chuong 3 bai 5 1 613 1397544071

12 103 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:25

Về dự dạy chuyên đề Toán : Mười một, mười hai CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ 11 ĐỌC SỐ mười Được tất que tính ? +Mười que tính que tính rời mười que tính -Số 11 có chữ số viết liền nhau? -Số 11 gồm chục đơn vị? Toán : Mười một, mười hai CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ 12 ĐỌ C S Ố mười hai Được tất que tính ? +Mười que tính hai que tính rời mười hai que tính -Số 12 viết nào? -Số 12 gồm chục đơn vị? Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống Bài : Vẽ thêm chấm tròn ( theo mẫu ) chục đ n vị chục đơn vị chục đ ơn v ị Bài : Tô màu vào 11 12 táo BÀI : ĐIỀN SỐ THEO THỨ TỰ VÀO Ô TRỐNG TỪ SỐ ĐẾN SỐ 11 BÀI : ĐIỀN SỐ THEO THỨ TỰ VÀO Ô TRỐNG TỪ SỐ ĐẾN SỐ 12 TRÒ CHƠI Có bướm ? A.9 CON B.10 CON C.11 CON D.12 CON Đố em có đĩa nhạc hình tròn ? A.9 B.10 C.11 D.12 E.13 Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc ! ... : Tô màu vào 11 12 táo BÀI : ĐIỀN SỐ THEO THỨ TỰ VÀO Ô TRỐNG TỪ SỐ ĐẾN SỐ 11 BÀI : ĐIỀN SỐ THEO THỨ TỰ VÀO Ô TRỐNG TỪ SỐ ĐẾN SỐ 12 TRÒ CHƠI Có bướm ? A.9 CON B .10 CON C .11 CON D .12 CON Đố em... VIẾT SỐ 11 ĐỌC SỐ mười Được tất que tính ? +Mười que tính que tính rời mười que tính -Số 11 có chữ số viết liền nhau? -Số 11 gồm chục đơn vị? Toán : Mười một, mười hai CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ 12 ĐỌ... TRÒ CHƠI Có bướm ? A.9 CON B .10 CON C .11 CON D .12 CON Đố em có đĩa nhạc hình tròn ? A.9 B .10 C .11 D .12 E. 13 Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc !
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 5 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 5 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 5 1 613 1397544071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay