QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 13 2011

24 147 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

Chương 13: CÁC TRANH CHẤP, BẤT ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XNK VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT • Những bất đồng, tranh chấp hoạt động XNK • Những biện pháp phòng ngừa tranh chấp hoạt động XNK • Giải bất đồng, tranh chấp hoạt động XNK • Luật áp dụng • Khuyến nghị cách soạn thảo điều khoản trọng tài • Giải tranh chấp Việt Nam I Những bất đồng, tranh chấp hoạt động ngoại thương - Những tranh chấp, bất đồng trình thực hợp đồng xuất nhập hàng hóa Những tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng gia công quốc tế Những tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng chuyển giao công nghệ Những tranh chấp trình thực hợp đồng vận tải, giao nhận quốc Những tranh chấp, bất đồng trình thực HĐ XNK - Người Bán không cung cấp hàng hóa cung cấp hàng hóa không phù hợp với quy đònh hợp đồng mua bán mà đôi bên ký kết cung cấp hàng hóa không với mong đợi người Mua Người Mua từ chối nhận hàng, từ chối toán hàng hóa người Bán cung cấp hoàn toàn phù hợp với quy đònh hợp đồng mua bán Những tranh chấp, bất đồng trình thực HĐ XNK (tiếp) - Người Mua không toán toán không với thoả thuận đôi bên hợp đồng mua bán (Người Mua nhận hàng không toán tiền hàng – phương thức toán Clean Collection, D/A, chuyển tiền trả chậm, …; Người Mua nhận hàng chậm trễ, dây dưa khâu toán: mở L/C chậm, chuyển tiển chậm so với quy đònh hợp đồng; Thanh toán không loại tiền, số tiền theo quy đònh, ) Những tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng gia công quốc tế • Bên đặt gia công không cung cấp mẫu mã, nguyên phụ liệu, điều kiện hỗ trợ sản xuất khác (máy móc, trang thiết bò, đào tạo công nhân, đội ngũ cán quản lý, vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan đến mặt hàng gia công…) theo quy đònh hợp đồng • Bên đặt gia công không toán tiền công gia công theo thỏa thuận hợp đồng (thanh toán chậm, thiếu,…) Những tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng gia công quốc tế (tiếp) • Bên nhận gia công không tổ chức sản xuất theo yêu cầu • Bên nhận gia công giao hàng không dúng chất lượng, không đủ số lượng, không kòp thời hạn,… theo quy đònh hợp đồng • Bên đặt gia công/Bên nhận gia công vi phạm quy đònh quốc gia có liên quan (ví dụ: vấn đề quota) => không nhận/giao hàng thỏa thuận hợp đồng • ……………………………………………………… Những tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng chuyển giao công nghệ • • • • Huấn luyện, đào tạo Trợ giúp kỹ thuật Sở hữu trí tuệ Chuyển giao công nghệ, bí sản xuất Những tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng chuyển giao công nghệ (tiếp) Chỉ riêng lónh vực liên quan đến Licence phát sinh nhiều loại tranh chấp, ví dụ như: • Có phải trả tiền quyền không? Trả vừa? • Có phát triển sản phẩm sở Licence không? Nếu có phải trả tiền không? Trả ? • Trong trường hợp bên quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Licence? • Bên nhận Licence có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba không? • Bồi thường vi phạm Licence,… Những tranh chấp trình thực hợp đồng vận tải, giao nhận quốc tế • Có nhiều loại tranh chấp xảy lónh vực này, phổ biến tranh chấp giao hàng chậm xảy tổn thất, mát trình chuyên chở, giao nhận hàng hóa II Những biện pháp phòng ngừa tranh chấp ngoại thương • Làm tốt khâu đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng ngoại thương • Bàn bạc, soạn thảo kỹ tình bất khả kháng, miễn trách, khó khăn trở ngại dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi lại hợp đồng • Tổ chức trình thực hợp đồng cách khoa học, hợp lý III Giải bất đồng, tranh chấp hoạt động ngoại thương Tranh chấp hoạt động ngoại thương giải thông qua: • Các phương thức mang tính tài phán, bao gồm: Tòa án trọng tài Tòa án hội đồng trọng tài có quyền ban hành đònh giá trò ràng buộc bên tranh chấp mà buộc bên thua kiện phải thi hành • Các phương thức không mang tính tài phán gồm phương thức giải tranh chấp lựa chọn (ADR – Alternative Disputer Resolution) hòa giải trung gian IV Luật áp dụng Có bốn dòng luật chính: hai số (luật Anh – Mỹ luật lục đòa) có tầm quan trọng to lớn mậu dòch quốc tế Bất nhà đàm phán quốc tế nên hiểu đôi chút hai dòng luật quan trọng Bốn dòng luật là: • Luật lục đòa • Luật Anh – Mỹ • Luật Xã hội chủ nghóa (cũ) • Luật tín ngưỡng – Luật đạo Hồi IV Luật áp dụng(tiếp) Giới thiệu “Công ước Liên hiệp quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế” (“The United Nations Convention on the Contract for the International Sale of Goods” (CISG)) Thường gọi tắt Công ước Viên 1980: Sau 50 năm làm việc bàn bạc, sửa đổi, tháng – 1980 CISG thông qua Viên, Việt Nam chưa phải thành viên công ước Viên năm 1980, ấn phẩm quan trọng, đến mức nhà XNK nên biết Công ước gồm 101 điều khoản, chia làm phần lớn: Công ước Viên 1980 (tiếp) Phần thứ nhất: Phạm vi áp dụng qui đònh chung Chương 1: Phạm vi áp dụng (điều – 6) Chương 2: Các qui đònh chung (điều – 13) Phần hai: Ký kết hợp đồng (điều 14 – 24) Phần ba: Mua bán hàng hóa Chương 1:Những qui đònh chung (điều 25 – 29) Chương 2: Nghóa vụ người bán (điều 30 – 52) Mục 1: Giao hàng chuyển giao chứng từ (31 – 34) Mục 2: Tính phù hợp hàng hóa quyền người thứ (35 - 44) Mục 3: Các biện pháp bảo hộ pháp lý trường hợp người bán vi phạm hợp đồng (45 – 52) Công ước Viên 1980 (tiếp) Chương 3: Nghóa vụ người mua (điều 53 – 65) Mục 1: Thanh toán tiền hàng (điều 54 – 59) Mục 2: Nhận hàng (điều 60) Mục 3: Các biện pháp bảo hộ pháp lý trường hợp người mua vi phạm hợp đồng (điều 61 - 65) Chương 4: Chuyển rủi ro (điều 66 – 70) Chương 5: Các điều khoản chung cho nghóa vụ người bán người mua (điều 71 – 88) Mục 1: Vi phạm trước hợp đồng giao hàng phần (điều 71-73) Công ước Viên 1980 (tiếp) Mục 2: Bồi thường thiệt hại (điều 74 – 77) Mục 3: Tiền lãi (điều 78) Mục 4: Miễn trách (điều 79 – 80) Mục 5: Hậu việc hủy bỏ hợp đồng (điều 81 – 84) Mục 6: Bảo quản hàng hóa (điều 85 – 88) Phần bốn: Những quy đònh cuối (điều 89 – 101) (Chi chú: Toàn văn Công ước Viên 1980 – CISG giới thiệu “Hướng dẫn thực hành kinh doanh XNK Việt Nam” – tác giả website Juris International http://www.jurisint.org) Giới thiệu “Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế” (Principles of International Commercial Contracts - PICC): Nội dung PICC: – Chương I : Qui đònh chung – Chương II: Giao kết hợp đồng – Chương III: Hiệu lực hợp đồng – Chương IV: Giải thích hợp đồng – Chương V: Nội dung – Chương VI: Thực hợp đồng – Chương VII: Không thực hợp đồng (Tham khảo toàn văn “Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế” UNIDROIT, NXB Thành phố Hồ Chí Minh -1999 website Juris International http://www.jurisint.org) V Khuyến nghò cách soạn thảo điều khoản trọng tài Điều khoản trọng tài quy chế: • Mọi tranh chấp phát sinh từ liên quan tới hợp đồng tất thảo thuận khác ký kết ký kết liên quan tới hợp đồng giải chung thẩm theo Quy tắc tố tụng trọng tài của… (Tên tổ chức trọng tài chọn) nhiều trọng tài viên đònh theo quy tắc nêu • Trọng tài diễn ở… • Ngôn ngữ trọng tài là… V Khuyến nghò cách soạn thảo điều khoản trọng tài Điều khoản trọng tài vụ việc: Nếu chọn trọng tài vụ việc, bên nên xem xét sử dụng Quy tắc tố tụng trọng tài UNCITRAL Trong trường hợp bên nên dẫn chiếu điều khoản trọng tài UNCITRAL khuyến nghò Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi khiếu nại phát sinh từ liên quan tới hợp đồng này, vi phạm, chấm dứt vô hiệu hợp đồng giải trọng tài theo Quy tắc Tố tụng trọng tài hành UNCITRAL VI Giải tranh chấp Việt Nam Từ 1/7/1994 đến nay: VN thiết lập hệ thống tài phán kinh tế với đa dạng hình thức tài phán mà số hình thức tài phán TÒA ÁN KINH TẾ Bên cạnh tài phán Tòa án Kinh tế dạng tài phán Tòa án, mang tính chất phi phủ với tính cách tổ chức xã hội nghề nghiệp, là: TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ Trung tâm trọng tài khác 1 Tòa án kinh tế: Thủ tục xét xử vụ án kinh tế: - Khởi kiện thụ lý vụ án kinh tế - Chuẩn bò xét xử - Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Bước 1: Bắt đầu phiên tòa Bước 2: Thẩm vấn tòa Bước 3: Tranh luận tòa Bước 4: Nghò án Bước 5: Tuyên án 2 Trung tâm Trọng tài Việt Nam: Thủ tục xét xử Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam: - Chuẩn bò xét xử - Thủ tục xét xử - Kết thúc việc xét xử 3 Các Trung tâm Trọng tài khác Việt Nam: • Trung tâm Trọng tài Kinh tế Hà nội • Trung tâm Trọng tài Kinh tế Thăng Long • Trung tâm Trọng tài Kinh tế Bắc Giang • Trung tâm Trọng tài Kinh tế Sài Gòn • Trung tâm Trọng tài Kinh tế Cần Thơ Bài tập • Đọc chương 13 Giáo trình Quản trị XNK • Làm tập chương 13, tr 653-656) ... dung PICC: – Ch ơng I : Qui đònh chung – Ch ơng II: Giao kết hợp đồng – Ch ơng III: Hiệu lực hợp đồng – Ch ơng IV: Giải th ch hợp đồng – Ch ơng V: Nội dung – Ch ơng VI: Thực hợp đồng – Ch ơng VII:... Có nhiều loại tranh ch p xảy lónh vực này, phổ biến tranh ch p giao hàng ch m xảy tổn thất, mát trình chuyên ch , giao nhận hàng hóa II Những biện pháp phòng ngừa tranh ch p ngoại thương • Làm... miễn tr ch, khó khăn trở ngại dẫn đến phải điều ch nh, sửa đổi lại hợp đồng • Tổ ch c trình thực hợp đồng c ch khoa học, hợp lý III Giải bất đồng, tranh ch p hoạt động ngoại thương Tranh ch p hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 13 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 13 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 13 2011, I. Những bất đồng, tranh chấp trong hoạt động ngoại thương., Những tranh chấp trong quá trình thực hiện các hợp đồng vận tải, giao nhận quốc tế, III. Giải quyết bất đồng, tranh chấp trong hoạt động ngoại thương., Công ước Viên 1980 (tiếp), Giới thiệu “Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế” (Principles of International Commercial Contracts - PICC):

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay