520 bài tập trắc nghiệm đạo hàm có lời giải chi tiết toán học bắc trung nam

120 148 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:19

TRAC NGHI�M TOAN 11 GIAI TiCH - £>�0 HAM BÀI TẬP ĐẠO HÀM A-DE BAI i BINH NGHiA DAO 3-.J4-x Cau 1: Cho hams6 f (x) = I B.- 16 Cau 2: x2 Cho ham sf> f(x) = x2 { +bx-6 tri cua b1a A b=3 Cau3: Cau 4: Khi x=O I A.- x=tO J' ( o)1a kSt qua naosau day? I C.- 32 x:::;2 X> B b=6 0€ ham Sf> CO dl;lO ham tl;li C b = S6gia cua hams6 f(x)=x2 -4x+1 (mgv&i X va A Lix(Lix+2x-4) C Lix.(2x-4Lix) B 2x+Lix D Khong t6n tc;ti X= thl gia D b =-6 &la D 2x-4Lix Cho hams6 y = f (x) c6 d?O ham t?i Xo la f '(xo) Khing dinh naosau day sai? x x A f'(x0) - li m f( )-f( 0) x Ho X - Xo - ' _ f(x0 + Lix )-f(x0 ) B J (x0)-1m Llx""'O Llx x - tim f( + h)-f (x0 ) C • f'(x0) IHO h Cau 5: Xet ba m�nh d�sau: (1) NSu hamsf> f ( x) c6 d?o ham t?i diSm x = x0 thi f ( x) lien t\lc tc;ti diSm d6 (2) NSu hamsf> f ( x) lien t\lc t?i diSm x = x0 th1 f ( x) c6 d?o ham t?i di€m d6 (3) NSu f ( x) gian do?n t?i x = x0 thi chic chin f ( x) khong c6 d?o ham tc;ti diSm d6 Trong ba cau tren: A C6 hai cau dungva mot cau sai C Ca ba d�u dung Cau 6: B C6 mot cau dungva hai causai D Ca ba d�usai Xet hai causau: (1) Hams6 y = _M_ lien t\lc tc;ti x = o x+ I (2) Hams6 y = _M_ c6 d?o ham t?i x = o x+ I Trong hai cau tren: B Chi c6 (1) dung A Chi c6 (2) dung TOAN HQC BAC-TRUNG-NAM.umt.imvcibihttw, C Ca hai d�u dung D Ca hai d�usai llTHBTN
- Xem thêm -

Xem thêm: 520 bài tập trắc nghiệm đạo hàm có lời giải chi tiết toán học bắc trung nam , 520 bài tập trắc nghiệm đạo hàm có lời giải chi tiết toán học bắc trung nam , 520 bài tập trắc nghiệm đạo hàm có lời giải chi tiết toán học bắc trung nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay