QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 12 2011

46 167 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

Chương 12 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN GS TS Đồn Thị Hồng Vân Chương 12 • Hải quan, chức năng, nhiệm vụ HQ • Vai trò HQ • Xu hướng phát triển HQ giới Cơng ước, Hiệp định Quốc tế có liên quan • Cơ sở pháp lý cho hoạt động HQ • Nghiệp vụ HQ I HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: Hải quan: Hải quan quan Nhà nước thiết lập để thực chức quản lý Nhà nước hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, q cảnh đấu tranh chống bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ… qua biên giới HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: a.Chức Hải quan Việt Nam: - Hải quan Việt Nam thực chức quản lý Nhà nước hải quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, q cảnh Việt Nam ; đấu tranh chống bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên giới - HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: • Trong hoạt động mình, Hải quan Việt Nam tn theo pháp luật Việt Nam Điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động hải quan mà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết cơng nhận HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: Theo điều 73 Luật Hải quan, nội dung quản lý Nhà nước Hải quan bao gồm : Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch phát triển Hải quan Việt Nam Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật hải quan Hướng dẫn, thực tun truyền pháp luật hải quan HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: Quy định tổ chức hoạt động hải quan Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cơng chức hải quan Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ, phương pháp quản lý hải quan đại HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: Thống kê nhà nước hải quan Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật hải quan Hợp tác quốc tế hải quan b.Nhiệm vụ Hải quan Việt Nam : Theo Điều 11 Luật Hải quan, Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ : – Thực kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải ; – Phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ; – Tổ chức thực pháp luật thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập ; b.Nhiệm vụ Hải quan Việt Nam (tiếp): • Kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước hải quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, q cảnh sách thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký Tờ khai, định hình thức, mức độ kiểm tra: Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra gồm số tiêu chí cụ thể, có mức độ khác (mức 1,2,3 tương ứng xanh, vàng, đỏ) • Mức (1): miễm kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễm kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng xanh) • Mức (2): kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễm kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng vàng); • Mức (3): kiểm tra chi tiết hồ sơ kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng đỏ) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký Tờ khai, định hình thức, mức độ kiểm tra: Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra thuộc mức (3) có mức độ kiểm tra thực tế (thực theo quy định Thơng tư 112/2005/TT-BTC) • Mức (3).a: Kiểm tra tồn lơ hàng • Mức (3).b: Kiểm tra thực tế 10% lơ hàng, khơng phát vi phạm kết thúc kiểm tra, phát sai phạm tiếp tục kiểm tra kết luận mức độ vi phạm • Mức (3).c: Kiểm tra thực tế tới 5% lơ hàng, khơng phát vi phạm kết thúc kiểm tra, phát sai phạm tiếp tục kiểm tra kết luận mức độ vi phạm Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký Tờ khai, định hình thức, mức độ kiểm tra: Những trường hợp công chức đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra Kết thúc công việc tiếp nhận, kiểm tra sơ hồ sơ, đăng ký Tờ khai công chức bước in Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra HQ, ký tên đóng dấu số hiệu công chức vào ô dành cho công chức bước ghi Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra HQ ô “cán đăng ký” Tờ khai HQ 5.Chuyển toàn hồ sơ kèm theo Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho lãnh đạo Chi cục để xem xét, đònh hình thức, mức độ kiểm tra HQ ghi ý kiến đạo với bước sau (nếu có), Lãnh đạo chi cục đònh hình thức, mức độ kiểm tra HQ => Luân chuyển hồ sơ theo quy đònh Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế Cơng việc bước gồm: Kiểm tra chi tiết hồ sơ; Kiểm tra giá tính thuế, kiểm tra mã số, chế độ, sách thuế tham vấn giá (nếu có) theo quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng hố xuất khẩu, nhập Tổng cục Hải quan ban hành; Nếu kiểm tra chi tiết hồ sơ thấy phù hợp, nhập thơng tin chấp nhận vào máy tính in “chứng từ ghi số thuế phải thu” theo quy định Bộ Tài Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế Kết thúc cơng việc kiểm tra bước nêu trên, Ghi kết kiểm tra chi tiết hồ sơ vào Lệnh hình thức mức độ kiểm tra (phần dành cho cơng chức bước 2) ghi kết kiểm tra việc khai thuế vào tờ khai hải quan (ghi vào “phần kiểm tra thuế”), ký tên đóng dấu số hiệu cơng chức vào Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan vào Tờ khai hải quan Trường hợp có nhiều cơng chức hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ tất cơng chức kiểm tra phải ký xác nhận vào phần ghi kết kiểm tra Tờ khai hải quan Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan theo hướng dẫn Lãnh đạo Chi cục Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế Thực thủ tục xét miễn thuế, xét giảm thuế (nếu có) theo quy định Thơng tư số 113/2005/TTBTC ngày 15/12/2005 Bộ Tài quy định, hướng dẫn Tổng cục Hải quan Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa Bước cơng chức phân cơng kiểm tra thực tế hàng hố thực Việc kiểm tra thực tế hàng hố thực máy móc, thiết bị máy soi, cân điện tử … kiểm tra thủ cơng Việc ghi kết kiểm tra thực tế hàng hố phải đảm bảo rõ ràng, đủ thơng tin cần thiết hàng hố để đảm bảo xác định xác mã số hàng hố, giá, thuế hàng hố Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa Cơng việc bước bao gồm: Tiếp nhận văn đề nghị doanh nghiệp việc điều chỉnh khai báo người khai hải quan trước kiểm tra thực tế hàng hố, đề xuất trình lãnh đạo Chi cục xem xét, định (nếu có) Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hố: 2.1 Kiểm tra tình trạng bao bì, niêm phong hàng hố; 2.2 Kiểm tra thực tế hàng hố theo hướng dẫn ghi Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa Ghi kết kiểm tra thực tế vào Tờ khai hải quan; u cầu phải mơ tả cụ thể cách thức kiểm tra, mặt hàng thuộc diện kiểm tra, đủ thơng tin cần thiết để xác định mã số phân loại hàng hố, giá tính thuế vấn đề liên quan Ký tên, đóng dấu số hiệu cơng chức vào “phần ghi kết kiểm tra Hải quan” Tờ khai hải quan (tất cơng chức tiến hành kiểm tra thực tế phải ký tên, đóng dấu số hiệu cơng chức vào này) Nhập kết kiểm tra thực tế vào hệ thống máy tính Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa Xử lý kết kiểm tra: 5.1 Nếu kết kiểm tra thực tế hàng hố phù hợp với khai báo người khai hải quan ký xác nhận, đóng dấu số hiệu cơng chức vào “xác nhận làm thủ tục hải quan” tờ khai hải quan Trường hợp, có nhiều cơng chức tiến hành kiểm tra thực tế hàng hố việc ký xác nhận vào “xác nhận làm thủ tục hải quan” tờ khai hải quan cần cơng chức đại diện ký theo phân cơng, định Lãnh đạo Chi cục Chuyển hồ sơ cho phận thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” trả tờ khai cho người khai hải quan Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa 5.2 Nếu kết kiểm tra thực tế hàng hố có sai lệch so với khai báo người khai hải quan đề xuất biện pháp xử lý chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét định: - Kiểm tra tính thuế lại định điều chỉnh số thuế phải thu;và/ - Lập Biên chứng nhận/Biên vi phạm;và/ - Quyết định thơng quan tạm giải phóng hàng Bước 4: Thu lệ phí HQ, đóng dấu “đã làm thủ tục HQ” trả tờ khai cho người khai HQ Nhiệm vụ bước gồm: Kiểm tra biên lai thu thuế, bảo lãnh Ngân hàng/Tổ chức tín dụng số thuế phải nộp hàng phải nộp thuế ngay; Thu lệ phí hải quan; Đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” (mẫu số ban hành kèm theo Quyết định 120/2001/QĐ-TCHQ ngày 23.11.2001) vào góc bên phải, phía mặt trước Tờ khai hải quan (đóng đè lên ký hiệu tờ khai HQ/2002-NK HQ/2002-XK); Bước 4: Thu lệ phí HQ, đóng dấu “đã làm thủ tục HQ” trả tờ khai cho người khai HQ Vào sổ theo dõi trả Tờ khai hải quan cho người khai hải quan; Bàn giao hồ sơ cho phận phúc tập theo mẫu Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan ban hành kèm theo quy trình (mẫu 02: PTN-BGHS/2006) Bước 5: Phúc tập hồ sơ - Nhận hồ sơ hải quan từ phận thu lệ phí hải quan; - Phúc tập hồ sơ theo quy trình phúc tập hồ sơ Tổng cục Hải quan ban hành Trong q trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo đề xuất để Tổng cục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./ Bài tập • Nghiên cứu chương 12 Giáo trình Quản trị XNK (trang 529-586) • Làm tập chương 12, tr 586 ... xúc cơng ch c hải quan Thủ tục hải quan thuận lợi, nhanh ch ng, cơng ch c hải quan văn minh, l ch sự, nghiêm túc, tạo ấn tượng tốt, giúp thu hút nhiều kh ch nước ngồi đến làm ăn, du l ch, đem... mại (bản ch nh); vận tải đơn (bản copy ch nh); d)Giấy ch ng nhận xuất xứ hàng hóa (bản ch nh) đ)Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước ch t lượng hàng hóa Giấy thơng báo miễn kiểm tra nhà nước ch t lượng... QUAN: a .Ch c Hải quan Việt Nam: - Hải quan Việt Nam thực ch c quản lý Nhà nước hải quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, q cảnh Việt Nam ; đấu tranh ch ng bn lậu vận chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 12 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 12 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 12 2011, HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN:, III.Xu hướng phát triển của HQ &các công ước,hiệp định có liên quan:, Để làm được việc này, cần thực hiện :, V. NGHIỆP VỤ HẢI QUAN, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:, Quy trình thủ tục HQ đối với hàng hóa XK,NK thương mại, Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký Tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra:, Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế, Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay