QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 9 2011

39 152 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

Chương HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CƠNG NGHỆ GS.TS.ĐỒN THỊ HỒNG VÂN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Chương HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CƠNG NGHỆ • Cơng nghệ khái niệm có liên quan • Hợp đồng chuyển giao cơng nghệ QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Khái niệm công nghệ: ESCAP (Economic and • Theo Commission for Asia and the Pacific) Social • Công nghệ hệ thống kiến thức qui trình kỹ thuật chế biến sản phẩm vật chất hay thông tin Theo đònh nghóa công nghệ bao gồm hai phần: • Phần cứng: máy móc, thiết bò • Phần mềm: kiến thức, công thức, bí • QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Bảo hộ pháp lý (Legal protection) Bảo hộ pháp lý số đối tượng việc xác lập quyền (của cá nhân, pháp nhân) đối tượng bảo vệ quyền xác lập • Bảo hộ pháp lý quyền sở hữu công nghiệp việc bảo hộ sáng kiến, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Sở hữu công nghiệp (Industrial property) thuật ngữ dùng để quyền sở hữu hợp pháp sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, dòch vụ, tên gọi xuất xứ hàng hóa Sáng chế (Invention) giải pháp kỹ thuật so với trình độ kỹ thuật giới, có tính sáng tạo, có khả áp dụng lónh vực kinh tế – xã hội (Theo Điều lệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất sáng chế Việt Nam) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Kiểu dáng công nghiệp (Industrial design) hình dáng bên sản phẩm thể đường nét, hình khối, màu sắc kết hợp yếu tố đó, có tính giới dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp (Theo Điều lệ kiểu dáng công nghiệp) • Nhãn hiệu hàng hóa (Trade mark) dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dòch vụ loại sở sản xuất, kinh doanh khác Nhãn hiệu hàng hóa từ ngữ, hình ảnh, kết hợp yếu tố thể nhiều màu sắc (Theo Điều lệ nhãn hiệu hàng hóa) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: Know – how khái niệm dùng để kiến thức, số liệu, tài liệu, thông tin kỹ thuật đúc kết rút từ kinh nghiệm thực tiễn mà thiếu người sản xuất đạt kết mong muốn Show – how: know – how mô tả thực trạng show – how miêu tả cách thức phát triển know – how hay để xây dựng know – how QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Văn bảo hộ (patent): Theo WIPO patent văn mà nội dung bảo hộ pháp lý Patent cấp cho sáng chế có tính sáng tạo có khả áp dụng vào công nghiệp Bất kỳ muốn sử dụng thương mại sáng chế phải đồng ý chủ thương mại sáng chế, người công nhận bảo hộ pháp lý việc khai thác sử dụng thương mại sáng chế patent Thông thường thời hạn bảo hộ patent 15 – 20 năm • Licence: giấy phép cho phép cá nhân hay tổ chức khác sử dụng patent QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: Theo quan điểm ESCAP chuyển giao công nghệ từ nước việc tiếp nhận công nghệ nước trình vật lý (trí tuệ) – physical (Intellectual) process – trình kèm với việc huấn luyện toàn diện bên hiểu biết, học hỏi bên khác QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Theo quan điểm Bộ Khoa học – Công nghệ, thì: • CGCN hoạt động nhằm đưa kiến thức công nghệ từ nơi nghiên cứu đến nơi áp dụng từ nơi có trình độ công nghệ cao đến nơi có trình độ công nghệ thấp QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: Các nội dung liên quan đến việc đào tạo hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo thực chuyển giao công nghệ bao gồm: - Nội dung chương trình, hình thức, lónh vực, số lượng học viên, chuyên gia bên giao bên nhận, đòa điểm, thời hạn; - Trách nhiệm bên việc tổ chức đào tạo hỗ trợ kỹ thuật; - Trình độ, chất lượng, kết đạt sau đào tạo hỗ trợ kỹ thuật; - Chi phí cho đào tạo hỗ trợ kỹ thuật QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: Giá toán: - Giá cả, điều kiện phương thức toán ( loại tiền, đòa điểm, thời hạn ); - Trường hợp công nghệ chuyển giao gồm nhiều nội dung khác hợp đồng, phải ghi rõ phần toán cho nội dung chuyển giao, giá toán cho việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; - Trong trình thực hợp đồng, nội dung số nội dung hợp đồng không dược thực hiện, bên nhận có quyền yêu cầu điều chỉnh việc toán QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: Cam kết bên bảo đảm, bảo hành thời hạn bảo hành; • a/Bên giao cam kết có quyền hợp pháp việc chuyển giao công nghệ; • b/Bên nhận cam kết thực theo thông tin kỹ thuật bên giao cung cấp; • c/Trên sở bên nhận thực dẫn bên giao, bên giao có nghóa vụ bảo đảm thực chuyển giao công nghệ để đạt kết sau: • - Đạt mục tiêu đề hợp đồng; • - Công nghệ tạo sản phẩm hàng hóa dòch vụ đạt tiêu chất lượng đònh rõ hợp đồng; • - Công nghệ đạt tiêu kinh tế - kỹ thuật, tiêu tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư QTNT GS.TS Doan Thi Hong Van đònh rõ hợ p- đồ ng; Nội dung HĐCGCN: • - Công nghệ bảo đảm tuân thủ qui đònh pháp luật môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động d/Những cam kết khác bên nhằm đảm bảo không xảy sai sót chuyển giao công nghệ sử dụng kết sau hết thời hạn hiệu lực hợp đồng; e/Bảo hành thời hạn bảo hành • • • - Bên giao có trách nhiệm bảo hành nội dung công nghệ chuyển giao, kể chất lượng máy móc, thiết bò ( máy móc, thiết bò bên giao cung cấp ) thời hạn bên thỏa thuận hợp đồng ; - Trường hợp bên thỏa thuận khác thời hạn bảo hành thời hạn hợp đồng có hiệu lực; - Trong thời hạn bảo hành bên nhận thực dẫn bên giao mà sản phẩm hàng hóa, dòch vụ công nghệ không đạt nội dung đề bên giao phải thực biện pháp khắc phục chi phí bên giao QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 10 Nghóa vụ hợp tác trao đổi thông tin bên 11 Điều kiện sửa đổi hủy bỏ hợp đồng 12 Thời hạn hiệu lực hợp đồng điều kiện liên quan đến bên việc sửa đổi thời hạn hiệu lực kết thúc hợp đồng 13 Phạm vi mức độ bảo đảm bí mật công nghệ chuyển giao QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 14 Trách nhiệm bên trường hợp vi phạm cam kết hợp đồng 15 Các vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hợp đồng: - Được xử lý theo qui đònh Bộ Luật dân sự; - Hình thức, thủ tục xử lý tranh chấp; - Cơ quan xử lý tranh chấp ( quan xét xử, quan giám đònh chất lượng giá công nghệ chuyển giao ) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 16 Ngày lập, nơi lập, họ tên chữ ký người đại diện cho bên ký hợp đồng 17 Các phụ lục chi tiết hóa điều khoản hợp đồng: danh mục sản phẩm tiêu chất lượng sản phẩm, kế hoạch đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, danh mục hồ sơ tài liệu thông tin liên quan Các phụ lục nêu phận không tách rời hợp đồng Ngoài nội dung nêu trên, bên thỏa thuận đưa vào hợp đồng điều khoản khác không trái với qui đònh Nhà nước luật pháp Việt nam QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Những nội dung không đưa vào HĐ CGCN (điều 13): Buộc bên nhận phải mua phải tiếp nhận từ bên giao từ bên thứ ba bên giao đònh, đối tượng sau: - Nguyên liệu, vật liệu; - Tư liệu sản xuất, máy móc thiết bò, phương tiện vận tải - Sản phẩm trung gian; - Lao động giản đơn; - Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Trường hợp yêu cầu công nghệ cần có bảo đảm đặc biệt nguyên liệu, vật liệu, phụ kiện, tư liệu sản xuất sản phẩm trung gian, nhân lực có trình độ kỹ thuật quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp kèm theo nội dung phải giải trình chi tiết phải bên thỏa thuận QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Những nội dung không đưa vào HĐ CGCN: Buộc bên nhận phải chấp nhận số hạn mức đònh ( trừ trường hợp chuyển giao công nghệ để thực hợp đồng gia công sản phẩm ) về: - Qui mô sản xuất, số lượng sản phẩm ( nhóm sản phẩm ); - Giá bán sản phẩm; - Chỉ đònh : đại lý tiêu thụ sản phẩm cho bên nhận, chế hoạt động quan hệ bên nhận đại lý Hạn chế thò trường tiêu thụ sản phẩm, thò trường xuất khẩu, khối lượng cấu nhóm sản phẩm xuất bên nhận QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Những nội dung không đưa vào HĐ CGCN: Qui đònh bên nhận không tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ chuyển giao không tiếp nhận công nghệ tương tự từ nguồn khác Buộc bên nhận chuyển giao vô điều kiện cho bên giao quyền sử dụng kết cải tiến, đổi công nghệ bên nhận tạo từ công nghệ chuyển giao, quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp quyền khác cải tiến, đổi công nghệ Miễn trừ trách nhiệm bên giao : • - Sai sót bên giao chuyển giao công nghệ ; • - Máy móc thiết bò bên giao cung cấp không đảm bảo chất lượng qui đònh hợp đồng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Những nội dung không đưa vào HĐ CGCN: Ngăn cấm bên nhận tiếp tục sử dụng công nghệ chuyển giao sau hết hạn hợp đồng ( trừ đối tượng sở hữu công nghiệp thời hạn bảo hộ Việt nam ) Trong trường hợp bên thỏa thuận việc bên nhận không tiếp tục sử dụng công nghệ chuyển giao sau hết hạn hợp đồng, bên phải giải trình hợp lý thỏa thuận hợp đồng phải quan quản lý chuyển giao công nghệ có thẩm quyền phê duyệt QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • Theo Điều 15, Luật Chuyển giao công nghệ, nội dung hợp đồng CGCN quy đònh: • Các bên tham gia giao kết hợp đồng CGCN thỏa thuận nội dung sau đây: • Tên hợp đồng CGCN, ghi rõ tên công nghệ chuyển giao; • Đối tượng công nghệ chuyển giao, sản phẩm công nghệ tạo ra; QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • • • • • • • Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ; Phương thức CGCN; Quyền nghóa vụ bên; Giá, phương thức toán; Thời điểm, thời hạn hiệu lực hợp đồng; Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng hợp đồng (nếu có); Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, đòa điểm thực chuyển giao công nghệ; QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • • • • • • 10 Trách nhiệm bảo hành công nghệ chuyển giao; 11 Phạt vi phạm hợp đồng; 12 Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; 13 Pháp luật áp dụng để giải tranh chấp; 14 Cơ quan giải tranh chấp; 15 Các thỏa thuận khác không trái với quy đònh pháp luật Việt Nam QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Bài tập C Nghiên cứu Luật chuyển giao công nghệ Nghiên cứu Hợp đồng mẫu CGCN ESCAP (tr.262-277) Làm tập tr 446 QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van ... nghệ: • Chuyển giao Công nghệ từ nước vào Việt Nam việc tổ ch c, cá nhân nước chuyển giao công nghệ cho tổ ch c, cá nhân hoạt động lãnh thổ Việt Nam • Chuyển giao Công nghệ từ Việt Nam nước tổ ch c,... cá nhân hoạt động lãnh thổ Việt Nam chuyển giao công nghệ cho tổ ch c, cá nhân hoạt động nước QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • D ch vụ Chuyển giao Công nghệ họat động hỗ... kết thực hợp đồng chuyển giao công nghệ • Hoạt động Chuyển giao Công nghệ bao gồm chuyển giao công nghệ d ch vụ chuyển giao công nghệ QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Hợp đồng chuyển giao công nghệ:
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 9 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 9 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 9 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay