chuong 3 bai 9 1 613 1397544071

8 97 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:26

Môn Toán lớp Phép cộng dạng 14+3 Kiểm tra cũ Đọc số 16 10 20 Toán Phép cộng dạng 14+3 chôc ®¬n vÞ + 14 + = … 14 + 17 cộng Viết Hạ viết Toán Phép cộng dạng 14+3 Tính: 14 + 19 12 + 15 11 + 17 Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) 14 15 16 17 18 19 20 Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) 15 18 Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) 15 12 18 13 17 17 14 17 ... 16 10 20 Toán Phép cộng dạng 14 +3 chôc ®¬n vÞ + 14 + = … 14 + 17 cộng Viết Hạ viết Toán Phép cộng dạng 14 +3 Tính: 14 + 19 12 + 15 11 + 17 Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) 14 15 16 17 18 ... hợp vào ô trống(theo mẫu) 14 15 16 17 18 19 20 Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) 15 18 Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) 15 12 18 13 17 17 14 17
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 9 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 9 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 9 1 613 1397544071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay