c th c h̀nh giao ti p v a l̀ nguyên t c ch đ o d y h c ti ng Vi t ńi chung, v a l̀ nguyên t c đ c th̀ ph ng ph́p d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c - Nguyên t c th c h̀nh giao ti p chi ph i tòn b n i dung, ćch th c t ch c, ph ng ph́p d y h c ti ng Vi t cho h c sinh h̀nh th̀nh đ k x o đ c, nghe, ńi, vi t b ng ti ng Vi t, n m đ v̀ d ng vi t Ćc k n ng ńi ć th đ 44 c k n ng, c c hai d ng l i ńi: d ng ńi c h̀nh th̀nh h c sinh ch ǹo qú tr̀nh d y ti ng Vi t g n li n v i qú tr̀nh t ch c, h ho t đ ng giao ti p b ng ti ng Vi t… T t c ph i đ ng d n h c sinh tham gia c x́t l i ńi v̀ đ a v̀o ho t đ ng l i ńi… -H ng v̀o ho t đ ng giao ti p c̀n ć ngh a l̀ vi c d y h c ti ng Vi t không ch b́ h p khuôn kh c a ćc gi ti ng Vi t - Qú tr̀nh d y h c ti ng Vi t c̀n l̀ qú tr̀nh t ch c cho ćc em tham gia ho t đ ng xư h i, tham gia th c t Thông qua ćc ho t đ ng ǹy, nh ng k n ng b cđ uđ c h̀nh th̀nh; v n s ng, t̀i n ng c a ćc em ng̀y c̀ng đ c c ng c , kh c sâu thêm d Nguyên t c tính đ n nh h ng qua l i gi a ti ng m đ v̀ ti ng Vi t: - H c sinh dân t c c p śch đ n tr th̀nh th o ti ng m đ , ń s Th ng nh h nh h ct ng đ i ng đ n qú tr̀nh h c ti ng Vi t c a ćc em ng ti ng m đ đ i v i s chi m l nh ngôn ng th hai đ tiêu c c Tuy nhiên, bên c nh nh ng nh h h ng đư n m đ c hi u l̀ ng tiêu c c, ti ng m đ c̀n ć nh ng t́ch c c n a: - i v i ć nhân, hai ngôn ng c̀ng g n th̀ s chi m l nh ngôn ng th hai c̀ng đ g p kh́ kh n h n, ngh a l̀ c̀ng đ b ti ng m đ c n tr h n… - i u ǹy đ̀i h i, ng i th y gío d y ti ng Vi t c n ph i nghiên c u t m ti ng m đ c a ćc em, n m ch c đ c c, nh ng g̀ nh h c nh ng g̀ ć th nh h ng t́ch ng tiêu c c, c n tr vi c h c ti ng Vi t c a ćc em h c sinh T đ́, ph́t huy nh ng nh h ng t́ch c c, h n ch ćc nh h e Nguyên t c tính đ n hi n t ng ti p xúc ngôn ng , kinh t , tr , v n hó gi a dân t c Vi t v̀ dân t c ng - Ćc dân t c anh em n Có vùng g n v i khu dân c c a ng ng tiêu c c i n i đ t tr c ta n m ng: nhi u v̀ng lưnh th kh́c i Kinh sinh s ng, đ́ ć s giao l u v kinh t , ch́nh tr , v n h́a v̀ ḱo theo l̀ ngôn ng x y th ng xuyên v̀ tr c ti p h n i Kinh, ć nhi u ng đ́, ć th ć k t qu - gi a ti ng Vi t v̀ ti ng dân t c ć 45 nhi u m t ng đ ng Ng c l i…! Nh n th c đ c s đ tri n khai n i dung, ch t c ́t ng ng tr̀nh c ng nh ph ng ph́p ph̀ h p nâng cao tr̀nh đ s d ng ti ng Vi t v n h́a cho h c sinh dân i, rõ r̀ng ph i t́nh đ n đ c m c a ph ph́p u n n n th́ch h p, h ph c đ c m ǹy, ch́ng ta s ć ng ng t ng v̀ng, đ ć bi n ng d n h c sinh kh c ph c nh h ng tiêu c c c a ng ng 5.1.3 Ph ngăph́păd yăh căti ngăVi tăchoăh căsinhădơnăt c ng ph́p l̀ g̀? 5.2.3.1 Ph - Trong đ i s ng, ng i nh n th c hi n th c theo nh ng ćch kh́c nhau: + Cách th nh t l̀ nh n th c ph́t hi n, ń ph n ́nh s nh n th c v m t v n đ khoa h c ǹo đ́ ch a h đ c kh́m ph́ Nh n th c đ́ l̀ k t qu c a m t qú tr̀nh t̀m t̀i, nghiên c u c a ć nhân hay t p th + Ćch th hai l̀ nh n th c ph́t hi n l i, ń thu nh n nh ng ći đư đ c khoa h c t̀m Ń th hi n b ng ćch d y h c đ nh n th c tri th c Ph ph́p d y h c ch́nh l̀ ph ng ng ph́p theo ćch th c ph́t hi n l i Ć th ńi đ n ćc ph ng ph́p: - Di n gi ng - ̀m tho i - Phân t́ch ngôn ng - L̀m vi c v i śch gío khoa - Tr c quan - Giao ti p … ch́ng ta ch x́t đ n hai ph Ti ng Vi t v̀ng dân t c: ph 5.1.3.2 Ćc ph ng ph́p tr c ti p, ph ng ph́p chung, cho vi c d y ng ph́p phiên d ch ng ph́p d y h c ti ng Vi t cho h c sinh dân t c: 46 a Ph - Ph ng ph́p tr c ti p: ng ph́p tr c ti p l̀ ph ng ph́p d y ngôn ng th hai không d a c s ti ng m đ v̀ nh ng đ c th̀ c a ń: - Ti ng Vi t đ c ćc em ti p nh n m t ćch tr c ti p b ng ćch ti p thu th ng ćc t ng v̀ ćc m u câu không liên h v i ti ng m đ c a ćc em C th : + Gío viên tr c ti p ph́t âm t ho c câu, c̀n h c sinh l ng nghe v̀ nh c l i theo giáo viên + Vi c gi i ngh a t c a t v̀ câu đ c th hi n b ng ćc v t th t ho c b ng ćc t̀i li u minh h a khác Sau đ́, h c sinh t p s d ng ch́ng theo m u nh ng t̀nh hu ng giao ti p c th * u m: + Ph̀ h p v i đ c m l a tu i c a h c sinh Ti u h c + T p trung s ch́ ́ c a h c sinh v̀o m t m nh t đ́ l̀ ti ng Vi t, c s đ́ ng n ch n nh h ng tiêu c c c a ti ng m đ + Ḱch th́ch h ng th́ c a h c sinh: ćc em đ b ng ti ng Vi t, m i quy t c, t ng đ u đ c tr c ti p nghe - nói c ti p thu l i ńi sinh đ ng nh ng t̀nh hu ng c th g n li n v i cu c s ng * H n ch : + Ch a t́nh đ n s thâm nh p c a ti ng m đ v̀ qú tr̀nh d y h c ti ng + Nhi u tr ng h p n u ch v n d ng ph đ u ki n đ ćc em ć th hi u đ́ng v̀ sâu s c hi n t b Ph ng ph́p tr c ti p s không ng ngôn ng đ c h c ng ph́p phiên d ch: (So śnh đ i chi u ́ ngh a v̀ ng ph́p) - N u nh ph ng ph́p tr c ti p mu n g t b s tham gia c a ti ng m đ v̀o qú tr̀nh d y h c ti ng Vi t, th̀ ph ti ng m đ : 47 ng ph́p phiên d ch r t ch́ ́ s d ng + T t c ćc t , ćc câu đ u đ c liên h , so śnh v i ti ng m đ + T t c ćc b̀i h c, ćc t̀i li u ngôn ng c ng đ u đ c d ch ti ng m đ c a ćc em + Ćc hi n t ng ph́p t ng đ ng ng ph́p m i đ u đ c so śnh v i ćc hi n t ng ng ti ng m đ , ch s gi ng v̀ kh́c gi a chúng * u m: + Ph x́c h n, tŕnh đ ng ph́p phiên d ch vi c gi i th́ch ngh a c a t v̀ câu ch́nh c s c ng th ng nh n th c c a ćc em * H n ch : + H c sinh không t p trung s ch́ ́ nh t v̀o đ i t ng h c t p + H n ch th i gian ho t đ ng giao ti p b ng ti ng Vi t, v̀ v y k n ng v̀ k x o h̀nh th̀nh ch m ch p h n V̀ v y, qú tr̀nh d y h c ti ng Vi t, c n ph i bi t ph i h p ́p d ng m t ćch h p ĺ, śng t o c hai ph - Ćc ph ng ph́p, ph ng ph́p ng ti n d y h c ph i đ c ́p d ng linh ho t ph̀ h p v i n i dung b̀i h c v̀ tr̀nh đ c a h c sinh 5.2 M tăvƠiăl uăýăkhiăd yăćcăph năc ăth 5.2.1 D yăt pănóiăchoăh căsinhădơnăt c 5.2.1.1 V tŕ v̀ nhi m v c a d y T p ńi: a V trí: - Ńi l̀ m t ćc b c d y c a ho t đ ng giao ti p: nghe - nói - đ c - vi t Nh ng d y ńi cho h c sinh dân t c c̀ng quan tr ng h n b i: + Tr c đ n tr ng tr em dân t c ch a bi t ti ng Vi t + Qua d y ńi, ch́ng ta trang b cho h c sinh v n t ng c b n v̀ ćc m u câu đ u ti n t i c n thi t đ ć th h c ti ng Vi t 48 ćc giai đo n sau b Nhi m v : - H̀nh th̀nh n ng l c nghe ćc l i ńi ti ng Vi t đ n gi n, t p ph́t âm đ́ng - Cung c p cho h c sinh v n t ng v̀ m u câu c n thi t đ ć th trao đ i nh ng ch đ đ n gi n - D y h c sinh vi t - ńi th̀nh đo n, b̀i 5.2.1.2 Nh ng đ c m c n l u ́ v ph ng ph́p d y ńi ti ng Vi t cho h c sinh dân t c: a D y nói - d y giao ti p b ng l i ńi mi ng l̀ m t vi c l̀m ć t́nh ch t t ng h p: d y ph́t âm, cung c p, m r ng v n t , d y d̀ng t , đ t câu hay ńi th̀nh đo n, th̀nh b̀i - Ph ng ph́p ch y u l̀ luy n theo m u: Gío viên ph́t âm th t ch́nh x́c, đ h c sinh l p l i i v i nh ng âm h c sinh hay m c l i nên xây d ng b̀i luy n âm - D y ńi không d ng l i nh ng câu đ n l m̀ d y ńi th̀nh đo n, b̀i D y c d ng l i ńi: đ i tho i v̀ đ c tho i b Ngòi ra, d y nói ti ng Vi t cho h c sinh dân t c, c n l u ý: - D y ńi cho h c sinh dân t c c n ti n h̀nh m t ćch tr c ti p - Không th d y ti ng Vi t nh cho ćc h c sinh ćc dân t c khác 5.2.1.3 Ph ng ph́p d y: a D y ph́t âm: - C n d y h c sinh ph́t âm đ́ng t h c âm đ́ l n đâu tiên - Không d y ph́t âm t ng âm r i m̀ g n v i d y t Mu n v y, gío viên c n ph i ć ́ th c r̀n luy n đ ph́t âm đ́ng, rõ 49 - Quan śt ćch ph́t âm, v tŕ ph́t âm ćc âm c a h c sinh đ gíp ćc em ph́t âm đ́ng b D y ćc m u câu: ńi đ - + c ti ng Vi t, h c sinh c n ph i n m đ c m t s m u câu: u tiên gío viên ńi + H c sinh nghe - hi u câu m u + H c sinh ńi l i câu m u + H c sinh nh m u câu - H̀nh th c th hai l̀ h c sinh tr l i theo câu h i c a th y c D y nói th̀nh đo n, b̀i: - D y ńi gi H c v n - B̀i h ng d n ńi theo t̀nh hu ng gi đ nh - B̀i h ng d n ńi theo s phân vai - B̀i h ng d n ńi theo tranh … 5.2.2 D yăt ăng ăchoăh căsinhădơnăt c 5.2.2.1 V n đ x́c đ nh v n t t i thi u: - V n t ng ti ng Vi t r t đa d ng v̀ phong ph́, nhiên th c t , ng i ch s d ng m t s l ng t nh t đ nh - C s quan tr ng đ x́c đ nh v n t t i thi u l̀ t n s v̀ kh n ng s d ng t th c t giao ti p: + ́ l̀ ćc t ng liên quan đ n ćc hi n t th h̀ng ng̀y cu c s ng c a ch́ng ta 50 ng sinh ho t c + t ́ l̀ ćc t ng th ng đ n gi n, thu c ćc đ t̀i th ng đ ng đ c s d ng đ di n đ t nh ng t c d̀ng giao ti p gi a ćc em, nh ng t ng t i c n thi t đ hi u ćc môn h c tr ng Ti u h c 5.2.2.2 M t s nguyên t c c b n gi i ngh a t : - Ćc t m i không đ c gi i thi u m t ćch bi t l p m̀ c n ph i đ a chúng vào b̀i đ c, v̀o ćc k t h p t - D y ngh a ch́nh tr -M im tt c nđ đ c, ćc ngh a ph d y sau c nh c l i b̀i h c sau đ ćc em đ c ôn, c s d ng ch́ng m t ćch đ́ch th c 5.2.2.3 M t s ph ng ph́p gi i ngh a t th ng g p: - S d ng v t th t - S d ng tranh nh - Gi i ngh a b ng ćch d ch ti ng m đ - Gi i th́ch b ng v n c nh 5.2.2.4 Ćc bi n ph́p ghi nh v̀ r̀n luy n s d ng t m i: - Ćc t m i ph i đ c nh c đi, nh c l i nhi u l n v̀ h c sinh ć th́i quen s d ng ćc t đ́ ho t đ ng ńi n ng - Gío viên c n ph i t o ćc b̀i t p t̀nh hu ng kh́c đ h c sinh ć th s d ng c d ng ńi l n d ng vi t 5.2.3 D yăcơuăchoăh căsinhădơnăt c 5.2.3.1 M t s đ c m c n l a ́ d y câu cho h c sinh dân t c: - Môi tr ng giao ti p - Quan h qua l i gi a ng ph́p ti ng Vi t v̀ ng ph́p ti ng m đ c a h c sinh 5.2.3.2 Ph́t tri n v̀ r̀n luy n ćc mô h̀nh c u tŕc ng ph́p cho h c sinh: M t s ki u b̀i t p tiêu bi u: 51 - Tr l i câu h i c a gío viên - H c sinh t đ t v̀ tr l i câu h i theo ćc m u câu - Vi t ti p ćc câu cho hòn ch nh - S p x p l i tr t t ćc câu đ t o th̀nh câu - Gh́p ćc b ph n t ng ng đ t o câu - t ćc câu theo m u - t ćc đo n v n đ t ho c k m t đ i t ng ǹo đ́ … CÂUăH IăV̀ăB̀IăT PăTH CăH̀NH 1/ Tr̀nh b̀y ćc ph ng ph́p d y ti ng Vi t cho h c sinh dân t c 2/ So n gío ́n – t p gi ng tr c l p b̀i h c môn Ti ng Vi t Ti u h c (t ch n ho c môn H c v n hay Luy n t v̀ Câu) v i h c sinh gi đ nh l̀ h c sinh dân t c (t ch n) 52 ... Vi t 2. 2 .2 Các thi tăb ăvƠăđ ăd̀ngătr căquanănghe 2. 2 .2. 1 L i ńi g i t c a giáo viên: L i ńi c a gío viên l̀ m t ph ng ti n tr c quan nghe quan tr ng b c nh t, t́c đ ng liên t c đ n h c sinh. .. cho h c sinh Ti u h c v̀ng dân t c 5.4 Ph ng ph́p d y Ti ng Vi t cho h c sinh dân t c 5.5 M t v̀i l u ́ d y ćc phân môn c th : 5.5.1 D y t p ńi cho h c sinh dân t c 5.5 .2 D y t ng cho h c sinh. .. , gío viên c n trau d i đ ć v n ti ng Vi t phong ph́, ć l i gi ng gìu ch t t o h̀nh v̀ ć s c cu n h́t h c sinh 22 2. 2 .2. 2 B ng ti ng đ d y ti ng Vi t - Lo i ǹy đ d y ćch ph́t âm cho đ́ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học phần 2 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học phần 2 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học phần 2 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay