350 bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác nguyễn bảo vương

50 325 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:30

NGUYỄN BẢO VƯƠNG TOÁN 11 350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM GIÁO VIÊN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Bài Tìm tập xác định hàm số y   sin x cos 3x  A D   2  \ k , k    B D     \ k , k     C D     \ k , k     D D     \ k , k      cos 3x  sin x Bài Tìm tập xác định hàm số y  A D      \   k , k     B D   3   \  k , k    C D      \   k , k     D D      \   k , k      Bài Tìm tập xác định hàm số y  tan(2 x  ) A D   3 k  \  ,k     B D   3 k  \  ,k     C D   3 k  \  ,k     D D   3 k  \  ,k     Bài Tìm tập xác định hàm số sau y   cot x  sin 3x A D     n2  \ k ,  ; k, n     B D    n2  \  k ,  ; k, n     C D    n2  \  k ,  ; k, n     D D    n2  \  k ,  ; k, n     Bài Tìm tập xác định hàm số sau y  tan x sin x  cos x A D       \  k ,  k ; k   12   B D       \  k ,  k ; k     C D       \  k ,  k ; k   4  D D       \  k ,  k ; k   12 3    Bài Tìm tập xác định hàm số sau y  tan( x  ).cot( x  ) A D     \   k ,  k ; k   4  B D   3   \   k ,  k ; k     C D   3   \   k ,  k ; k     D D   3   \   k ,  k ; k      Bài Tìm tập xác định hàm số sau y  tan(2 x  ) GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] A D     \  k , k   3  B D     \  k , k   4  C D     \  k , k   12   D D     \  k , k     Bài Tìm tập xác định hàm số sau y  tan 3x.cot 5x A D    n  \  k , ; k, n   4  B D    n  \  k , ; k, n   5  C D    n  \  k , ; k, n     D D    n  \  k , ; k, n     Bài Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau f ( x)  sin x A T0  2 B T0   C T0   D T0   Bài 10 Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau f ( x)  tan 2x, A T0  2 B T0   C T0   D T0   Bài 11 Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau y  sin 2x  sin x A T  2 B T0   C T0   D T0   Bài 12 Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau y  tan x.tan 3x A T0   B T  2 C T0   D T   Bài 13 Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau y  sin 3x  2cos 2x A T  2 B T0   C T0   D T0   Bài 14 Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau y  sin x A Hàm số không tuần hoàn B T0  C T0   D T0    Bài 15 Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y  sin x  A max y  , y  B max y  , y  C max y  , y  D max y  , y  Bài 16 Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y   cos2 x  A max y  , y   B max y  , y   C max y  , y   D max y  , y     Bài 17 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   3sin  x   4  GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] A y  2 , max y  B y  , max y  C y  2 , max y  D y  1 , max y  Bài 18 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   cos2 3x A y  , max y  B y  , max y  C y  , max y  D y  1 , max y  Bài 19 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   sin x A y  , max y  B y  , max y  3 C y  , max y  D y  , max y  Bài 20 Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y  2sin2 x  cos2 2x A max y  , y  B max y  , y  D max y  , y  C max y  , y  Bài 21 Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y  3sin x  4cos x  A max y  , y  2 B max y  , y  4 C max y  , y  4 D max y  , y  1 Bài 22 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  3sin x  4cos x  A y  6; max y  B y  6; max y  C y  3; max y  D y  6; max y  Bài 23 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  2sin2 x  3sin 2x  4cos2 x A y  3  1; max y   B y  3  1; max y   C y  3 2; max y   D y  3  2; max y   Bài 24 Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y  sin2 x  3sin 2x  3cos2 x A max y   10; y   10 B max y   5; y   C max y   2; y   D max y   7; y   Bài 25 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  2sin 3x  A y  2,max y  B y  1,max y  C y  1,max y  D y  3,max y  Bài 26 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   cos2 2x A y  1,max y  B y  1,max y  C y  1,max y  D y  2,max y  Bài 27 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y    cos 3x GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG A y   3,max y   B y  3,max y  C y   3,max y   D y  1  3,max y  1  Bài 28 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  4sin 6x  3cos6x A y  5,max y  B y  4,max y  C y  3,max y  D y  6,max y  Bài 29 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  A y  C y  3 1 1 , max y  , max y  B y  1 D y  1   sin x 1 3 1 , max y  1 , max y  1  Bài 30 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  cos(3x  )  3 A y  , max y  B y  , max y  C y  , max y  D y  , max y  Bài 31 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   sin 2x  A y  , max y   B y  , max y   C y  , max y   3 D y  , max y   Bài 32 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  sin x   sin x A y  , max y  B y  , max y  C y  , max y  D y  , max y  Bài 33 Tìm tập giá trị nhỏ hàm số sau y  tan2 x  tan x  A y  2 B y  3 C y  4 D y  1 Bài 34 Tìm tập giá trị nhỏ hàm số sau y  tan2 x  cot x  3(tan x  cot x)  A y  5 B y  3 C y  2 D y  4 Bài 35 Tìm m để hàm số y  5sin 4x  6cos 4x  2m  xác định với x A m  B m  61  C m  61  D m  61  Bài 36 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   3sin 3x A y  2; max y  B y  1; max y  C y  1; max y  D y  5; max y  Bài 37 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y   sin2 2x A y  2; max y  B y  3; max y  C y  5; max y  D y  3; max y  Bài 38 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y    sin x GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] A y  2; max y   B y  2; max y  C y  2; max y   D y  2; max y  Bài 39 Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y   2  sin x A y   2; max y   B y   2; max y   C y   2; max y   D y   2; max y   3 Bài 40 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  4sin 3x  3cos 3x  A y  3; max y  B y  4; max y  C y  4; max y  D y  2; max y  Bài 41 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  cos x  sin x  A y  2; max y  B y  2; max y  C y  4; max y  D y  2; max y  Bài 42 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  A y   C y  ; max y  11 ; max y  11 sin x  cos x  sin x  cos x  B y  ; max y  11 D y  ; max y  11 Bài 43 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  sin 3x  sin 3x cos 3x  sin x  cos x  10 A y  11  11  ; max y  83 83 B y  22  22  ; max y  11 11 C y  33  33  ; max y  83 83 D y  22  22  ; max y  83 83 Bài 44 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  3cos x  sin x  A y  2  5; max y  2  B y  2  7; max y  2  C y  2  3; max y  2  D y  2  10; max y  2  10 Bài 45 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  sin 2 x  3sin x cos2 x  sin x  A y   22  22 , max y  4 B y   22  22 , max y  14 14 C y   22  22 , max y  8 D y   22  22 , max y  7 Bài 46 Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số sau y  3(3sin x  4cos x)2  4(3sin x  4cos x)  A y  ; max y  96 C y   ; max y  96 B y  ; max y  D y  2; max y  GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] Bài 47 Tìm m để bất phương trình (3sin x  4cos x)2  6sin x  8cos x  2m  với x  A m  B m  C m  3sin x  cos x  m  với x  sin x  cos2 x  Bài 48 Tìm m để bất phương trình A m  65 B m  D m  65  C m  65  D m  65  4 sin x  cos x  17  với x  3cos x  sin x  m  Bài 49 Tìm m để bất phương trình A 10   m  15  29 B 10   m  15  29 C 10   m  15  29 D 10   m  10    sin x cos y Bài 50 Cho x , y   0;  thỏa cos x  cos y  2sin( x  y)  Tìm giá trị nhỏ P   y x  2 A P   B P  C P   Bài 51 Tìm k để giá trị nhỏ hàm số y  A k  C D P   k sin x  lớn 1 cos x  C k  B k  3 D k  2 BÀI TẬP TỔNG HỢP Câu Theo định nghĩa sách giáo khoa, A hàm số lượng giáctập xác định B hàm số y  tan x có tập xác định C hàm số y  cot x có tập xác định D hàm số y  sin x có tập xác định Câu Xét tập xác định A hàm số lượng giáctập giá trị   1;1 B hàm số y  cos x có tập giá trị   1;1 C hàm số y  tan x có tập giá trị   1;1 D hàm số y  cot x có tập giá trị   1;1 Câu Xét tập xác định A hàm số y  sin x hàm số chẵn B hàm số y  cos x hàm số chẵn C hàm số y  tan x hàm số chẵn GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] D hàm số y  cot x hàm số chẵn Câu Cho biết khẳng định sau sai? A hàm số y  cos x hàm số lẻ B hàm số y  sin x hàm số lẻ C hàm số y  tan x hàm số lẻ D hàm số y  cot x hàm số lẻ Câu Cho hàm số lượng giác sau có đồ thị đối xứng qua Oy ? B y  cos x A y  sin x C y  tan x D y  cot x Câu Xét tập xác định A hàm số lượng giác tuần hoàn với chu kì 2 B hàm số y  sin x tuần hoàn với chu kì 2 C hàm số y  cos x tuần hoàn với chu kì 2 D hàm số y  cot x tuần hoàn với chu kì  Câu Xét chu kì đường thẳng y  m (với 1  m  ) cắt đồ thị A hàm số lượng giác điểm B hàm số y  sin x điểm C hàm số y  cos x điểm D hàm số y  cot x điểm Câu Xét tập xác định A hàm số lượng giác có giá trị lớn giá trị nhỏ B hàm số y  sin x có giá trị lớn giá trị nhỏ C hàm số y  tan x có giá trị lớn giá trị nhỏ D hàm số y  cot x có giá trị lớn giá trị nhỏ Câu Trên khoảng (4 ; 3 ) , hàm số sau nhận giá trị dương? B y  cos x A y  sin x C y  tan x D y  cot x  7 5  ; Câu 10 Trên khoảng    , hàm số sau nhận giá trị âm?   B y  cos x A y  sin x C y  tan x D y  cot x Câu 11 Các hàm số y  sin x , y  cos x , y  tan x , y  cot x nhận giá trị dấu khoảng sau đây?  3 A  2 ;       3  ;   B       C   ;   2     D   ;    Câu 12 Hàm số y   3sin x nhận giá trị tập sau đây? GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 1;1 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] B 3; 3 C  5;  D  2;  Câu 13 Hàm số y   4cos x  3sin x nhận giá trị tập sau đây? A   1;1 B   5; 5 C 0;10  D  2;  Câu 14 Trên tập xác định, hàm số y  tan x  cot x nhận giá trị tập sau đây? A  ;   B  ; 2  C  2;   D  ; 2   2;   Câu 15 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = sinx C y = x2 B y = x+1 D y x 1 x2 Câu 16 Hàm số y = sinx: A Đồng biến khoảng k Z B Đồng biến khoảng     k 2 ;   k 2  nghịch biến khoảng   k 2 ; k 2  với 2  5  3   k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng           k 2 ;  k 2  với k  Z   C Đồng biến khoảng 3    k 2  nghịch biến khoảng   k 2 ; 2         k 2 ;  k 2  với k  Z   D Đồng biến khoảng        k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng   3    k 2  với k  Z   k 2 ; 2  Câu 17 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = sinx –x B y = cosx C y = x.sinx D y x2  x D y x Câu 18 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = x.cosx B y = x.tanx C y = tanx Câu 19 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = sin x x B y = tanx + x C y = x2+1 D y = cotx GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 20 Hàm số y = cosx: A Đồng biến khoảng k Z B Đồng biến khoảng C Đồng biến     k 2 ;   k 2  nghịch biến khoảng   k 2 ; k 2  với 2     k 2 ; k 2  nghịch biến khoảng  k 2 ;   k 2  với k  Z khoảng 3    k 2    k 2 ; 2  nghịch biến khoảng        k 2 ;  k 2  với k  Z   D Đồng biến khoảng  k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng  k 2 ;3  k 2  với k  Z Câu 21 Chu kỳ hàm số y = sinx là: A k 2 k  Z B  C  C x C  C x C k , k  Z D  C  D k k  Z D 2 Câu 22 Tập xác định hàm số y = tan2x là: A x   k B x   k  k  D x  k  Câu 23 Chu kỳ hàm số y = cosx là: A k 2 k  Z B 2 D 2 Câu 24 Tập xác định hàm số y = cotx là: A x   k B x   k  k  D x  k Câu 25 Chu kỳ hàm số y = tanx là: A 2 B  Câu 26 Chu kỳ hàm số y = cotx là: A 2 B  Câu 27 Tập xác định hàm số y  sinx là: A D     C D    k 2 , k     B D  Câu 28 Tập xác định hàm số y    D D    2 là: sinx cosx GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC]   Câu 41 Phương trình cos4 x  sin x  A vô nghiệm   x  B có nghiệm x        x   k 2 C có nghiệm  (k  )  x     k 2     x   k D nghiệm  (k  )  x     k  Câu 42 Phương trình  cos x  sin x   3sin 2x A vô nghiệm    x  12 B có nghiệm  x  5  12    x  12  k (k  ) C có nghiệm   x  5  k  12    x  12  k 2 (k  ) D nghiệm   x  5  k 2  12 Câu 43 Phương trình  cos x  sin x    cos 3x A vô nghiệm    x  10 B có nghiệm x        x  10  k (k  ) C có nghiệm   x     k    2  x  10  k (k  ) D nghiệm   x     k 2  Câu 44 Phương trình sin x  cos x   B có nghiệm x     x   k 2 (k  ) C có nghiệm   x     k 2     x   k (k  ) D có nghiệm   x     k  Câu 45 Phương trình sin6 x  cos6 x  k  A vô nghiệm ,k  16 GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 35 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG A có nghiệm x   k  , k     x   k C có nghiệm  (k  ) x     k   Câu 46 Phương trình B có nghiệm x    k  ,k  D vô nghiệm tan 3x  tan x 1  tan 3x.tan x     x  12  k    A có nghiệm  x   k , k      x   k  C có nghiệm x   k  ,k  Câu 47 Phương trình sin x  cos4 x  2 ,k  B có nghiệm x    k 2 , k  D vô nghiệm  cos x A vô nghiệm C có nghiệm x  k B có nghiệm x  k 2 ,k  D có nghiệm x  k 2 2 x  k (k  ) 5    Câu 48 Tổng nghiệm thuộc khoảng   ;  phương trình 4sin2 2x   bằng:  2 A B  B  D  Câu 49 Số nghiệm thuộc 0;   phương trình sin2 x  cos2 3x  là: A B C D Câu 50 Hiệu nghiệm lớn nghiệm nhỏ 0; 2  phương trình     cos  x    cos  x    là: 3 6   A B 2 C 4 D 2     Câu 51 Tất nghiệm phương trình cos  x    sin   x   là: 4  3  GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 36 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG  13  x  36  k 2 A   x   7  k 2  12  13  x  36  k  B   x   7  k 2  12  13  x  36  k  C   x  7  k 2  12  3 Câu 52 Tích nghiệm thuộc 0;   phương trình sin  x   A 2 48 B 2 16    cos x  bằng:  3 16 C  13  x  36  k  D   x   7  k 2  12 D 2 64 Câu 53 Nghiệm âm lớn phương trình sinx cos x  là: 17 12 A B  13 12 C  11 12 D  19 12 Câu 54 Hiệu nghiệm dương nhỏ nghiệm âm lớn phương trình cos 2x  sin 2x  A B  C  Câu 55 Tổng nghiệm âm lớn nghiệm dương nhỏ sin x tanx cos x cot x  sinxcosx  A   B 3 D phương trình bằng:  C  D  Câu 56 Số nghiệm phương trình sinx  cos x thuộc 0; 2  là: A B C D     Câu 57 Tổng nghiệm phương trình cos  x    sin   x   thuộc  0;   là: 6  3  A  B 5 12 Câu 58 Số nghiệm phương trình A B C  24 D     sin x  thuộc   ;  là:  cos x   C D Câu 59 Tổng nghiệm thuộc  0; 2  phương trình sinxcos 3x sinx 2cos 3x  là: A 2 B 2 C 4 D   Câu 60 Số nghiệm thuộc 0;   phương trình sin  x    là: 4  A B C D GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 37 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 61 Phương trình m sinx 3cosx  m có nghiệm khi: B m   A m  C m  D m  Câu 62 Số nghiệm phương trình 5sin 2x  sinx cosx  khoảng  0;   là: A B C D     Câu 63 Cho phương trình cos  x    sin  x    Có hai bạn giải hai đáp án sau: 2       x   l 2 I   x     k 2    2 x   l II   x     k 2  A I, II sai B Chỉ I C Chỉ II D I, II Câu 64 Cho phương trình 2cos2 2x  cos 4x  Trong số sau, số họ nghiệm phương trình trên: I x   k  II x    k  III x   k  IV x    k  Chọn câu trả lời A Chỉ I, IV B Chỉ I C Chỉ IV D I, II, III, IV Câu 65 Cho phương trình sin6 x  cos6 x  Có ba bạn giải kết sau: I x  k  A Chỉ I  x  k II   x    k   x  k 2  x  k 2 III  hay   x    k 2  x    k 2  B Chỉ II C Chỉ III Câu 66 Phương trình cos x   A D Cả ba có nghiệm thuộc khoảng   ; 4  ? B C D   Câu 67 Nghiệm âm lớn phương trình tan  x    là: 3  A  7 12 B  5 12 C  11 12 D Một đáp án khác  2  Câu 68 Nghiệm âm lớn phương trình sin  x  là:    A   15 B  7 12 C   12 D Đáp án khac GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 38 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC]   Câu 69 Tổng nghiệm phương trình cos  x    khoảng   ;   là: 4  A  B   C  Câu 70 Tổng nghiệm phương trình sinxcos A  B      sin C 3 D Đáp án khác  ;   là: cos x  3 D 3  3  Câu 71 Phương trình sin x  m có nghiệm x  0;  khi:   A 1  m  B 1  m  C 1  m  D Đáp số khác   3  Câu 72 Phương trình  cos x  m có nghiệm x   ;  khi: 2  A  m  B  m  C 1  m  Câu 73 Số nghiệm phương trình sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x  A 15 B 16 D 1  m     sin12 x   ;  là: 16  2 C 17 D 18 ĐÁP ÁN Câu Câu Câu C C B Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 B A C B B C D B D C Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 C D D D D D B C A B Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 C D A D D C D D C D GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 39 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 Câu 43 D D A D A B A D C D Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 B C A D TỔNG HỢP LẦN Câu Nghiệm phương trình A x   k 2 B Câu Nghiệm phương trình A x   k B Câu Nghiệm phương trình A x   k 2 B Câu Nghiệm phương trình A x  k B Câu Nghiệm phương trình A x    k B sinx = là: x  x   k 2 C x  k D x C x  k D x x  k D x D x D x   k 2 sinx = –1 là: x sinx = x    k 2 3  k là:  k C   k 2 cosx = là: x   k 2 C x  k 2   k cosx = –1 là: x Câu Nghiệm phương trình cosx = A  k   k 2 C x    k 2 B x 3  k là:   k 2 GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 40 [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC] NGUYỄN BẢO VƯƠNG C x   k D x x  C x  k 2 B x  k 2 D x  k 2 B x Câu Nghiệm phương trình cos2x = A x C x   Câu Nghiệm phương trình A x   k B Câu 10 Nghiệm phương trình A x    k 2 x  x   k 2 Câu 12 Nghiệm phương trình xk  A  k  ;x   k x D x  k    k 2   k x  k ; x    k  k    k ; x  k 2 x  k 2 ; x  D x  k ; x   D    k 2 cos3x = cosx là: x  k 2 x k C x  k 2 B Câu 13 Nghiệm phương trình x sinx.cosx = là: A x  k 2 C D sin3x = sinx là: D x  B  C x   B  k 2 2  k 2 3 + 3tanx = là: C x  k 2 A  k 2 là:  k Câu 11 Nghiệm phương trình là: Câu Nghiệm phương trình cosx = – A    k 2   k 2 sin3x = cosx là: B x  k 2 ; x    k 2 GIÁO VIÊN MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 41 NGUYỄN BẢO VƯƠNG C x  k ; x   [350 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC]  k x  k ; x  k `D Câu 14 Nghiệm phương trình sin2x – sinx = thỏa điều kiện: < x < A x  B x  x0 B x   C x =  x  B x  C x = Câu 17 Nghiệm phương trình cos2x + cosx = thỏa điều kiện: A x  B x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 350 bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác nguyễn bảo vương , 350 bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác nguyễn bảo vương , 350 bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác nguyễn bảo vương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay