Phân loại thực vật bài giảng dành cho sinh viên

91 353 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:19

Phân loại thực vật bài giảng dành cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă I H C PH MăV Nă KHOAăS ăPH M T NG NHIÊN BƠiăgi ng Ẩôn h c: PHÂNăLO I TH C V T (2 ỏín Ếh - dùng Ếho h Cao đ ng Ỏ ph m ẾhỐyên ngành Sinh h c) Tácăgi : Ths Tr ngăTh Th o T : Sinh-KTNN Qu ng Ngãi, 05-2014 Contents M Că ệCHăMỌNăH C .6 Ki n th c K ăn ng HƠnhăviătháiăđ .6 L IăNịIă U PH NăA.ăLệăTHUY T .8 (18 ti t, 17 ti t d y-h căvƠă1ăti t ki m tra gi aăkì) Ch ng M U (1,5 ti t) M cătiêuăc aăch ng 1.1.ă iăt ngăvƠănhi m v c aăphơnălo i h c th c v t .8 1.2.ăL c s Phơnălo i h c th c v t .9 1.2.1 Th iăkìăphơnălo iănhơnăt o 1.2.2 Th iăkìăphơnălo i t nhiên 1.2.3 Th i kìăphơnălo i ti năhóa .10 1.3.ăăCácăquyăt căphơnălo i 10 1.3.1.ăă năv phơnălo iăvƠăcácăb căphơnălo i 10 1.3.2.ăCáchăg iătênăcácăb căphơnălo i 10 1.4.ăCácăph ngăphápăphơnălo i 10 1.5.ăCácănhóm th c v tăchính .11 Cơuăh i t nghiênăc u 11 Ch ngă2.ăăNHịMăN M (1 ti t) .12 M cătiêuăc aăch ng 12 Bi tăđ că1ătínhăch tăđ cătr ngănh t c a gi i N m v t ch căc ăth , 2ăđ căđi măđ c tr ngăv c u t o c a t bƠoăN m Nêuăđ că3ăhìnhăth c sinh s n c a N m Xácă đ nhăđ c ngu n g c xu t hi n c a N m.ăNêuăđ c nh ngăđ căđi m c a l p n m thu căngƠnhăN m,ăvaiătròăc a N m t nhiênăvƠăconăng i 12 2.1 Khái ni m: 12 2.2 N mănhƠy 12 2.3.ăNgƠnhăN m (Mycophyta=Mycota) .12 2.3.1 T ch căc ăth : 12 2.3.2 C u t o t bƠo 14 2.3.3 Sinh s n c a N m 14 2.3.4.ăPhơnălo i 14 2.3.5 Ngu n g c c a n m 14 Cơuăh i t nghiênăc u 15 Ch ngă3.ăTH C V T B C TH P (T OăVÀă A Y- THALLOPHYTES) (2 ti t) 16 M cătiêuăc aăch ng 16 3.1.ăăNhómăT o (ALGAE) 16 3.1.1 T ch căc ăth 16 3.1.2 C u t o t bƠo 16 3.1.3 Sinh s n 16 3.1.4.ăPhơnălo i 17 3.2.ăăNhómăc ngăsinh:ă a y (Lichenes) 19 Cơuăh i th o lu n vƠăbáoăcáoătrênăl p 20 Cơuăh i t nghiênăc u 20 Ch ngă4.ăTH C V T B C CAO HAY TH C V TăCịăTHÂNă(13,5ăti t) .21 M cătiêu 21 4.1.ăă iăc ngăv th c v t b c cao 22 4.1.4.ăPhơnălo i 24 4.2.ăNgƠnhăRêuă(Bryophyta) 24 4.3.ăNgƠnhăQuy t tr năvƠăngƠnhăLáăthông 27 4.4.ăNgƠnhăThôngăđáă(Lycopodiophyta) 28 4.5.ăNgƠnhăC thápăbútă(Equisetophyta) 28 4.6.ăNgƠnhăD ngăx (Polypodiophyta) .28 4.7.ăăNgƠnhăH t tr nă(Gymnospermatophyta)ă=ăNgƠnhăThôngă(Pinophyta) 29 4.8.ăNgƠnhăH tăkínă(ăAngiospermatophyta) .30 4.8.1 căđi m chung: .30 4.8.2 Ngu n g c: 32 4.8.3.ăCácăv năđ v ti năhóa 32 4.8.4 Phơnălo iăvƠăh th ng sinh: .37 4.9 L păHaiăláăm m 38 4.9.3 Phơnăl p Sau sau (Hamamelididae) 39 4.9.4.ăPhơnăl p C măch ng (Caryophyliidae) 39 4.9.5.ăPhơnăl p S (Dilleniidae) 39 4.9.6.ăPhơnăl p Hoa h ng (Rosidae) 40 4.10.ăăPhơnăl p M tăLáăm m 40 Cơuăh i th o lu năvƠăbáoăcáoăk t qu trênăl p 41 9) Tìmănh ngătínhăch tăphơnăbi t gi a hai h X ngăr ngăvƠăC măch ng c a b C măch ng,ăphơnăl p C măch ng 41 Cơuăh iăvƠăbƠiăt p t nghiênăc u 46 Ch ngă5.ă IăC NGăV H TH C V T VI T NAM (1 ti t) 52 5.1 Nh ng u ki n t nhiên l ch s c a h th c v t Vi t Nam 52 5.2 c m h th c v t Vi t Nam .53 5.3 Phân chia khu h th c v t Vi t Nam .54 PH N B TH CăHÀNHă(24ăti t) .55 Bài NẢÀNả N M (MYCOPHYTA) (2 ti t) 55 1.1 M cătiêu .55 1.2 N i dung .55 1.3 Chu n b .55 1.4 Ti năhƠnhăquanăsát: 56 1.5.ăCơuăh iăvƠăbƠiăt p .56 1.6.ăBáoăcáoăk t qu 56 1.7.ăT ngătrình .57 Bài NảÓM T O (ALGAE) (2 ti t) 58 2.1 M cătiêu .58 2.2 N i dung .58 2.3 Chu n b .58 2.4 Ti năhƠnhăquanăsát .59 2.5.ăCơuăh iăvƠăbƠiăt p .60 2.6.ăBáoăcáoăk t qu 60 2.7.ăT ngătrình .60 Bài NẢÀNả ậÊU-TảÔNẢ Á-C TảÁẫ BÚT (2 ỏi t) 61 3.1 M cătiêu 61 3.2 N i dung .61 3.3 Chu n b .61 3.4 Ti năhƠnhăquanăsát .62 3.5.ăCơuăh iăvƠăbƠi t p .63 3.6.ăBáoăcáoăk t qu 63 3.7.ăT ngătrình .63 Bài ẬUY T (ti p) VÀ ả T TR N (2 ti t) .64 4.1 M cătiêu 64 4.2 N i dung .64 4.3 Chu n b .64 4.4 Ti năhƠnhăquanăsát .64 4.5.ăCơuăh iăvƠăbƠiăt p .65 4.6.ăBáoăcáoăk t qu 65 4.7.ăT ngătrình .65 NH NG V Nă CHUNG KHI TH CăHÀNHăTH C V T H TăKệN .66 Bài CÁC ả NG C LAN, NA, LONẢ NÃO, SẠN (2 ỏi t) 69 5.7.ăT ngătrình .71 Bài CÁC H C M Cả NẢ, ậAU ậ M, DÂU T M, D , PHI LAO (2 ti t) 72 6.7.ăT ngătrình .74 Bài CÁC ả B U BÍ, BÔNẢ, Tả U D U, C I (2 TI T) 75 7.7.ăT ngătrình .77 Bài CÁC ả H NẢ, U, SẤM, CAM, ảOA TÁN (2 TẤ T) 78 Bài CÁC ả TậÚC ÀO, KảOAẤ LANẢ, CÀ, ảOA MÔẤ, CÚC (2 ỏi t) 81 Bài 10 CÁC ả ảÀNả, LAY N, CảU I, CHU I HOA (2 ti t) 84 Bài 11 CÁC ả CÓẤ, LÚA, CAU, ậÁY (2 ỏi t) .86 Bài 12 Ấ TảAM ẬUAN NẢOÀẤ Tậ I (2 ti t) 89 TƠiăli u tham kh oầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.91 M C ệCH MỌN H C Ki n th c - Hi u đ c h th ng Th c v t t th pă đ nă caoă quaă cácă b că phơnă lo i l n (ngƠnh,ăl p), quan h h hƠngăvƠăh - Bi tăđ ng ti năhóaăc a chúng c m t s đ căđi m sinh h căvƠăýăngh aăth c t c aăcácănhómăth c v t quan tr ng - Cóăm t vƠiăhi u bi tăc ăb n v s đaăd ng c a th c v t n cătaăđ t cóă th v n d ngăvƠoăth c ti n gi ng d yăsauănƠy,ăliênăh v tìnhăhìnhăđ aăph ng K n ng -Cóă m t s k ă n ngă nghiênă c uă thôngă th ng:ă quană sát,ă môă t , thu th pă vƠă phơnătíchăm u v t,ălƠmătiêuăb năbáchăth oầph c v vi c t nghiênăc uăvƠăt ch c h ng d n h c t păsauănƠy - Cóăkh n ngăh v t thu căch ng d n h c t p ho căt ăv n , gi iăthíchănh ng v năđ v th c ngătrìnhăTHCSăcóăliênăquanăđ nămônăphơnălo i th c v t (PLTV) -Cóăkh n ngăd yăđ căch ngăVIIIăvƠăch ngăXăsinhăh c -NgoƠiăraărènăluy năcácăk ăn ngăt h cănh ăphơnătíchăt ng h p,ăđánhăgiáầ,ăk ă n ngălƠmăvi cănhómầ Hành vi thái đ T t o cho b năthơnăvƠăt đóăcóăth truy năđ t l i cho h c sinh c aămìnhăsauă nƠyălòngăyêuăthiênănhiên,ăb mônăb ngăhƠnhăđ ng c th (b o v th c v t, b o v môiătr ng,ăhamămêătìmăhi uănghiênăc u th c v tầ) L I NịI U Nh m t oăđi u ki năchoăsinhăviênăcóăthêmătƠiăli u h c t p, t ngăb ch tăl ngăđƠoăt oănênătr ngă cănơngăcaoă i h c Ph măV năđ ngăđƣăk ho chăđ aăbƠiăgi ng lênăwebsite MônăPhơnălo i h c th c v tăcóătrongăch ngătrìnhăđƠoăt oăngƠnhăSinhăh c, h Caoă đ ng Khiă bƠiă gi ngă nƠyă đ c t iă lênă m ngă thìă sinhă viênă Caoă đ ngă s ă ph m Sinh h căcóăthêmăm tăc ăh iălƠăđ c ti p c n s măh năv iătƠiăli u h c t p,ănh ăv y h s hìnhădungăđ c n iădungăvƠăph ngăphápăh cămôn nƠy BƠiăgi ngănƠyăg măcóă2ăph n, ph năAălƠălýăthuy t, ph năBălƠăth căhƠnh.ă Ph năAăbƠoăg mă5ăch ng: +ăCh ngă1:ăM đ u +ăCH ngă2:ăNhómăN m +ăCh ngă3:ăTh c v t b c th p (T oăvƠă a y) Ch ngă4:ăTh c v t b c cao hay th c v tăcóăthơn Ch ngă5:ă iăc ngăv th c v t Vi t Nam Ph n B bao g măcóă12ăbƠiăth căhƠnh,ătrongăđóăcóă4ăbƠiăcóăn i dung t T o cho đ n H t tr n, th c v t H tăkínăchi mă7ăbƠi,ăbƠiăcu iăcùngălƠăđiăthamăquanăngoƠiătr i PH N A Lệ THUY T (18 ti t, 17 ti t d y-h c ti t ki m tra gi a kì) Ch ng M M c tiêu c a ch Nêuăđ căđ iăt lo i TV Bi tăđ U (1,5 ti t) ng ngăvƠănhi m v c aămônăh c, th iăkìătrongăl c s phơnă căđ năv phơnălo i, b căphơnălo iăchínhăvƠăm t s b căphơnălo i ph , cáchăg iătênăcácăb căphơnălo iătrênătheoăti ng Latinh TrìnhăbƠyăđ phápăphơnălo iăchínhăvƠăm t s ph că6ăph ngă ngăphápăph , kháiăni m gi iăvƠă2ănhómăth c v t l n cao D aă vƠoă đ că m c a th iă kìă trongă l nh cs phơnă tích đ c nh ngă uă vƠă căđi m c a m i th iăkì D aăvƠoăđ căđi m c a th iăkìătrongăl cs đánhăgiá đ c giáătr c a m i th iăkì it 1.1 iăt ng nhi m v c a phân lo i h c th c v t ng: lƠăth gi i th c v t bao g măcácăcáăth vƠăcácăqu n th khácănhau Nhi m v :ăphơnălo iăvƠăs p x păchúngătheoăh th ng ti năhóaăt nhiên,ăt călƠă s p x pă cácă th c v t t nhiênă thƠnhă t ngă nhómă trênă c ă s nh ngă đ că m gi ng c aă chúngă theoă m t tr t t nh tă đ nh t th pă đ n cao (g iă lƠă h th ng ti năhóaăt nhiên) QuáătrìnhăhìnhăthƠnh môn Phơnălo i h c th c v t : +ă uătiênălƠădoănhuăc uăconăng i c n s p x păcácăTVăthƠnhăt ngănhóm,ăt ng lo i đ ti n s d ngătrongăđ i s ngăvƠălaoăđ ng: +Ti pătheoăălƠădoănhuăc uănghiênăc u khoa h c, mu nătìmăhi uăvƠ khámăpháă th gi i th c v t đ c i t o, s d ngăcơyăcóăl i, h n ch vƠăki măsoátănh ngăcơyăcóă h i vìăth mƠăyêuăc uăđ tălƠăxơyăd ng h th ng ti năhóaă(h th ng sinh) đ ph năánhă s ti năhóaăc a th gi i th c v t: Vaiătròăc aămônăPhơnălo i h c th c v t: + LƠmăsángăt m i quan h thơnăthu c gi aăchúngăt đóăgópăph năvƠoăvi c c i t o, s d ng nh ngăcơyăcóăích,ătiêuădi tăcácăcơyăcóăh i +PL h căTVălƠmăc ăs cho nh ngănghiênăc uăkhácăv TVă(nh ăsinhăthái,ătƠiă nguyên,ădiătruy n ch n gi ng,ăsinhălí,ăsinhăhóaầ) + Gópăph năchoăconăng s khácăbi t gi aăcácăSVăđ 1.2 L i hi u hi uăđ cătínhăđaăd ng c a s s ngăngh aălƠă c xu t hi n k t qu c a s tiênăhóaăthíchănghi c s Phân lo i h c th c v t 1.2.1 Th i kì phân lo i nhân t o ( t kho ngă3000ăn mătr c CNăđ n th i c a Linne : s s p x p ch d aătheoăýă ngh ăch quan c aăcácătácăgi : + Thesophraste (371-286ă tr ph că côngă l ch) lƠă ng iă đ uă tiênă đ x ng ngăphápă phơnă lo iă vƠă phơnă bi t m t s tínhăch tă c ăb n c u t oă c ăth TV.ăNguyênăt căhìnhătháiăsinhătháiălƠăc ăs trongăcáchăphơnălo i c aăông + Plinus (79-24ătr căCôngăl ch)ăchúăýăđ năđ năcơyă năqu vƠăcơyălƠmăthu c đ môăt + Caesalpine (1519-1603)ăphơnăchia TV d aăvƠoăđ căđi m c a qu vƠăh t + Ray (1628-1705) chia TV d aăvƠoăláăm m,ăôngăchiaăTVăthƠnhă2ănhómăl nălƠă nhómă“B tătoƠn”ăg m N m,ăRêu,ăD ngăx ,ăcácăth c v t th yăsinhăvƠănhómă“hi n hoa”ăg m th c v t m tăláăm măvƠăhaiăláăm m + Tournefort (1656-1708)ăc năc vƠoătínhăch t c aăcánhăhoaăđ phơnălo i vƠă chiaăTVăthƠnhăkhôngăcóăcánhăvƠănhómăcóăcánh hoa + Linnee (1707-1778) v i b ngă phơnă lo iă đ că coiă lƠă đ nh cao nh t c a h th ngăphơnălo iănhơnăt o.ăỌngăch năc ăquanăsinhăs nă(hoa)ălƠmătiêuăchu năphơnălo i nh ngăl iăc năc vƠoăs l *Linneeăc ngălƠăng ng c a nh choănênăc ngăb c l nhi uăsaiăsót.ă iăcóăcôngăl n vi căđ xu tăcáchăg iătênăcơyăb ng ti ng Latinh g m t ghépăl iămƠăngƠyănayăchúngătaăđangăs d ng 1.2.2 Th i kì phân lo i t nhiên TVă đ că phơnă lo i d aă trênă c ăs cácă m i quan h t nhiênă c a TV Vi c phơnălo iăkhôngăch d aăvƠo m t hay m tăvƠiătínhăch t c aăchúng,ădoăđóăđƣăd n d n thi t l pă đ că cácă nhómă t nhiênă c a th c v t.ă i uă đángă chúă ýă lƠă cácă h th ng phơnălo i th iăkìănƠyăv năcònămangăquanăni m sai l m c aăLinneăchoăloƠiălƠă b t bi n 1.2.3 Th i kì phân lo i ti n hóa Th iă kìă nƠyă đ că đánhă d u b ng s raă đ i c a h c thuy t Lamarck (1744- 1829), h c thuy tăDarwinăvƠănh ngăng i k t căông.ăChínhăthƠnhăt u c a hai h c thuy tăđóăđƣăph nh nătínhăch t b t bi n c aăloƠiăăvƠăxemăloƠiălƠăk t qu c a s phátă tri n ti năhóaăt nhiên.ă i uănƠyăđƣăkhi năchoăng i ta nh n r ng phơnălo i th c v t c n ph i t p h p nh ng d ng th ng nh t v i v ngu n g c, ch khôngă ch đ năthu n gi ng v đ i b ph nătínhăch tănh ăth iăkìăphơnălo i t nhiênăđƣă lƠm.ăS s p x păcácănhóm th c v tăkhôngănh ng ch ph năánhăm iăt n i ti p gi aă chúngă mƠă cònă ph i ph nă ánhă conă đ ngăquanăvƠă ngă phátă tri n ti nă hóaă c a gi i th c v t 1.3 Các quy t c phân lo i n v phân lo i b c phân lo i 1.3.1 Cácăb căphơnălo iăchính:ăLoƠi-Chi- H -B -L p- NgƠnh LoƠiăđ căcoiălƠăđ năv phơnăloƠiăc ăs NgoƠiăraăng phơnălo i trung gian: d i lo iăcóăth , d ng Gi aăchiăvƠăloƠiăcóălo tăvƠădƣy,ăgi a h vƠăchiăcóătôngầCácăb c ph đ hayăd iătaăcònădùngăcácăb c c ghi b ngăcáchăthêmăcácăti păđ u ng “sup”ă(phơn i)ăđ ch cácăb c trung gian th păh n,ăho că“super”ă(liênăhayătrên)ăđ ch cácă b căcaoăh nănh ăliênăb ,ăliênăh ,ăphơnăl p,ăphơnăh ầ 1.3.2 Cách g i tên b c phân lo i G i b ng ti ngăLatinh,ădoăLinneeăđ x ng g m t ghépăl i T đ uătiênălƠă chi luônăvi t hoa, t sauălƠăm tătínhăt (ch tínhăch t) ch loƠi,ăkhôngăvi t hoa Nguyênăt c g iătênăcácăb căcaoăh n: + B :ătênăh chínhă+ăales + L p:ătênăb chính+ăopsidaăhayăatae +ăNgƠnh:ătênăl păchínhă+ăphyta Tuyănhiênătênăl păvƠătênăngƠnhăc ngăcóăkhiăch aăđ l păcơyăHaiăláăm m 1.4 Các ph -Ph ng pháp phân lo i ngăphápăhìnhătháiăsoăsánh 10 c g iăthôngănh t,ăvíăd c s aăláătoă(E.hirta);ărauăngótă(Sauropusăandrogynus);ăbùngăb c (Mallotus apelta); taiăt ngăláăđ (Acalypha tricolor) 7.5 Câu h i t p LƠmăth nƠoăđ nh n bi tăcácăcơyătrongăh B uăbíă ngoƠiăthiênănhiên? Hoa c a h C iăcóăđ căđi măgìăđ nh n bi tăkhiăch aăc năphơnătíchăk ?ă Cóăth d aăvƠoăđ căđi măgìăđ nh n bi tăcơyăthu c h Th u d u? S uăt măvƠălƠmăbƠiăt p m uăkhôăcácăcơyătrongăh Bông,ăh Th u d u g p đ aăph ng.ăTìmăhi uăcôngăd ng c a nh ngăcơyăđó 7.6 Báo cáo k t qu Nh ăcácăbƠiăth căhƠnhătr 7.7 T c ng trình Nh ăcácăbƠiăth căhƠnhătr c 77 Bài CÁC H H NẢ, U, SẤẨ, CAẨ, HOA TÁN (2 TẤ T) 8.1 M c tiêu Quaăcácăđ i di năphơnătíchă cácăbô/h , th yăđ cătínhăch tăchungăvƠăcácădòngă ti năhóaăkhácănhauăc aăphơnăl p Nh đ cătínhăch t ch y u c aăcácăh phơnătíchăvƠăbi tăcáchănh n d ng m t vƠiăh ph bi năngoƠiăthiênănhiênă(cácăh Hoa h ng,ă Bi tăđ u,ăCam,ăHoaătán) căđ căđi măhìnhătháiăhoa,ăláầc a m tăvƠiăcơyăquaăsátăđ cóăth s uă t m, b sung d n li u cho ph n d y v hìnhătháiăcơyăH t kínătrongăch ngătrìnhăsinhă h c 8.2 N i dung B Hoa h ngă(Rosales):ăquanăsátăcơyătrongăh Hoa h ng (Rosaceae), ch y u phơnăh Hoa h ngă(Rosideae).ăQuanăsátăki u qu h chăvƠăqu gi trongă2ăphơnăh M n (Prunoideae)ăvƠăTáoă(Pomoideae) B u (Fabales): h u (Fabaceae), ch y uă cơyă trongă phơnă h (Faboideae).ă Quană sátă c mă hoaă vƠă ki uă hoaă trongă 2ă phơnă h u Trinh n (Mimosoideae)ăvƠăVangă(Caesalpinioideae) B Sim (Myrtales): h Simă(Myrtaceae).ăQuanăsátăki u qu v i tr m m c a m t s cơyătrongăh c (Rhizophoraceae) B Cam (Rutales): h Cam (Rutaceae) B Nhơnăsơmă(Araliales):ăh Hoaătánă(Apiaceae) 8.3 Chu n b 8.3.1 Chu n b c a sinh viên călíăthuy t ph năphơnăl p Hoa h ngă(cácăb , h cóăth căhƠnh) c n iădungăh ng d n th căhƠnhăbƠiă8 L y m u theo s phơnăcôngăc a gi ngăviênăth căhƠnh Xem l iăbƠiăgi ng SGK Sinh h c v thơn,ălá,ăhoaă(ph năhìnhăthái)ăđ liênăh tìmătranhă nh ho căs uăt m m u v tălƠmăvíăd minh h a 8.3.2 Chu n b c a phòng thí nghi m 8.3.2.1 D ng c :ănh ăbƠiătr că(khôngăc n s d ngăkínhăhi n vi) 78 8.3.2.2 V t m u: Hoa h ng (Rosa chinensis), t mă xuơnă (R.ă multiflora),ă mơmă sôiă (Rubusă alcaefolius) ho c ng yă (R.cochinchinensis):ă cƠnhă mangă hoa,ă ho că cơyă dơuă tơyă (Fragaria vesca) cóăhoaăvƠăqu M tăvƠiăqu lêăho c m c cooc, m n ho căm ,ăđƠo L că (đ u ph ng-Arachis hypogea), ho c m tă vƠiă loƠiă cơyă nh ă đ uă cove,ă đ u đenầCƠnhă hoaă hoaă x u h leucocephala),ă cơyă ph (Mimosa pudica) ho că cơyă keoă đ u (Leucaena ngă v ă (Delonixă regia)ă hayă cơy kimă ph ng (Caesalpinia), cơyămu ngăhôiă(Cassiăoccidentalis)ầ CƠnhă mangă hoaă vƠă qu :ă cơyă i (Psidium guajva), sim (Rhodomyrtus tomentosa), Gioi ( mi năTrungăvƠăNamăg iălƠăM m ậSyzygium) B i (Citrus grandis), chanh (C limonia) :ăcƠnhămangăhoaăvƠăqu Rauă mùiă (Corianndrumă sativum,ă thìă lƠă (Anethumă graveolens),ă rauă máă (Centella asiatica) 8.4 Ti n hành 8.4.1 H Hoa h ng (Rosaceae) Cơyă phơnă tíchă lƠă Hoaă h ngă (Rosaă chinensis),ă quană sátă vƠă phơnă tích cƠnh,ă lá,ă hoaăvƠăqu (n uăcó) M u b sungă vƠă quană sátă lƠă t mă xuơnă (R.ă multiflora),ă mơmă sôiă (Rubusă alcaefolius) ho c ng yă (R.cochinchinensis):ă cƠnhă mangă hoa,ă ho că cơyă dơuă tơyă (Fragariaăvesca)ăcóăhoaăvƠăqu M tăvƠiăqu lêăho c m c cooc, m n ho căm ,ăđƠo 8.4.2 H u (Fabaceae) i di năphơnătíchălƠăL că(đ u ph ng-Arachisăhypogea),ăquanăsát vƠăphơnătích cƠnh,ăláă,ăhoaăvƠăqu M uăđ i di n thay th ho c b sungălƠăho c m tăvƠiăloƠiăcơyănh ăđ uăcove,ăđ u đenầCƠnhă hoaă hoaă x u h leucocephala),ă cơyă ph (Mimosa pudica) ho că cơyă keoă đ u (Leucaena ngă v ă (Delonixă regia)ă hayă cơyă kimă ph ng (Caesalpinia), cơyămu ngăhôiă(Cassiăoccidentalis)ầ 8.4.3 Quan sát h Sim (Myrtaceae) i di năquanăsátălƠăcƠnhămangăhoaăvƠăqu c aăcơyă i (Psidium guajva), quan sátăvƠăphơnătích lá, cƠnh,ă hoa, qu 79 M u b sung ho c thay th lƠ sim (Rhodomyrtus tomentosa), Gioi ( mi n TrungăvƠăNamăg iălƠăM m ậSyzygium) 8.4.4 Quan sát h Cam (Rutaceae) i di nălƠăB iă(Citrusăgrandis),ăquanăsát vƠăphơnătích cƠnh,ălá,ăc măhoaăvƠă qu M u b sung ho c thay th lƠăchanh (C limonia) 8.4.5 Quan sát h Hoa tán M uăđ i di năphơnătíchălƠăRauă mùiă(Corianndrumăsativum,ăquanăsát vƠăphơnă tích c ăquanăsinhăd ng, c măhoaăvƠăqu M uă quană sátă b sungă lƠă thìă lƠă (Anethumă graveolens),ă rauă máă (Centellaă asiatica) 8.5 Câu h i t p Cóăth d aăvƠoănh ngăđ căđi m c aăthơn,ălá,ăđ nh n bi tăcácăcơyătrongăphơnă h Hoa h ngăđ căkhông ? nh n bi tăcơyătrongăh uăănóiăchungăvƠăphơnăh cánhăb th d aăvƠoănh ngăđ căđi măgìătrongănh ngăđ căđi măd mănóiăriêng,ăcóă iăđơyăvƠăđ căđi mănƠoălƠă đángătinăc y? +ăLáăvƠăláăkèm + C măhoaăvƠăhoa + Ki u qu D aăvƠoăđơuăđ cóăth nh n bi tăcơyăthu c h Simă(lá ? hoa ?) ? Cáchănh n bi tăcơyătrongăh CamămƠăkhôngăc năđ năphơnătíchăhoa ? N uăcóă hoa,ăc năc vƠoătínhăch tănƠoălƠăchính ? Quaăquanăsátăcácăcơy h Hoaătán,ălƠmăth nƠoăđ nh n bi tăđ căchúngă m tăcáchăd dƠngăngoƠiăthiênănhiên ? S uăt măvƠălƠmăt p m uăcơyăkhôăm t s loƠiăcơyătrongăcácăăh cóă đ aăph ng 8.6 Báo cáo k t qu : nh ănh ngăbƠiătr c 8.6 Vi t nh t kí th c hành: nh ănh ngăbƠiătr 80 c u,ăHoaătánă Bài CÁC H TRÚC ÀO, ẦHOAẤ ầANẢ, CÀ, HOA ẨÔẤ, CÚC (2 ỏi ỏ) 9.1 M c tiêu Quaă phơnă tíchă cácă đ i di n, nh đ că tínhă ch t ch y u c a m t s h cơyă trongăphơnăl păvƠăbi t nh n d ngăchúngăngoƠiăthiênănhiên Th yăđ cătínhăch tătiênăhóaăc aăphơnăl păCúcăsoăv iăcácăphơnăl pătr c th nh ngăđi mănƠo ? hi n N măđ c m tăvƠiăki u c u t oăhoaăthíchănghiăv i l i th ph n nh sơuăb đ b sung d n li uăchoăbƠiăgi ng v s giao ph nătrongăch đóăc ngăth yăthêmăđ ngătrìnhăSinhăh c Qua c s đaăd ng c aăcácăcơyăH tăkín 9.2 N i dung B Hoa v n (Contortae) :ă quană sátă m t s đ i di nă trongă cácă h Trúcă đƠoă (Apocynaceae)ăvƠăThiênălíă(Asclepiadaceae) B khoai lang (Convolvulales) :ăquanăsátăm t s đ i di n h Khoai lang (Convolvulaceae) B hoaă mõmă sóiă (Scrophulariales :ă quană sátă m t s đ i di n thu c h CƠă (Solanaceae) B Hoaămôiă(Lamiales) : h Hoaămôiă(Lamiaceae) B Cúcă(Asterales) : h Cúcă(Asteraceae) 9.3 Chu n b 9.3.1 Chu n b c a sinh viên c n iădungăh ng d n th căhƠnhăbƠiă9 c ph nălíăthuy t thu căphơnăl păCúc Cácănhómăsinhă viênăl y m u v t theo s phơnăcôngăc a gi ngăviênăd y th c hƠnh 9.3.2 Chu n b c a phòng thí nghi m 9.3.2.1 D ng c :ănh ăcácăbƠiătr c 9.3.2.2 V t m u : 81 CƠnhă mangă hoa,ă qu c aă cácă cơyă thôngă thiên (Thevetia peruviana),ă trúcă đƠoă (Nerium oieander), th ng m c (Wrightia annamensis), d a c n (Catharanthus roseus), b ng b ng (Calatropis gigantea) ho că thiênă líă (Telosmaă cordata),ă cơyă đ i (Plumeria) Cơyă bìmă bìmă (ipomoeaă cairica),ă cƠnhă cóă hoaă khoaiă langă (ipomoe batatas L), cơyărauămu ngăcóăhoaă(I.aquaticaăForssk) CƠnhămangăhoaăcơyăcƠăd iăhoaătím (Solanum violaceum), cơyăcƠăd i hoa tr ng (chiăSalanum),ăcƠ,ă tă(chiăCapsium)ăhayăcƠăchuaă(Lycopersicumăesculentum) Húngă qu (Ocimum basilicum) :ă cƠnhă mangă hoaă vƠă qu ,ă h ngă nhuă tíaă (O.ă tenuiflorum),ătíaătôă(Perillaăfrutescens) Cơyă cúcă tímă (Vernoniaă patula), m tă vƠiă loƠiă cúcă cóă c mă hoaă đ u nh ,ă đ ng hìnhă víă d nh ă c t l n, c lƠoầ)ă cơyă c iă cúcă (Chrysanthemumă coronnarium),ă sƠiă đ tă(Wedeliaăchinensis)ăvƠăm tăvƠiăloƠiăcóăc m hoa d hìnhăhayăt aătrònănh ăc nh n i,ăcúcăv n th ầ 9.4 Th c hi n 9.4.1 Quan sát h Trúc đào (Apocynaceae) M uă phơnă tíchă lƠă cƠnhă mangă hoa,ă qu c aă cácă cơyă thôngă thiênă (Thevetiaă peruviana),ăquanăsát vƠăphơnătích cƠnh,ălá,ăc m hoa, qu M uă quană sátă b sungă lƠă trúcă đƠoă (Neriumă oieander),ă th ng m c (Wrightia annamensis), d a c n (Catharanthus roseus), b ng b ng (Calatropis gigantea) ho c thiênălíă(Telosmaăcordata),ăcơyăđ i (Plumeria) 9.4.2 Quan sát h Cà (Convolvulaceae) M uă phơnă tíchă đ i di nă lƠă cơyă bìmă bìmă (ipomoeaă cairica),ă quană sátă vƠă phơnă tíchăcƠnh,ăláăhoa M u b sung hay thay th lƠăcƠnhăcóăhoaăkhoaiălangă(ipomoeăbatatasăL),ăcơyă rau mu ngăcóăhoaă(I.aquaticaăForssk) 9.4.3 Quan sát h Cà (Solanaceae) M uă đ i di nă phơnă tíchă lƠ cƠnhă mangă hoaă cơyă cƠă d iă hoaă tímă (Solanumă violaceum),ăquanăsátăcƠnh,ălá,ăcumăhoa,ăqu 82 M u b sung hay thay th lƠ cơyă cƠă d i hoa tr ngă (chiă Salanum),ă cƠ,ă t (chi Capsium)ăhayăcƠăchuaă(Lycopersicumăesculentum) 9.4.4 Quan sát thu c h Hoa môi (Lamiaceae) M uă đ i di nă lƠ cơy Húngă qu (Ocimum basilicum),ă quană sát vƠă phơnă tích cƠnh,ăláăhoa,ăc m hoa M uă đ i di n b sung hay thay th h ngă nhuă tíaă (O.ă tenuiflorum), tíaă tôă (Perilla frutescens) 9.4.5 Quan sát h Cúc (Asteraceae) M uăđ i di năquanăsátălƠ cơyăcúcătímă(Vernoniaăpatula),ăquanăsát vƠăphơnătích lá,ăcƠnh,ăhoa M uăđ i di n b sung ho c thay th lƠăm tăvƠiăloƠiăcúcăcóăc măhoaăđ u nh , đ ngăhìnhăvíăd nh ăc t l n, c lƠoầ)ăcơyăc iăcúcă(Chrysanthemumăcoronnarium),ă sƠiăđ tă(Wedeliaăchinensis)ăvƠăm tăvƠiăloƠiăcóăc m hoa d hìnhăhayăt aătrònănh ăc nh n i,ăcúcăv n th ầ 9.5 Câu h i t p Cáchănh n bi tăcácăcơyăthu c h TrúcăđƠoă ngoƠiăthiênănhiên?ăHoaă h Trúcă đƠoăvƠăh Thiênălíăăcóăgìăgi ngănhau,ăkhácănhau? Cách nh n d ngăcácăcơyăthu c h Hoa môi.ăN u g p m tăcơyăkhôngăcóăhoa,ăcóă th nh năraăđ căkhông,ăd aăvƠoăđ căđi măgì? Cáchănh n bi tăcácăcơyăthu c h CúcăngoƠiăthiênănhiên.ă căđi măgìăd nh n nh t? Thu th păvƠălƠmăt p m uăkhôăcácăcơyăthu c h CƠ,ăh HoaămôiăvƠăh Cúcăcóă đ aăph ng.ăTìmăhi uăcôngăd ng c aăchúng 9.6 Báo cáo: nh ănh ngăbƠiătr 9.7 Vi t t c ng trình: nh ănh ngăbƠiătr 83 c Bài 10 CÁC H HÀNH, ầAY N, CHU Ấ, CHU I HOA (2 ỏi ỏ) 10.1 M c tiêu Quaăcácăđ i di năquanăsát,ăn măđ căcácăđ căđi măphơnăbi t gi aăcơyăHaiăláă m m vƠă M tă láă m m (v d ngă cơy,ă lá,ă hoa),ă nh vƠă b sungă cácă víă d c th đ minh h a, ph c v bƠiăgi ngăcóăliênăquanătrongăch ngătrìnhăSinhăh că6ă(bƠiă30,ăbƠiă 42 SGK) Nh d căđ căđi măchínhăc aăcácăh cơyăquanăsát.ăT đóărútăraăđ chung c a b vƠăxuăh N măđ cătínhăch t ng ti năhóa c c u t oăhoaăthíchănghiăv i l i th ph n nh sơuăb đ c bi t m t vƠiăh (h Lan, Chu i, chu iăhoaầ) Soăsánhăgi aăchúngăv i 10.2 N i dung B HƠnhă (Liliales):ă quană sátă cơyă c a m tă cƠi h nh b lƠă h Hu tơyă (Liliaceae), h HƠnhă(Alliaceae),ăTh yătiênă(Amaryllidaceae),ăLayă nă(Iridaceae) B G ng (Zingiberales): h chu i (Musaceae), h Chu i hoa (Cannaceae) 10.3 Chu n b 10.3.1 Chu n b c aăăsinhăviên c n iădungăh ng d n th căhƠnhăbƠiă10 c ph nălíăthuy tăcóăliênăquanăđ n i dung th căhƠnh (b HƠnh,ăb G ng) Thu th p m u theo s phơnăcôngăc a gi ngăviênăth căhƠnh Xem l iăbƠiăgi ng 42 SGK Sinh h c 10.3.2 Chu n b c aăphòngăthíănghi m 10.3.2.1 D ng c :ănh ăbƠiătr c V t m u: gi ngăviênăd y th căhƠnhăcùngăcácănhómăthuăth p m u C m hoa (b păhoa)ăcơyăchu i (musa paradisiaca), chu i r ng (M.uranoscpos) Cơyăchu i hoa lai (Canna hybrida), chu i hoa (C.edulis) 10.4 Ti n hành 10.4.1 Quan sát thu c m t vài h b Hành (Liliales) M uăđ i di năquanăsátălƠ: + CơyăhƠnhătaă(Alliumăfistulosum)ăcóăc hoa 84 +ăCƠnhăhoaăloaăkènătr ng (Lilium longiflorum) +ăCƠnhăhoaăhu (Polianthes tuberosa) M u b sung hay thay th lƠănángăhoaă đ (Crinum amabile) +ăCƠnhăhoaălaăd nă(Gladiolus gandavensis) Cácăm uătrênăchúngătaăquanăsát vƠăphơnătích thơn,ălá,ăc m hoa 10.4.2.ăQuanăsátăcơyătrongăb G ng (Zingiberales) M uăđ i di năquanăsátălƠ: + C m hoa (b păhoa)ăcơy chu i (musa paradisiaca) + Chu i r ng (M.uranoscpos +ăCơyăchu i hoa lai (Canna hybrida) + Chu i hoa (C.edulis) M u b sung hay thay th cho chu iăhoaălƠădongări ng (Cana edulis) Cácăm uătrênăchúngătaăquanăsátăvƠăphơnătích lá,ăhoa,ăqu 10.5 Câu h i t p Quaăcácăđ i di năđƣăquanăsát,ăt păxơyăd ng m tăkhóaăphơnălo iăđ năgi n h đƣăth c t p b HƠnh D aătrênăcácăm uăđƣăphơnătích,ărútăraăm t s đ căđi măthíchănghiăăc a hoa v i l i th ph n nh sơuăb c a b G ng S uăt m m u v t ho c tranh nh v m t s loƠiăcơyăcóăhoaăđ pătrongăcácăh đƣă th c t păđ lƠmătƠi li uăh ng d n gi ng d yăsauănƠy 10.6 Báo cáo: nh ăcácăbƠiătr 10.7 Vi t t c ng trình: nh ăcácăbƠiătr 85 c Bài 11 CÁC H CÓẤ, ầÚA, CAU, RÁY (2 ỏi ỏ) 11.1 M c tiêu Quaăphơnătíchăcácăm uăđ i di n, nh đ N măđ c hai xu h cătínhăch tăcácăh cơy ng ti năhóaăc aăhoaătrongăphơnăl păHƠnh: bi năđ iăthíchă nghi v i l i th ph n nh sơuăb vƠănh gióămƠăđ nhăcaoălƠăcácăb LanăvƠăLúa N mă đ d c nh ngă nétă đ că tr ngă nh t c aă phơnă l p Cau (c v c ă quană sinhă ng l nă c ă quană sinhă s n)ă lƠmă thƠnhă m tă dòngă ti nă hóaă riêngă trongă l p M tă láă m m B sung nh ng d n li u v s th ph nă chéoă (giaoă ph n),ă đ c bi tă lƠă s th ph n nh sơuăb kháăđ căđáoătrongăcácăh phơnătích,ăph c v bƠiăgi ngăcóăliênăquană trongăch ngătrìnhăSinhăh c 11.2 N i dung Quanăsátăm t s đ i di n trong: +ăPhơnăl păHƠnh:ăb Lan (Orchidales), b Lúaă(Poales) +ăPhơnăl p Cau: b Cau (Arecales), b Ráyă(Arales) 11.3 Chu n b 11.3.1 Chu n b c aăsinhăviên c n iădungăh ng d n th căhƠnhăbƠiă11 c ph nălíăthuy tăcóăliênăquanăđ n th căhƠnh Cácănhómăsinhăviênăthuăth p m u theo s phơnăcôngăc a gi ngăviênăth căhƠnh Xem l iăbƠiă30ătrongăSGKăSinhăh c 6, m c v đ căđi m hoa th ph n nh gió 11.3.2.Chu n b c aăphòngăthíănghi m 11.3.2.1 D ng c :ăkínhălúp,ăkimănh n,ăl iădaoăbƠo 11.3.2.2 V t m u Lan phiăđi p (Dendrobium anosmum Lindl) ho c b tăkìăloƠiăphongălanănƠoăvƠă m tă vƠiă loƠiă đ aă lană nh ă sơmă cu n chi u,ă lană đínhă h cầă C n l y c giòă v i c m hoa 86 C m m tr uă (Eleusineă indica),ă ngôă (Zeaă mays),ă lúaă t (Oryza sativa L var, utilissima A Camus) hay b tăkìăm tăloƠiăc nƠoănh ăc l ng v c, c bông,ăc chơnă v tầ)ăc g u (Cyperrus rotundus) CƠnhă hoaă cauă (Arecaă catechu).ă Cơyă bánă h (Typhoniumă blumei).ă Cơyă ráyă (Alocasia macrorhiza) 11.4 Th c hi n 11.4.1.ăQuanăsátăcơyătrongăh Lan (Orchidaceae) i di năphơnătích:ă Lan phiăđi p (Dendrobium anosmum Lindl),ăquanăsátăvƠăphơnătíchăd ngăcơy,ă r ,ăthơn,ăláăvƠăc m hoa 11.4.2.ăQuanăsátăcơyătrongăh Lúaă(Poaceae) i di nă phơnă tíchă lƠă C m m tr uă (Eleusineă indica),ă quană sátă vƠă phơnă tíchă thơn,ăr ,ălá,ăc m hoa, qu M u b sung ho c thay th ngôă (Zeaă mays),ă lúaă t (Oryza sativa L var, utilissima A Camus) hay b tăkìăm tăloƠiăc nƠoănh ăc l ng v c, c bông,ăc chơnă v tầ), c g u (Cyperrus rotundus) 11.4.3.ăQuanăsátăhoaăc a h Cau (Arecaceae) i di nălƠăcƠnhăhoaăcauă(Arecaăcatechu),ăquanăsátăvƠăphơnătíchăc ăquanăsinhă s n 11.4.4.ăQuanăsátăcơyă h Ráyă(Araceae) i di nălƠăcơyăráyă(Alocasiaămacrorhiza),ăquanăsátăcơy,ălá,ăhoa, qu 11.5 Câu h i t p D aătrênăcácăm uăquanăsátăvƠăphơnătích,ărútăraătínhăch tăđi năhìnhăc a h Lan, nêuăb tăđ căđi măthíchănghiăc a hoa v i l i th ph n nh sơuăb Qua c u t o hoa c aăcơyăh Lúa,ăcóăth nóiăgìăv s thíchănghiăc a hoa v i l i th ph n nh gió? Quaăquanăsátăm tăsóăđ i di nă,ărútăraăđ căđi măphơnăbi t gi a hai h CauăvƠă Ráy Cóăth c năc vƠoănh ngăđ căđi măgìă(v thơn,ălá,ăc măhoa)ăđ nh n bi tăcơyă thu c h Ráy? 87 11.6 Báo cáo: nh ănh ngăbƠiătr c 11.7 Vi t nh t kí th c hành: nh ănh ngăbƠiătr 88 c Bài 12 Ấ THAẨ QUAN NẢOÀẤ TR Ấ (2 ti ỏ) 12.1 M c tiêu LƠmăquenăv i m t s cơyăvƠăh cơyătrongămôiătr ng s ng t nhiên Gópăph n c ng c vƠăb sung ki n th căđƣăh cătrongălíăthuy tăvƠătrongăth c hƠnh Bi t nh nă xétă s phơnă b c a th c v tă trongă thiênă nhiênă thíchă nghiă v iă môiă tr ng s ng Th căhƠnhăt p nh n d ng m t s h cơyăph bi năngoƠiăthiênănhiênătrênăc ăs cácăđ căđi măđƣăh c Ọnă t p l i m t s kháiă nhi m v hìnhă tháiă thơn,ă lá,ă hoa,ă qu ầc aă cơy đ cóă thêmăd n li u th c t minh h aăchoăcácăbƠiăgi ngăcóăliênăquanătrongăch ngătrìnhă Sinh h c 12.2 N i d ng h c t p Nh n bi tăcácăcơyăvƠăm t s h cơyăquenăthu c (d aăvƠoăcácăđ căđi măđƣăh c, đ c bi tălƠăcácăđ căđi m v hìnhătháiăd nh n bi t) Nh năxétăs phơnăb c a m t s loƠiăhayăh ph bi n ho căđ cătr ngăc a khu v c Quaă quană sátă m tă vƠiă đ că mă thíchă nghiă c a th c v t v iă môiătr ng (ch y u v m tăhìnhăthái) Quanăsátăcácăhìnhăth căphátătánăc a qu , h t n uăcóăth ánhăgiáătìnhăhìnhăchungăc a th c v t khu v c tham quan h c t p (phong phúăhayăkhông,ăd ngăcơyăgìălƠăph bi n,ăcơyătr ng hay hoang d i,ăloƠiăph bi nầ) 12.3 Chu n b 12.3.1 Chu n b c aăsinhăviên Ọnăl i nh ng ki n th c v hìnhătháiăth c v t,ăphơnălo i th c v t v a h c qua, nh tălƠănhómăth c v tă mƠăgi ngăviênăgiaoănhi m v nghiênăc uăkhiăđiăthamăquană ngoƠiăthiênănhiên Bút,ăgi y ho c s tayănghiăchép Chu n b c a gi ngăviênăvƠăphongăthíănghi m 89 Chu n b đ aăđi m:ătùyăđi u ki năđ aăph Chu n b n iădungăh h c t păvƠătìnhăhìnhăth c v t ng,ănênăch nămôiătr ng d n,nênătìmăhi uătr c v môiătr ng t nhiên ng s tham quan M tăvƠiăd ng c c n thi t:ăkínhălúp,ădao,ăkeoăc tăcƠnh,ăc păépăcơyăvƠăgi yăbáo Giao nhi m v cho m iănhómăsinhăviênăchuyênănghiênăc u m tănhómăth c v t c th nƠoăđó 12.4 T ch c tham quan: M iănhómăcóăm tănhómătr ng, gi ngăviênăs m tăđ aăđi mănƠoăđ yăđ c năcácănhómăsinhăviênăcóăth quay l i nh s giúpăđ , gi ngăviênăvƠănhómătr luônăgi liênăl c qua n tho i 12.5 Các nhóm báo cáo k t qu : t 12.6 Vi t nh t kí th c hành: t ngăt nh ănh ngăbƠiătr ngăt nh ănh ngăbƠiătr 90 c c ng TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy năNh ă i (2001), Sinh h Ế pháỏ ỏọi n Ếá ỏh th c v t, NXBăGiáoă d c,ăHƠăN i [2]ăHoƠngăTh S n (1998), Gi i ph Ố hình ỏhái ỏh c v t, NXNăGiáoăd c,ăHƠă N i [3]ăHoƠngăTh S n (1998), ẫhân lo i h c th c v t, NXB Giáoăd c,ăHƠăN i [4]ăHoƠngăTh S n (2005), ẫhân lo i h c th c v t,ăNXBă i h căS ăph m [5] Nguy nă Ngh aă Thìn (1993), Sinh h c th c v t h c 2, Hanoi university Vietnam-holland cooperation project [6] Nguy n Quang Vinh (2011), Sinh h c 6, NXBăgiáoăd c Vi t Nam 91 ... năkhácăt ng V sinh s n:ăcóă2ăhìnhăth c sinh s nălƠ sinh s n sinh d ng b ng m m ph n t oăthƠnhăt năđ a y m i ho căcácăthƠnhăph năriêngăr c aăđ a y sinh s n r iăsauăđóă chúngăl i c ng sinh đ t oăthƠnhăt... váchă t bƠoă nh ngă l i khôngăcóăth l p 2.3.3 Sinh s n c a N m Cóănhi u ki u sinh s n,ăcóă3ănhómăki uălƠ sinh s n sinh d ng,ăvôătínhăvƠăh u tính 2.3.4 Phân lo i NgƠnhă N mă đ că phơnă thƠnhă 6ă... mƠu,ăch aăph iălƠăc ăquanăt l c l p 3.1.3 Sinh s n Cóă 3ă nhómă hìnhă th c sinh s nă lƠă nhómă sinh s nă sinh d tính 16 ng,ă vôă tínhă vƠă h u 3.1.4 Phân lo i Hi nă nayă trênă th gi iă cóă r
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại thực vật bài giảng dành cho sinh viên, Phân loại thực vật bài giảng dành cho sinh viên, Phân loại thực vật bài giảng dành cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay