chuong 3 bai 18 3 966 1397883229

13 108 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:26

Trừ số tròn chục Kiểm tra cũ Tính: 40 + 20 60 10 + 70 80 20 + 20 40 Kiểm tra cũ Tính nhẩm: 30 + 20 = 50 50 + 30 = 80 Toán Trừ số tròn chục CHUÏC 50 - 20 = … 30 ÑÔN VÒ - 50 0 trừ 0, viết 20 30  trừ 3, viết / Tính : 40 20 20 80 50 30 90 10 80 70 30 40 - 90 40 50 60 60 00 2/ Tính nhẩm: 50 - 30 = ? Nhẩm: chục - chục = chục Vậy: 50 – 30 = 20 40 – 30 = 10 70 – 20 = 50 90 – 10 = 80 80 – 40 = 40 90 – 60 = 30 50 – 50 = 3/ An có 30 kẹo, chị cho An thêm 10 Hỏi An có tất kẹo? Tóm tắt: An có: 30 kẹo Thêm : 10 kẹo Có tất cả: … kẹo? Tóm tắt: An có: 30 kẹo thêm : 20 kẹo Có tất cả: … kẹo? Bài giải Số kẹo An có tất là: 30 + 10 = 40 (cái kẹo) Đáp số: 40 kẹo Bài > < = ? 50 - 10 > 20 40 - 10 < = 40 30 50 - 20 ... tra cũ Tính nhẩm: 30 + 20 = 50 50 + 30 = 80 Toán Trừ số tròn chục CHUÏC 50 - 20 = … 30 ÑÔN VÒ - 50 0 trừ 0, viết 20 30  trừ 3, viết / Tính : 40 20 20 80 50 30 90 10 80 70 30 40 - 90 40 50 60... 60 60 00 2/ Tính nhẩm: 50 - 30 = ? Nhẩm: chục - chục = chục Vậy: 50 – 30 = 20 40 – 30 = 10 70 – 20 = 50 90 – 10 = 80 80 – 40 = 40 90 – 60 = 30 50 – 50 = 3/ An có 30 kẹo, chị cho An thêm 10 Hỏi... Hỏi An có tất kẹo? Tóm tắt: An có: 30 kẹo Thêm : 10 kẹo Có tất cả: … kẹo? Tóm tắt: An có: 30 kẹo thêm : 20 kẹo Có tất cả: … kẹo? Bài giải Số kẹo An có tất là: 30 + 10 = 40 (cái kẹo) Đáp số: 40
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 18 3 966 1397883229 , chuong 3 bai 18 3 966 1397883229 , chuong 3 bai 18 3 966 1397883229

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay