Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 11 trường THPT trung văn hà nội

31 90 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

SỞ GD & ĐT NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN TỔ TOÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - HỌC KỲ II MÔN: TOÁN LỚP 11- NĂM HỌC 2016-2017 o0o - YÊU CẦU: Học sinh ôn tập củng cố kiến thức học Làm đề cương ôn tập nộp đề cương ôn tập theo hướng dẫn GV A- PHẦN TRẮC NGHIỆM I- GIỚI HẠN Câu 1: Chỉ mệnh đề mệnh đề sau đây: A Một dãy số có giới hạn luôn tăng luôn giảm B Nếu (un) dãy số tăng limun = +  C Nếu limun = +  limvn = +  lim(un – vn) = D Nếu un = an -1 < a < limun =     n Câu 2: Cho dãy số (un) với un  Mệnh đề sau đúng? n2  1 B limun = A limun = D Dãy un giới hạn n   C limun = Câu 3: Chỉ mệnh đề mệnh đề sau đây: A Nếu lim un   limun = +  B Nếu lim un   limun = -  C Nếu limun = -a lim un  a Câu 4: lim A  Câu 5: lim 2n  3n bằng: 2n    B C D  C  D n  n   n bằng: A Câu 6: lim D Nếu limun = lim un  B 1 n  3n3 là: n  5n  A B C 3 D A  B C D  C D  C D – C D – C  D +  C  D +  Câu 7: lim(3n  n ) là: Câu 8: lim(2n  3n ) là: A  B Câu 9: lim   n  50n  11 A  B +  Câu 10: lim 7n  n là: A  B +  3n  n Câu 11: lim là: 2n  15 A  B 2 Câu 12: lim A 2n  n  là: 3n  B Câu 13: lim A 2n  15n  11 3n  n  là: B  Câu 14: lim A -6 Câu 15: lim  2n  11  3n  n3  n  D +  C  D +  C  D +  C  D +  C  D +  C  D +  C  D +  là: B  C   2n   n  là: 2 A B 1 là: n 1  n B n  11 là: lim  7.2n B n 1 n  3.5  lim là: 3.2n  7.4n B 1 là: lim n n2 B 10 là: lim 2.4 n  Câu 16: lim A Câu 17: A Câu 18: A -1 Câu 19: A Câu 20: A B  2sin n  Câu 21: lim 10   là: n   A 10 B n n        là: Câu 22: lim  n1 2  3.2     1 A  B 2 n sin n  3n là: Câu 23: lim n2 A B -3 n2 n Câu 24: lim là: 2n   A Câu 25: lim 2n  32 là: n  2n  C  C D 12 D  D  C 2 C  B  C +  D C  D +  D 2n  n là:  2n Câu 27: lim D B -1 n  3n  n là: n  2n  B A A Câu 26: lim C A 2 Câu 28: lim A  B  C D  2n 1  3n  11 là: 3n   2n 3  Câu 29: lim 2 B D D 13 C D C  D +  C D C lim  n2  D lim n2   C  13.3n  15 là: 3.2n  4.5n A B 13 Câu 30: lim n  C  n   n là: A B -1 Câu 31: lim  2n  1 A 2n  là: n  n2  B n 1 2 là: 5n  3n 1 n Câu 32: lim 13 2 B 3 Câu 33: Kết sau đúng? 5n  5n  A lim B lim  5  1  5n  5n     n Câu 34: lim bằng: 2n  n  1 A B  4     (2n  1) Câu 35: lim 2n(2n  3) A A không tồn C B 1 D  C D C n3  3n n 1 D n  4n Câu 36: Dãy số sau có giới hạn 0? A   n B    n     Câu 37: Trong dãy số sau, dãy số có giới hạn hữu hạn? 2.5n  12 1 B un  6n    A un  n 2 3 n n  3.5 Câu 38: lim  5n1 bằng: A n C un  C  B n  3n3   n  2n  D un  2n3  3n  n2  D 3/2 Câu 39: Dãy số sau có giới hạn khác 0? 2n  A 3n  Câu 40: lim B   5 2n C 9n   n  bằng: 3n  3 n n D n2  A 8/3 Câu 41: lim  B 10/3  C D n  3n  n bằng: A -3/2 B C 5/2  Câu 42: Dãy số sau có giới hạn ? A un  3n  4n3 B un  2n  2n  n3  D 3/2 C un  Câu 43: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn  n  2n 2n D un  3n  13n ? n2  n3 n2  n n3 2n  B lim C lim D lim  3n 2n   2n  n n2  Câu 44: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? 2n  2n   n3 2n  1n  32 A lim n n B lim C lim D lim 3.2   2n n  2n n  2n Câu 45: Trong mệnh đề sau đây, chọn mệnh đề sai A lim A lim  2n  3n    B lim n  2n    3n  n3   C lim n  2n D lim n  3n3  2n  5n  2 Giới hạn lim Câu 46: 3n  n a  (a/b tối giản) có a+b 2(3n  2) b A 21 B 11 D 51 Tìm số hạng tổng quát cấp số nhân lùi vô hạn có tổng công bội q  Câu 47: A   3 C 19 n 1 Câu 48: B   3 n 1 n n2 2 C   D   3 3 Tổng cấp số nhân lùi vô hạn , tổng ba số hạng 39 Số hạng đầu cấp số nhân 25 A u1  B u1  D u1  C u1   1 1 Câu 49: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn:  , ,  , , n , là: 1 1 A B C -1 n Câu 50: Tính tổng: S = + A 1 1    27 B  D C  D Câu 51: lim x  x   x 1 C D  B C D 10 B C D  A B Câu 52: lim 3x  3x   A 2 x 2   Câu 53: lim x 1 A 1 x  3x   x 1 3x  x  x  x 1 x2 Câu 54: lim A B C D  D  3x  x  x 1 x  x  Câu 55: lim A B C  B C D B 12 C D  3x  x5  x 1 x  x  Câu 56: lim A x2  x3  x 2 x  x  A  x  x5 Câu 58: lim x 1 x  x  A  12 x  x3 Câu 59: lim  x 2 x  x  10 A  7 Câu 57: lim  B  C  B  10 C D  D  B C D 5 B C Câu 60: lim x  x   x 1 A Câu 61: lim x 1 3 x 1 x 32  A Câu 62: lim x 2 Câu 63: lim x 1 B D  35 D  3 C C x  x  3x  x  16 x  1 A 1 2 x4  x2   x2  x  1 15 A B D  x  3x   x 1  x2 Câu 64: lim A B C  D  D  x2   x 1 x  x  Câu 65: lim A B  C x  3x   x 2 2x  Câu 66: lim A  B x  12 x  35  x2 x 5 A  B x  12 x  35 Câu 68: lim  x2 x  25 A  B t 1 Câu 69: lim  t 1 t  A  B 4 t a Câu 70: lim  t a t  a A 4a B 3a y 1 Câu 71: lim  y 1 y  C D  Câu 67: lim A  B C 5 C D 14 D  C D  C 4a3 D  C D x   x2  x   x Câu 72: lim x0 B 1 A Câu 73: lim x 1 x 1 x2   A  C  D   B C D  C D  C D  x  x  15  x 5 x  10 Câu 74: lim A 8 B 4 x  x  15  x 5 x  10 A 4 B 1 x  x  20 Câu 76: lim  x 5 x  10 A  B 2 3x  7x  Câu 77: lim x 3 x  3 A B 2 Câu 75: lim Câu 78: lim x 1 A C  C D  D  2 x 3   x2 B C D  x3   x 1 x  x Câu 79: lim A 3 Câu 80: lim x 3 B 1 B x 1 A B B x 1 A  D  D  C  D  C D  C x2  x 1 A  Câu 83: lim C  x3  3x  x Câu 81: lim x 1 D x3  2x  A Câu 82: lim C x2   x 1 B Câu 84: lim  x 2 x  2x   x2  x A  Câu 85: A 1 B lim  x 1 x2  x  x3  x2 C  D   B C  x  x  nÕu x  Câu 86: Cho hàm số f  x    Khi lim f  x   x 2 nÕu x  5 x  C 1 A 11 B 2 x  x nÕu x  Câu 87: Cho hàm số f  x    Khi lim f  x   x 1  x  x nÕu x  A 4 B 3 C 2 2  x  nÕu x   x  Câu 88: Cho hàm số f  x    Khi lim f  x   x 1 1 nÕu x   1 A B  C 8  x2  nÕu x   Câu 89: Cho hàm số f  x     x Khi lim f  x   x 1  x  nÕu x   A 1 B C  2x   x nÕu x  Câu 90: Cho hàm số f  x    Khi lim f  x   x 1    x nÕu x  A  B C D  D 13 D D  D  D    nÕu x   Câu 91: Với giá trị m hàm số f  x    x  x  có giới hạn x  ?  mx  nÕu x  A m  1 B m  C m  D m   1 x  1 x nÕu x   x Câu 92: Với giá trị a hàm số f  x    có giới hạn x  ? a   x nÕu x   x2 A a  1 B a  C a  3 D a  3x  x Câu 93: lim  x  x  x  D  A  B C  5 x Câu 94: lim  x    x  x 1 A B C D  x  3x   x 1 x3  A  B  3 2x  x Câu 96: lim  x  x  A  B x5  x7  Câu 97: lim Câu 95: lim x    A  B x  x  x2  Câu 98: lim  x  x  x4 A 2 B 1 3x  x  Câu 99: lim  x  x  x  A B 3x  x Câu 100: lim  x  x  x  2 A  B 5 3x  x Câu 101: lim  x  x  x  A  B Câu 102: lim x  A x  D C D  C D  C D C D  C  D  C  D C D 3x  x   x5  5x  B Câu 103: lim C x  x  3x 4x2   x   A Câu 104: lim x   A  Câu 105: lim x x  A x 1  x   B   B   B x  D  C D  D  x2   x  Câu 106: lim x C   C x2   x  A  B 3x  x  x  x  x  A  B C D C 1 D  Câu 107: lim 4x   x   x  2x  A B C m x 1 Câu 109: lim n  m  n  là: x  x  m n A B C n m Câu 110: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn 1 2x2  x  2x  x3  x  C lim lim A lim B x  x  x x  x  x x  x  x Câu 111: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn 0? 2x  x 1 x2  lim C lim lim A B x 1 x  x 2 x  10 x 1 x  x  Câu 112: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn không tồn tại? x 2x  A lim B lim cos x C lim x  x 0 x  x  x  Câu 108: lim  D  D  x2  x  x  D lim D lim x  D lim x 1  Câu 113: lim x  x  x  B 3 x  Câu 114: lim   x    x    A  C D  C D A  B    Câu 115: lim x  x   x  B 4 C  3 x x   Câu 116: Cho hàm số f ( x)   x   m x   Hàm số cho liên tục x = m bằng: A B -1 C Câu 117: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y  x3  x  x  liên tục tập R B Hàm số y = sinx liên tục tập R A  D  D -4  x2   x x  x  1  4x liên tục tập R x 1 3x  D Hàm số y  liên tục tập R x2 Câu 118: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y  x  liên tục x thuộc R B Hàm số y = cosx liên tục x thuộc R C Hàm số y  C Hàm số y  x  liên tục x thuộc R\ 1 D Hàm số y = tanx liên tục x thuộc R  x  Câu 119: Cho hàm số f ( x)    x  x  Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A f(0) = C lim f ( x )  lim  x0 x 0 B lim f ( x )  lim  x0 x 0 D Hàm số liên tục x =  x  x  Câu 120: Cho hàm số f ( x )   x  m Với giá trị m hàm số liên tục  ? A m = -2 B m = C m = D m =  x  3x Câu 121: Cho hàm số f ( x)  chưa xác định x = Cần gán cho f(0) giá trị để hàm x số liên tục x = 0? A B C D Không tìm giá trị Câu 122: Cho hàm số f ( x)  x  x  Kết sai? A Phương trình f ( x )  có nghiệm  1;1 B Phương trình f ( x )  có nghiệm  0;1 C Phương trình f ( x )  vô nghiệm  0;1 D Phương trình f ( x )  có nhiều ba nghiệm cos x Câu 123: Cho hàm số f ( x)   x Kết sau đúng?  x A Hàm số xác định với x thuộc  B f (0) f ( )  C Phương trình f ( x )  có nghiệm  0;   cos x D Phương trình  x vô nghiệm  x  x4 2 x   x Câu 124: Cho hàm số f ( x)   Hàm số cho liên tục x0 = a bằng:  2a  x   A B C D  x 2 x   Câu 125: Cho hàm số f ( x)   x   Hàm số cho liên tục x0 = a bằng: ax  x   A B C D 10 A B C D Câu 67: Đạo hàm cấp hai hàm số A B C là: D Câu 68: Đạo hàm cấp hai hàm số là: A B C D , , tính , tính Câu 69: Một vật chuyển động với phương trình Tìm gia tốc vật thời điểm vận tốc vật 11 A B C D Câu 70: Tính giá trị biểu thức biết A B C D Câu 71: Tính biết A 4320 B 2160 C 1080 D 540 Câu 72: Với , tập nghiệm bất phương trình là: A B C Vô nghiệm D Phương án khác Câu 73: Cho , tính giá trị biểu thức A B C -1 D Đáp án khác Câu 74: Một vật chuyển động với phương trình , , tính , tính Tìm gia tốc vật thời điểm vận tốc vật 11 A B C D Câu 75: Tính giá trị biểu thức biết A B C D Câu 76: Giải phương trình với nghiệm là: A B C D Câu 77: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y+16 = -9(x + 3) x  x  có hệ số góc k = -9,có phương trình là: B y-16= -9(x – 3) C y-16= -9(x +3) D y = -9(x + 3) Câu 78 : Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến điểm M (P) có hệ số góc hoành độ điểm M là: A 12 Câu 79: Cho hàm số y  A y   x  B.- C -1 2x 1 PT tiếp tuyến với đồ thị điểm có hoành độ là: x2 B y  x 2 C y   x  2 Câu 80: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A -2 B Câu 81: Cho hàm số y  D y  x 2 x4 x2   điểm có hoành độ x0 = - bằng: C D Đáp số khác 2x 1  C  Tiếp tuyến  C  vuông góc với đường thẳng x  y   x 1 tiếp điểm có hoành độ x0 là: A x0  Câu 82: Cho (Cm):y= D B x0  2 C x0   x0  2 D x0   x0  x3 mx   Goïi A(Cm) có hoành độ -1 Tìm m để tiếp tuyến A song song với (d):y= 5x ? A.m= -4 B.m=4 C.m=5 17 D.m= -1 Câu 84: Tìm M (H):y= x 1 cho tiếp tuyến M vuông góc với (d):y=x+2007? x3 A.(1;-1) (2;-3) B.(5;3) (2;-3) C.(5;3) (1;-1) D.(1;-1) (4;5) Câu 85: Cho hàm số y = sin2x Hãy chọn câu A 4y – y’’ = B 4y + y’’ = Câu 86: Cho hàm số y  D y2 + (y’)2 = C y = y’.tan2x x  Xét quan hệ II y2 y’’ = y’ I y.y’ = 2x Quan hệ A Chỉ (I) B Chỉ (II) C Cả hai D Cả hai sai Câu 87: Cho hàm số y = f(x) = (x-1) Biểu thức vi phân hàm số f? B dy = (x – 1)2dx A dy = 2(x – 1)dx C dy = 2(x-1) D dy = (x-1)dx Câu 88: Cho hàm số y = f(x) = sinx Hãy chọn câu sai A  Câu 90: Nếu f ( x)  A 42 (3x  1) C 2x 1 (3x  1) 3 ) D y (4)  sin(2  x) C 42 (3x  1)3 D 42 (3x  1) x  2x  f’’(x) biểu thưucs sau đấy? x 1 ( x  2x  3) x  2x  C y '''  sin( x  2 x f’’(x) biểu thức sau 3x  B Câu 91: Nếu f ( x)  A B y ''  sin( x   ) y '  sin( x  ) 2 2 ( x  2x  3) x  2x  B D ( x  2x  3) x  2x  x 1 x  2x  Câu 92: Cho chuyển động thẳng xá định phương trình s = t3 – 3t2 – 9t + (t tính giây, s tính mét) Khẳng định sau đúng? A Vận tốc chuyển động t = t = B Vận tốc chuyển động thời điểm t = 2s v = 18m/s C Gia tốc chuyển động thời điểm t = 3s a = 12m/s2 D Gia tốc chuyển động t = Câu 93: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình s = t3 – 3t2 (t tính giây, s tính mét) Khẳng định sau đúng? A Vận tốc chuyển động t = 3s v = 12m/s B Vận tốc chuyển động thời điểm t = 2s v = 24m/s C Gia tốc chuyển động t = 4s a = 18m/s2 D Gia tốc chuyển động t = 4s 9m/s2 Câu 94: Vi phân y = cot(2017x) A dy = -2017cot(2017x) dx B dy  2017 dx sin (2017x) 18 2017 2017 D dy   dx dx cos (2017x) sin (2017x) x2  x  Câu 95: Cho hàm số y  Vi phân hàm số x 1 x  2x  x  2x  2x+1 2x+1 dx B dy   dx A dy   C dy  dx dx D dy  (x-1) (x-1) (x-1) (x-1) x3 Câu 96: Cho hàm số y  Vi phân hàm số x=-3  2x 1 B dy = 7dx C dy   dx D dy = -7dx A dy  dx 7 C dy   Câu 97: Vi phân y = tan5x 5 dx C dy  dx D dy   dx 2 sin 5x cos 5x cos 5x 2x  Câu 98: Vi phân hàm số y  2x-1 4 dx B dy  dx C dy   dx D dy   dx A dy   2 (2x  1) (2x  1) (2x  1) (2x  1)  x2 Câu 99: Cho hàm số y  Vi phânc hàm số  x2 4x 4  dx dy   2 dx B dy   2 dx C dy   dx D dy  2 A (x +1) (x +1) (x +1) (x +1) A dy  5x dx cos 5x B dy   Câu 100: Cho hàm số y = x.sinx Tìm hệ thức A y’’ + y = - 2cosx B y’’ – y’ = 2cosx 2cosx C y’’ + y’ = 2cosx D y’’ + y = II- HÌNH HỌC Câu Trong khẳng định sau, khẳng định SAI?    A Nếu ba vectơ a , b , c có vectơ –không ba vectơ đồng phẳng    B.Nếu ba vectơ a , b , c có hai vectơ phương ba vectơ đồng phẳng    C.Nếu giá ba vectơ a , b , c song song với mặt phẳng ba vectơ đồng phẳng    D.Nếu giá ba vectơ a , b , c cắt đôi ba vectơ đồng phẳng       Câu Cho tứ diện ABCD Đặt AB  a , AC  b , AD  c Gọi M trung điểm BC Trong đẳng thức sau, đẳng thức ĐÚNG?     A DM  ( a  c  b)     B DM  ( b  c  a)     C DM  ( a  b  2c )     D DM  ( a  b  c )       Câu Cho tứ diện ABCD Đặt AB  a , AC  b , AD  c Gọi M trung điểm BC Trong đẳng thức sau, đẳng thức ĐÚNG? 19     A AG  ( a  b  c )     B AG  (a  b  c)     C AG  (a  b  c )     D AG   ( a  b  c ) Câu Cho hình hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' Chọn đẳng thức SAI?     A AC '  CA '  2C 'C     B AC '  A 'C  2AC    C AC '  A 'C  AA'    D CA'  A C  CC' Câu Cho tứ diện ABCD Gọi P, Q trung điểm AB CD Trong đẳng thức sau, đẳng thức ĐÚNG?    A PQ  ( BC  AD )    B PQ  (CB  DA)    C PQ  BC  AD    D PQ  ( BC  AD ) Câu Cho hình hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' Chọn đẳng thức ĐÚNG?    A BA', BD ', BC' đồng phẳng    B BA', BD ', BD đồng phẳng    C BD, BD ', BC' đồng phẳng    D BA ', BD ', BC đồng phẳng Câu Cho chóp S.ABCD Trong khẳng định sau, khẳng định ĐÚNG?     A Nếu ABCD hình bình hành SB  SD  SA  SC     B Nếu SB  SD  SA  SC ABCD hình bình hành     C Nếu SB  SD  SA  SC ABCD hình thang     D Nếu ABCD hình thang SB  SD  SA  SC Câu Cho hình hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' Chọn đẳng thức SAI?     A BC  BA  BB '  BD '     B BC  BA  B 'C'  B 'A'     C AD  D 'C'  D'A'  DC     D BA  DD '  BD'  BC 20 Câu Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB,CD G trung điểm MN Trong đẳng thức sau, đẳng thức SAI?    A GM  GN       B GA  GB  GC  GD       C MA  MB  MC  MD  MG     D GA  GB  GC  GD Câu 10 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng?     A Từ AB  AC ta suy BA  3CA     B A Từ AB  3 AC ta suy CB  AC    C Vì AB  2 AC  AD nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng   D Nếu AB   BC B trung điểm đoạn AC Câu 11 Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau    A Vì NM  NP  nên N trung điểm đoạn MP    B Vì I trung điểm đoạn AB nên từ điểm O ta có : OI  OA  OB       C Từ hệ thức : AB  AC  AD ta suy ba vectơ AB, AC, AD đồng phẳng      D Vì AB  BC  CD  DA  nên bốn điểm A, B, C, D thuộc mặt phẳng   Câu 12 Mỗi khẳng định sau hay sai? a) Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng thứ ba song song với nhau? A Đúng B Sai b) Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng thứ ba vuông góc với nhau? A Đúng B Sai Câu 13 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề ĐÚNG? A Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c a vuông góc với c B Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b đường thẳng b song song với đường thăng c a vuông góc với c C Cho ba đường thăng a, b, c vuông góc với đôi Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a d song song với b c D Cho hai đường thẳng a b song song với Một đường thẳng c vuông góc với a c vuông góc với đường thẳng nằm mặt phẳng (a, b) Câu 14 Mệnh đề sau ĐÚNG? A Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với C Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng D Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng vuông góc với song song với đường lại   CSB   ASC  Hãy xác định góc cặp Câu 15.Cho hình chóp S ABC có SA = SB = SC ASB véc-tơ sau? 21   a) SA, BC ? A 45o   b) SB, AC ? B 60o C 90o D 120o A 45o   c) SC, AB ? B 60o C 90o D 120o A 45o B 60o C 90o D 120o Câu 16 Trong không gian cho tam giác ABC ABC’ có chung cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AC, CB, BC’, C’A   a) Xác định góc AB, CC ' ? A 45o B 60o C 90o D 120o b) Tứ giác MNPQ hình gì? A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình vuông Câu 17 Trong không gian cho hai hình vuông ABCD ABC’D’ có chung cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác nhau, có tâm O O’   a) Xác định góc AB, OO ' ? A 45o B 60o C 90o D 120o b) Tứ giác CDD’C’ hình gì? A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình vuông     Câu 18 Cho | a | 3,| b | , góc a b 120o Chọn khẳng định sai         B | a  b | C | a  2b | D | a  2b | 139 A | a  b | 19       Câu 19 Cho hai véc-tơ | a | 4,| b | 3,| a  b | Gọi  góc hai véc-tơ a, b Chọn khẳng định đúng? B cos   C   60o Câu 20 Cho tứ diện ABCD Góc AB CD bao nhiêu? A cos   A 45o B 60o C 30o D   30o D 90o Câu 21 Khẳng định :”Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (P)” có không? A Đúng B Sai Câu 22 Cho hai đường thẳng a, b mp (P) Các mệnh đề sau hay sai? a Nếu a / /(P) b  (P) b  a A Đúng B Sai b Nếu a / /(P) b  a b  (P) A Đúng B Sai c Nếu a / /(P) a / / b b / /(P) A Đúng B Sai d Nếu a  ( ) b  a b / /( ) A Đúng B Sai 22 Câu 23 Cho hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi vuông góc AB  a , BC  b , CD  c a Tính độ dài AD A a2  b2  c a2  b2  c B C a2  b2  c D a2  b2  c b Chỉ điểm cách A, B, C, D A Trung điểm AB B Trung điểm AD C Trung điểm AC D Trung điểm BC Câu 24 Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình chữ nhật, SA  ( ABCD ) Trong tam giác sau tam giác tam giác vuông ? A SAB B SBC C SCD D SBD Câu 25 Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình thoi tâm O, SA  ( ABCD ) Chọn khẳng định SAI : A SA  BD B SC  BD C SO  BD D AD  SC Câu 26.Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình thoi SA = SC Chọn khẳng định ĐÚNG : A AC  ( SBD ) B BD  ( SAC ) C SO  (A BCD ) D AB  ( SAD ) Câu 27.Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình bình hành, tam giác SAB vuông A, tam giác SCD vuông D Chọn khẳng định SAI : A AB  ( SAD ) nhật C SO  (A BCD ) B.AC = BD D ABCD hình chữ Câu 28 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác SA  (ABC) Gọi (P) mặt phẳng qua B vuông góc với SC Thiết diện (P) hình chóp S ABC : A Hình thang vuông cân B Tam giác C Tam giác vuông D Tam giác Câu 29 Cho tứ diện ABCD có cạnh 12 Gọi (P) mp qua B vuông góc với AD Thiết diện (P) hình chóp có diện tích ? A 40 B 36 C 36 D 36 Câu 30 Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Mặt phẳng (P) qua trung điểm M AB vuông góc với SB Mp (P) cắt AC, SC, SB theo thứ tự N, P, Q Tứ giác MNPQ hình ? A.Hình bình hành vuông B Hình chữ nhật C.Hình thang cân D.Hình thang Câu 31 Cho tứ diện ABCD Gọi  góc đường thẳng AB mp (BCD) Chọn khẳng định ĐÚNG ? A cos   3 B cos   C cos   D cos   Câu 32 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a SA vuông góc với mp (ABCD), SA  a Gọi  góc SC mp (ABCD) Chọn khẳng định ĐÚNG ? A   45 B   60 C cos   3 D   30 Câu 33 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a SA vuông góc với mp (ABCD), SA  a Gọi  góc SC mp (SAB) Chọn khẳng định ĐÚNG ? A tan   B tan   C tan   23 D   30 Câu 34.Cho hình lập phương ABCD A ‘B’C’D’ Gọi  góc AC’ mp (ABCD) Chọn khằng định ĐÚNG ? A tan   B   30 C   45 D tan   Câu 35 Các mệnh đề sau hay sai? a) Hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng thứ ba song song với A Đúng B Sai b) Hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng thứ ba vuông góc A Đúng B Sai Câu 36 Các mệnh đề sau hay sai? a) Qua đường thẳng cho trước có mặt phẳng vuông góc với mặt phăng cho trước A Đúng B Sai b) Có mặt phẳng qua điểm cho trước vuông góc với hai mặt phẳng cắt cho trước A Đúng B Sai c) Các mặt phẳng qua điểm cho trước vuông góc với mặt phẳng cho trước qua đường thẳng cố định A Đúng B Sai Câu 37 Các mệnh đề sau hay sai? a) Hình lăng trụ có hai mặt bên hình chữ nhật lăng trụ đứng A Đúng B Sai b) Hình chóp có đáy đa giác ba cạnh bên hình chóp A Đúng B Sai Câu 38 Tìm mệnh đề mệnh đề sau? A Hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng thứ ba song song với B Nếu hai mặt phẳng vuông góc với đường thẳng thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng C Hai mặt phẳng ( ) () vuông góc với cắt theo giao tuyến d Với điểm A thuộc ( ) điểm B thuộc () ta có đường thẳng AB vuông góc với d D Nếu hai mặt phẳng ( ) () vuông góc với mặt phẳng (  ) giao tuyến d ( ) () có vuông góc với (  ) Câu 39 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề dúng? 24 A Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với B Hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng cắt C Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng vuông góc với D Một mặt phẳng ( ) đường thẳng a không thuộc ( ) vuông góc với đường thẳng b ( ) song song với a Câu 40 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a có SA = SB = SC = a a) Góc hai mặt phẳng (ABCD) (SBD) là? A 30o B 45o C 60o D 90o b) Tam giác SBD tam giác gì? Chọn đáp án A Tam giác vuông B Tam giác cân C Tam giác vuông cân D Tam giác Câu 41 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh bên cạnh đáy a Gọi O tâm đáy a) Độ dài đoạn SO bằng? A a B a 2 C a D a 3 D a 3 b) Gọi M trung điểm đoạn SC Góc hai mặt phẳng (MBD) (SAC) bằng? A 30o B 45o C 60o D 90o c) Độ dài đoạn OM? A a B a 2 C a d) Góc hai mặt phẳng (MBD) (ABCD)? A 30o B 45o C 60o D 90o   60o , SC  a Câu 42 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I cạnh a có góc A SC vuông góc với mp (ABCD) a) Góc hai mặt phẳng (SBD) (SAC) bằng? A 30o B 45o C 60o D 90o b) Trong tam giác SCA kẻ IK vuông góc với SA K Độ dài IK bằng? A a B a 2 C 25 a D a ? c) Số đo góc BKD A 30o B 45o C 60o D 90o Câu 43 Cho tứ diện ABCD Góc (ABC) (ABD)  Chọn khẳng định A   60o B cos   C cos   D cos   Câu 44 Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA = 2AB Gọi  góc (SAB) (ABC) Chọn khẳng định A cos   B cos   C cos   D   60o Câu 45 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có SA = AB Gọi  góc hai mặt phẳng (SAB) (ABCD) Chọn khẳng định A   60o B cos   C cos   D cos   Câu 46 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có SA = AB Gọi  góc hai mặt phẳng (SAB) (SAD) Chọn khẳng định A   60o B cos   C cos   D cos   Câu 47 Cho tam giác ABC vuông A, cạnh AB = a nằm mặt phẳng (P) Cạnh AC = a tạo với (P) góc 60o Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A BC tạo với (P) góc 60o B BC tạo với (P) góc 45o C BC tạo với (P) góc 30o D Góc hai mặt phẳng (ABC) (P) 45o   60o Các cạnh SA, SB, Câu 48 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a góc ABC a Gọi  góc hai mặt phẳng (SAC) (ABCD) Giá trị tan  bao nhiêu? SC A B C D Câu 49 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Góc hai mặt phẳng sau có số đo 45o ? A (ABCD) (AA’BB’) B (ABA’B’) (BB’CC’) C (ADB’C’) (A’D’BC) D (ADB’C’) (ABCD) Câu 50 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi  góc hai mặt phẳng (ADB’C’) (AA’CC’) Chọn khẳng định A   45o B   30o C   60o 26 D   90o Câu 51 Cho hình tứ diện ABCD có hai mặt phẳng (ABC) (ABD) vuông góc với (DBC) Gọi BE DF hai đường cao tam giác BCD, DK đường cao tam giác ACD Chọn khẳng định sai A (ABE)  (ADC) B (ABD)  (ADC) C (ABC)  (DFK) D (ADC)  (DFK) Câu 52 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với đáy a Góc (SBC) (ABCD) bao nhiêu? SA  A   30o B   45o C   60o D   90o Câu 53 Tứ diện SABC có (SBC)  (ABC), SBC tam giác cạnh a, ABC tam giác vuông A   30o Gọi  góc (SAB) (ABC) Chọn khẳng định B A tan   B tan   3 C   60o D   30o Câu 54 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với (ABCD) SA = a Góc (SBC) (SCD) bao nhiêu? A 60o B 30o C 45o D 90o Câu 55 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = a Gọi góc (SBC) (SCD)  Chọn khẳng định sai A sin   B sin  10  C cos   D cos  10  Câu 56 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Mặt phẳng (A’BD) không vuông góc với mặt phẳng sau đây? A (ACC’A’) B (ABD’) C (AB’D) D (A’BC’) Câu 57 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D AB = 2a, AD = DC = a Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = a Chọn khẳng định sai A (SBC)  (SAC) B (SBC) tạo với đáy góc 45o C (SCD) hợp với (BCD) góc 60o D Giao tuyến (SAB) (SCD) song song với AB Câu 58 Cho hình chóp S.ABCD với ABCD hình chữ nhật có AB = a, AD = 2a SA vuông góc với đáy (ABCD) SA = a Gọi (P) mặt phẳng qua SO vuông góc với (SAD) Diện tích thiết diện tạo (P) hình chóp S.ABCD bao nhiêu? A a2 2 B a C a2 D a2 Câu 59 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, O tâm hình vuông ABCD, AB = a, Sp = 2a Gọi (P) mặt phẳng qua AB vuông góc với mặt phẳng (SCD) Thiết diện (P) hình chóp S.ABCD hình gì? A Tam giác cân B Hình thang cân C Hình bình hành 27 D Hình thang vuông Câu 60 Cho tam giác cân ABC có đường cao AH = a , đáy BC = 3a BC chứa mặt phẳng (P) Gọi A hình chiếu vuông góc A lên (P) Biết tam giác ABC vuông A Gọi  góc (P) (ABC) Chọn khẳng định A 45o B 60o C 30o D cos   A- PHẦN TỰ LUẬN I GIỚI HẠN Bài 1: Tìm giới hạn sau : 3n  a lim 1 n d lim  n  2n   n  b lim e lim n2  n  n5  n  3  5n   3 n 1 Bài 2: Tính tổng sau: 1 a S       n 1 1  1  c S          27   Bài 3: Tìm giới hạn sau: x2  a lim x 3 x  x3 2 x 1 d lim x 1 7x   x  x 1 x 1 Bài 4: Tính giới hạn sau: 3x  a lim x 1 x  g lim  5n 1 c lim  n3  4n  3n   f lim  2.7 n   n   3 23 23 23    100 10000 1000000 1 d S       3 b S  3x  11x  10 x 2  x  x2 c lim x  49 x 7  x 3 f lim x2    3x i lim x 2 2 x 7 3 b lim e lim h lim x 2 b lim x 1 x   3x  x  x  x  14 3x  x 1 x  10 x  12 x 3 x  3x x 2 x 2 4x  x  x  c lim x2  5x  4x  e lim x  x  x  x  x  Bài 5: Xét tính liên tục hàm số điểm cho trước: d lim f lim x  x  x  3x 4x2   x   x2  x  2  a f ( x)   x  x  2  4 x  2   x2    x  b f ( x)   x  x  3 x    x  x  1 x  1 c f ( x)    x  x  1  x5 x   d f ( x)   x   x   x  2 +3 x   Bài 6: Xét tính liên tục hàm số sau tập xác định nó:  x  x  x   x  3x  x    a f ( x)   x  b f ( x)  5 x  1  x  x   2 x  II ĐẠO HÀM Bài 1: Tìm đạo hàm hàm số sau: 28 c y  (2 x  3)( x  x) x  x  x  x  x  b y  x  x  x  x 3 x2  x  2x 1 e y  f y  d y  x 1 x 1 2x  Bài 2: Tìm đạo hàm hàm số sau: b y  c y  ( x  x  1)3 ( x  x  1) a y  (2 x3  3x  x  3) ( x  x  1) a y   d y   x  x e y  x  x   Bài 3: Tìm đạo hàm hàm số sau: sin x x sin x  cos x b y  a y   x sin x 2sin x  cos x f y   x   x  c y  tan x 1 d y  tan x  cot x e y  cot x  f y  cos x  sin x g y   cos x  sin x  h y  sin(cos x ) i y  x sin x Bài 4: Tìm đạo hàm tới cấp hai hàm số sau: 2x  b y  c y   x a y  x  x3  x  x  x4 d y  tan x e y  x cos x f y  sin x Bài 5: Cho hàm số f ( x)  x3  x  Tìm x cho f '( x)  Bài 6: Cho hàm số : y= x -3x +2mx-1 Tìm m cho y’ ≥ x R Bài 7: Giải phương trình y’=0 biết b) y= sin2x +5sinx+3x+2 a) y= sin2x+2cosx c) y  sin x  cos x sin x  cos3x  d)y  3  sin x   cos x   2014   e) y   6sin x  9cos x  x   sin x  3cos x x3 Chứng minh rằng: 2( y ')  ( y  1) y '' x4 Bài : Cho hàm số y  x.cos x Chứng minh : x y  2( y ' cos x)  x y ''  Bài 8: Cho hàm số y  Bài 10: Cho (C ) : y  f  x   x3  x  Viết phương trình tiếp tuyến (C) a Tại điểm A(1;1) b Tại điểm có hoành độ x0  1 c Tiếp tuyến có hệ số góc k  1 d Tiếp tuyến song song với đường thẳng : y=8x+2015 e Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y   x  3x  Bài 11: Cho (C ) : y  f  x   Viết phương trình tiếp tuyến (C) 2 x  a Tại điểm có hoành độ x0  b Tại điểm có tung độ y0  2 c Tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  d Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y  4 x Bài 12: Cho hàm số y = x4 - 4x2 + (C) a Viết phương trình tiếp tuyến giao điểm đồ thị với trục tung b Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm có hoành độ III HÌNH HỌC Các dạng toán: 29 Dạng 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với Dạng 2: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Dạng 3: Chứng minh mặt phẳng vuông góc Dạng 4: Tính góc đường thẳng mặt phẳng, góc hai mặt phẳng Dạng 5: Khoảng cách * Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) * Khoảng cách từ diểm M đến đường thẳng * Khoảng cách đường thẳng chéo nhau: Một số tập tổng hợp: Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B; SA   ABC  , SA = a AB = a a) Chứng minh: (SBC)  (SAB) b) Tính góc (SBC) (ABC) c) Gọi AM đường cao SAB,N điểm thuộc cạnh SC.cm: (AMN)  (SBC) d.Tính khoảng cách từ A đến (SBC) Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a A=600, SA  SB  SC  a a) Tính khoảng cách từ S đến (ABCD) độ dài cạnh SC b) Chứng minh ( SAC )  ( ABCD ) SB  BC c) Tính tan góc (SBD) (ABCD Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có ABC cạnh a, SA  ( ABC ), SA  a Gọi I trung điểm BC a) Chứng minh: (SBC)  (SAI) b) Tính khoảng cách SA BC c) Gọi H hình chiếu vuông góc A lên SI Chứng minh: AH   SBC  Tính góc AB (SBC) d) Tính góc (SBC) (ABC) Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA  (ABCD) SA  a a) Chứng minh : (SAB)  (SBC), (SAD)  (SCD), (SAC)  (SBD) b) Tính góc SC (ABCD); SC (SAB); AC (SBC) c) Tính góc (SBD) (ABCD) d) Tính khoảng cách từ A đến (SBC) e) Tính khoảng cách hai đường thẳng SC BD; AC SD Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên 2a Gọi O tâm đáy ABCD a) Chứng minh rằng: (SBD)  (ABCD), (SAC)  (SBD) b) Tính góc SA (ABCD) c) Gọi H trung điểm CD Chứng minh rằng: (SOH)  (SCD) d) Dựng đường vuông góc chung tính khoảng cách hai đường thẳng chéo BD SC Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O, cạnh a; SA = SB = SC = SD = Gọi I J trung điểm BC AD a) Chứng minh rằng: SO  (ABCD) b) Chứng minh rằng: (SIJ)  (ABCD) Xác định góc (SIJ) (SBC) c) Tính khoảng cách từ O đến (SBC) Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA  ( ABCD ) SA  a 1) Chứng minh : BD  SC , ( SBD )  ( SAC ) 2) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) 30 a 3) Tính góc SC (ABCD) Bài Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC, đôi vuông góc OA = OB = OC = a, I trung điểm BC 1) Chứng minh rằng: (OAI)  (ABC) 2) Chứng minh rằng: BC  (AOI) 3) Tính góc AB mặt phẳng (AOI) 4) Tính góc đường thẳng AI OB 31 ... '  x2  2x  B y '  x2  2x2  x 1 C y '  x2  Câu 11 Hàm số y   x  1 có đạo hàm là: 2x2  x  x2  D y '  2x2  x  x2  A y '  12x3 ( x4 1 )2 B y '  3( x4 1 )2 Câu 12 Đạo hàm hàm...   là: Câu 22 : lim  n1 2  3 .2     1 A  B 2 n sin n  3n là: Câu 23 : lim n2 A B -3 n 2 n Câu 24 : lim là: 2n   A Câu 25 : lim 2n  32 là: n  2n  C  C D 12 D  D  C 2 C  B  C... Câu 21 Đạo hàm hàm số y = - cot2x bằng: A -2cotx B -2cotx(1+cot2x) C  cot x Câu 22 Đạo hàm hàm số y   tan x là: A cos x 1 2tan x B sin x  2tan x C y '   tan x  tan x Câu 23 Đạo hàm hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 11 trường THPT trung văn hà nội , Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 11 trường THPT trung văn hà nội , Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 11 trường THPT trung văn hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay