QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 10 2011

11 141 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

Chương 10 TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XNK • TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU • TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU • THỰC HIỆN NHỮNG CƠNG VIỆC BƯỚC ĐẦU CỦA KHÂU THANH TỐN : - Nếu tốn L/C: nhắc nhở người Mua mở L/C theo u cầu kiểm tra L/C - Nếu tốn CAD: nhắc nhở người Mua mở tài khoản tín thác theo u cầu kiểm tra điều kiện tài khoản - Nếu tốn TT trả trước: nhắc nhở người Mua chuyển tiền hạn …………… QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU (TIẾP) LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG HĨA: Theo quy định hành Nhà nước QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU (TIẾP) CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU (Theo yêu cầu hợp đồng) KIỂM TRA GIÁM ĐỊNH HÀNG XUẤT KHẨU (Theo yêu cầu hợp đồng) THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI (Nếu xuất theo điều kiện theo nhóm C D) MUA BẢO HIỂM (Nếu xuất theo điều kiện CIF, CIP nhóm D) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU (TIẾP) LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN - Khai báo nộp tờ khai hải quan - Đưa hàng đến địa điểm quy định để Hải quan kiểm tra (nếu có u cầu) - Làm nghĩa vụ nộp thuế (nếu phải nộp thuế) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU (TIẾP) GIAO HÀNG LẬP BỘ CHỨNG TỪ THANH TỐN 10 KHIẾU NẠI / GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 11 THANH LÝ HỢP ĐỒNG QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU • Thực cơng việc bước đầu khâu tốn: - Nếu tốn L/C: Làm đơn xin mở L/C thực cơng việc cần thiết để NH mở L/C - Nếu tốn CAD : Làm thủ tục cần thiết để NH mở tài khoản tín thác Nếu tốn TT trả trước: Làm thủ tục chuyển tiền …… QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU (TIẾP) Làm thủ tục nhập hàng hóa: Theo quy định hành Nhà nước.(NĐ 12) Th phương tiện vận tải (nếu nhập theo điều kiện EXW, FCA, FAS, FOB) Mua bảo hiểm (Nếu nhập theo điều kiện EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU (TIẾP) Làm thủ tục Hải quan (QĐ 874) - Khai báo nộp tờ khai Hải quan - Đưa hàng đến địa điểm quy định để Hải quan kiểm tra - Làm nghĩa vụ nộp thuế nhập có Nhận hàng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU (TIẾP) Kiểm tra hàng hóa nhập Khiếu nại Thanh tốn 10 Thanh lý hợp đồng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Bài tập • Làm tập chương 10 (tr 488) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van ... nhắc nhở người Mua chuyển tiền hạn …………… QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CH C THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU (TIẾP) LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG HĨA: Theo quy định hành Nhà nước QTNT - GS.TS Doan... phải nộp thuế) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CH C THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU (TIẾP) GIAO HÀNG LẬP BỘ CH NG TỪ THANH TỐN 10 KHIẾU NẠI / GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 11 THANH LÝ HỢP ĐỒNG QTNT - GS.TS... hàng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TỔ CH C THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU (TIẾP) Kiểm tra hàng hóa nhập Khiếu nại Thanh tốn 10 Thanh lý hợp đồng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Bài tập • Làm tập ch ơng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 10 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 10 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 10 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay