80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân hứa lâm phong

8 156 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:30

GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) 80 CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN Công thức sau với cấp số cộng có số hạng đầu u1 , công sai d  B un  u1   n  1 d A un  u1  d C un  u1   n  1 d D un  u1   n  1 d Cho cấp số cộng có số hạng đầu u1   1 , công sai d  Năm số hạng liên tiếp 2 của cấp số là: 1 1 1 1 ; ; 1; ; 1; ; 0; ; 0; ; ; ; 1; A B C ; 1; ; ; D 2 2 2 2 2 Cho cấp số cộng có số hạng đầu u1  3 u6  27 Công sai cấp số cộng là: A B C D 16 để cấp số cộng có sáu số hạng 3 7 10 13 11 14 11 15 ; ;2; ; ; ; A B ; ; ; C ; ; ; D 3 3 3 3 3 4 4  u  u  u  10 Cho cấp số cộng  un  với  Số hạng đầu công sai  u3  u4  17 A B C D u  5u2  Cho cấp số cộng  un  thỏa mãn  Số hạng đầu công sai  u13  2u6  A B 3 C 3 D 4 3 Viết số xen hai số Cho cấp số cộng  un  có u1  1, d  2,Sn  483 Số số hạng cấp số cộng là: A 20 B 21 C 22  u  u  Số hạng tổng quát cấp số cộng thỏa  là:  u5  10 A un   3n B un   3n C un  5n D 23 D un   3n Tìm tất giá trị x để số  x, x ,  x lập thành cấp số cộng A x  2 B x  1 C x  D x  Tìm tất giá trị x để số  3x, x  ,  x lập thành cấp số cộng x  x   x  3  x  2 A  B  C  D   x  2  x  3 x  x  Cho cấp số cộng có số hạng tổng chúng 22, tổng bình phương 166 Bốn số hạng cấp số cộng là: A 1; ; ; 10 B 1; ; ; 10 C ; ; ; 10 D ; ; ; Cho cấp số cộng có u2  u22  60 Tổng 23 số hạng cấp số cộng A 690 B 680 C 600 D 500  u  u5  42 Cho cấp số cộng  un  thỏa mãn  Tổng 346 số hạng đầu là:  u3  u10  66 A 242546 B 242000 C 241000 D 24000 FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) Cho cấp số nhân với u1  1 ; u  32 Công bội cấp số nhân là: B q  4 C q  2 D q  1 Số hạng đầu công bội cấp số nhân thỏa u7  5, u10  135 A q   5 5 3 B 3 C  D 729 729 729 729 Cho cấp số nhân với u1  3, q  2 Số 192 số hạng thứ cấp số nhân ? A  A số hạng thứ B số hạng thứ C số hạng thứ D số hạng thứ u  u  54 Số hạng đầu công bội cấp số nhân với  là: u5  u3  108 A B 2 C 9 D 9 2 1 1 ;x ; Giá trị số thực x để số lập thành cấp số nhân 125 1 A  B  C  D 5 25 5 Biết x, y số thực cho số x; x  y; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng số x ; xy  ; y theo thứ tự lập thành cấp số nhân Cặp  x; y  là:      3   3  A  ; B   ;    ;    ;  7 7 7 7         3   3   C  ; D  2 ;   2 ;    ;  2 2 7 7     Cho cấp số cộng  un  biết u5  18 , 4Sn  S2n Giá trị u1 và d là : A u1  ;d  B u1  ;d  C u1  ;d  D u1  ;d  n1 Tổng S      là một số chia hết cho : A 21 B 41 C 51 D 31 Xen giữa số và số 19683 là số để được một cấp số nhân có u1  Khi đó u5 là A 243 B 729 C 243 1 1     Tổng S  là : 2.5 5.8 8.11  3n  1 3n   A S  n  3n   B S  3n  3n   C S  3n   3n   D 243 D S  3n 3n  Nghiệm của phương trình   13   x  280 là : A 53 B 57 C 55 D 59 2n Số là số hạng thứ dãy số ? 41 n 1 A B 10 C D 11 2 ; ; Ba số (với b  ;b  a;b  c ) theo thứ tự lập thành một cấp số cộng ba b bc Khẳng định sau ? A Ba số a, b, c lập thành cấp số cộng B Ba số b, a, c lập thành cấp số nhân Cho dãy số un  FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) C Ba số b, a, c lập thành cấp số cộng D Ba số a, b, c lập thành cấp số nhân Một cấp số cộng có u1  , u12  38 Giá trị u10 là : A 24 B 32 C 30 D 35 Tổng S    13   2018 là : A S = 2039189 B S = 410263 C S = 408242 D S  406221 u  Cho dãy số (un) xác định bởi  Số 33 là số hạng thứ dãy ? un1  un  A 17 B 14 C 15 D 16 Nghiệm của phương trình  x  1   x     x     (x  28)  155 là : A B Tổng S   11  111   11 11 là : C 11 D n       10 n 10 n 10n1   10n   B S  81 81 n 10 n 10n   10n   C S  D S  81 81 Tổng S  1.4  2.7  3.10   n  3n  1 là : A S    A S  n  n  1 B S  n  n   C S  n  n  1 D S  2n  n  1 Cho ba số a,b,c  a  b  c  lập thành một cấp số nhân biết a  b  c  19 và abc  216 Giá trị của a,b,c là : A ; ; Cho cấp số nhân  un  A 121 hoặc 81 27 16 ; ;9 ; C có S2  , S3  13 Khi đó, S5 bằng: B ; 35 16 B 141 hoặc Số hạng lớn nhất của dãy số un  A 183 16 C 144 hoặc 185 16 D 121 hoặc 181 16 n là : n  100 1 B C 21 20 25 Cho cấp số cộng  un  có Sn  2n  3n Giá trị u1 và d là : A u1  1;d  D ; ; B u1  ;d  C u1  1;d  D 30 D u1  1;d  4  u  u5  Một cấp số cộng có  Giá trị u1 là :  u3 u5  A B C D 4 Biết tổng n số hạng đầu của một dãy số là Sn = 2n + 3n Khi đó dãy số A cấp số cộng và u10  40 B cấp số nhân và u10  41 C cấp số nhân và u10  40 D cấp số cộng và u10  41 Bốn nghiệm của phương trình x  10 x  m  là số hạng liên tiếp của một cấp số cộng Khi đó giá trị của m là: A 24 B C 21 D 16 Ba cạnh của tam giác vuông lập thành ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân Khi đó công bội của cấp số nhân đó là : FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) 1 1 1 B q  C q  2 n 2  n  n  Các giá trị của n để là : A n  B n  C n  Cho cấp số nhân ( un ) biết u3  , u5  32 Giá trị u10 là: D q   A q  1 D n  B 1024 C 512 1 1     Tổng S  là 1.3 3.5 5.7  2n  1 2n  1 D 512 A 1024 n1 2n n n B S  C S  D S  2n 2n  n1 2n  1 1 ; ; Nếu lập thành một cấp số cộng (theo thứ tự đó) thì dãy số nào sau bc ca ab lập thành một cấp số cộng ? A S  A b2 ;a2 ;c B c ;a2 ;b2 1 1     Tổng S  là : 1.2 2.3 3.4  n  1 n C a2 ;b2 ;c D a2 ;c ;b2 n1 n1 n n1 B S  C S  D S  n n n1 n1 Tam giác ABC có ba góc A, B, C lập thành một cấp số nhân có công bội bằng Ba góc A, B, C biết  A  B  C  là : A S  A    ; B ;  2 4 ; ; C    ; D ;   2 ; ; 7 10 5 Có số tự nhiên không vượt quá 1000 và chia cho có số dư là ? A 198 B 159 C 200 D 201 Tổng S   99  999   99 99 là : n        10 10 n   n 10 n   n B S  9 10 10 10 n   n 10n1   n C S  D S  9 Một tam giác vuông có chu vi bằng và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng Độ dài các cạnh của tam giác đó là: 5 A ; 1; B ; 1; C ; 1; D ; 1; 2 3 4 4 Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng 100 số hạng 100 10 Khi tổng 110 số hạng A 90 B 90 C 110 D 110 A S   Cho cấp số cộng  un  có công sai khác Chọn khẳng định sai khẳng định sau ? A u2  u17  u3  u16 B u2  u17  u4  u15 C u2  u17  u6  u13 D u2  u17  u1  u19 Cho cấp số cộng có u5  15,u20  60 Tổng 20 số hạng cấp số cộng A 200 B 200 C 250 D 250 Cho cấp số nhân có u1  1,u6  , 00001 Khi công bội q số hạng tổng quát un FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN  1 1 A q  ,un  n1 10 10 THẦY LÂM PHONG (0933524179) n 1 1 1 ,un  10n1 C q  ,un  n1 D q  ,un  n1 10 10 10 10 10 1 Cho cấp số nhân có u1  1;q  Số 103 số hạng thứ ? 10 10 A số hạng thứ 103 B số hạng thứ 104 C số hạng thứ 105 D số hạng thứ 106 Cho a,b,c lập thành cấp số cộng Đẳng thức sau ? B q  A a2  c  2ab  2bc B a2  c  2ab  2bc C a2  c  2ab  2bc D a  c  ab  bc Cho cấp số nhân 2 ; ;  ; Tổng n số hạng cấp số nhân A  2   2    2  n   2    B n  1 Cho cấp số nhân ( un ) có u1  24 A C  2   2  2n   2   D  2    2n  1 u4  16384 Số hạng u17 là: u11 3 B C 368435456 536870912 67108864 Cho cấp số cộng: ; x  ; y Kết sau đúng?   x   x  x  A  B  C    y   y   y  6 Cho cấp số nhân: 2 ; x; 18 ; y Kết sau ? D 2147483648  x  D    y  6 x   x  10  x  6    x  6  A  B  C  D     y  54   y  54  y  26  y  54 Tổng 10 số hạng cấp số nhân  un  với u1  3 công bội q  2 A 511 B 1025 C 1025 D 1023 C 3.3n D  n  1 Cho dãy số  un  , biết un  Số hạng un1 bằng: n A 3n  B 3n  Cho cấp số nhân  un  có: u2  2 u5  54 Khi tổng 1000 số hạng cấp số nhân  31000 31000  31000  1  31000 A B C D 6 Xét phát biểu sau: (1) Dãy số u1 ,u2 ,u3 , gọi cấp số cộng với công sai d  , un  un1  d với n  , 3, (2) Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 , cấp số cộng với công sai d  , un  u1   n  1 d với n  , 3, Khẳng định sau ? A (1) đúng, (2) sai B (1) (2) C (1) (2) sai Xét phát biểu sau D (2) đúng, (1) sai (1) Dãy số u1 ,u2 ,u3 , gọi cấp số cộng với công sai d  uk  uk 1  uk 1 với k = 2, 3, … FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) (2) Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 , ,un cấp số cộng với công sai d  , u1  un  uk  unk với k = 2, 3, …, n - Khẳng định sau ? A (1) đúng, (2) sai B (1) (2) C (1) (2) sai D (2) đúng, (1) sai Ba cạnh tam giác vuông có độ dài số nguyên dương lập thành cấp số cộng Thế cạnh có độ dài bằng: A 22 B 58 C 81 D 91 Cho dãy: 729, 486, 324, 216, 144, 96, 64, … Đây cấp số nhân với A Công bội phần tử 729 B Công bội phần tử 64 C Công bội phần tử 729 D Công bội phần tử 729 Xét câu sau: (1)Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 , ,un cấp số nhân với công bội q  q  ,q  1 un  u1 qn1 với n = 1, 2, 3, … (2)Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 , ,un cấp số nhân với công bội q  q  ,q  1 uk  uk 1uk 1 với k = 2, 3, … Khẳng định sau ? A (1) đúng, (2) sai B (1) (2) C (1) (2) sai D (2) đúng, (1) sai Cho cấp số nhân u1 ,u2 ,u3 , ,un với công bội q (q ≠ 0; q ≠ 1) Đặt: Sn  u1  u2   un Khi ta có: A Sn   u1 q n   q1 B Sn   u1 q n  q 1  C Sn   u1 q n1   q1 D Sn   u1 q n1   q 1 Cho ba số thực a,b,c khác Xét phát biểu sau (1) Nếu a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng (công sai khác 0) ba số 1 , , a b c theo thứ tự lập thành cấp số cộng (2) Nếu a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân ba số 1 , , theo thứ tự a b c lập thành cấp số nhân Khẳng định sau ? A (1) đúng, (2) sai B (1) (2) C (1) (2) sai D (2) đúng, (1) sai Số số hạng cấp số cộng chẵn Tổng số hạng thứ lẻ số hạng 21 thứ chẵn 24 30 Biết số hạng cuối lớn số hạng đầu ; số số hạng bao nhiêu? Đáp số toán là: A 20 B 18 C 12 D Trong cấp số nhân gồm số hạng dương, hiệu số số hạng thứ thứ 576 hiệu số số hạng thứ số hạng đầu Tìm tổng số hạng cấp số nhân này: A 1061 B 1023 C 1024 D 768 FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) Cho cấp số nhân có n số hạng, số hạng 1, công bội r tổng s, r s khác Tổng số hạng cấp số nhân tạo thành cách thay số hạng cấp số nhân ban đầu số nghịch đảo là: s rn A B n C n1 D s s r r s Biết Cn ,Cn ,Cn lập thành cấp số cộng với n  , n bằng: A B C D 11  u  8u17 Cho cấp số nhân  un  có  20 Công bội cấp số nhân là:  u1  u5  272 A q  B q  4 C q  D q  2 Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời số x, y, 3z theo thứ tự lập thành cấp số cộng với công sai khác Giá trị q 1 B q  C q   D q  3 Ba số sin 3x, sin x, sin x theo thứ tự lập thành cấp số cộng (có công sai khác 0) A q    giá trị x đoạn 0 ;  là:  2    A B hay C D 2 a,b,c, e,d số hạng liên tiếp cấp số nhân Biết ace  125 c có giá trị là: A 15 B C 25 D 10 Cho dãy số tăng a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số nhân, đồng thời a,b  ,c tạo thành cấp số cộng a,b  ,c  64 lập thành cấp số nhân Khi giá trị a  b  2c bằng: 184 92 A B 64 C D 32 9 Một người muốn chia triệu đồng cho bốn người con, đứa lớn đứa nhỏ 100.000 đồng Hỏi đứa lớn tuổi tiền ? A 100.000 đồng B 300.000 đồng C 400.000 đồng D 200.000 đồng Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước Người thua lần liên tiếp thắng lần thứ 10 Hỏi du khách hay thua ? A hòa vốn B thua 20000 đồng C thắng 20000 đồng D thua 40000 đồng Chúc em ôn tập hiệu đạt kết cao kì thi tới ! Gmail: windylamphong@gmail.com Facebook: http://facebook.com/lamphong.windy Group Toán 3[K] Thầy Lâm Phong – Mr.Lafo (Quận 11, Sài Gòn - 0933524179) FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) Link đọc thử: https://drive.google.com/file/d/0BwLdTxxQ8tBdR3RQdWVySG9adnc/view Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFKUiE_oidJo95735VLLhSHsZPekrOGZPSJpOWAMN_gh2tA/viewform Chúc em ôn tập hiệu đạt kết cao kì thi tới ! Gmail: windylamphong@gmail.com Facebook: http://facebook.com/lamphong.windy Thầy Lâm Phong – Mr.Lafo (Quận 11, Sài Gòn - 0933524179) FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN ... 729 729 Cho cấp số nhân với u1  3, q  2 Số 192 số hạng thứ cấp số nhân ? A  A số hạng thứ B số hạng thứ C số hạng thứ D số hạng thứ u  u  54 Số hạng đầu công bội cấp số nhân với  là:... số hạng 21 thứ chẵn 24 30 Biết số hạng cuối lớn số hạng đầu ; số số hạng bao nhiêu? Đáp số toán là: A 20 B 18 C 12 D Trong cấp số nhân gồm số hạng dương, hiệu số số hạng thứ thứ 576 hiệu số số... trị số thực x để số lập thành cấp số nhân 125 1 A  B  C  D 5 25 5 Biết x, y số thực cho số x; x  y; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng số x ; xy  ; y theo thứ tự lập thành cấp số nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân hứa lâm phong , 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân hứa lâm phong , 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân hứa lâm phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay