chuong 3 bai 16 1 443 1397544496

8 95 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:26

CÁC SỐ TRÒN CHỤC SỐ VIE ĐỌC SỐ CHỤC ÁT SỐ chục chục chục chục 10 mười 20 hai mươi 30 ba mươi 40 bốn mươi SỐ CHỤC VIE ÁT SỐ chục 50 ĐỌC SỐ năm mươi 60 sáu mươi chục chục 70 bảy mươi 80 tám mươi chục 90 chín mươi chục a) VIẾT SỐ 20 10 90 70 1/.Viết (theo mẫu): ĐỌC SỐ ĐỌC SỐ Hai mươi Sáu mươi Tám mươ mươi øi Năm chín mươi mươi bảy mươi Ba mươi VIẾT SỐ 60 80 50 30 b) Ba chục :30 Bốn 40 chục : Tám 60 80 chục: sáu 10 50 chục : Một chục: năm chục: c) 20:hai chục 50:năm chục 70:bảy chục 80:tám chục 90:chín chục 30:ba chục 2/.Số tròn chục a) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 b) 90 8070 60 504030 20 10 3) > 20…10 > < 30…40 < = < 50…70 40…80 < > 90…60 80…40 > < 60…90 = 40…40 = 90…90 ... 50:năm chục 70:bảy chục 80:tám chục 90:chín chục 30 :ba chục 2/.Số tròn chục a) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 b) 90 8070 60 504 030 20 10 3) > 20 10 > < 30 …40 < = < 50…70 40…80 < > 90…60 80…40 > < 60…90... 10 90 70 1/ .Viết (theo mẫu): ĐỌC SỐ ĐỌC SỐ Hai mươi Sáu mươi Tám mươ mươi øi Năm chín mươi mươi bảy mươi Ba mươi VIẾT SỐ 60 80 50 30 b) Ba chục :30 Bốn 40 chục : Tám 60 80 chục: sáu 10 50 chục... chục 10 mười 20 hai mươi 30 ba mươi 40 bốn mươi SỐ CHỤC VIE ÁT SỐ chục 50 ĐỌC SỐ năm mươi 60 sáu mươi chục chục 70 bảy mươi 80 tám mươi chục 90 chín mươi chục a) VIẾT SỐ 20 10 90
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 16 1 443 1397544496 , chuong 3 bai 16 1 443 1397544496 , chuong 3 bai 16 1 443 1397544496

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay