Cơ sở Tự nhiên Xã hội Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

185 242 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:48

Cơ sở Tự nhiên Xã hội Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) UBNDăT NHăQU NGăNGÃI TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăT ăNHIểNăậ T ăGIÁOăD CăTI UăH C ************ BÀIăGI NGăH CăPH N C ăS ăT ăNHIểN - XÃăH Iă NG IăBIểNăSO N: NGăMUỌN QU NGăNGÃI,ăTHÁNGă5/β014 M ă U C ăs ăt ănhiênăvàăxãăh iălàăm tăh căph năquanătr ngăvà c năthi tăđ ăsinhăviênă sauăkhiăraătr ngăcóăth ăgi ngăd yăt tăcácăb ămônμăT ănhiênă – Xãăh i,ăKhoaăh c,ă L chăs ăvàă aălý ăb căti uăh c.ă H căph nănàyăcungăc păchoăsinhăviênănh ngătriăth căc ăb năv ăsinhăh cμăkháiă quátă v ă gi iă th că v t,ă đ ngă v t;ă v ă conă ng l ng;ăv ă aălý ( aălý đ iăc iă vàă s că kh e;ă v ă v tă ch tă vàă n ngă ng,ăchâuăl căvàăVi tăNam);ăv ăL chăs d ngăn că vàăgi ăn căc aădânăt căVi tăNamă(cácăs ăki năL chăs ,ănhânăv tăL chăs tiêuăbi u,ă nh ngă b că phátă tri nă chínhă c aă L chă s Vi tă Nam).ă N iă dungă h că ph nă g mă βă ph năchínhμ - Ph nă1μăT ăNhiên + Sinh h cμăsinhăviênăs ătrìnhăbàyăđ th că v t,ă đ ngă v t,ă conă ng cănh ngăki năth c,ăk ăn ngăc ăb năv ă iă vàă s că kh e.ă T ă đó,ă sinhă viênă s ă xácă đ nhă đ că h ă th ngătriăth căc ăb nă v ăsinhăh cătrongă mônăt ănhiênăvàăxãăh i,ă mônăKhoaăh c ă b căti uăh c + V ỏ ch ỏ ốà n ng l ngμăcungăc păchoăsinhăviênănh ngăthôngătinăc ăb nă nh tăv ăđ căđi m,ătínhăch tăc aăm tăs ăch t,ăv tăli u,ănh ngăd ngăn ngăl thu căg năg iăv iăđ iăs ngăc aăconăng + i a lýμăcungăc păchoăsinhăviênănh ngătriăth căc ăb năv ă aălý cácăchâuăl căvàă ngăquenă aălý đ iăc ng,ă aălý Vi tăNam.ăNh ngătriăth căt iăthi uănàyăgiúpăsinhăviênă xácăđ nhăvàăd yăt tăcácăbàiăd yăcóăn iădungă aălý trongăch ngătrìnhăt ănhiênăvàăxãă h i;ă aălý ăti uăh c - Ph năβμăXãăH i + M ỏ s ki n ỏh c chỐng ố h iμă ăti uăch ăđ ănàyăsinhăviênăs ătìmăhi uă cácăkháiăni măv ăgiaăđình,ăcácălo iăhìnhăvàăch ngăc aăgiaăđình,ăcácăm iăquanăh ă trongăgiaăđình,ăch tăl ngăcu căs ngăvàăm tăs ăthayăđ iăđangădi năraătrong m tăs ă giaă đìnhă Vi tă Namă hi nă nay;ă vaiă trò,ă nhi mă v ,ă ch că n ng,ă c ă c u,ă c aă l pă h c,ă tr ngăti uăh c,ănhi măv ăc aăng iăgiáoăviênăvàăh căsinhăti uăh c;ăcácăho tăđ ngă kinhăt ,ăxãăh i,ăv năhóa,ăL chăs vàăc ăc uăt ăch căxãăh iă ăđ aăph ngă(xã,ăhuy n,ă t nh).ăTrênăc ăs ăđó,ăsinhăviênăs ăv năd ngăm tăcáchăcóăhi uăqu ăkhiăthi tăk ăcácăbàiă gi ngăcóăn iădungăv ăgiaăđình,ănhàătr ng,…ătrongămônăT ănhiênăvàăxãăh iă ăti uă h c + L ch s μă cungă c pă choă ng iă h că m tă cáchă h ă th ng,ă c ă b nă cácă s ă ki n,ă nhânăv tăL chăs tiêuă bi u,ănh ngăb th iă Hùngă V trìnhăL chăs căphátătri năchínhăc aă L chăs Vi tăNamăt ă ngă đ nă nay.ă T ă đó,ă ng iă h că n mă v ngă vàă gi ngă d yă t tă ch ăti uăh c Nh ngă ki nă th că nàyă khôngă ch ă giúpă sinhă viênă n m đ b nămônăh cămà cònăgiúpăsinhăviênăcóăđ trongăt ngă ngălai că cácă thôngă tină c ă căt ăduyătíchăc c,ăt ăh c,ăt ănghiênăc uă M CăL C M ă U PH NăA T ăNHIểN CH NG SINH H C 1.1 Th c v t 1.1.1.ăTìmăhi uăkháiăquátăv gi i th c v t 1.1.β.ăTìmăhi uăcácăc ăquanăsinhăd 1.β.ă ng c a th c v t ng V t .22 1.β.1.ăTìmăhi uăkháiăquátăv gi iăđ ng v t .22 1.3 Con ng iăvàăs c kh e 36 1.γ.1.ăTìmăhi uăkháiăquátăv c ăth ng 1.γ.4.ăTìmăhi u m t s b nhăthôngăth CH NGă2.ăV T CH TăVÀăN NGăL β.1.ăTìmăhi u v n iăvàăh v năđ ng 36 ngăvàăcácătaiăn năth ng g p 52 NG 57 căvàăt m quan tr ng c aăn β.1.1.ăThànhăph năvàăc uătrúcăphânăt c aăn c 57 c 57 2.1.2 M t s tínhăch tăvàăh ng s v tălíăquanătr ng c aăn β.1.γăCácănguyênănhânăgâyăôănhi mămôiătr ngăn c 58 c 59 2.2.ăTìmăhi uăvaiătròăvàăđ căđi m c aăkhíăquy n,ăánhăsáng,ăâmăthanh 60 β.β.1.ăKhíăquy n 60 β.β.β.ăÁnhăsáng 60 β.β.γ.ăÂmăthanh 62 2.3 Tìmăhi u m t s ch tăkhíătrongăkhíăquy n 63 β.γ.1.ăÔxi 63 β.γ.β.ăNit 63 β.γ.γ.ăHiđrô 64 β.γ.4.ăKhíăcacbonic .65 2.4 Nh n bi t m t s kim lo i thôngăd ng 66 2.4.1 S t .66 β.4.β.ă ng 66 β.4.γ.ăNhôm 67 2.5 Nh ng hi u bi t v th y tinh,ăđ g m,ăvàăv t li uăthôngăd ngăkhác 68 2.5.1 Thu tinh 68 β.5.β.ă g m .68 β.5.γ.ăXiăm ng 70 2.6 Tìmăhi u v cácăngu năn ngăl β.6.1.ăN ngăl CH ng .71 ng .71 β.6.β.ăCácăngu năn ngăl ng 71 β.6.γ.ăCácăngu năn ngăl ng s chă(khôngăgâyăôănhi mămôiătr NGă3.ă γ.1.ă ng) 72 AăLệă 76 aălíăt nhiênăđ iăc ng .76 γ.1.1.ăTìmăhi u v v ătr vàăh m t tr i .76 γ.1.β.ăTìmăhi uăhìnhăd ngăvàăc u t oăbênătrongătráiăđ t .81 γ.1.γ.ăTìmăhi u v năđ ng t quay quanh tr c c aătráiăđ tăvàăh qu 83 γ.1.4.ăTìmăhi u v năđ ng c aăTráiă t quanh h M t Tr iăvàăh qu .86 3.1.5 Th căhànhăs d ng qu đ a c uăvàăb năđ .89 3.1.6 Tìmăhi u m t s thànhăph n l p v 3.2 Kháiăquátăv aăLí 89 aălíăcácăChâuăL c .92 γ.β.1.ăTìmăhi u v ChâuăPhiăvàăChâuăM 92 γ.β.β.ăTìmăhi u v ChâuăÁ 96 γ.β.γ.ăTìmăhi u v ChâuăÂu,ăChâuă γ.γ.ă iăD ngăvàăChâuăNamăC c 98 aălíăVi t Nam 102 3.3.1.ăTìmăhi u v tríăđ aălíăvàăcácăđi u ki n t nhiên 102 γ.γ.β.ăTìmăhi uă aălýădânăc ăvàăcácăngànhăkinhăt 106 γ.γ.γ.ăTìmăhi uăthiênănhiên,ăconăng iăvàăho tăđ ng kinh t cácăvùng 110 PH NăB XÃăH I CH NGă1.ăM T S KI N TH C CHUNG V XÃăH I 124 1.1.ăGiaăđình .124 1.1.1.ăTìmăhi uăkháiăni m v giaăđìnhăvàăcácălo iăhìnhăgiaăđình .124 1.1.β.ăTìmăhi uăvaiătròăvàăch ngăc aăgiaăđình 125 β.1.γ.ăTìmăhi u m i quan h gia đình,ăch tăl ng cu c s ngăvàănh ng thayăđ iăđangădi năraătrongăcácăgiaăđìnhă Vi t Nam .128 1.β.ăTr ng h c 131 1.β.1.ăTìmăhi uăvaiătrò,ăm cătiêuăvàănhi m v c aătr ng Ti u h c 131 1.β.β.ăTìmăhi u l p h c 133 1.β.γ.ăTìmăhi u nhi m v c aăng iăgiáoăviênăti u h c 134 1.β.4.ăTìmăhi u nhi m v c a h c sinh ti u h c .135 1.γ.ăQuêăh ng 136 1.γ.1.ăXácăđ nhăđ c 1.γ.β.ăTìm hi uăquêăh CH ngătìmăhi uăQuêăh ng 136 ng .136 NGă2.ăL CH S 139 β.1.ăTìmăhi u bu iăđ u d ngăn căvàăgi n c c aădânăt c 139 2.1.1 N năv năhoáă ôngăS năvàănh ng chuy n bi năxãăh i 139 2.1.2 N năv năminhăV năLangă- ÂuăL c 140 β.β.ăTìmăhi u th i k B c thu căvàăch ng B c 144 β.β.1.ăKháiăquátăchung 144 2.2.β.ăCácăs ki n quan tr ng c n ghi nh .144 β.β.γ.ăÁchăth ng tr c aăcácătri uăđ i phong ki n Trung Qu c 144 β.β.4.ăPhongătràoăđ u tranh c aănhânădânătaăch ngăáchăđôăh phong ki n ph ngăB c .145 β.γ.ăTÌmăhi u th i k bu iăđ uăgiànhă β.γ.1.ăCôngăcu c th ng nh tăđ tăn c l p 150 c c aă inhăB L nh 150 2.3.2 Cu căkhángăchi n ch ngăxâmăl c T ng l n th nh t 151 β.4.1.ăKháiăquátăchung 152 2.4.2 M t s s ki năvàănhânăv t L ch s tiêuăbi uătrongăcácătri uăđ i 153 β.5.ăTìmăhi u th iăkìăh nă80ăn măkhángăchi n ch ng th cădânăphápă(1858ă1945) 162 β.5.1.ăGiaiăđo n t 1858ăđ n 1895 162 β.5.β.ăGiaiăđo năđ u th k XX 163 β.5.γ.ăGiaiăđo n t 1930- 1945 164 β.6.ăTìmăhi u v cu căkhángăchi n ch ngăpháp .165 β.6.1.ăN măđ uătiênăsauăcáchăm ngăthángăTámă1λ45 .165 β.6.β.ăChínăn măkhángăchi n ch ngăPháp 165 β.7.ăTìmăhi u v cu căkhángăchi n ch ng m c uăn 2.7.1.ăTìnhăhìnhăn c (1954-1975) 169 cătaăsauăn mă1λ54 169 2.7.β.ăCácăgiai đo năcáchăm ng Vi t Nam t 1λ54ăđ n 1975 169 β.8.ăTìmăhi u th i k c n 2.8.1 Th ng nh tăđ tăn β.8.β.ăM căđiălênăch ngh aăxãăh i t 1λ75ăđ n 173 c .173 iăn măxâyăd ng ch ngh aăxãăh i (1975-1985) 173 β.8.γ.ăCôngăcu căđ i m i (T 1986- nay) 173 β.λ.ăTìmăhi u v l ch s đ aăph ng 174 β.λ.1.ăÝăngh aăc a vi c h c t p L ch s đ aăph 2.9.2 L ch s đ aăph TƠiăli uăthamăkh o ng 174 ngăg m nh ng v năđ ch y u sau 174 PH N A T ăNHIểN (β0ăti t) Ch ng SINH H C (6 TI T) M cătiêu: Sauăkhiătìmăhi uăti uăch ăđ ăsinhăh c,ăSinhăviênă(SV) s ăcó đ th c,ăk ăn ngăc ăb năv ăth căv t,ăđ ngăv t,ăconăng nàyăgiúpăSV xácăđ nhăđ cănh ngăki nă iăvàăs căkho ăNh ngăhi uăbi tă căh ăth ngătriăth căc ăb năv ăsinhăh cătrongămônăT ănhiênă vàăXãăh iă ăti uăh c;ăcóăkh ăn ngăthuăl măđúngăcácăm uăv t,ăt ăli uăd yăh c;ălàmă cácăđ ădùngăd yăh căc năthi tăvàăcóătháiăđ ăyêuăthíchăb ămôn,ăyêuăthiênănhiên,ăb oă v ătàiănguyênăsinhăv t.ă 1.1 Th căv t 1.1.1 Tìmăhi uăkháiăquátăv ăgi iăth căv t 1.1.1.1 căđi măchungăc aăth căv t Gi iăth căv tăbaoăg mănh ngăc ăth ăđ năbào,ăđaăbàoănhânăchu nă(Eukaryota)ă váchăt ăbàoăb ngăxenluloz ,ăt ăd ngănh ăcóăl căl păch aăch tădi păl căa,ăbăvàă cácăs căt ăquangăh păkhác.ă aăs ăth căv tăítăcóăkh ăn ngădiăchuy năvàăcóăph nă ngă ch măv iăcácăkíchăthíchăt ămôiătr ngăngoài C ăth ăth căv tăcóăkh ăn ngăs ăd ngăn ngăl ngăánhăsángăM tăTr iăđ ăt ngă h pă ch tă h uă c ă t ă khíă CO2 trongă khôngă khí,ă n că vàă mu iă khoángă trongă đ t.ă Nh ngăkhácăbi tăv iăc ăth ăt ăd ngăđ năbào,ăgi iăProtistaălàătrongăchuătrìnhăs ngă c aăc ăth ăth căv tăđaăbàoăph năl năcóăgiaiăđo năl ngăb iăchi mă uăth H uăh tăth căv tăđ uăcóăr ,ăthân,ălá,ăhoa,ăqu ăvàăh t.ăR ăgiúpăth căv tăbámăvàoă giáăth ,ăhútăn căvàămu iăkhoángăcungăc păchoăcây.ăThânăgiúpăchoăcâyăđ ngăth ngă trongăkhôngăgian,ăv năchuy năch tăh uăc ăt ăláăxu ngăvàăch tăvô c ăhoàătanătrongă n căt ăr ălên;ăláăcóăvaiătròăt ngăh păch tăh uăc ăt ăkhíăCOβ,ăn d iătácăđ ngăc aăn ngăl căvàămu iăkhoángă ngăánhăsángăM tăTr i.ăHoa,ăqu ăvàăh tălàăc ăquanăsinhă s năh uătínhăc aăth căv t 1.1.1.2.ăKháiăquátăv ăgi iăth căv t - Ngànhărêu vàăđ aăti nă(Bryophyta)μăHi nănayăđãăđ nhălo iăđ căkho ngăh n 12.000 loàiă rêuă vàă đ aă ti n.ă óă làă nh ngă c ă th ă th că v tă đ uă tiênă chi mă l nhă môiă tr ngăc n.ă - Ngànhă c ă thápă bútă (Equisetophyta).ă Làă nh ngă th că v tă cóă m chă đ uă tiên,ă -1- nh ngăcóăc uăt oăđ năgi n.ăChúngăcóăthânăng mătrongăđ t,ăt ăđóăm căraăthânăquangă h pămàuăl c,ăm căth ngăđ ngămangănh ngăláăhìnhăv yănh ă ăVi tăNamăph ăbi nă cóăm tăloàiăđ cădùngăđ ăbánătrongăcácăqu yăbánăhoaălàăc ăđ tă(Equysetaădelibe) - Ngànhăthôngăđáă(Lycopodiophyta)μă Làănh ngăcâyă cóă kíchăth th căkhôngăl nă ngăch ăđ tăđ năđ ăcaoă80cm.ăChúngăcóăthânăbò,ăt ăđóăphânăraănh ngăthânăth ngă đ ngă vàă mangă nh ngă láă m ng,ă ph ng,ă s pă x pă xo n.ă Trênă đ nhă thână cóă nh ngă láă chuyênăhóaăt pătrungăl iăthànhăt ăch căgi ngănh ănónăcâyăthông,ăcácă bàoăt ăđ că hìnhăthànhătrongăđó - Ngànhă d d ngă x ă (Polypodiophyta)μ Hi nă m iăch ă th ngă kêă đ ngăx ,ăphânăb ăr ngărãiătrênăTráiă s ăloàiăcóăkíchăth că λ.000ă loàiă tăvàăcóănhi uătrongăr ngăm aănhi tăđ i.ăM tă căl n,ăb ăngoàiătrôngăgi ngănh ăcácăcâyăc ,ăb iăthânăm căth ngă vàă hóaă g ,ă khôngă phână nhánh.ă Thână ă trênă m tă đ tă hayă trongă đ t,ă t ă thână m că raă nh ngăr ăhìnhăs iăvàănh ngăláăhìnhăl căth ngăđ ng.ăLáăc aăcâyăd ngăx ă ătrongă ch iăcu năl i,ăkhiăl nălênăchúngăm iădu iăra - Ngànhăh tătr nă(Gymnospermatophyta): Hi năđãăth ngăkêăđ đaăs ălàăcácăcâyăg ăvàăcâyăb i.ăTh căv tăh tătr năcóăh tăkhôngăđ qu ăHoaăvàăh tăc aăchúngăđ nàyăth căh nă550ăloài,ă căbaoăb cătrongă căhìnhăthànhă ăm tătrongăc aăláăhìnhăv yăvàănh ngăláă ngăs păx păd ngănón.ă ăVi tăNamăph ăbi n cóăđ iădi nălàăcácăcâyμăv nătu ,ă thiênă tu ,ă thông,ă tùng,ă bách…ă dùngă đ ă l yă g ,ă tr ngă làmă c nhă vàă làmă thu că ch aă b nh - Ngànhăh tăkínă(Agiospermatophyta)μăcóăs ăl ngăloàiăphongăphúănh tătrongă gi iăth căv t.ăTrongăngànhănày,ăcóăm tăs ăloàiăs ngăhoànătoàn trongăn l iăcóăth ăs ngă ăn iăkhôăh nănh t.ă aăs ălàăcâyăt ăd c,ăm tăs ă ng,ăcònăm tăs ăloàiăcóăđ iă s ngăkíăsinhăhayăbánăkíăsinhănh μălanăvàăt măg i;ăm tăs ăl iăthíchănghiăv iăl iăs ngă năth t.ăHi năđãăth ngăkêăvàăđ nhălo iăđ căh năβγ0.000ăloàiătrongăhaiăl pμăl păM tă láăm măvàăl păHaiăláăm m Gi iăth căv tă(plantae)ăr tăđaăd ngăphongăphú.ăChúngăphânăb ăh uăh tăm iăn iă trênăTráiă tăvàăcóăm tă ăt tăc ăcácămi năkhíăh uμăt ăhànăđ iăđ năônăđ i,ăphongăphúă nh tălàănhi tăđ i;ăcóăm tă ăcácăd ngăđ aăhìnhμăt ăđ i núi,ătrungăduăđ năđ ngăb ngăvàă ngayă c ă vùngă saă m că c ngă cóă th cv t.ă S ă phână b ă r ngă vàă s ă đaă d ngă c aă môiă -2- b c aăông Trong phong tràoă ch ngă Phápă c aă nhână dână liênă t c n raă vàă nh ngă đ ngh duyă tână đ tă n đ că đ ng l i r tănhuănh că đ trìnhă lênă tri uă đình,ă thìă nhàă Nguy nă thiă hànhă m t cătr c v n m nh s ngăcònăc aădânăt căvàăc t nh ngăđ ngh c iăcách,ăkh ngăkh ngăduyătrìăchính sáchăcaiătr c ăVìăv yăđ tăn b cătaăđãăt ng căr iăvàoăáchăđôăh c a th cădânăPhápăvàoăcu i th k XIX 2.5.2 Giaiăđo năđ u th k XX Vàoăđ u th k XX, ng n c gi iă phóngădânăt c c a giai c p phong ki nă đãă hoànătoànăs păđ Trong b i c nhăđó,ănh ng nhăh ngoàiătrànăvàoăn cătaăđãănhanhăchóngă nhăh tràoăgi iăphóngădânăt căd ng c aăxuăh ng t iăcácănhàăNhoăyêuăn c Phong i ng n c mangămàuăs căt ăs năbùngăn Trong phong tràoă cáchă m ngă đ u th k XXă cóă nhi uă nhână v t ch tr m ng c aămìnhătheoăxuăh ngăt ăs n t bênă ng c iăl ngă ph ngă phápă cáchă ngăho c b o l c,ătiêuăbi uălàăPhanăChuătrinhă vàăPhanăB iăChâu Phan B iăChâuălàăm tăs ăphuăkhoaăb ng,ăquêă Ngh An.ăÔngăs măcóălòngăyêuă n c,ăđ ch tr ngăv năđ ng qu năchúngătrongăn n căngoàiă (màăch y uălàăng c, tranh th s giúpăđ c a i Nh t), t ch c b oăđ ngăđ đánhăđu i th cădână Pháp,ăgiànhăđ c l pădânăt c.ăÔngăđãăl p h iăDuyăTân,ăv t bi n sang Nh tăm uă c u ngo i vi n, t ch căphongătràoă ôngăDu,ăđ aăcácăthanhăniênăVi t Nam sang du h c Nh tăđ chu n b l căl m ngăTânăH i,ăÔngăl uăl c b đ aăquânăv n ng ch ngăPháp,ănh ngăvi căkhôngăthành.ăSauăcáchă Trung Qu c, l p Vi t Nam quang ph c h i, chu n c,ănh ngăc ngăkhôngătránhăkh i th t b i Phan B iăChâuălàăm t anhăhùngăđ y nhi t huy tănh ngăkhôngăg p th i th Gi aălúcătìnhăhìnhăcáchăm ng Vi t Nam kh ng ho ng b t c v đ n c, Nguy n T tă Thànhă màă sauă nàyă làă Nguy nă Áiă Qu c- H Chíă Minhă đãă xu t hi n Xu tăphátăt lòngăyêuăn c aăcácăv ti n b i,ăNg đ ng l i c u ngăc úăn c,ăNg c n ngănàn,ăc măthùăgi căsâuăs c,ăv iăkhôngăđiăsangăph ngăTâyăđ tìmă iăkhôngăđiăho tăđ ngăcáchăm ng v iăt ăcáchăc a m tăchínhă kháchămàăb ngăđôiăbànătayăc aăng c ngăNhàăR ng,ăNg ngă ôngămàăsangăph t qua t mănhìnă i th ăNgàyă5-6-1911, v iătênăV năBa,ăt b n iăđã b tăđ uăraăđiătìmăđ -163- ng c uăn căvàăsauănàyătr thànhă ng i C ng s n,ăng i Vi tăNamăđ uătiênătìmăth yăconăđ choădânăt căta,ăđóălàăconăđ ng c aăLêăNin,ăconăđ ng c uăn căđúngăđ n ngăcáchăm ngăVôăs n 2.5.3 Giaiăđo n t 1930- 1945 Sauă khiă tìmă th yă conă đ ng c uă n că đúngă đ nă choă dână t c ta, Nguy nă Áiă Qu cătíchăc c truy năbáăch ngh aăMácăLêăninăvàoăn căta.ăN mă1λβ5,ăNg l p h i Vi tă Namă Cáchă m ngă thanhă niên,ă m t t ch c ti nă thână c aă tràoă côngă nhân,ă phongă tràoă yêuă n ng Phong că ngàyă càngă phátă tri n.ă Cácă t ch c C ng s n xu t hi năn mă1λβλ.ăNgàyăγ-2- 1930, t iăH ngăC ng, Trung Qu c,ăd c a Nguy nă Áiă Qu c, h i ngh thànhă l pă ngă thànhă công,ă Namăraăđ i.ă âyălàăm tăb iăthànhă i s ch trìă ng C ng s n Vi t c ngo t L ch s v ăđ i c aăcáchăm ng Vi t Nam, ch m d tă tìnhă tr ng kh ng ho ng b t că đ ng l i c uă n c n c ta Ng n c gi i phóngădânăt c thu c v tay giai c păcôngănhân T 1λγ0ăđ nă1λ45,ăd i s lãnhăđ o c aă ng,ănhânădânătaăti năhànhăcu c v n đ ng gi iăphóngădânăt c Tr iăquaă15ăn măđ uătranhăcáchăm ng, v iăphongătràoăcáchă m ng 1930- 1λγ1,ă phongă tràoă dână ch 1936-1λγλ,ă đ c bi tă caoă tràoă cáchă m ng 1939-1λ45,ăcáchăm ngăthángăTámă1λ45ăđãăthànhăcông Cáchăm ngăthángăTámă1λ45ăđãăl tănhàoăáchăđôăh c a th cădânăPhápăh nă80ă n m, l tănhàoăngaiăvàngăphongăki năhàngănghìnăn m,ăm m t k nguyênăm i cho dânăt c ta: k nguyênăđ c l p, t doăvàăđiălênăch ngh aăxãăh i.ăN ch c ngăhoà,ănhàăn căcôngănôngăđ uătiênătrongăkhuăv căđ c Vi tăNamădână căthànhăl p H th ng thu căđ a th c dânăki uăc ăb tăđ u s păđ Ngàyăβ-9-1945, t i qu ngătr ngăBaă ìnhăL ch s ,ătr Ch t ch H ChíăMinhăđ cătuyênăngônăđ c l p,ăkhaiăsinhăraăn c ngăhoà -164- căhàngăv năđ ngăbào,ă c Vi tăNamădânăch 2.6 Tìmăhi u v cu căkhángăchi n ch ngăpháp 2.6.1 N măđ uătiênăsauăcáchăm ngăthángăTámă1945 2.6.1.1 Tìnhăhìnhăn cătaăsauăCáchăm ngăthángăTámă1λ45 Sauă cáchă m ngă thángă Támă 1λ45,ă n că taă đ ngă tr "ngànăcânătreoăs iătóc".ăPhíaăB c, 20 v năquânăT c th tháchă hi mă nghèoă ng,ătheoăsauăchúngălàăb n ph n đ ng Vi t Qu c, Vi tă Cách,ă phíaă Nam,ă 10ă v nă quână Anh,ă kéoă vàoă n că taă làmă nhi m v gi iă giápă quână Nh t.ă Núpă sauă chúng,ă th că dână Phápă th c hi nă m uă đ xâmăl c ta m t l n n a Trongăkhiăđó,ădoăh u qu lâuădàiăc a ch đ th cădânăphongăki n, n năđói,ăn n d t ti p t căhoànhăhành.ăChínhăquy năcáchăm ngăcònătrongătr ngăn nghi mălãnhăđ o, qu nălýăđ tăn 2.6.1.2 Ch tr Tr c N nătàiăchínhăqu c gia tr ng r ng ng,ăbi năphápăc aă cătìnhăth đó,ă c, thi u kinh ngăvàăBácăH ng,ăBácăH vàăChínhăph đãăcóănh ng bi năphápătàiătìnhă đ chèoăláiăconăthuy năcáchăm ng Vi tănamăv t qua hi mănguy.ăCùngăv i vi c gi i quy t n năđói,ăn n d t, b u c Qu c h i (6-1-1λ46),ănhânădânătaăđãăt pătrungăđ u tranh ch ng k thùă xâmă l Tr c v i nh ngă sáchă l c 6-3-1λ46,ăchúngătaăth c hi năsáchăl c h t s c m m d oă khônă khéo.ă cănhânănh ng v iăT ngăđ ti năhànhă khángăchi n ch ngăPhápă Nam B năđ uăthángăγăn mă1λ46,ăkhiătìnhăth thayăđ i,ăBácăH l iăkýăv iăPhápăHi p đ nhăs ăb 6-γăvàăT mă c 14-λ,ăđ y 20 v năquânăT ng v n thù,ăkéoădàiăthêmăth iăgianăhoàăbìnhăquýăbáu,ăchu n b l căl c, lo i b t m t k ng cho cu căkhángă chi nălâuădài 2.6.2 Chínăn măkhángăchi n ch ngăPháp 2.6.2.1 Khángăchi năbùngăn Th cădânăPhápăr pătâmăxâmăl nhânănh c ta m t l n n a,ăvìăv yăchúngătaăcàngă ngăchúngăcàngăl n t i.ăNgày18-12-1λ46,ăchúngăláoăx bu căchúngătaăph i h v ăkhíăđ uăhàng.ăKhôngăcònăconăđ 12-1λ46,ă ngănàoăkhác,ăngàyă1λ- ngăvàăBácăH l iăkêuăg iătoànăqu căkhángăchi n -165- c g i t i h uăth ă 2.6.2.2 Cácăb căphátătri n c a cu căkhángăchi n ch ngăPháp ng l i kháng chi n c a đ ng, Bác ả a Ngay ti ngăsúngăch ngăPhápăb tăđ u,ă khángăchi nμ"Toànădân,ătoànădi n,ătr chính" D i s lãnhă đ o c aă ng,ăBácăH đãăv chăraăđ ng l i ng k khángăchi năvàăd aăvàoăs cămìnhălàă ng,ă Bácă H c dână t că b că vàoă cu că tr ng k khángăchi nătrênăt t c m t tr n,ăđ c bi tătrênăm t tr năquânăs b Kìm chân đ ch ỏrong ỏhành ph , th Th i k đ u c a cu căkhángăchi n, v iă uăth v quânăs , th cădânăPhápăth c hi n chi năl căđánhănhanh,ăth ng nhanh, k tăthúcăchi n tranh b ng th ng l iăquână s ă Vìă v y,ă chúngă đãă nhanhă chóngă đánhă chi mă cácă thànhă ph , th xã.ă Tr hìnhăđó,ă l că l ngăvàăBácăH đ ch tr că tìnhă ngăkìmăchânăđ chătrongăthànhăph ,ărútăd n ng ch l că vàănhână dână lênă chi nă khuă vàă cácă vùngă t Sau g nă βă thángă chi năđ uăanhăd ng,ăquânăvàădânăcácăđôăth ,ăđ c bi tăquânădânăth đôăđãăkìmăchână đ chătrongăcácăthànhăph ,ăgâyăchoăchúngănh ng thi t h i n ng n K ho chăđánhă nhanh th ng nhanh c aăđ ch b căđ u th t b i c Chi n d ch Vi t B c ỏhỐ đông 1947 Thu đông n m 1947, sau g n m t n măchi n tranh, v i nh ng th t b iăđ u tiên,ă th că dână Phápă huyă đ ng 12000 quân,ăàoă t t năcôngălên Vi t B c, nh m tiêuădi t l căl ng ch l c,ăc ăquanăđ u nãoă vàă c nă c đ aă khángă chi n c a ta, k tă thúcă cu c chi nă tranh.ă Quână vàă dână taăđãăbi n Vi t B căthànhăm chônăgi c Pháp.ăDòngăsôngăLôăđ yăxácăcaănô,ătàuă chi n c a gi c.ă ng s tr thànhă conăđ ng ch t c a th cădânăPháp.ăH nă Hìnhă2.11.ăL 6000ătênăđ chăđãăb tiêuădi tăvàălo i kh i căđ ăchi năd chăVi tăB căthuă đôngă1947 vòngăchi năđ u V i chi n th ng Vi t B c, k ho chăđánhănhanhăth ng nhanh c a đ chăhoànătoànăth t b i, bu căchúngăph iăđánhălâuădàiăv i ta -166- d Chi n d ch Biên gi i ỏhỐ đông 1950 B c sang nh ngă n mă 1λ4λ-1λ50,ă tìnhă hìnhă qu c t vàă cu că khángă chi nă cóă nh ng bi nă đ iă cóă l iă choă ta,ă đ c bi tă cáchă m ng Trung Qu că thànhă công,ăm kh n ngăn i li năn xãăh i ch ngh a.ă c ta v iăcácăn c c s giúpăđ c a M , th cădână Phápăđ k ho chăR veănh măkhoáăch tăbiênăgi i Vi t Trung Trênăc ăs nh ng th ng l iăđãăgiànhăđ c, thu đôngă n mă 1λ50,ă taă quy tă đ nh m chi n d chă Biênă gi i nh mă tiêuă di t b ph n quan tr ng sinh l c đ ch,ă khaiă thôngă biênă gi i Vi t -Trung Chi n d ch Hìnhă2.12 L căđ ăchi nă toànă th ng.ă H nă 8γ00ă tênă đ ch b tiêuă di tă vàă lo i d chăBiênăgi iăthuăđôngă1950 kh iăvòngăchi năđ u V i th ng l iănày,ăcu căkhángăchi n chuy năsangăb tri n m i,ătaăgiànhăl i th ch đ ngătrênăchi nătr ng,ăng căphátă c l i th cădânăPhápăb d yăvàoăth b đ ngăđ iăphóăv i ta e Chi n th ng L ch s i n Biên Ph T 1λ51,ăquânăvàădânătaăti p t c gi v ngăvàăphátăhuyăth ch đ ngătrênăchi n tr ng, th că dână Phápă càngă lúnă sâuă vàoă th b đ ng,ă lúngă túng.ă Gi aă n mă 1λ5γ,ă đ c s giúpăđ c a M , th cădânăPhápăđ k ho ch Na Va, nh m chuy n b i thànhăth ng,ăgiànhăth ng l i quy tăđ nh, k tăthúcăcu c chi n tranh danh d Quânăvàă dânătaăđãă m nh ng chi n d chăquânăs trongăthuăđôngă1λ5γ-1954, bu c th cădânăPhápăph i phânătánăl căl ngăđ iăphóăv i ta, k ho chăNaăVaăb c đ uăpháăs n Trongă tìnhă th đó,ă t ngàyă β0-11- 1953, th că dână Phápă choă quână nh yă dùă xu ngă i năBiênăPh ă năđ uăthángăγăn mă1λ54,ăl căl ng c aăđ ch đâyăđãălênă t i 16.β00ătên,ăv iăđ yăđ cácălo iăv khíăhi năđ i nh t b y gi ă i năBiênăPh tr thànhă m t t pă đoànă c m m nh nh tă ôngă D ng,ă m tă "conă nhímă kh ng l " nh m nh b đ i ch l c c aăđ năđ tiêuădi t,ăgiànhăth ng l iăquânăs quy tăđ nh choăbànăđàmăphánăk tăthúcăchi n tranh -167- V phíaă taă c ngă coiă đâyă làă tr n quy t chi n chi nă l 1λ5γăcôngătácăchu n b cho chi n d ch di n kh nătr chi nătr c,ă vìă v y t cu iă n mă ng,ăv i tinh th n c n căvìă ng, t t c cho chi n d chătoànăth ng Sau chu n b đ yăđ ,ăngàyă1γ-31λ54ăquânătaăn súngăb tăđ u chi n d ch V iăph ngăchâmăđánhă năch c, tr i qua 56ăngàyă đêmăchi nă đ uăanhăd ngă "khoétă núiă ng h m,ă m aă d mă c mă v t,ă máuă tr nă bùnă non",ăv iă γă đ t t nă công,ă chi u 7-5-1λ54,ă láă c chi n th ng c aă quână taă đãă tungă bayă trênă nócă h m ch huy c a đ ch.ă Hàngă v n tênă đ chă l ă l Toànăb l căl ng c aăđ ch tă raă hàng.ă i năBiênă Ph b tiêuădi tăvàăb t s ng V i chi n th ngă i nă Biênă Ph , th că dână Phápă bu c ph iă kýă Hi pă đ nh Gi nev ,ăk tăthúcăchi n tranh, l p l iăhoàă bìnhă ôngăD ng,ăk tăthúcăg n m t th k đôă h vàă chi nă tranhă xâmă l chúngăđ i v iăn c c a c ta Chi n th ngă i n BiênăPh mãiămãiăđiăvàoăL ch s dânăt c taă nh ă m t B chă ng, m tă Chiă L ng,ă m tă Hìnhă2.13 L căđ ădi năbi nă chi năd ch ngă aă c a th k XX Ti ng s m i năBiênăcònăvangăv ng kh pă5ăchâu,ăc v ăm nh m cácădânăt c b ápăb căđ ng lênăgiànhăđ c l p -168- 2.7 Tìmăhi u v cu căkhángăchi n ch ng m c uăn 2.7.1 Tìnhăhìnhăn l c (1954-1975) cătaăsauăn mă1954 Sau hi pă đ nhă Gi ăneăv ă(1λ54)ăđ că kýăk t,ădoăâmă m uăpháă ho i,ăxâmă c c aăđ qu c M vàăbèăl ătayăsai,ăđ tăn c ta b t m th i chia c tălàmăhaiămi n v i hai ch đ chínhătr khácănhauμămi n B căhoàăbìnhăvàăđiălênăch ngh aăxãăh i Mi n Nam v nă d iă áchă th ng tr c a M ngu ă Vìă v y,ă cáchă m ng m i mi nă cóă nhi m v khácă nhauμă mi n B că làmă nhi m v xâyă d ng ch ngh aă xãă h i Mi n Nam ti p t c th c hi n nhi m v cáchăm ngădânăt cădânăch nhânădân.ăTuyănhiên,ă cáchă m ng hai mi nă cóă m i quan h ch t ch v i nhau: mi n B că làă h uă ph l n,ăvaiătròăquy tăđ nhăđ i v iăcáchăm ng c n ngă c Mi năNamălàăti n n l n, vai tròă quy tă đ nh tr c ti pă đ i v i s nghi p gi iă phóngă mi n Nam, th ng nh tă đ t n c 2.7.2 Cácăgiaiăđo năcách m ng Vi t Nam t 1954ăđ n 1975 2.7.2.1 T 1λ54ăđ n 1965 a Cách m ng mi n B c Sauăkhiăhoàăbìnhăl p l i, mi n B c ti năhànhăcáchăm ngăxãăh i ch ngh aăvàă đ tăđ c nh ngăthànhăt u ch y u sau: *T 1λ54ăđ n 1957: Th c hi n k ho chăγăn măv i nh ngăthànhăt u ch y u nh : +ăHoànăthànhăcôngăcu c c iăcáchăru ngăđ t,ăđánhăđ giai c păđ a ch phong ki n, mang l i ru ngăđ tăchoăng iănôngădân +ă Hoànă thànhă khôiă ph c kinh t ,ă hànă g n v tă th ngă chi nă tranh,ă khôiă ph c s n xu t, nh tălàăs n xu tănôngănghi p * T 1λ58ăđ n 1960: th c hi n k ho chăγăn măv i nh ngăthànhăt u ch y u sau: + Ti năhànhăc i t oăxãăh i ch ngh a,ăđ aănôngădânăvàoăconăđ ngălàmă năt p th ,ăc ăb năxoáăb cácăthànhăph n kinh t bócăl t +ăB căđ uăphátătri n kinh t ,ăv năhoá,ăđ c bi t n n kinh t qu c doanh, t p th * T 1λ61ăđ n 1965: Th c hi n th ng l i k ho chă5ăn măl n th nh t,ăb -169- c đ uăxâyăd ngăc ăs v t ch t c a ch ngh aăxãăh i, c i thi n m tăb căđ i s ng c a nhânădân Ch t ch H ChíăMinhăt i H i ngh Chínhătr đ c bi t (3-1λ64)ăđãănóiμă"Trongă 10ăn măqua,ămi n B dânăt c.ă ph tăn cătaăđãăti n nh ngăb c,ăxãăh i,ăconăng cădàiăch aăt ng th y L ch s iăđ uăđ i m i" Mi n B c th c s tr thànhăh u ngăl n,ăngàyăcàngăcungăc p nhi u s căng i, s c c a cho mi n Nam b Cách m ng mi n Nam * T 1954- 1960 Sauăn mă1λ54,ăđ qu c M đãăd ngălênă mi n Nam m tăchínhăquy n tay sai, m tăquânăđ iătayăsai.ăChúngăngangănhiênăpháăb hi păđ nhăGi nev ,ăti năhànhăcácă chi n d ch t c ng, di t c ngătànăkh c T 1λ54ăđ nă1λ58,ăquânăvàădânămi n Nam ti nă hànhă đ uă tranhă chínhă tr ,ă gìnă gi l că l ng,ă đòiă M vàă tayă saiă thiă hànhă hi p đ nh.ăNh ngăt cu i 1958 tr đi,ăđ qu c M vàăbèăl ătayăsaiăđiênăcu ng kh ng b cáchăm ng.ăChúngălêămáyăchémăđiăkh p mi năNam,ătànăsátănh ngăng vàăđ ngăbàoăyêuăn c T kh iăngh aăv iăphongătràoă quy nătayăsaiăđ ngătr i C ng s n c v b ,ănhânădânămi năNamăđãăn i d yăđ ng lo t ng kh i B n Tre 1959-1λ60,ălàmăchoăh th ngăchínhă cănguyăc ăs păđ t ng m ng * T 1961-1965 Tr chi năl đ cănguyăc ătrên,ăđ qu c M bu c ph i thayăđ iăhìnhăth c chi nătranh,ăđ c "chi nătranhăđ c bi t", m tăhìnhăth c chi n tranh th cădânăki u m i că ápă d ng Vi tă Nam.ă Quână vàă dână mi n Nam v i th tr n chi nă tranhă nhână dână đãă giànhă th ng l iă trênă t t c cácă m t tr nă quână s , chínhă tr Tr n pB c vang d i (1-1963) m m t m tăphongătràoă"thiăđuaă p B c, gi t gi c l păcông".ă H th ng p chi năl c- qu căsáchăbìnhăđ nh c aăđ ch s păđ ăChoăđ năđ u 1965, chi nătranhăđ c bi tăhoànătoànăth t b i 2.7.2.2 T 1λ65ăđ n 1973 a QỐân dân mi n Nam đánh b i chi n l c "Chi n tranh c c b " c a đ qu c M T cu iă1λ64ăđ uă1λ65,ăđ qu c M àoă tăđ aăquânăđ i vi năchinhăvàăch ăh u vàoămi năNam,ăgâyăraă"chi n tranh c c b ".ăQuânăvàădânămi n Nam v i tinh th n anhă d ng,ă sángă t oă đãă đánhă b iă cácă cu că cànă quétă c aă đ ch,ă giànhă th ng l i V n -170- T ng (8-1965), chi n th ngămùaăkhôă1λ65-1λ66ăvàă1λ66-1967 Phátăhuyăth ng l iăđ tăđ c,ămùaăxuână1λ68,ăquânăvàădânămi năNamăđ ng lo t ti năcôngăvàăn i d y,ăgiángăchoăM ngu nh ngăđònăs măsét.ăSauăth t b iănày,ăýăchíă xâmăl c c a M lung lay, bu căchúngăph iătuyênăb "phi M hoá".ă"Chi n tranh c c b " th t b i b QỐân dân mi n B c đánh b i chi n ỏranh phá ho i l n th nh t c a M T cu iăn mă1λ64,ăcùngăv i vi căđ y m nh chi nătranhăxâmăl c mi n Nam, đ qu c M ti nă hànhă leoă thangă chi n tranh mi n B c, nh mă pháă ho i h u ph ngăc a c n c Trongăh nă4ăn mă(t 5-8-1λ64ăđ n 1-11-1λ68),ăquânăvàădână mi n B c v ng tayăcày,ăch cătayăsúng,ăđãăb năr i,ăpháăhu 4β4γămáyăbay,ăb t s ngăhàngănghìnăgi c lái,ăb năcháyăvàăb th ngă14γătàuăchi n gi c M ăNgàyă1-1-1968, M ph iătuyênăb ng ngănémăbômăb năpháămi n B c c QỐân dân mi n Nam chi n đ u ch ng "Vi ỏ Nam hoá" chi n tranh, ph i h p v i Lào ốà C mpỐchia ch ng " ông D ng hoá chi n tranh c a M " (1969-1973) T đ uă 1λ6λ,ă Níchă x nă đ h c thuy tă Níchă x n,ă thíă m b ng chi nă l ôngă D ngă c "Vi tă Namă hoá"ă chi nă tranh,ă "Làoă hoá"ă chi nă tranhă vàă "Kh ă meă hoá"ă chi nă tranh ă Quână vàă dână mi nă Namă đãă ph i h p v iă quână vàă dână Lào,ă C mpuchiaăđãăđánhăb iăcácăchi năl cu c ti năcôngăchi năl c chi nătranhătrênăc a M Sau th ng l i c a cămùaăxuânăn mă1λ7βă mi n Nam, M ph iătuyênăb "M hoá"ătr l i chi nătranhăxâmăl c d QỐân dân mi n B c đánh b i chi n ỏranh phá ho i l n th c a M uăn mă1λ7β,ăM choăkhôngăquânăvàăh iăquânăđánhăpháămi n B c l n th v iăquyămôăvàăm căđ ácăli tăh năl n th nh t nhi u.ă c bi tătrongă1βăngàyăđêmă cu i 1972, M đãăliênăt c s d ngătrênă700ăl n chi cămáyăbayăB5β,ăg n 4000 l n chi cămáyăbayăchi n thu t chi năđ uătrútăxu ngăHàăN i, H iăPhòngăvàăm t s m c tiêuă mi n B c 10 v n t năbom.ăQuânăvàădânămi n B c,ăđ c bi tăquânăvàădânăth đôăđãălàmănênătr nă" i năBiênăPh trênăkhông",ăgiànhăth ng l i oanh li t: b năr iă 81ămáyăbayăM (trongăđóăcóăγ4ăB5β,ă5ăF.111) V i th t b iă này,ă đ qu c M ph iă tuyênă b ng ngă hoànă toànă cácăho tă đ ng -171- ch ngăpháămi n B c, chu n b kýăv iăchínhăph ta Hi păđ nh Pari e Hi p đ nh Pari đ c kí k t Do nh ng th t b iă trênă chi nă tr ng hai mi n Nam, B c,ă đ c bi t 12 ngàyă đêmă cu iă 1λ7β,ă ngàyă β7-1-1972, đ qu c M bu c ph iă kíă Hi pă đ nh Pari, ch m d t chi n tranh, l p l iă hoàă bìnhă tranhăkiênăc raăb Vi tă Nam.ă âyă làă k t qu c a cu că đ u ng, b t khu t c aăquânăvàădânăhaiămi n Nam B c Th ng l iănàyăm c ngo t m i c a cu căkhángăchi n ch ngăM ăc uăn c c aănhânădânăta 2.7.2.3 T 1λ7γăđ n 1975 Sau Hi pă đ nhă Pariă đ că kíă k t,ă đ qu c M đãă ph iă cútă kh i mi n Nam Th vàăl c c aăcáchăm ng mi năNamăngàyăcàngă l n m nh Mi n B că nhanhă chóngă khôiă ph c h u qu chi nă tranh,ă đ y m nh s n xu t, chi vi n s că ng i s c c a cho ti n n Cu iă n mă 1λ74ă đ u 1λ75,ă quână vàă dână mi nă Namă giànhă th ng l i to l nă trênă cácă m t tr nă quână s ,ă chínhă tr vàă ngo i giao.ăVìăv y B Chínhătr Trungă ngă ng h p,ăđ k ho ch gi iăphóngămi n Nam Th c hi n k ho chă đó,ă quână vàă dână taă đãă ti nă hànhă cu c t ng ti nă côngă vàă n i d yămùaăxuânăn mă1λ75ăb ng chi n d ch: chi n d chă Tâyă Nguyên,ă chi n d ch Hu àăN ngăvàăcu iăcùngălàăchi n d ch H Chíă Minhă giànhă th ng l iă hoànă toànă sauă g n thángă liên t că vàă kiênă c 4-γă đ n 2-5-1λ75).ă ng chi nă đ u (t tă n că hoàă bình,ă th ng nh tăvàăđiălênăch ngh aăxãăh i -172- Hìnhă2.14 L căđ ăDi năbi nă cu căt ngăti năcôngăvƠă n iăd yămùaăxuơnă1975 2.8 Tìmăhi u th i k c n 2.8.1 Th ng nh tăđ tăn Sauăn mă1λ75,ăđ tăn căđiălênăch ngh aăxƣăh i t 1975ăđ n c căhoàăbình,ăth ng nh t vàăđiălênăch ngh aăxãăh i.ăNgàyă 25- 4-1λ76,ăsauăh năγ0ăn măk t cu c t ng n c đ uătiên,ăđôngăđ o c triăđiăb phi u b u c Qu c h i chung c a c n thànhăn c Qu c h i h p quy tăđ nhăđ iătênăn c ta c C ngăhoàăxãăh i ch ngh aăVi t Nam, Th đôălàăHàăN i,ăthànhăph Sàiă Gònăđ iătênăthànhăThànhăph H ChíăMinh 2.8.2 M iăn măxơyăd ng ch ngh aăxƣăh i (1975-1985) T 1λ75ăđ nă1λ85,ătrongăhoànăc nhăcóănhi uăkhóăkh n,ănhânădânătaăđãăb o v v ng ch c T qu c, ti năhànhăhaiăk ho chă5ăn mμă1λ76-1λ80ăvàă1λ81-1985 Sau k ho chăđó,ăchúngătaăđãăđ tăđ d ngăđ tăn c nh ngăthànhăt u nh tăđ nhătrongăcôngăcu căxâyă căvàăb o v T qu c.ăTuyănhiên,ădoănhi uănguyênănhânăkháchăquanăvàă ch quan,ă côngă cu că xâyă d ng ch ngh aă xãă h iă trongă 10ă n mă nàyă cònă nhi u h n tăn ch cătaăngàyăcàngăr iăvàoătìnhătr ng kh ng ho ng v kinh t ,ăxãăh i.ăTìnhă hìnhăqu c t di n bi n ph c t p.ăYêuăc uăđ i m iăđ tăn căđ căđ t c p thi t 2.8.3 Côngăcu căđ i m i (T 1986- nay) Tr căyêuăc uătrên,ăthángă1βăn mă1λ86,ă v chă raă đ ng l iă đ i m iă đ tă n c Ch tr i h iă ngătoàn qu c l n th VIăđãă ngăđ i m iă đ tă n v chăraălàμătrongăquáătrìnhăđiălênăch ngh aăxãăh i c aăn m cătiêuăch ngh aăxãăhô ,ămàălàmăchoăm cătiêuă yăđ c th c hi năcóăhi u qu b ng căđi,ăhìnhăth căthíchă i m i ph iătoànădi n,ăđ ng b , t kinh t ,ăchínhătr ,ăđ năt ăt xãăh i.ă i h i VI cătaăkhôngăph iăthayăđ i nh ngăquanăđi măđúngăđ n v ch ngh aăxãăh i, v i nh ngăb h p.ă că doă ng,ăv năhoá,ă i m i v kinh t khôngăth khôngăđiăđôiăv iăđ i m i v chínhătr ,ănh ngă tr ngă tâmă làă đ i m i v kinh t ă i m i v chínhă tr ph iă tíchă c c,ă nh ngă v ng ch c, mang l i k t qu th c t ,ă khôngă gâyă m t nă đ nh v chínhă tr ,ă khôngă làmă ph ngăh iăđ nătoànăb côngăcu căđ i m i ng l iăđóăti p t căđ căcácă i h iăXIIIă(1λλ7),ă i h iăIXă(β001)ăhoànăthi n Tr i qua g n hai th p k ,ăcôngăcu căđ i m iăđãăthuăđ c nh ngăthànhăt uăbanăđ u to l n.ă tăn i h iăVIIă(1λλβ),ă cătaăđangăv ngăb nghi păhoá,ăhi năđ iăhoá -173- cătrênăconăđ ngăcôngă 2.9 Tìmăhi u v l ch s đ aăph ng 2.9.1 ụăngh aăc a vi c h c t p L ch s đ aăph - L ch s đ aăph ng ngălàăm t b ph n c a L ch s dânăt c - B sung,ălàmăsángăt , minh ho cho L ch s dânăt c - B iă d h ngă tìnhă yêuă quêă h ng,ăphátăhuyătruy n th ngăquêăh 2.9.2 L ch s đ aăph ng,ă t hàoă v truy n th ng L ch s c aă quêă ngătrongăhi n t i ngăg m nh ng v năđ ch y u sau - Cácăs ki n L ch s l n x y t iăđ aăph xãăph ngă(t nh,ăthànhăph , qu n huy n, ng,ăthônăxóm) - CácădiătíchăL ch s tiêuăbi u c aăđ aăph ngăhi năcònăl iăđ n hi n - Cácănhânăv t L ch s tiêuăbi uăquaăcácăth i k L ch s c aăđ aăph - Nh ng phong t c, l h i truy n th ng c aăđ aăph ng - Cácăngh th công,ălàngăngh th côngătruy n th ng c aăđ aăph -174- ng ng ánhăgiá 1.ăHãyăđánhăd uăXăvàoănh ng di ch v năhoáăkh o c h c c aăv năhoáăti nă ôngă S nătrongăcácăn năv năhóaăd iăđâyămàăanhă(ch )ăchoălàăđúngμ a)ăV năhoáăPhùngăNguyên; b)ăV năhoáăSaăHu nh; c)ăV năhoáăHoaăL c; d)ăV năhoáăSôngăC ; đ)ăV năhoáăócăEo; e)ăV năhoáă ng Nai; g)ăV năhoáă ngă u; h)ăV năhoáăGòăMun β.ăCóănh ngăýăki năkhácănhauăv s raăđ i c aăn -N căV năLangμ căV năLangăth c t m i ch làăliênăminhăcácăb l c cu iăxãăh iănguyênă thu ,ăch aăcóăs phânăhoáăgiaiăc păsâuăs căđ nhàăn -N căV năLangălàănhàăn c xu t hi n căraăđ iătrênăc ăs phânăhoáăgiaiăc păsâuăs c Giai c păquýăt c ch nôăth ng tr vàăbênăkiaălàăgiaiăc pănôăl vàăbìnhădân - Nhàăn căV năLangăxu t hi n m t m t d aătrênăcácăcôngăxãănôngăthônăđangă phânăhoáăgiaiăc părõ r tă(quýăt c,ănôngădânăcôngăxã,ănôăl giaătr ng) M tăkhácădoă nhu c u c aăcôngătácăthu l iăvàănhuăc u ch ng ngo iăxâmăs măđòiăh i s raăđ i c a m t qu c gia th ng nh t,ăđóălàănhàăn căV năLang - B nătánăthànhăquanăđi mănào?ăT i sao? - Hãyăl p b ng th ngăkêă10ădiătíchăL ch s tiêuăbi u v th iăkìăHùngăV n cătaăvàăđ aăph 3.ă ngă ngăb n căđi m c aăquáătrìnhăđ uătranhăgiànhăđ c l p c aănhânădânătaătrongăth i k B c thu c L p b ng th ngă kêă cácă cu că đ uă tranhă giànhă đ c l pă tiêuă bi u c aă nhână dână ta th i k b c thu c, theo m u sau: TT Tênăcu căđ u tranh Th i gian Ng iălãnhăđ o K t qu ,ăýăngh a 5.ă ánhăgiáăvaiătròăc aă inhăB L nhătrongăcôngăcu c th ng nh tăđ tăn đ uăđ c l p c aăn c ta? -175- c bu i 6.ăT ng thu t di n bi n cu căkhángăchi n ch ng T ng c aăLêăHoànătrênăl Ngu n g c, nh ngăthànhăt u ch y u c a n năV năminhă căđ i Vi t L p b ng th ngă kêă cácă s ki nă chínhă c a L ch s Vi t Nam t 1010ă đ nă n mă 1858, theo m u sau: TT N m 1010 S ki năchính LýăTháiăT d iăđôăt HoaăL ăv đ iăLa,ăđ iătênălàăTh ngăLong T th cădânăPhápăxâmăl cătaă(1858)ăđ năđ u th k XXă(1λ1λ),ănhână dânătaăđãăđ ngălênăch ngăPhápănh ăth nào?ăVìăsaoăt t c cácăcu căđ uătranhăđ u th t b i? 10.ăVaiătròăc aălãnhăt Nguy năÁiăQu căđ i v iăcáchăm ng Vi t Nam t 1λ11ăđ n 1945 11.ăVìăsaoănóiăsauăcáchăm ngăthángăTámăn mă1λ45,ăn cătaăr iăvàoătìnhăth "ngànă cânătreoăs iătóc"? 1β.ăTrìnhăbàyădi n bi n c aăcácăchi n th ng Vi t B căthuăđôngă1λ47,ăBiênăgi i thu đôngă1λ50ăvàă i năBiênăPh 1λ54ătrênăl căđ 1γ.ăTrìnhăbàyădi n bi n cu c t ng ti năcôngăvàăn i d yămùaăxuână1λ75ătrênăl 14.ă ánhăgiáănh ngăthànhăt uăbanăđ u c aăcôngăcu căđ i m iăđ tăn c t 1λ86ăđ n 15 L p b ng th ngăkêăcácădiătíchăL ch s tiêuăbi u 16 L p b ng th ngăkêăcácănhânăv t L ch s tiêuăbi u -176- đ aăph đ aăph căđ ngăb n ngăb n TƠiăli u tham kh o [1] LêăTh ThuăDinh,ăBùiăPh ngăNgaăvàăc ng s (2007), Ph ng pháp d y h c t nhiên ốà h i,ăNXBăGiáoăd c, HàăN i [2] H Ng că [3] ngăV nă i (1997), Gi i pháp giáo d c,ăNXBăgiáoăd c, HàăN i c vàăc ng s (2000), Ph ng pháp d y h c a lý,ăNXBăgiáoăd c, HàăN i [4] LêăV năTr ng vàăc ng s (2007), T nhiên h i ốà ph nhiên h i, NXB giáoăd c, HàăN i -177- ng pháp d y h c t ... óălàăs sinh s n.ăC ăs c aăquá trình sinh s nălàăkh n ngăphânăchiaăvàăphânăhóaăt bào.ă s năchínhμ sinh s n sinh d a Sinh s n sinh d th c v tăcóăbaăhìnhăth c sinh ng, sinh s năvôătínhăvà sinh s... c,ănhi măv ăc aăng i giáo viên vàăh c sinh ti uăh c;ăcácăho tăđ ngă kinhăt , xã h i,ăv năhóa,ăL chăs vàăc ăc uăt ăch c xã h iă ăđ aăph ngă (xã, ăhuy n,ă t nh).ăTrênăc ăs ăđó, sinh viên s ăv năd ngăm... u sinh s nănàyăg p trình sinh s nă c ăth m iă đ ki u sinh s n sinh d c th c v t b c th păvàăth c v t b căcao.ăTrongăquáă c t oă thànhă tr c ti p t c ăquană sinh d ng: t nhiên vàănhânăt o  Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở Tự nhiên Xã hội Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Cơ sở Tự nhiên Xã hội Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Cơ sở Tự nhiên Xã hội Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay