chuong 4 bai 7 1 578 1397544642

12 108 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:27

Toán: Kiểm tra cũ Số ? 2=1 +… 8=4 + 10 =… 10 75 + 30 … Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Bài 1: Tính: 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 –10 = 9–1= 9–2= 9–3= 9–4= 9–5= 9–6= 9–7= 9–8= 9–9= 8–1= 8–2= 8–3= 8–4= 8–5= 8–6= 8–7= 8–8= 7 7–1= 7–2= 7–3= 7–4= 7–5= 7–6= 7–7= 6–1= 6–2= 6–3= 6–4= 6–5= 6–6= 5 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= 4–1= 4–2= 4–3= 4–4= 3–1= 3–2= 3–3= 2–1= 2–2= 1–1= Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Bài 2: Tính: 5+4= 9–5= 9–4= 1+6= 7–1= 7–6= + = + = 10 + = – = 10 – = – = – = 10 – = 9 – = Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Bài 3: Tính: 9–3–2= 10 – – = 7–3–2= 5–1–1= 10 – – = 4+2–2= Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất 10 con, có gà Hỏi có vịt ? Tóm tắt: Bài giải Có tất : 10 Số vịt có là: Trong gà có : 10 – = (con) Vịt có : … con? Đáp số: vịt Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Bài 1: Các bảng trừ từ 10 đến Bài 2: Mối quan hệ phép cộng phép trừ Bài 3: Thực hành cộng, trừ nhẩm phạm vi số đến 10 Bài 4: Giải toán phép tính trừ Thi đọc thuộc bảng trừ từ 10 đến Toán: Ôn tập: Các số đến 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 –10 = 9–1= 9–2= 9–3= 9–4= 9–5= 9–6= 9–7= 9–8= 9–9= 8–1= 8–2= 8–3= 8–4= 8–5= 8–6= 8–7= 8–8= 7 7–1= 7–2= 7–3= 7–4= 7–5= 7–6= 7–7= 6–1= 6–2= 6–3= 6–4= 6–5= 6–6= 5 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= 4–1= 4–2= 4–3= 4–4= 3–1= 3–2= 3–3= 2–1= 2–2= 1–1= ... 9–6= 9 7= 9–8= 9–9= 8 1= 8–2= 8–3= 8 4= 8–5= 8–6= 8 7= 8–8= 7 7 1= 7 2= 7 3= 7 4= 7 5= 7 6= 7 7= 6 1= 6–2= 6–3= 6 4= 6–5= 6–6= 5 5 1= 5–2= 5–3= 5 4= 5–5= 4 1= 4 2= 4 3= 4 4= 3 1= 3–2= 3–3= 2 1= 2–2=... đến 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 10 = 9 1= 9–2= 9–3= 9 4= 9–5= 9–6= 9 7= 9–8= 9–9= 8 1= 8–2= 8–3= 8 4= 8–5= 8–6= 8 7= 8–8= 7 7 1= 7 2= 7 3= 7 4= 7 5= 7 6=... 2 =1 +… 8 =4 + 10 =… 10 75 + 30 … Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Toán: Ôn tập: Các số đến 10 Bài 1: Tính: 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 10 = 9 1= 9–2= 9–3= 9 4=
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 7 1 578 1397544642 , chuong 4 bai 7 1 578 1397544642 , chuong 4 bai 7 1 578 1397544642

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay