QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 8 2011

37 147 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

• Chương 8: • HP ĐỒNG GIA CÔNG QUỐC TẾ GS.TS.ĐỒN THỊ HỒNG VÂN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Chương 7: HP ĐỒNG GIA CÔNG QUỐC TẾ • Khái niệm hợp đồng gia công Phân loại Hợp đồng gia công Những điểm cần lưu ý hoạt động gia công Ví dụ • QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Khái niệm: Đònh nghóa 1: Gia công hàng hóa phương thức sản xuất hàng hóa, người đặt gia công cung cấp toàn đơn hàng, mẫu mã, máy móc, thiết bò, nhà xưởng, nguyên phụ liệu, bán thành phẩm điều kiện đảm bảo sản xuất khác (người đặt gia công trực tiếp tổ chức, quản lý sản xuất) nhận sản phẩm hoàn chỉnh Người nhận gia công sản xuất sản phẩm theo yêu cầu, giao sản phẩm cho người đặt gia công nhận tiền công số lượng sản phẩm làm QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Khái niệm: Đònh nghóa 2: Gia công hàng hóa phương thức sản xuất hàng hóa, người đặt gia công cung cấp ý tưởng (đơn hàng, mẫu mã,…) nguyên phụ liệu (NPL), có cung cấp thiết bò máy móc (MMTB), bán thành phẩm (BTP),… nhận lại thành phẩm hoàn chỉnh Người nhận gia công tự tổ chức trình sản xuất, làm sản phẩm theo mẫu khách đặt; Giao toàn cho người đặt gia công nhận tiền gia công QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Khái niệm: Đònh nghóa 3: • Gia công hàng hóa phương thức sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng mẫu người đặt gia công Người nhận gia công tổ chức trình sản xuất sản phẩm theo mẫu bán sản phẩm làm cho người đặt gia công người mà người đặt gia công đònh theo giá hai bên thỏa thuận QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Khái niệm: • Gia công hàng xuất phương thức sản xuất hàng hóa xuất khẩu; Trong người đặt gia công nước cung cấp đơn hàng, hàng mẫu, máy móc thiết bò, nguyên phụ liệu bán thành phẩm,… theo đònh mức cho trước cho người nhận gia công, nước khác Người nhận gia công tổ chức trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu khách Toàn sản phẩm làm người nhận gia công giao lại cho người đặt gia công để nhận tiền công QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Gia công thương mại (LTM) • Gia công thương mại hoạt động thương mại, theo bên nhận gia công sử dụng phần toàn nguyên liệu, vật liệu bên đặt gia công để thực nhiều công đoạn trình sản xuất theo yêu cầu bên đặt gia công để hưởng thù lao (điều 178) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Hợp đồng gia công • Điều 179 Hợp đồng gia công • Hợp đồng gia công phải lập thành văn hình thức khác có giá trò pháp lý tương đương QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Điều 180 Hàng hóa gia công • Tất loại hàng hóa gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh • Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước để tiêu thụ nước hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập gia công quan nhà nước có thẩm quyền cho phép QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Điều 181 Quyền, nghóa vụ bên đặt gia công • Giao phần toàn nguyên liệu, vật liệu gia công theo hợp đồng gia công giao tiền để mua vật liệu theo số lượng, chất lượng mức giá thỏa thuận • Nhận lại toàn sản phẩm gia công, máy móc, thiết bò cho thuê mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 10 Hợp đồng gia công • Khái niệm: Hợp đồng gia công hàng xuất thỏa thuận bên đặt gia công bên nhận gia công, nước khác nhau, qui đònh rõ quyền lợi nghóa vụ bên trình gia công hàng hóa Thông thường, có qui đònh sau: • - Loại hàng gia công • - Nguyên phụ liệu, đònh mức chúng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 23 Hợp đồng gia công(tiếp) • - Thời gian, phương thức cung cấp, giao • • • • nhận nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bò - Đào tạo công nhân - Thời gian, phương thức giao nhận sản phẩm - Tiền gia công phương thức toán - Các quyền lợi nghóa vụ khác bên… QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 24 Hợp đồng gia công(tiếp) • • • • • • • • • • • • • • HP ĐỒNG Số: Ngày: Bên A: Tên: Đòa chỉ: Điện thoại, Fax, Telex, E mail Người đại diện: Bên B: Tên: Đòa chỉ: Điện thoại, Fax, Telex, E mail Người đại diện: Bên A Bên B thỏa thuận ký kết hợp đồng gia công theo điều kiện điều khoản đây: QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 25 Hợp đồng gia công(tiếp) 1/ Hàng gia công: • Tên: • Số lượng: • Qui cách phẩm chất: • Hàng mẫu: 2/ Tiền gia công: • Tiền gia công, điều kiện sở giao hàng, đồng tiền toán • Tổng giá trò hợp đồng • Phương thức toán QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 26 Hợp đồng gia công(tiếp) 3/ Nguyên phụ liệu: • Loại nguyên phụ liệu, thiết bò máy móc • Đònh mức gia công • Dung sai nguyên phụ liệu, máy móc thiết bò • Số lượng, thời gian, đòa điểm giao nhận nguyên vật liệu • Chất lượng, giá cả, điều kiện sở giao hàng 4/ Đào tạo nhân công: • Số lượng nhân công • Chất lượng đào tạo • Hình thức, thời gian đòa điểm đào tạo • Chi phí đào tạo QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 27 Hợp đồng gia công(tiếp) 5/ Phương thức xuất trả sản phẩm: • Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng • Bao bì, ký mã hiệu • Điều kiện sở giao hàng, đòa điểm giao nhận sản phẩm • Phương tiện vận tải 6/ Bảo hiểm 7/ Thưởng phạt 8/ Bất khả kháng 9/ Khiếu nại 10/ Trọng tài 11/ Điều khoản chung • ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 28 Hợp đồng gia công(tiếp) • Theo tinh thần NĐ 12/2006/NĐ-CP, ngày 23/01/2006, hợp đồng gia công quy đònh sau: Điều 30 Hợp đồng gia cơng Hợp đồng gia cơng phải lập thành văn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương bao gồm điều khoản sau: a) Tên, địa bên ký hợp đồng bên gia cơng trực tiếp; b) Tên, số lượng sản phẩm gia cơng; QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 29 Hợp đồng gia công(tiếp) c) Giá gia cơng; d) Thời hạn tốn phương thức tốn; đ) Danh mục, số lượng, trị giá ngun liệu, phụ liệu, vật tư nhập ngun liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất nước (nếu có) để gia cơng; định mức sử dụng ngun liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao tỷ lệ hao hụt ngun liệu gia cơng; e) Danh mục trị giá máy móc thiết bị cho th, cho mượn tặng cho để phục vụ gia cơng (nếu có); QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 30 Hợp đồng gia công(tiếp) g) Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải ngun tắc xử lý máy móc, thiết bị th mượn, ngun liệu, phụ liệu vật tư dư thừa sau kết thức hợp đồng gia cơng h) Địa điểm thời gian giao hàng; i) Nhãn hiệu hàng hố tên gọi xuất xứ hàng hố; k) Thời hạn hiệu lực hợp đồng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 31 Hợp đồng gia công(tiếp) • • Processing contract (Hợp đồng gia công) • • • Party A:……… • Party B:……… No: Date: QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 32 (Tiếp ) • After discussing, the two parties have agreed to sign this contract covering the terms and condition: • Article: Item-Quantity-Price • and delivery date • Article: Raw material-Inspection • Article: Payment QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 33 (Tiếp ) • Article: Claims • Article: General condition • Party A Party B QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 34 Một số thuật ngữ thường sử dụng HĐGC • CMT: Cut – Make - Trimming • CMP: Cut – Make - Packing • CMP+Q: Cut – Make – Packing + Quota • CMA+Q: Cut – Make – Accessories + • quota QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 35 Một số thuật ngữ thường sử dụng HĐGC • CMT + Thr + Q: CMT + Thread + Quota • Master Sample: Mẫu chủ • Approval Sample: Mẫu đối • Consumption rate: Đònh mức sử dụng ………………………………………………………………… …………………… QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 36 Bài tập • Làm tập từ tr 390- 404 QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van 37 ... công số lượng, ch t lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật giá • Nhận thù lao gia công chi phí hợp lý khác • Trường hợp nhận gia công cho tổ ch c, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công xuất ch sản phẩm gia... sản xuất, có: • - Sản xuất ch biến • - Lắp ráp, tháo dỡ, phá dỡ • - Tái ch • - Ch n lọc, phân loại, làm s ch, làm • - Đóng gói, kẻ ký mã hiệu • - Gia công pha ch QTNT - GS.TS Doan Thi Hong... (BTP),… nhận lại thành phẩm hoàn ch nh Người nhận gia công tự tổ ch c trình sản xuất, làm sản phẩm theo mẫu kh ch đặt; Giao toàn cho người đặt gia công nhận tiền gia công QTNT - GS.TS Doan Thi Hong
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 8 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 8 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 8 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay