TIỂU LUẬN KINH TÊ HAY NHẤT NĂM 2017

18 105 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:18

2.5.2 Đánh giá tình hình công nợ khả toán công nợ công ty a) Phân tích khả toán công ty • Hệ số toán tổng quát CHÊNH LỆCH 2009/2008 2010/2009 Tuyệt Tương Tuyệt Năm Tổng tài sản Tổng Nợ phải trả Hệ số toán tổng quát (H1) 2008 1,114,989 397,903 2009 1,445,891 658,666 2.80 2.20 2010 đối đối đối Tương đối 1,839,751 330,902 29.68% 393,860 27.24% 1,009,832 260,763 65.53% 351,166 53.31% 1.82 -0.61 -21.66% -0.37 -17.01% Nhận xét: Nhìn chung khả toán công ty có xu hướng giảm công ty dần kiểm soát lại thứ, hệ số toán tổng quát công ty ba năm lớn , dấu hiệu tốt Mặc dù hệ số toán tổng quát (H1) giảm qua năm từ 2.8 năm 2008 giảm 2.2 năm 2009 1.82 năm 2010, tốc độ giảm chậm dần qua năm (từ -21.66% 2009/2008 -17.01% 2010/2009) Như công ty dần kiểm soát số H1 Dựa vào cột chênh lệch bảng số liệu, ta thấy, nguyên nhân sụt giảm hệ số toán tổng quát tốc độ tăng tổng nợ phải trả qua năm ( 65.53% năm 2009/2008 53.31% năm 2010/2009) nhanh khoảng lần tốc độ tăng tổng tài sản (29.68% năm 2009/2008 27.24% năm 2010/2009) Ngoài ra, tốc độ tăng tổng nợ phải trả tăng gấp lần tốc độ tăng tổng tài sản, xét mặt giá trị tuyệt đối tổng tài sản tăng nhiều tổng nợ phải trả Thêm vào đó, tốc độ tăng nợ có xu hướng giảm qua năm (65.53% 2009/2008 53.31% 2010/2009) • Tỷ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả Năm Các khoản phải thu 2008 107,706 2009 120,16 CHÊNH LỆCH 2009/2008 2010/2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương 2010 đối đối đối đối 210,092 12,456 11.56% 89,930 74.84% 658,66 1,009,83 Các khoản phải trả Tỷ lệ khoản phải thu 397,903 260,763 65.53% 351,166 53.31% so với khoản phải trả 0.27 0.18 0.21 -0.09 -32.60% 0.03 14.04% Nhận xét: Nhìn chung, ta thấy, tỷ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả năm thấp Năm 2009, tỷ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả công ty giảm đáng kể so với năm 2008 (từ 0.27 giảm 0.18) Năm 2010, tỷ lệ gia tăng so với năm 2009 đạt 0.21 khoản phải thu công ty có xu hướng tăng dần giá trị tốc độ Đặc biệt, năm 2010 khoản phải thu tăng đột biến đến 74.84% so với năm 2009 Trong năm 2009 so với năm 2008 số mức khiêm tốn 11.56% Ngược lại, tốc độ tăng khoản phải trả lại có xu hướng giảm (từ 65.53% 2009/2008 53.31% 2010/2009) xét giá trị số tăng lớn (260,763 2009/2008 351,166 2010/2009) Từ đó, ta hiểu tỉ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả năm 2009 giảm 0.18 (giảm 0.09 ứng với 32.60%) năm này, khoản phải thu tăng (chỉ 12,456 ứng với 11.56%) so với khoản phải trả (260,763 ứng với 65.53%) Nhưng đến 2010, tỷ lệ lại tăng lên số 0.21 (tăng 0.03 ứng với 14.04%) nhờ năm này, khoản phải thu tăng mạnh (89,930 ứng với 74.84%) khoản phải trả giảm tốc độ tăng (351,166 ứng với 53.31%) • Hệ số khả toán (H) Năm CHÊNH LỆCH 2009/2008 2010/2009 Tương Tương 2008 2009 2010 Khả toán 285,903 410,225 Nhu cầu toán H 397,903 658,666 1,009,832 260,763 0.72 0.62 0.70 -0.10 710,019 Tuyệt đối 124,322 đối Tuyệt đối đối 43.48% 299,794 73.08% 65.53% 351,166 -13.32% 53.31% 12.89% 0.08 Nhận xét: Nhìn chung khả toán công ty có gia tăng qua năm, mức gia tăng thấp so với nhu cầu toán Đây nguyên nhân dẫn đến hệ số toán thấp khả toán công ty dần cải thiện qua năm: năm 2009 tăng 124,322 ứng với 43.48%, năm 2010 tăng mạnh với 299,794 ứng với 73.08% Cùng với đó, nhu cầu toán tăng cao qua năm (260,763 ứng với 65.53% 2009/2008, 351,166 ứng với 53.31% 2010/2009) Năm 2009, nhu cầu toán tăng nhiều khả toán khoảng cách lớn làm số H giảm 0.10 ứng với 13.32% so với năm 2008 Đến năm 2010, khoảng cách rút ngắn, điều làm tăng H trở lại mức 0.70 (tăng 0.08 ứng 12.89%) Như thấy khả toán công ty có xu hướng xấu dần ổn định lại b) Phân tích tình hình công nợ công ty Năm 2008 Tổng nợ Tổng vốn lưu động K nợ 2009 397,903 658,666 674,79 775,681 0.59 0.85 2010 CHÊNH LỆCH 2009/2008 2010/2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối 1,009,832 260,763 65.53% 351,166 53.31% 100,88 820,842 14.95% 45,161 5.82% 1.23 0.26 44.01% 0.38 44.88% Nhận xét: Nhìn chung, tổng vốn lưu động tổng nợ tăng qua năm Trong tổng nợ tăng nhanh giá trị tốc độ qua năm (tăng 260,763 ứng 65.53% 2009 351,166 ứng 53.31% 2010) mức tăng tổng vốn lưu động có xu hướng chững lại ( tăng 100,884 ứng 14.95% năm 2009 tăng 45,161 ứng 5.82% năm 2010) Chính chênh lệch khiến hệ số nợ tăng dần qua năm (tăng 0.26 ứng 44.01% năm 2009/2008 tăng 0.38 ứng 44.88% năm 2010/2009) Như vậy, tình hình nợ công ty dần xấu Tổng kết : Qua toàn phần đánh giá khả toán tình hình công nợ công ty XYZ chi tiết trên, ta thấy số điểm sau: ♦ Nhìn vào tình hình tài sản ngắn hạn công ty ta thấy công ty vẩn khả toán khoản nợ ♦ Các khỏan phải thu có gia tăng so với nợ phải trả không đáng kể ♦ Tình hình hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến công ty gặp khó khăn toán khoản nợ đến hạn, tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho chậm ( kinh doanh khó khăn hoạc hàng chất lượng) ảnh hưởng đến khả toán nợ ngắn hạn ♦ Nợ phải trả ( phải trả cho người bán chiếm 95% nợ phải trả) cao với tỷ lệ không an toàn so với khoản phải thu => điều có khả làm công ty uy tín nhà cung cấp không trả bớt nợ ngắn hạn  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dần khả toán công ty nợ phải trả công ty tăng nhanh hang tồn kho chiếm tỷ trọng lớn Do đó, để tăng khả toán cho công ty, công ty cần phải giảm mức nợ phải trả cho người bán giảm mức dự trữ hang tồn kho xuống mức thích hợp Kết luận 3.1 Điểm mạnh điểm yếu 3.1.1 Điểm mạnh  Lợi nhuận công ty tăng qua năm  Tuy nhiên, Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH Tổng tài sản cao so với số công ty ngành (so sánh với Thuận An), chứng tỏ công ty sử dụng hiệu nguồn vốn CSH tài sản  Tổng nợ phải trả cao tổng khoản phải thu Trong công ty không sử dụng vốn vay Ngân hàng ngắn dài hạn Từ điều này, ta rút kết luận: Công ty sử dụng chủ yếu Vốn CSH vốn chiếm dụng bên để đầu tư tài sản ngắn hạn (chủ yếu hàng tồn kho)  Về mặt giá trị tổng tài sản tăng nhiều nợ phải trả, tốc độ tăng nợ giảm dần nên thấy tình hình tài công ty tốt dần lên  Các khoản phải thu khoản phải trả biến động với biên độ mạnh, đặc biệt năm 2010 biến động theo chiều hướng khoản phải thu tăng mạnh tốc độ khoản phải trả giảm so với 2009 Nếu khoản phải thu không thuộc diện nợ khó đòi mà khoản đầu tư tốt sở cho niềm tin triển vọng công ty tương lai  Khả toán công ty cải thiện dần đặc biệt năm 2010, thấy tình hình tài kinh doanh công ty tốt lên  Và cuối cùng, số toán tổng quát (H1), tỉ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả, khả toán công ty dần tốt lên Điều cho thấy lực ban điều hành công ty tốt, biện pháp họ dần có hiệu  Hiệu sử dụng vốn cố định công ty tăng mạnh ngày có xu hướng tăng, chủ yếu TSCĐ giảm mạnh  Mức sinh lời vốn cố định công ty ngày tăng  Số vòng quay vốn lưu động cải thiện, nhỏ từ đến vòng/năm 3.1.2 Điểm yếu  Hiệu sử dụng chi phí công ty chưa cao, thể qua: • Tỷ suất lợi nhuận doanh thu không ổn định, tăng nhẹ năm 2009 giảm mạnh năm 2010, xuống đến mức thấp năm 2008 (ROS năm 2008 2.46% năm 2010 2.08%) Điều thể hiện, doanh thu tăng cao lợi nhuận tăng không đáng kể Nhân tố tác động xấu đến lợi nhuận chi phí kinh doanh • Tỷ suất lợi nhuận tổng chi phí kinh doanh tương tự Trong loại chi phí kinh doanh, chi phí tài chi phí bán hàng tăng với tốc độ cao, cao •    tốc độ tăng doanh thu hoạt động tài doanh thu Hiệu suất sử dụng chi phí H không ổn định có xu hướng giảm Tuy doanh thu bán hang công ty tăng tốc độ tăng lại giảm dần Hoạt động tài chính, không tạo lợi nhuận cho Công ty Công ty, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu (thực chất lợi nhuận chưa phân phối qua năm) để đầu tư vào tài sản ngắn hạn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh Trong hoạt động đầu tư tài ngắn dài hạn, chưa thực  Vòng quay hàng tồn kho cao (nhưng thấp so với Công ty Thuận An) với Khoản mục Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh năm 2009 2010, thể vốn hàng hoá có nguy ứ đọng chất lượng, dẫn tới hiệu sử dụng vốn lưu động thấp tương lai  Vì tỷ lệ Khoản phải trả/Khoản phải thu lớn 1, nên từ năm 2010 Công ty gặp khó khăn việc vay vốn Ngân hàng Hạn chế khiến Công ty khó huy động vốn từ bên (Vì hình thức Công ty cổ phần, hai nguồn vốn kinh doanh Vốn CSH Vốn vay), năm tới, công ty có dự án đầu tư hay mở rộng kinh doanh gặp khó khăn → cần phải giảm mức nợ phải trả cho người bán  Mức sinh lợi vốn lưu động công ty thấp không ổn định 3.2 Cơ hội thách thức 3.2.1 Cơ hội  Nhu cầu thị trường nước tăng nhanh tốc độ đô thị hóa, không đòi hỏi chất lượng cao, không đòi hỏi FSC, rào cản thương mại xuất  VN gia nhập WTO nên thị trường tiêu thụ mở rộng; thị trường nội địa tăng trưởng GDP VN vượt ngưỡng nước nghèo tiếp tục cải thiện; xuất tiếp tục tăng trưởng dài hạn;  Hiện tượng hàng Trung Quốc bị người tiêu dùng Việt Nam quay lưng lại thời gian gần hội lớn cho ngành gỗ nội địa  Miền Bắc, miền Trung nhiều hội xây dựng DNCBG kết cấu hạ tầng (điện, bến cảng, đường xá, kho bãi) cải thiện Diện tích xây dựng DN nhiều, giá thuê đất tương đối rẻ miền Nam;  Tập đoàn gỗ Tiến Timber (100% vốn nước) khai trương kho ngoại quan chuyên ngành gỗ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian mua, vận chuyển từ nước với thời gian sớm 60 ngày Nhờ vậy, doanh nghiệp việc đến kho chọn lựa, mua mang sản xuất Không dừng lại đó, Tiến Timber đầu tư hệ thống lò sấy chân không công nghệ mới, công suất 40m3/mẻ, thời gian sấy - ngày tùy chủng loại gỗ Việc đầu tư trọn gói Tiến Timber không giải tỏa băn khoăn lớn nhà sản xuất mà giúp họ chủ động hơn, tăng nhanh vòng quay đồng vốn, lợi nhuận mang cao  Tỉ giá USD tăng lại yếu tố vô thuận lợi DN sản xuất nước Bởi tỉ giá tăng lên, giá sản phẩm nhập tăng, sản phẩm sản xuất nước gần giá không thay đổi Khi đó, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có giá tốt để mua  Ấn Độ, Nga, nước Trung Á thị trường tiềm doanh nghiệp gỗ xuất Việt Nam Ở Ấn Độ, nhiều ngành công nghiệp công nghệ phần mềm xuất khẩu, thực phẩm chế biến, may mặc, giày da nhiều lĩnh vực xuất khác phát triển Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến gỗ Ấn Độ không đủ lớn để đáp ứng nhu cầu người dân nước Các nước cộng hòa Trung Á Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan với dự án đầu tư sở hạ tầng, xây dựng phát triển nên nhu cầu sản phẩm đồ gỗ lớn Thuận lợi cho doanh nghiệp xuất thị trường không khắt khe, yêu cầu mẫu mã, chuẩn mực hàng hóa không mức cao thị trường khó tính khác  Ngày sản phẩm gỗ Việt Nam cải tiến nhiều, tương đối đa dạng, bao gồm chủng loại sản phẩm: đồ gỗ nội thất; bàn ghế trời; đồ gỗ mỹ nghệ; đồ gỗ kết hợp với vật liệu khác (gỗ với song mây, sắt thép, đệm mút ) loại ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi ) Những sản phẩm có mặt 120 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới, tập trung vào thị trường trọng điểm Mỹ, EU Nhật Bản  Với dân số 80 triệu dân, Việt Nam một kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày cải thiện, sức mua ngày tăng, Việt Nam thị trường đầy tiềm tiêu thụ sản phẩm gỗ chế biến Hiện so với nước khác giới sức tiêu thụ sản phẩm gỗ chế biến nước ta chiếm tỷ lệ thấp so với nước khu vực giới, điều cho thấy thị trường đồ gỗ Việt Nam nhiều tiềm mà thời gian tới Công ty tập trung khai thác mạnh mẽ  Nguồn cung gỗ giới ổn định, dồi (đặc biệt ngắn hạn khủng hoảng tài giới) Nguồn cung gỗ rừng tự nhiên nước sớm cải thiện có chủ trương cho phép khai thác bền vững rừng sản xuất rừng tự nhiên, góp phần giảm chi phí nguyên liệu Chính sách quản lý rừng bền vững đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất (trong có gỗ lớn) phát huy hiệu quả;  Chính sách nhà nước ngày thông thoáng cho hoạt động doanh nghiệp  Thị trường công nghệ chuyển giao công nghệ CBG giới phát triển, nguồn cung dồi (nếu tận dụng thời thu hẹp sản xuất nước công nghiệp phát triển);  Nguồn nhân lực nước dồi dào, giá nhân công chưa cao; công tác đào tạo nguồn nhân lực nước cho ngành chế biến gỗ sớm cải thiện;  Quan hệ quốc tế VN tiếp tục mở rộng tăng cường (các hiệp định thương mại song phương đa phương) 3.2.2.Thách thức  Theo Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam (Viforest), DN chế biến gỗ xuất VN phải nhập nhẩu từ 70-80% nguyên liệu từ nước Hiện doanh nghiệp chế biến xuất gỗ nguyên liệu Việt Nam phải “cắn răng” nhập gỗ với giá “cắt cổ”, doanh nghiệp trồng rừng lại phải bán gỗ nguyên liệu với giá rẻ mạt Nhiều loại gỗ nguyên liệu DN nước bán với giá rẻ nửa so với gỗ nhập Ví dụ, gỗ keo nguyên liệu nước có giá từ 0,8- 1,1 triệu đồng/m3 Trong đó, gỗ nhập cho loại lại có giá khoảng triệu đồng/ m3  VN phải chịu giá bán rẻ mua đắt chưa có kết nối DN chế biến xuất người trồng rừng Hầu hết sở trồng rừng chế biến xuất gỗ hoạt động độc lập, liên kết thông tin với  Trên thực tế VN chưa có công nghệ đạt chuẩn kỹ thuật xẻ gỗ, khiến chất lượng gỗ bị ảnh hưởng Các DN chế biến, xuất đồ gỗ chê gỗ nội lý do, gỗ nội chứng quản lý rừng Hội đồng quản trị rừng quốc tế cấp Mặt khác, gỗ nước trồng thời gian 18 năm gỗ VN thường trồng 6-7 năm Vì vậy, chế biến dễ xảy tình trạng gỗ bị co ngót, sản phẩm không đẹp Bên cạnh đó, chi phí thuê nhân công, giá nguyên vật liệu nước liên tục tăng, lãi suất vốn vay ngân hàng cao nhiều tác động khác làm lợi nhuận xuất sản phẩm gỗ nước đạt tối đa khoảng 5% so với giá trị xuất  Số lượng doanh nghiệp chế biến kinh doanh gỗ Việt Nam lớn, chủ yếu quy mô nhỏ Trong thị trường xuất bị thu hẹp (do khủng hoảng kinh tế toàn cầu), doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt Hiện nước có 2.600 doanh nghiệp chế biến gỗ kinh doanh gỗ, 300 doanh nghiệp có hàng xuất (gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân)  Không cạnh tranh thị phần nước ngoài, công ty phải đối mặt với cạnh tranh thị trường nội địa Kết điều tra khảo sát thị trường cho biết có khoảng 20% doanh số tiêu thụ đồ gỗ nước thuộc sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam, lại 80% với giá trị hàng trăm triệu USD năm thuộc sản phẩm nhà sản xuất Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Thái Lan  Các doanh nghiệp chế biến, xuất đồ gỗ chê gỗ nội lý do, gỗ nội chứng quản lý rừng Hội đồng quản trị rừng quốc tế cấp Mặt khác, gỗ nước trồng thời gian 18 năm gỗ VN thường trồng 6-7 năm Vì vậy, chế biến dễ xảy tình trạng gỗ bị co ngót, sản phẩm không đẹp Bên cạnh đó, chi phí thuê nhân công, giá nguyên vật liệu nước liên tục tăng, lãi suất vốn vay ngân hàng cao nhiều tác động khác làm lợi nhuận xuất sản phẩm gỗ nước đạt tối đa khoảng 5% so với giá trị xuất  Tác động suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ Theo ước tính nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ người Mỹ nước EU năm 2010 giảm đến 30%, kéo theo giảm sút sản xuất kinh doanh DN chế biến gỗ Việt Nam  Xuất ngày nhiều hành vi bảo hộ thương mại tinh vi thị trường lớn, cụ thể: sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ EU có kiểm soát chất lượng, nguồn gốc gỗ với luật lệ ban hành như: đạo luật LACEY Mỹ, vào đạo luật này, hành động lấy gỗ khai thác, sử dụng, vận chuyển, bán xuất không tuân thủ quy định luật pháp quốc gia xem vi phạm luật Hoa Kỳ Hay EU thực Hiệp định “Tăng cường thực thi luật Lâm nghiệp, quản trị rừng buôn bán gỗ” (FLEGT) Theo hiệp định tất chuyến hàng xuất vào thị trường quan có thẩm quyền cấp phép sau kiểm tra tính hợp pháp lô hàng thông qua chứng gốc  Nguồn nguyên liệu rừng nước sản lượng chưa cao, thông qua nguồn chính: Rừng trồng Nhà nước đầu tư chưa trọng đến hiệu kinh tế, chủ yểu theo kiểu phong trào “mười chết chin, gật gù”; với rừng dân tự trồng manh mún; với rừng DN tự trồng gặp nhiều khó khăn nguồn nguyên liệu, vốn đầu tư nghiên cứu giống trồng phù hợp  Tại thị trường lớn ngày xuất nhiều hành vi bảo hộ thương mại tinh vi đạo luật Lacey Hoa Kỳ, hiệp định “tăng cường thực thi luật Lâm nghiệp, quản trị rừng buôn bán gỗ” (FLEGT) EU Ngoài ra, hai thị trường đòi hỏi nhà xuất gỗ phải có chứng nhận FSC Tháng 6/2010, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Farm Bill quy định chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm gỗ nhập Mỹ  Ngành công nghiệp gỗ Việt Nam phải đối mặt với thách thức nước khu vực ASEAN liên kết lại để tăng sức cạnh tranh Malaysia, Indonesia Thái Lan hợp tác việc phát triển sản phẩm, đặc biệt sản phẩm trang trí nội thất đồ gỗ, với mục đích định vị sản phẩm thị trường giới  Giá dầu tăng dẫn đến giá vận chuyển nguyên liệu tăng cao, từ Nam Phi Việt Nam giá vận tải chiếm 27% giá gỗ, từ Nam Mỹ 37% từ Nam Thái Bình Dương 45%… - Sức cạnh tranh mua nguyên liệu Việt Nam yếu Trung Quốc, Malaysia, Indonexia Do tốc độ tăng trưởng xuất giảm kéo kết sản xuất kinh doanh giảm theo  Thị trường xuất sản phẩm gỗ bị thu hẹp Đồ gỗ nội thất bàn ghế trời vào Mỹ EU giảm từ 30 – 35% có hợp đồng ký bị hoãn dừng hẳn  Các doanh nghiệp nước nhập đồ gỗ Việt Nam tiền trả cho doanh nghiệp Việt Nam sau nhận hàng trước Ngân hàng nước thắt chặt tín dụng khiến cho nhà nhập không vay tiền  Xuất ngày nhiều hành vi bảo hộ thương mại tinh vi thị trường lớn Đạo luật Lacey Hoa kỳ, Hiệp định “Tăng cường thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng buôn bán gỗ” (FLEGT), EU  Việc tiếp cận nguồn vốn vay VNĐ cho sản xuất kinh doanh bất cập Lãi xuất cho vay giảm mức cao Điều làm chi phí tăng cao ảnh hưởng tới khả cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thương mại sử dụng vốn doanh nghiệp 4.1 Giải pháp nâng cao tỷ suất lợi nhuận  Giải pháp tăng doanh thu  Tạo thị trường gỗ nhập ổn định nước có hợp tác song phương, liên kết khai thác với hợp đồng dài hạn, chắn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp để đảm bảo điều kiện xuất quốc gia nhập sản phẩm gỗ yêu cầu  Tiếp tục phát triển thị trường truyền thống Hoa Kỳ, EU, Nhật,…  Tiếp thị mở rộng sang thị trường khác như: Nga, Đông Âu, Châu Phi  Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp sở tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ đại, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, đẩy ạnh xuất sản phẩm tinh chế, sản phẩm gỗ nội thất có chất lượng cao để tăng giá trị sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng xuất  Duy trì không ngừng gia tăng kim ngạch xuất khẩu: • Thực tốt hợp đồng thương mại ký để trì bạn hàng, qua có hợp đồng dài hạn • Tìm kiếm thêm khách hàng, thị trường cách đẩy mạnh công tác Marketing, nghiên cứu thị trường tiềm năng, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm • Xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nhân viên cảng tàu, Công ty giao nhận, … để đảm bảo lịch trình xuất khẩu, bốc dỡ hàng thuận tiện • Linh động phương thức toán, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt điều kiện khó khăn kinh tế • Tăng cường tỷ trọng mặt hàng sản phẩm tinh chế kinh doanh, với giá trị gia tăng cao • Đi kèm với bán hàng cần có sách hậu mãi, tăng tính hấp dẫn sản phẩm, thu hút lượng khách hàng, tăng số lượng sản xuất, tăng doanh thu  Mở rộng khai thác thị trường nội địa nhu cầu đồ gỗ gia dụng thị trường cao  Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thương hiệu sản phẩm, tiến tới xuất trực tiếp sản phẩm gỗ  Tăng sức cạnh tranh sản phẩm thông qua đa dạng hoá mặt hàng, tăng cường lực thiết kế, tạo dáng, mẫu mã sản phẩm, để đủ sức cạnh tranh với hàng nước hàng Trung Quốc  Hướng mạnh vào việc khai thác thị trường đầy tiềm nước Đây thị trường mà doanh nghiệp chưa quan tâm mức Cần tạo sản phẩm gỗ cao cấp, có chất lượng cao, kiểu dáng đẹp phong phú có đủ khả cạnh tranh với sản phẩm nhập nước  Các doanh nghiệp chế biến, xuất gỗ cần có liên kết, hợp tác với nhau, phân công khâu sản xuất để tận dụng trang thiết bị công nghệ, giảm chi phí đầu vào nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp tạo sức mạnh tập thể thương trường  Gia tăng doanh thu từ hoạt động tài chính: • Trong dài hạn, công ty xem xét việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Công ty sử dụng nguồn vốn ngắn hạn mua loại cổ phiếu, trái phiếu thị trường tạo tính khoản Vòng luân chuyển tiền đạt hiệu cao, để đầu tư tài đạt hiệu công ty cần có đội ngũ nhân viên theo dõi chuyển biến liên tục tình hình tăng giảm loại chứng khoán • Rà soát lại hiệu hoạt động góp vốn, liên doanh • Hoạt động gửi ngân hàng lấy lãi không thu lợi nhuận nhiều Do đó, cần xem xét đầu tư vào hoạt động khác hiệu  Giải pháp kiểm soát chi phí  Tăng cường đào tạo thợ có tay nghề, trình độ cao cho ngành chế biến gỗ Tổ chức đào tạo lại công nhân doanh nghiệp để cạnh tranh với nguồn lao động nhập có tay nghề cao mà doanh nghiệp FDI có xu hướng tuyển dụng ngày nhiều  Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức marketing, rào cản kỹ thuật thương mại kiến thức luật pháp quốc tế (như luật LACEY Hoa Kỳ, tiêu chuẩn REACH EU, ), trang bị thông tin để doanh nghiệp đối phó với nguy kiện chống bán phá giá, xây dựng biện pháp tự vệ chống bán phá giá Việt Nam  Về vốn đầu tư tín dụng ưu đãi phải đảm bảo đủ nguồn vốn vay ngoại tệ với lãi suất thấp, với tỷ giá phù hợp giai đoạn để doanh nghiệp gỗ có vốn lưu động mua gỗ nguyên liệu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh  Giảm chi phí giá vốn hàng hoá • Tổ chức gọi thầu cung cấp hàng hóa qua lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa tốt, yêu cầu với giá phải • Tổ chức tốt khâu thu mua hàng hóa Thực giảm tối thiểu giá mua hàng hóa cách mua tận gốc, so sánh giá bán hàng nhà cung cấp hàng rẻ đồng thời phải xem xét chất lượng hàng mua • Xây dựng mối quan hệ kinh tế mang tính công sinh ổn định với nhà cung cấp hàng hóa  Củng cố nâng cao lực Hiệp hội ngành nghề Vai trò Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam phải thật trở thành cầu nối chặt chẽ Chỉnh phủ doanh nghiệp Do vậy, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ Hiệp hội phát triển, đặc biệt hỗ trợ Chương trình hoạt động Hiệp hội, quy tụ hội viên nhằm làm cho Hiệp hội hội viên trở thành đối tác Chính phủ việc hoạch định sách đạo phát triển Ngành chế biến gỗ hướng  Duy trì tăng cường mối quan hệ Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam với Bộ, Ngành, địa phương doanh nghiệp thành viên để nhận thông tin chiều kịp thời nắm bắt khó khăn nguyện vọng doanh nghiệp, Hiệp hội với Bộ, Ngành địa phương trình Chính phủ giải  Giảm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp • Cần đánh giá kiểm soát chi phí cho hoạt động bán hàng tiếp thị • Khai thác nguồn thông tin thị trường miễn phí Hiện Hiệp hội gỗ Lâm sản Việt Nam thiết lập website www.vietfores.org nhằm cung cấp thông tin lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ; thông tin thị trường, giá nguyên liệu, … • Ký kết hợp đồng qua điện thoại, mail, chi phí tiếp khách giảm công tác hỗ trợ quản lý khác • Tăng chi phí tốt, giảm chi phí xấu: công ty cần phân tích qui trình tạo nên giá trị gia tăng để chi phí tốt, đâu chi phí xấu (có thể trực tiếp hay gián tiếp) Theo đó, chi phí tốt loại chi phí mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đáp ứng nguyện vọng khách hàng - chi phí góp phần quan trọng tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Những chi phí chi phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường, Marketing,… chi phí tốt Ngược lại, chi phí xấu chi phí loại bỏ mà không làm giảm lợi cạnh tranh Ví dụ: chi phí phát sinh lỗi lầm hệ thống quản lý gây ra, hay định sai lầm quản lý chi phí xấu Sau nhận dạng loại chi phí, công ty cần có biện pháp cắt giảm chi phí xấu giữ tăng chi phí tốt 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp * Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định  Kiểm tra, xem xét tài sản cố định không hiệu quả, cũ, lạc hậu, không sử dụng Sau tìm đối tác thuê lý để thu lại vốn ban đầu  Huy động vốn từ bên để trang bị thiết bị, tìm nguồn tài trợ nhằm tăng hiệu sử dụng vốn cố định  Tăng khối lượng hàng hóa kinh doanh để khai thác hết TSCĐ góp phần làm giảm chi phí TSCĐ đơn vị hàng hóa  Xây dựng kết cấu TSCĐ hợp lý Công ty nên phân loại TSCĐ xem xét để có tăng giảm thích hợp Theo đó, tỷ trọng TSCĐ phục vụ cho trình kinh doanh phải chiếm tỷ trọng lớn Tài sản cố định chờ lý, giá trị TSCĐ kinh doanh phải chiếm tỷ trọng nhỏ  Việc trích khấu hao TSCĐ có ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, lợi nhuận Do đó, công ty cần vào thực trạng TSCĐ đơn vị đặc điểm phương pháp tính trích khấu hao để áp dụng cho phù hợp có hiệu  Có phương án sử dụng hay lý TSCĐ hoạt động với công suất thấp, hiệu  Việc sử dụng hiệu hay không phụ thuộc vào trình độ nhân viên Do đó, cần đào tạo nâng cao tay nghề nhân viên Đào tạo phát triển đội ngũ nhà thiết kế mẫu mã sản phẩm gỗ chuyên nghiệp chuyên gia quản trị doanh nghiệp giỏi cho doanh nghiệp Mở rộng quy mô đào tạo, thực việc liên kết đào tạo (trưởng, sở, tổ chức quản lý, viện ), đổi chương trình đào tạo gắn với yêu cầu phát triển sản xuất Cần quan tâm đào tạo tiếng Anh để công nhân dễ dàng tiếp thu kiến thức làm việc doanh nghiệp FDI tiếp thu kỹ thuật luật pháp nước Tăng cường đào tạo thợ có tay nghề, trình độ cao cho ngành chế biến gỗ Tổ chức đào tạo lại công nhân doanh nghiệp để cạnh tranh với nguồn lao động nhập có tay nghề cao mà doanh nghiệp FDI có xu hướng tuyển dụng ngày nhiều * Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cần tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động cách: • Đối với khâu dự trữ:  Công ty cần xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường môi trường kinh doanh thời kỳ  Chọn điểm cung cấp hợp lý để rút ngắn số ngày hàng đường, số ngày cung cấp cách  Căn nhu cầu VLĐ xác định tình hình cung cấp hàng hóa, thực việc tổ chức hợp lý mua sắm, dự trữ hàng hóa phù hợp với yêu cầu, nhằm giảm số lượng dự trữ, luân chuyển hàng ngày  Chứng minh mục đích sử dụng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới  Tổ chức tốt trình thu mua, vận chuyển bảo quản hàng hóa, kiểm tra chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí phát sinh trình thu mua dự trữ hàng hóa Ví dụ cần ý đến tính khoa học xếp kho; nâng cao chất lượng sở vật chất kỹ thuật kho giúp giảm thiểu việc hư hỏng, mát hàng hóa Hoặc trường hợp thuê kho nên lựa chọn người cung cấp dịch vụ tối ưu; tính toán kỹ loại kho thuê, diện tích thuê…  Kịp thời phát hàng hóa ứ đọng trình kinh doanh đồng thời đề biện pháp nhanh để giải ứ đọng vốn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn • Đối với khâu lưu thông:  Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tín công ty: ổn định hợp lý hóa tiêu tài chính, toán khoản nợ hạn…  Coi trọng việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác tiếp thị để tăng doanh thu tiêu thụ  Tiết kiệm chi phí vận chuyển cách áp dụng toán xe không, xác định tuyến đường chở hàng cho tổng chi phí tương ứng với quãng đường chạy xe không nhỏ  Nếu thừa vốn, công ty phải có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phát huy mạnh khả sinh lời vốn Để có kế hoạch huy động sử dụng vốn sát với thực tế, thiết phải dựa vào thực trạng sử dụng vốn kỳ đánh giá điều kiện xu hướng thay đổi cung cầu thị trường  Tổ chức tốt trình toán tiền hàng, ý thu hồi vốn nhanh, tránh tình trạng ứ đọng vốn kinh doanh ... Năm CHÊNH LỆCH 20 09 /20 08 20 10 /20 09 Tương Tương 20 08 20 09 20 10 Khả toán 28 5,903 410 ,22 5 Nhu cầu toán H 397,903 658,666 1,009,8 32 260,763 0. 72 0. 62 0.70 -0.10 710,019 Tuyệt đối 124 , 322 đối Tuyệt đối... năm 20 09 tăng 124 , 322 ứng với 43.48%, năm 20 10 tăng mạnh với 29 9,794 ứng với 73.08% Cùng với đó, nhu cầu toán tăng cao qua năm (26 0,763 ứng với 65.53% 20 09 /20 08, 351,166 ứng với 53.31% 20 10 /20 09)... 20 09 /20 08 53.31% 20 10 /20 09) xét giá trị số tăng lớn (26 0,763 20 09 /20 08 351,166 20 10 /20 09) Từ đó, ta hiểu tỉ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả năm 20 09 giảm 0.18 (giảm 0.09 ứng với 32. 60%)
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KINH TÊ HAY NHẤT NĂM 2017, TIỂU LUẬN KINH TÊ HAY NHẤT NĂM 2017, TIỂU LUẬN KINH TÊ HAY NHẤT NĂM 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay