Hình thái Giải phẩu thực vật bài giảng dành cho sinh viên

133 368 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:18

Hình thái Giải phẩu thực vật bài giảng dành cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA SƢ PHẠM TỰ NHIÊN BÀI GIẢNG HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU THỰC VẬT HỌC (DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CĐSP SINH HỌC) ThS NGUYỄN THỊ HÒA QUẢNG NGÃI, THÁNG NĂM 2016 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN LÝ THUYẾT BÀI MỞ ĐẦU Giới thiệu chung giới thực vật 1.1 Đặc điểm chung thực vật 1.2 Vai trò thực vật tự nhiên Đối tƣợng nhiệm vụ giải phẫu hình thái thực vật 2.1 Khái niệm Hình thái giải phẫu học thực vật 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật 2.3 Nhiệm vụ giải phẫu hình thái thực vật Lịch sử nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật Phƣơng pháp nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật Quan hệ Hình thái- Giải phẫu học thực vật với môn học khác Chƣơng TẾ BÀO THỰC VẬT 1.1 Đại cƣơng tế bào thực vật 1.1.1 Khái niệm chung 1.1.2 Hình dạng kích thƣớc tế bào 1.1.3 Cấu tạo đại cƣơng tế bào thực vật 10 1.2 Cấu trúc tế bào thực vật 10 1.2.1 Vách tế bào 11 1.2.2 Tế bào chất 14 1.2.2.1 Tính chất lý học 14 1.2.2.2 Tính chất hóa học 15 1.2.2.3 Cấu trúc tế bào chất 15 1.2.2.4 Tính chất sinh lý tế bào chất 16 1.2.3 Các bào quan 17 1.2.3.1 Lạp thể 17 1.2.3.2 Ty thể 19 1.2.3.3 Mạng lƣới nội chất 20 1.2.3.4 Bộ máy golgi (thể hình mạng) 21 1.2.3.5 Ribôxôm 22 1.2.3.6 Bộ khung xƣơng tế bào 22 1.2.4 Nhân tế bào 23 1.2.4.1 Số lƣợng, hình dạng, kích thƣớc vị trí nhân 23 1.2.4.2 Thành phần hóa học nhân 24 1.2.4.3 Cấu tạo nhân 24 1.2.4.4 Vai trò sinh lý nhân 25 1.2.5 Không bào dịch bào 25 1.2.6 Các thể ẩn nhập tế bào 26 1.2 Sự phân chia tế bào 27 1.2.1 Trực phân 27 1.2.2 Gián phân 27 1.2.2.1 Chu kỳ sống tế bào 27 1.2.2.2 Nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) 28 1.2.2.3 Giảm phân (phân bào giảm nhiễm) 29 Chƣơng MÔ THỰC VẬT 31 2.1 Mô thực vật 31 2.1.1 Khái niệm 31 2.1.2 Phân loại mô 31 2.2 Mô phân sinh 31 2.2.1 Đặc điểm chung mô phân sinh 31 2.2.2 Phân loại mô phân sinh 32 2.3 Mô che chở 33 2.3.1 Đặc điểm mô che chở 33 2.3.2 Phân loại mô che chở 33 2.3.2.1 Mô che chở sơ cấp- Biểu bì 34 2.3.2.2 Mô che chở thứ cấp– Chu bì thụ bì 38 2.3 Mô (Mô nâng đỡ) 40 2.3.1 Đặc điểm mô 40 2.3.2 Phân loại mô 40 2.3.2.1 Mô dày 40 2.3.2.2 Mô cứng (cƣơng mô) 41 2.4 Mô dẫn 43 2.4.1 Đặc điểm mô dẫn 43 2.4.2 Phân loại mô dẫn 43 2.4.2.1 Gỗ (xylem) 43 2.4.2.2 Libe 47 2.4.2.3 Các bó mạch (bó dẫn) 50 2.5 Mô mềm 51 2.5.1 Đặc điểm mô mềm 51 2.5.2 Phân loại mô mềm 52 2.5.2.1 Mô mềm đồng hóa 52 2.5.2.2 Mô mềm dự trữ 53 2.6 Mô tiết 53 2.6.1 Đặc điểm mô tiết 53 2.6.2 Phân loại mô tiết 53 2.6.2.1 Mô tiết ngoài: 53 2.6.2.2 Mô tiết 54 Chƣơng CƠ QUAN SINH DƢỠNG 57 3.1 Khái niệm quan sinh dƣỡng 57 3.2 Hình thái cấu tạo quan sinh dƣỡng 57 3.2.1 Rễ 57 3.2.2 Thân 62 3.2.2.1 Hình thái thân 62 3.2.2.2 Cấu tạo giải phẫu thân 65 3.2.3 Lá 74 3.2.3.1 Hình dạng lá: 74 3.3.2.2 Cấu tạo giải phẫu 77 Chƣơng CƠ QUAN SINH SẢN 81 4.1 Khái niệm 81 4.2.1 Sinh sản sinh dƣỡng 81 4.2.2 Sinh sản vô tính 83 4.2.3.1 Sinh sản hữu tính đẳng giao: 83 4.2.3.2 Sinh sản hữu tính dị giao: 83 4.2.3.3 Sinh sản hữu tính noãn giao: 83 4.2.4 Ý nghĩa hình thức sinh sản 84 4.3 Sự xen kẽ hệ xen kẽ hình thái (giao hình thái) 84 4.3.1 Khái niệm 84 4.3.3 Sự sinh sản giao hình thái Rêu 85 4.3.4 Sự sinh sản giao hình thái Quyết 87 4.4 Sự sinh sản giao hình thái thực vật có hạt 89 4.4.1 Sự sinh sản chu trình phát triển Hạt trần (cây thông Pinus merkusii) 89 4.4.2 Sinh sản thực vật Hạt kín 91 4.4.2.1 Cấu tạo hoa 91 4.4.2.2 Sự xếp phận hoa – Các kiểu hoa 99 4.4.2.3 Cách biểu diễn hoa 100 4.4.2.4 Cụm hoa 101 4.4.2.5 Sự thụ phấn thụ tinh 103 4.4.2.6 Sự thụ tinh 105 4.4.2.7 Sự hình thành hạt 106 4.4.2.8 Quả 109 4.4.2.9 Sự phát tán hạt 111 PHẦN THỰC HÀNH 113 Bài PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU THỰC VẬT- 113 TẾ BÀO THỰC VẬT 113 1.1 Chuẩn bị 113 1.2 Tiến hành 113 1.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 115 BàiTHỰC VẬT 116 2.1 Chuẩn bị 116 2.2 Tiến hành 116 2.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 118 Bài GIẢI PHẪU RỄ- CẤU TẠO SƠ CẤP VÀ CẤU TẠO THỨ CẤP 119 3.1 Chuẩn bị 119 3.2 Tiến hành 119 2.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 120 Bài GIẢI PHẪU THÂN- CẤU TẠO SƠ CẤP, THỨ CẤP 121 4.1 Chuẩn bị 121 4.2 Tiến hành 121 4.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 122 Bài 5: GIẢI PHẪU LÁ 123 5.1 Chuẩn bị 123 5.2 Tiến hành 123 5.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 125 Bài CHU TRÌNH SINH SẢN CỦA RÊU, DƢƠNG XỈ, HẠT TRẦN 126 6.1 Chuẩn bị 126 6.2 Tiến hành 126 6.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 128 Bài CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN 129 7.1 Chuẩn bị 129 7.2 Tiến hành 129 7.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 LỜI NÓI ĐẦU Hình thái, giải phẫu thực vật học học phần khối kiến thức sở ngành Sinh học Nó cung cấp cho ngƣời học kiến thức về: hình thái, cấu tạo chức tế bào, mô, quan thể thực vật; hình thức sinh sản thực vật chu trình phát triển số nhóm thực vật tiêu biểu từ thấp đến cao Học phần có thời lƣợng tín bao gồm phần: phần lý thuyết (gồm Bài mở đầu chƣơng) phần thực hành (với bài) Chúng xây dựng tập giảng với mục đích giúp ngƣời học có tài liệu để nghiên cứu học tập tốt môn nhằm đạt đƣợc mục tiêu cụ thể dƣới đây: - Kiến thức: + Biết đƣợc kiến thức hình thái, cấu tạo giải phẫu tế bào, mô nhƣ quan sinh dƣỡng quan sinh sản thực vật Hiểu giải thích đƣợc mối liên quan cấu tạo tế bào, mô, quan với chức chúng với môi trƣờng sống + Biết đƣợc diễn biến trình phân bào, phân biệt phân bào nguyên nhiễm với phân bào giảm nhiễm + Biết đƣợc hình thức sinh sản thực vật ý nghĩa sinh học hình thức sinh sản thể thực vật; nắm đƣợc cấu tạo quan sinh sản thực vật hạt kín + Xác định đƣợc hƣớng tiến hóa thực vật thông qua chu trình sinh sản nhóm đại diện - Kỹ năng: + Có kĩ nhƣ quan sát, cắt nhuộm, làm tiêu hiển vi, sử dụng kính hiển vi, thu thập tranh ảnh, mẫu vật, làm mẫu ép mẫu ngâm thực vật, vẽ hình, ghi chép nhận xét + Nhận biết biến dạng thực vật thiên nhiên, giải thích đƣợc thích nghi thực vật với môi trƣờng sống + Vận dụng kiến thức học để phân tích nội dung chƣơng trình môn Sinh học THCS, có khả giảng dạy đƣợc phần thực vật lớp giải tốt vấn đề thực tiễn sống (giâm cành, chiết cành, ghép cây, nuôi cấy mô…) + Có khả tự học nghiên cứu tài liệu để trình bày, thảo luận, phân tích với nhóm tập thể nội dung học tập, từ rèn luyện tác phong học tập nghiên cứu khoa học - Thái độ: + Xây dựng đƣợc cho lòng ham mê hiểu biết khoa học, yêu thích môn học + Rèn luyện tác phong làm việc cần cù, kiên nhẫn, tỉ mỉ, xác cần thiết cho việc học tập nghiên cứu khoa học; đồng thời đức tính cần thiết ngƣời giáo viên sau + Tự xây dựng cho lòng ham mê tím hiểu giới tự nhiên có thực vật, lòng yêu thích môn Từ hình thành ý thức thói quen việc bảo vệ xanh, bảo vệ thiên nhiên môi trƣờng sống PHẦN LÝ THUYẾT BÀI MỞ ĐẦU Mục tiêu - Trình bày lịch sử hình thành Hình thái- giải phẫu thực vật học - Nêu mối quan hệ môn học với khoa học khác thực vật Chuẩn bị người học Tìm hiểu đặc điểm chung thực vật vai trò thực vật tự nhiên Giới thiệu chung giới thực vật 1.1 Đặc điểm chung thực vật - Tự tổng hợp đƣợc chất hữu - Phần lớn khả di chuyển - Phản ứng chậm với kích thích bên 1.2 Vai trò thực vật tự nhiên → Thực vật có vai trò tự nhiên, với đời sống sản xuất người? Đối tƣợng nhiệm vụ giải phẫu hình thái thực vật 2.1 Khái niệm Hình thái giải phẫu học thực vật Hình thái, giải phẫu học thực vật khoa học nghiên cứu hình dạng, cấu tạo biến đổi dạng thực vật mức độ khác 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật Đối tƣợng nghiên cứu môn học hệ thống tổ chức thể thực vật từ thể, đến quan, mô, tế bào bào quan Các đối tƣợng có mối quan hệ chặt chẽ với với môi trƣờng sống Môn học nghiên cứu dạng thực vật chết hoá thạch để tìm hiểu mối liên hệ phát sinh, phát triển 2.3 Nhiệm vụ giải phẫu hình thái thực vật Nhiệm vụ học phần quan sát, mô tả hình dạng, cấu tạo loại tế bào, mô quan đảm nhận chức khác đời sống thực vật Lịch sử nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật Hơn 2300 năm trƣớc đây, Theophrastus (371- 286 TCN) lần đề cập đến dẫn liệu hình thái cấu tạo thể thực vật tác phẩm “Lịch sử thực vật”, “Nghiên cứu cỏ” Ông chia phần rễ, thân, lá, hoa, Đồng thời kiến thức giải phẫu lần đƣợc đề cập đến tạo thành vòng hàng năm gỗ libe Nhiều kiến thức phân biệt quan dinh dƣỡng quan sinh sản đƣợc trình bày tác phẩm Theophrastus Năm 1660, nhờ R Hook phát minh kính hiển vi, nên vào năm 1672, Grew sáng lập môn Giải phẫu thực vật Malpighi xuất “Giải phẫu thực vật” J.P.de Tournefort dựa vào đặc điểm tràng hoa, chia thành nhóm thực vật: cánh rời, cánh liền không cánh John Jay dựa vào cấu tạo phôi để cách phân thực vật thành mầm hai mầm Lineaus đƣa khái niệm biến thái hình thái xem xét nguồn gốc hoa, lá, chồi thực vật Dựa vào đó, nhà tự nhiên học ngƣời Đức Goeth nâng lên thành học thuyết biến thái công trình “Thử giải thích tƣợng biến thái thực vật’’ Giữa kỷ XIX, công trình nghiên cứu thực vật có hạt lấp đƣợc hố ngăn cách thực vật hạt trần thực vật hạt kín, xác định đƣợc qui luật chung chu trình sống thực vật dƣới hình thức xen kẽ hệ, góp phần quan trọng việc giải thích tiến hoá giới thực vật Vào cuối kỷ XIX, nhà khoa học tìm mối liên quan cấu trúc số chức đời sống thực vật nhƣ quang hợp, hô hấp tiêu thụ nƣớc, trình dinh dƣỡng khoáng Năm 1784, Svendener ý đến việc áp dụng chức sinh lý nghiên cứu giải phẫu thực vật Năm 1884, Haberclan phát triển hƣớng nghiên cứu tác phẩm “Giải phẫu sinhthực vật” Năm 1887, De Barry cho xuất tác phẩm “Giải phẫu so sánh quan dinh dưỡng” mô tả loại mô thể thực vật Cách phân loại ông mang tính nhân tạo nhƣng đánh dấu bƣớc tiến việc nghiên cứu cấu trúc thể thực vật Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, Tchiliacov phát phân chia gián tiếp tế bào sau Gherasimov tìm đƣợc vai trò nhân tế bào Năm 1898, Navasin phát trình thụ tinh kép thực vật hạt kín Nhờ phát minh kính hiển vi điện tử, ngƣời ta nghiên cứu đƣợc cấu trúc siêu hiển vi tế bào môn khoa học tế bào học đời Vào nửa sau kỷ XX, nghiên cứu giải phẫu thực vật đƣợc tập hợp sách nhƣ “Giải phẫu thực vật mầm thực vật hai mầm” (Metcalfe Chalk,1960,1961) “Giải phẫu thực vật’’ (Katherine Esau, 1978) Phƣơng pháp nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật Phƣơng pháp nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật quan sát, so sánh sở kiện thu thập đƣợc mà phân tích tổng hợp để đến suy diễn giả thiết Việc quan sát, so sánh cấu tạo thể thực vật phải đƣợc tiến hành điều kiện tự nhiên môi trƣờng thực nghiệm Các đối tƣợng đƣợc nghiên cứu mức độ hiển vi nên phải thông qua phƣơng pháp: cắt mỏng, pháp ngâm mủn tế bào, nhuộm màu, vi phân tích Quan hệ Hình thái- Giải phẫu học thực vật với môn học khác - Hình thái giải phẫu thực vật môn học sở Nó cung cấp kiến thức sở phân loại sinh học phát triển cá thể thực vật thuộc môn thực vật học - Sinh lý học thực vật nghiên cứu chức sống sở đặc điểm hình thái giải phẫu Qua thấy đƣợc mối liên hệ thống cấu tạo chức - Sinh thái học thực vật nghiên cứu tác động qua lại thực vật điều kiện sống, từ giải thích thích nghi khác nhóm thực vật với môi trƣờng Ngoài ra, hình thái giải phẫu thực vật có quan hệ với khoa học nhƣ: Địa lý thực vật, Cổ thực vật học, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Lâm nghiệp Câu hỏi ôn tập Liệt kê mô tả ngắn gọn giai đoạn hình thành Hình thái giải phẫu thực vật Nêu đặc điểm cho thấy có liên quan Hình thái giải phẫu thực vật môn học khác Chƣơng TẾ BÀO THỰC VẬT Mục tiêu - Phân tích phù hợp cấu trúc chức thành phần cấu tạo tế bào: màng sinh chất, tế bào chất, nhân bào quan khác tế bào thực vật - Phân biệt tế bào nhân sơ tế bào nhân chuẩn, tế bào thực vật tế bào động vật - Trình bày khái niệm giai đoạn chu kỳ tế bào Phân biệt phân bào có tơ (gián phân) phân bào không tơ; phân bào nguyên nhiễm phân bào giảm nhiễm Chuẩn bị người học Tìm hiểu khái niệm tế bào; lược sử nghiên cứu tế bào; thành phần cấu tạo tế bào chức chúng 1.1 Đại cƣơng tế bào thực vật Robert Hook (1635-1723) nhà vật lý học ngƣời Anh lần (1665) mô tả lổ nhỏ có vách bao bọc miếng nút bần cắt ngang dƣới kính hiển vi, ông dùng thuật ngữ tế bào (cellula/ phòng/buồng nhỏ) để lỗ 1.1.1 Khái niệm chung 1.1.2 Hình dạng kích thƣớc tế bào Ở loài tảo đơn bào, tế bào có hình dạng: hình cầu (tảo tiểu cầu- Chlorella), hình trứng (tảo lục đơn bào- Chlamydomonas) hay hình lƣỡi liềm (tảo lƣỡi liềmClosterium)… Ở thể thực vật bậc cao, tế bào thƣờng đƣợc phân thành nhóm: - Nhóm tế bào mô mềm (Parenchyma): tế bào có dạng tròn, bầu dục, đa giác, hình đĩa, hình phiến, hình thƣờng tròn góc; kích thƣớc chiều có chênh lệch - Nhóm tế bào hình thoi (Prosenchyma): tế bào có chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng, hai đầu thƣờng vát nhọn Trên lát cắt dọc, quan sát tế bào xếp nối tiếp tạo thành dãy cấu tạo nên mạch dẫn Chú ý quan sát vách ngăn ngang vách bên tế bào 2.2.7 Thí nghiệm 7: Làm tiêu quan sát tế bào tiết ống tiết thân trầu không (Piper bettle) Chọn thân bánh tẻ trầu không, cắt vài lát mỏng ngang thân trầu không, nhuộm kép Lên kính glixerin, quan sát Quan sát vị trí hai vòng bó mạch dẫn vị trí vòng tế bào mô cứng Ở vật kính lớn, từ vào trong: Lớp tế bào biểu bì; Mô dày; Tế bào tiết chất tiết (tế bào tiết nằm rải rác khối mô mềm vỏ, tế bào to hơn, màng dày tế bào mô mềm); Ống tiết dung sinh nằm hai vòng bó dẫn chứa chất nhầy 2.2.8 Thí nghiệm 8: Làm tiêu quan sát túi tiết dung sinh bƣởi (Citrus grandis) Chọn bánh tẻ, cắt vài lát mỏng ngang qua gân bƣởi, nhuộm kép Lên kính glixerin, quan sát Quan sát tiêu thấy túi tiết phân bố phần gân So sánh kích thƣớc túi tiết tế bào mô mềm xung quanh Quan sát cấu tạo túi tiết: mép túi tiết vết tích tế bào bị phá hủy trình hình thành túi tiết 2.2.9 Thí nghiệm 9: Làm tiêu quan sát ống nhựa mủ phân nhánh thân xƣơng rắn (Euphorbia milli) Cắt vài lát mỏng ngang qua thân cắt dọc đoạn thân xƣơng rắn khoảng 1cm Chọn lát cắt mỏng lên kính kali iotđua (KI) Ống nhựa mủ phân bố phần mô mềm libe mô mềm vỏ thân Quan sát cấu tạo ống nhựa mủ phân nhánh, không chia đốt; Màu sắc nhựa mủ; Các hạt tinh bột bắt màu xanh đen có hình dạng khác nhau: hình tạ, hình chùy, hình đũa, hình xƣơng ống chân… 2.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 118 Bài GIẢI PHẪU RỄ- CẤU TẠO SƠ CẤP VÀ CẤU TẠO THỨ CẤP Mục tiêu - Quan sát hình thái nhận biết thành phần cấu tạo rễ - So sánh cấu tạo rễ sơ cấp rễ thứ cấp; rễ Hai mầm Một mầm - Củng cố kĩ làm tiêu hiển vi tạm thời, kĩ quan sát vẽ hình 3.1 Chuẩn bị - Dụng cụ: kính hiển vi quang học, phiến kính, kính, giấy thấm, kim mũi mác, đĩa đồng hồ, lƣỡi dao cạo - Hóa chất: nƣớc cất, glixerin, kali iotđua, nƣớc javen, xanh metilen, dung dịch iôt-iotđua, cacmin- phèn chua - Mẫu vật: đậu xanh (Phaseolus aureus), rễ bèo tây (bèo Nhật Bản) (Eichhornia crassipes), rễ lúa (Oryza sativa), rễ phụ si (Ficus benjamina), rễ bí ngô (Cucurbita pepo) … 3.2 Tiến hành 3.2.1 Thí nghiệm 1: Quan sát hình thái rễ a) Rễ đậu xanh (Phaseolus aureus) - Quan sát mắt thƣờng rễ non đậu xanh: xác định rễ chính, rễ bên, cổ rễ, miền hóa bần - Dùng kính lúp xác định miền rễ: chóp rễ, miền sinh trƣởng, miền lông hút, miền trƣởng thành b) Rễ bèo tây (Eichhornia crassipes) - Quan sát mắt thƣờng rễ bèo tây: quan sát bao đầu rễ, xem rễ bào tây có chóp rễ, có lông hút không Nếu không có, giải thích sao? - So sánh rễ đậu xanh (mọc đất) rễ bèo tây (mọc nƣớc) c) Quan sát kiểu rễ: chọn số Hai mầm: đậu, cải, cà chua…và số Một mầm: lúa, ngô, cỏ…rửa đất, quan sát hệ cọc rễ chùm Phân biệt hệ rễ Hai mầm Một mầm 3.2.2 Thí nghiệm 2: Làm tiêu quan sát cấu tạo giải phẫu rễ Hai mầm 119 a) Cấu tạo sơ cấp rễ phụ si (Ficus benjamina) - Chọn rễ phụ si non, có màu trắng Cắt vài lát mỏng ngang rễ, cách đầu rễ khoảng 1- 2cm Nhuộm kép quan sát từ vào - Quan sát hình dạng cách xếp tế bào vỏ ngoài; mô mềm vỏ lớp vỏ - Quan sát lớp tế bào trụ bì kép; Cách xếp bó gỗ bó libe; Cấu tạo mạch gỗ mạch libe; hình dạng tế bào mô mềm ruột b) Cấu tạo thứ cấp rễ bí ngô (Cucurbita pepo) - Cắt ngang đoạn rễ bí ngô khoảng 1- 2cm, cắt vài lát mỏng ngang qua rễ Nhuộm kép lên kính quan sát - Quan sát cấu tạo lớp bần, đếm số lƣợng bó mạch, cấu tạo chi tiết bó mạch, xác định vị trí tầng phát sinh trụ, quan sát tế bào tầng phát sinh trụ, quan sát tia ruột nằm bó mạch, xác định vị trí bó gỗ sơ cấp - So sánh cấu tạo sơ cấp cấu tạo thứ cấp rễ Hai mầm 3.2.3 Thí nghiệm 3: Làm tiêu quan sát cấu tạo giải phẫu rễ Một mầm- bèo Nhật Bản Cắt ngang rễ (chú ý cắt ngang miền hút) Nhuộm kép quan sát - Quan sát lớp biểu bì với lông rễ; quan sát tế bào lông hút - Quan sát hình dạng tế bào lớp vỏ tế bào mô mềm vỏ - Quan sát hình dạng tế bào lớp vỏ trong; lớp tế bào vỏ trụ xếp luân phiên với vỏ - Cấu tạo, hình dạng cách xếp bó libe gỗ, xác định vị trí bó mạch trụ - Cấu tạo, kích thƣớc vị trí tế bào mô mềm ruột So sánh cấu tạo rễ Một mầm rễ Hai mầm 2.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 120 Bài GIẢI PHẪU THÂN- CẤU TẠO SƠ CẤP, THỨ CẤP Mục tiêu - Phân biệt số dạng thân - Nhận biết thành phần cấu tạo thân Một mầm cấu tạo sơ cấp, thứ cấp thân Hai mầm - So sánh cấu tạo giải phẫu thân Một mầm thân Hai mầm 4.1 Chuẩn bị - Dụng cụ: Kính hiển vi quang học, phiến kính, kính, giấy thấm, kim mũi mác, đĩa đồng hồ, lƣỡi dao cạo - Hóa chất: Nƣớc cất, glixerin, kali iotđua, nƣớc javen, xanh metilen, dung dịch iôt-iotđua, cacmin- phèn chua, dung dịch kali iotđua - Mẫu vật: thân thầu dầu non (Ricinus communis), cành dâm bụt (Hibicus rosa-sinensis), ngô non (Zea mays), ớt mang hoa, (Capsicum sp.) Một số loại nhƣ: nhãn, rau má, bìm bìm, đậu Hà lan, mƣớp, nho, mây, trầu không, củ khoai tây, su hào, củ dong, củ hành ta hành tây 4.2 Tiến hành 4.2.1 Thí nghiệm 1: Quan sát hình thái thân - Quan sát thành phần cấu tạo thân ớt - Quan sát số loại thân: ớt, nhãn, rau má, bìm bìm, đậu Hà Lan, mƣớp, trầu không - Quan sát số loại thân biến dạng: củ khoai tây, su hào, củ riềng, củ hành ta - So sánh khác loại củ nhƣ: củ khoai tây với củ khoai lang, củ su hào với củ cải, cà rốt… 4.2.2 Thí nghiệm 2: Làm tiêu quan sát cấu tạo giải phẫu thân ngô (Zea mays) - Chọn ngô có từ 4- lá, cắt ngang qua thân vài lát mỏng Nhuộm kép quan sát dƣới kính hiển vi - Quan sát cấu tạo lớp tế bào biểu bì 121 - Quan sát hình dạng tế bào cấu tạo nên vòng mô cứng nằm sát dƣới lớp biểu bì Vòng mô cứng có vai trò nhƣ thân cây? - Quan sát cấu tạo phân bố mô mềm thân nhƣ cấu tạo xếp bó mạch - Quan sát mô mềm ruột tia ruột thân Một mầm 4.2.3 Thí nghiệm 3: Làm tiêu quan sát cấu tạo giải phẫu thân Hai mầm a) Cấu tạo sơ cấp thân thầu dầu non (Ricinus communis) - Chọn đoạn thân nằm dƣới mầm khoảng 1-2cm, cắt vài lát mỏng Nhuộm kép quan sát dƣới kính hiển vi - Quan sát lớp tế bào biểu bì; hình dạng, cấu tạo cách xếp tế bào mô mềm vỏ - Quan sát cấu tạo lớp vỏ trong, phân biệt vỏ với phần khác vỏ - Quan sát lớp tế bào vỏ trụ, so sánh với lớp tế bào vỏ - Quan sát cách xếp bó mạch, cấu tạo mạch gỗ mạch libe, đếm số lƣợng bó gỗ bó libe - Cấu tạo tế bào mô mềm ruột, vị trí tia ruột b) Cấu tạo thứ cấp thân dâm bụt (Hibicus rosa-sinensis) Lấy đoạn thân cành bánh tẻ dâm bụt, cắt vài lát mỏng ngang thân cành Nhuộm kép quan sát dƣới kính hiển vi - Quan sát cấu tạo lớp bần, so sánh với lớp bần rễ thứ cấp - Quan sát cấu tạo tầng sinh vỏ, lớp tế bào vỏ lục tế bào mô mềm vỏ (xem vị trí hình dạng tế bào) - Đếm số lƣợng bó mạch, xem cấu tạo chi tiết bó mạch Xác định vị trí tầng sinh trụ - Quan sát tia ruột tế bào mô mềm ruột - So sánh với tia ruột cấu tạo sơ cấp thân thầu dầu non 4.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 122 Bài 5: GIẢI PHẪU LÁ Mục tiêu: - Nhận biết phân biệt phận lá, kiểu số biến dạng - So sánh hình thái, cấu tạo giải phẫu Hai mầm Một mầm - Rèn luyện kĩ quan sát vẽ hình 5.1 Chuẩn bị - Dụng cụ: Kính hiển vi quang học, phiến kính, kính, giấy thấm, kim mũi mác, đĩa đồng hồ, lƣỡi dao cạo Ngoài chuẩn bị vật liệu để cắt tiêu nhƣ: củ su hào cà rốt - Hóa chất: Nƣớc cất, glixerin, kali iotđua, nƣớc javen, xanh metilen, dung dịch iôt- iotđua, cacmin-phèn chua, dung dịch kali iotđua - Mẫu vật: loại tƣơi: trúc đào, lúa, hoa hồng, rau răm, nghễ, thông, ngô, mía, mã đề, sắn, đu đủ, dâu tằm, thuốc bỏng, đậu Hà Lan, gòn, trạng nguyên, sen, sen cạn, lạc, phƣợng vĩ, bƣởi, bèo tây Các loại củ: dong tây, dong ta, hành; xƣơng rắn, xƣơng rồng ông; tiêu bản: nắp ấm, bắt ruồi 5.2 Tiến hành 5.2.1 Thí nghiệm 1: Quan sát hình thái - Quan sát thành phần cấu tạo lá: trúc đào, lúa, hoa hồng, nghễ Phân biệt phận: phiến lá, cuống lá, bẹ lá, kèm, lƣỡi nhỏ có - Quan sát kiểu gân lá: ngô, mía, mã đề, sắn, đu đủ, sen, sen cạn, bƣởi, bèo tây Phân biệt lá: có gân; có gân hình mạng (hình lông chim, chân vịt, tỏa tròn); có gân hình cung; có gân song song - Quan sát dạng lá: lạc, phƣợng vĩ, dâu tằm, thuốc bỏng, dậu Hà Lan, gòn Phân biệt dạng đơn kép - Quan sát hình thái số loại biến dạng: + Vảy: quan sát màu sắc, đặc điểm chức vảy mỏng thân rễ dong ta (củ dong ta) riềng; quan sát vảy dày, mọng nƣớc vảy hành ta, hành tây thân hành (tỏi, kiệu) So sánh vảy mỏng với vảy dày 123 + Gai: quan sát xác định xem gai xƣơng rồng ta, xƣơng rắn phận biến đổi thành có tác dụng đời sống cây? + Tua cuốn: quan sát tua đậu Hà Lan, đậu hoa (tua toàn biến đổi thành) Tua có vai trò đời sống cây? + Lá bắt mồi: quan sát mẫu tƣơi hay tiêu cố định bắt ruồi, nắp ấm Xác định nguồn gốc bắt mồi 5.2.2 Thí nghiệm 2: Làm tiêu quan sát cấu tạo giải phẫu Một mầm: bèo tây (Eichhornia crassipes) Cắt vài lát mỏng ngang qua phiến lá, tẩy nội chất, nhuộm kép đƣa lên kính hiển vi quan sát cấu tạo - Quan sát hệ gân lá, Một mầm gân nhƣ Hai mầm (lá bƣởi, trúc đào) - Quan sát xếp cấu tạo bó mạch, bó mạch gân xếp song song - Quan sát biểu bì biểu bì dƣới, bèo tây lỗ khí có mặt lá, giải thích sao? - Quan sát tế bào mô đồng hóa (mô giậu mô xốp) Ngoài ra, bèo tây có loại tế bào có kích thƣớc to, lục lạp, chúng có chức giúp cuộn lại trời khô hanh 5.2.3 Thí nghiệm 3: Làm tiêu quan sát cấu tạo giải phẫu Hai mầm: bƣởi (Citrus grandis) Cắt vài lát mỏng ngang phiến có gân chính, tẩy sạch, nhuộm kép quan sát dƣới kính hiển vi - Quan sát gân lá: so sánh cấu tạo lớp biểu bì biểu bì dƣới; quan sát khối mô mềm bao quanh gân đặc biệt túi tiết dung sinh nằm khối mô mềm; quan sát tế bào mô cứng, gân tế bào mô cứng nằm vị trí dƣới lớp mô mềm, có chức nâng đỡ; quan sát cấu tạo bó mạch gồm có libe gỗ 124 - Quan sát phiến lá: so sánh cấu tạo lớp biểu bì biểu bì dƣới, ý đặc điểm vách tế bào có mặt lỗ khí Vì bƣởi lỗ khí có mặt dƣới? Quan sát đặc điểm cấu tạo cách xếp tế bào mô giậu mô xốp, phiến mô giậu nằm vị trí dƣới lớp biểu bì trên, xếp sát chứa nhiều lục lạp Hết lớp mô giậu đến mô xốp gồm tế bào đa giác tròn cạnh, chứa lục lạp tế bào mô giậu Ngoài làm thí nghiệm trúc đào (Nerium ocleander), cách làm tƣơng tự nhƣ bƣởi, nhƣng cấu tạo trúc đào có vài điểm sai khác so với bƣởi: Có lớp hạ bì nằm dƣới biểu bì (hạ bì hạ bì dƣới) Khoang tế bào hạ bì chứa nƣớc có tác dụng chống nóng cung cấp nƣớc cho hoạt động sinh lí - Có lớp mô giậu, mô xốp nằm lớp mô giậu - Biểu bì có lông đơn bào che chở có tác dụng giảm thoát nƣớc, thích nghi với điều kiện sống khô hạn 5.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 125 Bài CHU TRÌNH SINH SẢN CỦA RÊU, DƢƠNG XỈ, HẠT TRẦN Mục tiêu - Phân biệt thể bào tử thể giao tử Rêu, Dương xỉ Hạt trần Qua cấu tạo quan sinh dưỡng, quan sinh sản thấy tiến hóa từ Rêu đến Hạt trần - Tóm tắt chu trình sinh sản Rêu, Dương xỉ, Hạt trần Nhận xét chu trình rút hướng tiến hóa giới thực vật - Rèn luyện kĩ vẽ hình 6.1 Chuẩn bị - Dụng cụ: Kính hiển vi, lúp cầm tay, lƣỡi dao cạo mỏng, kim nhọn, kim mũi mác, phiến kính - Hóa chất: Glixerin, nƣớc cất - Mẫu vật: Cây rêu tƣờng có mang túi bào tử Cây dƣơng xỉ có túi bào tử mặt dƣới Một số nguyên tản dƣơng xỉ Một cành thông có mang nón đực nón 6.2 Tiến hành 6.2.1 Thí nghiệm 1: Quan sát quan sinh dƣỡng túi bào tử rêu tƣờng (Funaria hygrometricha) - Ở rêu, quan sinh dƣỡng thể giao tử (cây rêu) Dùng kính lúp để quan sát hình dạng cây: hình dạng thân không phân nhánh, hình thái cách xếp gân lá, hình dạng rễ Vì nói rễ rêu rễ giả? Trên rêu tìm thấy quan hữu tính túi tinh túi trứng rêu khác - Quan sát thể bào tử thể mang túi nằm rêu gồm cuống túi bào tử Chú ý quan sát nắp túi miệng túi bào tử Tách dọc túi bào tử để quan sát bào tử bên Ở rêu, mức độ phát triển thể giao tử nhiều so với thể bào tử Chúng ta nói thể giao tử phát triển chiếm ƣu so với thể bào tử 126 6.2.2 Thí nghiệm 2: Quan sát thể bào tử thể giao tử dƣơng xỉ thƣờng (Cyclosorus paraciticus) - Quan sát hình dạng dƣơng xỉ, xác định kiểu hình dạng phiến lá, đặc biệt ý mặt mặt dƣới Mặt dƣới dƣơng xỉ già có mang nhiều ổ túi bào tử - Quan sát ổ túi bào tử túi bào tử Cắt lát mỏng ngang qua phiến có mang ổ túi bào tử non, có màu xanh, lên kính giọt nƣớc cất hay glixerin, quan sát áo túi cách đính túi bào tử vào - Tách ổ túi bào tử, lấy vài túi bào tử, lên kính nƣớc cất hay glixerin để quan sát túi bào tử Ở túi bào tử có vòng đƣợc cấu tạo tế bào có vách dày phía, vòng khô bật ra, xé rách vách túi bào tử, giúp phát tán bào tử - Dùng kim mũi mác dầm nhẹ túi bào tử để quan sát bào tử hơ nhẹ phiến kính đặt vài túi bào tử để vòng khô bật làm bào tử văng - Quan sát thể giao tử (nguyên tản): lấy rễ giả nguyên tản đặt lên phiến kính , quan sát tìm túi tinh túi noãn Để quan sát rõ nên tẩy bớt diệp lục cách ngâm nguyên tản nƣớc javen 2-5 phút Túi tinh có hình cầu hình trứng nằm phía gốc lẫn chùm rễ giả, túi noãn nằm khe lõm nguyên tản, cổ đâm nên cần quan sát kỹ thấy đƣợc 6.2.3 Thí nghiệm 3: Quan sát cành mang quan sinh sản (nón) thông nhựa (Pinus merkusiana) - Quan sát tổng quát cành, hình thái, cách xếp màu sắc thông, tồn lâu cành, đƣa nhận xét - Quan sát nón đực: nón đực nhỏ, có màu vàng nhạt, tập trung đầu cành, phía dƣới có vảy màu nâu bao bọc Chú ý cách xếp tiểu bào tử (nhị đực), túi tiểu bào tử (hình dạng, vị trí túi phấn) Chọn nón chín, túi phấn mở ra, 127 dùng kim mũi nhọn gạt nhẹ lấy hạt phấn lên phiến kính, quan sát dƣới kính hiển vi thấy hai bên hạt phấn có túi khí - Quan sát nón (còn gọi nón quả): nón mọc vị trí cành, có kích thƣớc lớn nón đực Hình dạng cấu tạo nón, cách xếp noãn Hình dạng noãn noãn nằm gốc mặt bụng noãn Phân biệt noãn vảy bắc phía dƣới Sau thụ tinh, nón chín trở thành nón hóa gỗ, toàn noãn phát triển lớn hóa gỗ, gốc vảy noãn có hạt Hạt có cánh mỏng dài - Vẽ thành phần quan sát đƣợc (lá, nón đực, nón cái, hạt thông) So sánh với quan sinh sản dƣơng xỉ, đặc biệt mức độ phát triển thể bào tử so với thể giao tử 6.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 128 Bài CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN Mục tiêu - Biết thành phần cấu tạo hoa phân biệt chúng - Biết cách phân tích hoa - Phân biệt kiểu hoa: hoa lưỡng tính, hoa đơn tính, hoa đều, hoa không đều, hoa vòng, hoa vòng… - Biết thành phấn cấu tạo hạt - Phân biệt số loại (các kiểu đơn, kép phức) - Xác định đặc điểm thích nghi hạt với hình thức phát tán 7.1 Chuẩn bị - Dụng cụ: lúp cầm tay, lúp bàn (loại nhỏ loại lớn có mắt), kim nhọn, kim mũi mác, lƣỡi dao cạo mỏng, dao nhỏ, kẹp nhỏ, kính hiển vi - Hóa chất: Glixerin, nƣớc cất - Mẫu vật: mẫu tƣơi mẫu ngâm số loại hoa dâm bụt, cải, bầu, bí ngô, mƣớp, bƣởi, cẩm chƣớng, húng chó, mùi, hồng, bìm bịp, cúc, huệ, loa kèn, lạc tiên, lay ơn, chuối hoa, ngọc lan, phong lan, trạng nguyên, hoa cau, hƣớng dƣơng, mã đề, thƣợc dƣợc, vòi voi…chú ý lấy cành để quan sát kiểu cụm hoa Quả dứa, sung, dâu tây, bầu, bí, chuối, đậu ve, ổi, ớt, cà, cà chua, đu đủ, dƣa chuột, cam, mận, củ cải, dứa, nổ, ké đầu ngựa, cỏ may, lạc tiên, ngô, na, me, nhãn, vải, chôm chôm, mâm xôi, dừa, thầu dầu, sen, súng … 7.2 Tiến hành 7.2.1 Thí nghiệm 1: Phân tích hoa xác định kiểu hoa Lấy vài hoa số hoa thu thập đƣợc để quan sát phân tích Đối với hoa to, xem mắt thƣờng, hoa nhỏ thành phân hoa (bao phấn, bầu nhụy…) phải quan sát kính lúp 129 - Quan sát hình dạng chung hoa, sau dùng kim mũi nhọn tách riêng phận hoa bổ dọc hoa để phân tích thành phần theo thứ tự từ vào + Trục hoa, đế hoa: trục hoa (hoa Ngọc lan), đế hoa phẳng, lồi (hoa bƣởi), đế hoa lõm (hoa hồng) + Lá bắc: có/không, số lƣợng, hình dạng, kích thƣớc + Bao hoa gồm đài cánh hoa: bao hoa đơn không phân hóa thành đài tràng; bao hoa kép phân hóa thành đài tràng Các thành phần hoa xếp thành vòng xếp xoắn trục hoa Hoa trần hoa bao hoa (họ Hồ tiêu, Thầu dầu) - Đài hoa: đài rời dính – đài hợp theo mức Đài hoa không đều, sớm rụng tồn Đài nhỏ (hoa dâm bụt, cẩm chƣớng) - Tràng: tràng cánh rời dính nhau– tràng cánh hợp tạo nên ống tràng, có chia thành môi (họ Hoa môi, Mõm chó), có phát triển thành thìa lìa (họ Cúc) - Nhị nhị: nhị gồm nhị bao phấn Bộ nhị thể đơn, nhị thể đôi (hoa đậu) nhị thể nhiều (hoa gạo) Nhị dính liền với thành phần khác hoa tạo thành trụ nhị (họ Lan) Cánh đính bao phấn (đính lƣng, đính gốc) lối mở bao phấn (mở lỗ hay nứt dọc, hƣớng hay hƣớng ngoài) - Lá noãn nhụy: nhụy có nhiều noãn rời, xếp thành vòng hay xếp xoắn trục hoa kéo dài Các noãn dính tạo thành nhụy noãn hợp, noãn dính phần hay toàn Cần phân biệt bầu (bầu trên, bầu hay bầu dƣới), vòi nhụy (dài hay ngắn) đầu nhụy - Dựa vào đặc điểm phân tích, xác định kiểu hoa mẫu hoa 7.2.2 Thí nghiệm 2: Lập hoa thức vẽ hoa đồ - Chọn vài hoa khác nhau, phân tích thành phần cấu tạo - Dựa vào kết phân tích, thiết lập công thức hoa (hoa thức) vẽ sơ đồ cấu tạo hoa (hoa đồ) 7.2.3 Thí nghiệm 3: Quan sát xác định kiểu cụm hoa 130 - Chọn vài cành hoa, dựa vào hình vẽ sơ đồ kiểu cụm hoa để đối chiếu với mẫu thực, xác định kiểu cụm hoa Phân biệt hoa nở trƣớc hoa nở sau vài cụm hoa đặc biệt (xim, tán, ngù, đầu) để tránh nhầm lẫn - Mỗi sinh viên quan sát vài kiểu, sau trao đổi với để đảm bảo khả nhận biết đƣợc nhiều kiểu cụm hoa 7.2.4 Thí nghiệm 4: Quan sát phần - Quan sát đơn (cam, mận, cà…), phân biệt lớp vỏ Xác định tính chất lớp vỏ - Quan sát số đặc biệt: táo tây, nhãn hay vải (quả có áo hạt) 7.2.5 Thí nghiệm 5: Phân biệt loại - Dựa vào tính chất vỏ chín để phân biệt mở không mở + Quả đóng: phân biệt thịt (quả mọng, hạch) với khô + Quả mở: phân biệt đại, đậu, cải, hộp cách dựa vào cách nứt vỏ (nứt dọc hay nứt vòng ngang thành nắp) số đƣờng nứt - Nhận xét, so sánh tính chất vỏ quả nói 7.2.6 Thí nghiệm 6: Phân tích thành phần hạt - Quan sát hạt đậu ve tìm rốn hạt, sống noãn vết tích lỗ noãn Phân biệt vỏ hạt với thành phần bên trong, xác định thân mầm, mầm - Quan sát thêm số loại hạt nhƣ hạt ngô, hạt thầu dầu Đối với hạt ngô, để dễ quan sát cần ủ cho phôi trƣơng lên, phân biệt thành phần giống nhƣ hạt đậu Ở hạt thầu dầu, phần đầu có mồng nhỏ, màu trắng nút đậy lỗ noãn phát triển thành Khi tách vỏ ta thấy có lớp vỏ So sánh hạt quan sát phân tích 7.3 Viết tƣờng trình kết thực hành 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phƣơng Nga, Hình thái - Giải phẫu học thực vật, NXB Đại học Sƣ phạm, 2003 Nguyễn Bá, Hình thái học thực vật, NXB Giáo dục, 2006 Nguyễn Bá, Giáo trình Thực vật học, NXB Giáo dục, 2007 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Tề Chỉnh, Hình tháiGiải phẫu thực vật, NXB Giáo dục, 1980 Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba, Hình tháiGiải phẫu thực vật, NXB Giáo dục, 1998 Nguyễn Đình Sinh, Giáo trình Hình thái giải phẫu Thực vật, trƣờng ĐH Qui Nhơn, 2003 132 ... niệm Hình thái giải phẫu học thực vật 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật 2.3 Nhiệm vụ giải phẫu hình thái thực vật Lịch sử nghiên cứu giải phẫu hình thái thực. .. nhiên → Thực vật có vai trò tự nhiên, với đời sống sản xuất người? Đối tƣợng nhiệm vụ giải phẫu hình thái thực vật 2.1 Khái niệm Hình thái giải phẫu học thực vật Hình thái, giải phẫu học thực vật. .. đƣợc hình thức sinh sản thực vật ý nghĩa sinh học hình thức sinh sản thể thực vật; nắm đƣợc cấu tạo quan sinh sản thực vật hạt kín + Xác định đƣợc hƣớng tiến hóa thực vật thông qua chu trình sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thái Giải phẩu thực vật bài giảng dành cho sinh viên, Hình thái Giải phẩu thực vật bài giảng dành cho sinh viên, Hình thái Giải phẩu thực vật bài giảng dành cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay