chuong 3 bai 11 1 443 1397544496

12 100 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:26

MÔN TOÁN LỚP 1C Kiểm tra cũ Tính: Tính nhẩm:19 17 - 122 – = 511 15 – = 13 Tính: 19 –123+=2 –163 = Toán Luyện tập 14 16 – =3 12 18 16 – = 15 19 –175–=2 –144 = Nhận xét cũ Toán Phép trừ dạng Chô c Đơn vị 10 17 – - Bảng Toán Phép trừ dạng Chô c 10 … 17 – = 10 - Đơn vị 17 – trừ 0, viết 17 - Hạ 1, viết 7 10 Giải lao Toán Phép trừ dạng 17 Thực hành-7 1.Tính: 11 16 13 14 18 19 Toán Phép trừ dạng 17 -7 Tính Tính nhẩm 15 – = 10 Chúc mmừừ ng bbạạ nn! ! Chúc ng Chúc mmừừ ng bbạạ nn! ! Chúc ng Chúc mmừừ ng bbạạ nn! ! Chúc ng mmừừ ng nn– ! !3 11 – 1Chúc =Chúc 10 ngb16 bạạ Chúc mừng bạn ! = 13 12 – = 10 18 – = 10 14 – = 10 13 – = 11 17 – = 13 19 – 9= 10 Toán Phép trừ dạng 17 -7 Tính Tính nhẩm Viết phép tính thích hợp Có : 15 kẹo Đã ăn : kẹo Còn : kẹo ? 15 - = 10 Toán Phép trừ dạng 17 -7 • Củng cố: Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - Trò chơi : “ai nhanh , Hai đội Nam – Nữ chơi,mỗi đội a bạn chơi theo kiểu tiếp r t có m Kiể sức Mỗi bạn gắn số vào uả q t ế k cánh hoa để có phép tính với kết nhị hoa Đội gắn nhanh đội chiến thắng Chúc thầy cô em mạnh khoẻ ! ... ! !3 11 – 1Chúc =Chúc 10 ngb16 bạạ Chúc mừng bạn ! = 13 12 – = 10 18 – = 10 14 – = 10 13 – = 11 17 – = 13 19 – 9= 10 Toán Phép trừ dạng 17 -7 Tính Tính nhẩm Viết phép tính thích hợp Có : 15 kẹo... Tính: Tính nhẩm :19 17 - 12 2 – = 511 15 – = 13 Tính: 19 1 23+ =2 1 63 = Toán Luyện tập 14 16 – =3 12 18 16 – = 15 19 17 5–=2 14 4 = Nhận xét cũ Toán Phép trừ dạng Chô c Đơn vị 10 17 – - Bảng Toán... Chô c 10 … 17 – = 10 - Đơn vị 17 – trừ 0, viết 17 - Hạ 1, viết 7 10 Giải lao Toán Phép trừ dạng 17 Thực hành-7 1. Tính: 11 16 13 14 18 19 Toán Phép trừ dạng 17 -7 Tính Tính nhẩm 15 – = 10 Chúc
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 11 1 443 1397544496 , chuong 3 bai 11 1 443 1397544496 , chuong 3 bai 11 1 443 1397544496

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay