QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 1 2011

67 218 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

CHƯƠNG I: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân www.themegallery.com LOGO Chương I Quản trị xuất nhập Hoạch định chiến lược Kế hoạch kinh doanh Tài liệu tham khảo Đọc chương 1, Giáo trình Quản trị XNK, tr 25 - 76 Quản trị XNK Quản trị (Management) tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị người, kiểm tra hoạt động đơn vị, cách có hệ thống, nhằm hoàn thành mục tiêu đơn vị (Stoner Robbins) Quản trịXNK Quản trị XNK chuỗi hoạt động phức tạp, nhà quản trị tổ chức hoạt động kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối chu kỳ kinh doanh XNK Nói cách cụ thể hơn, quản trị XNK tổng hợp hoạt động hoạch định, tổ chức thực kiểm tra hoạt động đơn vị kinh doanh XNK nhằm đạt mục tiêu đề cách hiệu Quản trị XNK Thực chất hoạt động quản trị XNK quản trị hoạt động người thông qua quản trị yếu tố khác liên quan đến trình kinh doanh XNK doanh nghiệp Quản trị XNK  Mục tiêu quản trị XNK giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hiệu điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động Các hoạt động XNK  Giao dịch, đàm phán hợp đồng XNK  Soạn thảo, ký kết hợp đồng XNK;  Tổ chức thực hợp đồng XNK Ngoại thương Ngoại thương / Mua bán hàng hóa quốc tế Theo điều 27, Luật Thương mại Việt Nam, mua bán hàng hóa quốc tế thực hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển Xuất Xuất bán hàng hóa/dịch vụ nước Theo điều 28, Luật Thương mại, Xuất hàng hóa việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Phụ lục  Phụ lục bao gồm thứ mà bạn cho làm tăng thêm tính thuyết phục cho kế hoạch  Người ta thường để tài liệu sau phần phụ lục: sơ yếu lý lịch thành viên đội ngũ chủ chốt, báo mô tả công ty bạn, đặc tính kỹ thuật, bảng số liệu, hình vẽ, v.v … Phụ lục  Như lệ chung, cố gắng đặt tất hình vẽ phần viết kế hoạch kể trang thảo luận hình vẽ giúp việc đọc dễ dàng Tuy nhiên, với số hình to (ví dụ cách bố trí cửa hàng) trường hợp chấp nhận đặt hình vẽ lớn vào phần phụ lục Kế hoạch kinh doanh (NT)  Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp  Nghiên cứu thị trường  Chiến lược cạnh tranh/chiến lược marketing/bán hàng Kế hoạch kinh doanh (NT) (tt)  Kế hoạch tác nghiệp/sản xuất  Tổ chức thực hiện/bộ máy tổ chức nhân  Kế hoạch tài  Kết dự tính đạt Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp  Giới thiệu doanh nghiệp, lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp  Phân tích trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt trọng mô tả xác sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung cấp công dụng chúng; phân tích tình hình kinh doanh sản phẩm/dịch vụ Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp  Giới thiệu tóm lược kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp tương lai: sản phẩm/dịch vụ chủ yếu tương lai, mô tả sản phẩm liên hệ với yếu tố thị trường cụ thể; Mục tiêu ngắn dài hạn để thâm nhập thị trường, nguồn lực để thực hiện; Các điểm mạnh cần phát huy điểm yếu cần khắc phục,… Nghiên cứu thị trường  Cung cấp thông tin cần thiết môi trường kinh doanh doanh nghiệp, đánh giá người có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp, có nhu cầu này, dung lượng thị trường thị phần doanh nghiệp bao nhiêu? Phân tích đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu đối thủ Chiến lược cạnh tranh/ chiến lược marketing/bán hàng Để xây dựng chiến lược marketing cần:  Xác định triển vọng kinh doanh (số khách hàng mua thực sự, phân tích lý mua hàng)  Xác định phương pháp tiếp cận thích hợp  Phát triển kế hoạch xúc tiến, triển khai tổ chức bán hàng: chọn đặc tính sản phẩm, dịch vụ cần nhấn mạnh; Xác định phương tiện truyền thông để truyền tải thông tin; Tổ chức bán hàng biện pháp hỗ trợ thích hợp Chiến lược marketing/bán hàng  Xác định tính kinh tế chiến lược: Dự tính doanh thu thực tế, phân tích giá cả, lợi nhuận,…  Đánh giá phương thức kinh doanh  Đánh giá yếu tố cạnh tranh Kế hoạch tác nghiệp/sản xuất  Mô tả quy trình, phương thức sản xuất  Xác định nguyên vật liệu, trang thiết bị quy trình cung ứng: Xác định cụ thể nhu cầu nguyên vật liệu, trang thiết bị nguồn cung cấp,…  Phân tích đối thủ cạnh tranh giác độ kỹ thuật: sở vật chất - kỹ thuật, quy trình sản xuất, máy móc, trang thiết bị, nguồn cung cấp, chi phí hiệu sản xuất,… Bộ máy tổ chức nhân  Xác định máy tổ chức, điều hành phù hợp với chức cần thiết: xác định chức cần thiết, mối quan hệ chức năng, xây dựng mô hình chức bản; Xây dựng máy tổ chức, điều hành  Xác định nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo, nhân viên, chương trình đào tạo tái đào tạo, thuê từ bên vào,… Bộ máy tổ chức nhân (tt)  Các biện pháp đãi ngộ, khuyến khích trì nguồn nhân lực: Các biện pháp đãi ngộ, khuyến khích vật chất tinh thần, quyền lợi khác, nghĩa vụ biện pháp chế tài,… Kế hoạch tài  Xác định nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch: Trang thiết bị nhà xưởng; Hàng tồn kho đầu kỳ; Các chi phí ban đầu khác; Nhu cầu vốn lưu động: doanh nghiệp cần cân nhắc nhu cầu vốn lưu động cần thiết để đạt mức cân dòng tiền Kế hoạch tài (tt)  Xác định nguồn vốn: vốn chủ sở hữu, vốn vay dài hạn, vốn vay ngắn hạn, thuê tài chính, thuê hoạt động, tín dụng nhà cung cấp, tiền trả trước khách hàng,…  Phân tích tài chính: Dự kiến thu nhập chi phí, dự kiến dòng tiền, bảng cân đối kế toán, phân tích điểm hòa vốn tỷ lệ tài chính,… Bài tập chương I  Lựa chọn công ty tiến hành      nghiên cứu Phân tích môi trường bên Phân tích môi trường bên Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty Lập kế hoạch kinh doanh Làm tập chương 1, tr.59 .. .Chương I Quản trị xuất nhập Hoạch định chiến lược Kế hoạch kinh doanh Tài liệu tham khảo Đọc chương 1, Giáo trình Quản trị XNK, tr 25 - 76 Quản trị XNK Quản trị (Management)... hóa quốc tế thực hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển Xuất Xuất bán hàng hóa/dịch vụ nước ngồi Theo điều 28, Luật Thương mại, Xuất hàng hóa việc hàng hóa... tục nhập vào Việt Nam khơng làm thủ tục xuất khỏi Việt Nam Nói tóm lại, Quản trị XNK tổng hợp hoạt động hoạch định, tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh XNK (xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập- tái
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 1 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 1 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 1 2011, Tài liệu tham khảo chính, Các hoạt động XNK, Chuyển khẩu hàng hóa, Bàn về khái niệm chiến lược, Bàn về khái niệm chiến lược (tt), Các cấp chiến lược:, Phân tích môi trường bên ngoài, Ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE), Kế hoạch kinh doanh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay