Giải phẩu sinh lý người bài giảng dành cho sinh viên

156 347 1
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:13

Giải phẩu sinh lý người bài giảng dành cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG Đ Ι Η Χ ΠΗ M VĂN Đ ΝΓ KHOA S PH Μ Τ ΝΗΙ⊇Ν ΒℵΙ ΓΙ ΝΓ ΓΙ Ι ΠΗ Υ SINH NG (∆νγ χηο β χ Χ νγ νγ◊νη Σ CN PHAN ĐÌNH H Ι Θυ νγ Νγι, 2015 Ι µ Σινη η χ) M Gi i ph u ậ sinhălỦăng U i môn h c nghiên c u v hình d ng, c u t o ch că n ngă ho tă đ ng c aă c ă th conă ng tr ng s ng c aăconăng nh t v i ngo i c nhăd i m i liên h kh ngă khítă v i môi i,ătrênăc ăs c ăth m t kh i th ng nh t toàn v n, th ng i s u n c a th n kinh th d ch H c ph n Gi i ph u ậ sinhălỦăng i nh m trang b cho sinh viên ki n th c k n ngăc ăb n v c u t o ch ngăc a h th ngăc ăquanătrongăc ăth ng i M i quan h qua l i c a h th ngăc ăquanătrongăho tăđ ng c a m tăc ă th th ng nh t nh ng y u t nhăh ng t môiătr ng s ngăđ n c u trúc, ch c n ngăc a h th ngăc ăquanăvƠătoƠnăb c ăth Bài gi ng nh m m c tiêu: *V ki n th c Sinhăviênăcóăđ ng c nh ng ki n th căc ăb n v c u t o ch ng c aăc ăth i, b ph năvƠăc ăquanătrongăc ăth Bi tăđ c m i liên quan gi a b ph n vƠăcácăc ăquanătrongăc ăth c ngă nh ăgi aăc ăth vƠămôiătr ngăthôngăquaăc ăch u ti t b ngăconăđ ng th n kinh ậ th d ch *V k n ng Sinh viên bi t v n d ng quy lu t sinh vào vi c ti p thu ki n th c nh m phát tri năt ăduy.ă Bi t v n d ng ki n th c vào vi c t rèn luy n b n thân, d y h c ph thông, vào vi c giáo d c dân s - k ho chă hóaă giaă đình,ă giáoă d că môiă tr ng, phòng ch ng AIDS ậ ma túy *V tháiăđ Các ki n th c v sinh h c s lƠăc ăs choăsinhăviênăcóătháiăđ đúngăđ năđ i v i vi căng a t n n xã h i Có ý th c yêu ngh th hi n qua vi c n m ki n th c s n sàng th c hi n t t công vi c gi ng d y môn Gi i ph u ậ sinhălỦăng i tr ng THCS Ch ng C U T O CHUNG C AăC ăTH NG I * M c tiêu - Bi t đ c m t cách khái quát v c u t o c a c ăth ng - Bi t đ c nh ngăđ căđi m v m t c u t o ch ngăđ m b o s th ng i nh t c a c ăth - Hi uă đ că c ă ch u ti t ch că n ngă c ă th nh mă đ m b o s th ng nh t gi aăc ăth vƠămôiătr ng.ă căđi m c a trình sinh tr ng phát tri n - Sinh viên bi t v n d ng ki n th căđ gi ng d y 1.1 C ăth ng tr ng THCS i m t kh i th ng nh t 1.1.1 S th ng nh t v m t c u t o - T t c b ph năvƠăcácăc ăquanătrongăc ăth đ uăđ c t o thành t t bào - T bƠoălƠăđ năv c u t oăc ăb n c a t t c b ph năvƠăcácăc ăquanătrongă c ăth 1.1.1.1 Các t bào - Trongăc ăth có nhi u lo i t bào khác v hình d ng, c u t o ch c n ng - Thành ph năc ăb n c a t bào nhân - Các bào quan c uătrúcăđ c bi t n m t bào ch t th c hi n ch ngănh tăđ nh chia thành bào quan chung bào quan chuyên hóa * Các bào quan chung - Là c u t o th c hi n ch că n ngă gi ng nhau nh ătiăth , ti u th , m ngăl lo i t bào khác i n i sinh ch t, trung th ầ * CácăbƠoăquanăđ c bi t Có liên quan m t thi t v i vi c th c hi n m t ch ngăđ c bi tănƠoăđóănh :ă s i th n kinh, s iăc ,ăcácăs i bi u mô * Các th vùi - Là thành ph năthayăđ i c a ch t nguyên sinh - Thành ph n hóa h c c a t bào g m 90% kh iăl ngălƠăn c 10% ch t r n * Các tính ch t chung c a t bào Tính ch tăc ăb n c a t bào kh n ngătraoăđ i ch t, kh n ngăsinhăs n kh n ngăt o thành c u t o bên t bào Hình T bào 1.1.1.2 Các mô (t ch c) Mô h th ng t bào c u trúc không ph i t bào liên k t v i đ t o m t c u trúc có c u t o, ngu n g c phát sinh chung nh m th c hi n m t ch ngănh tăđ nh Trongăc ăth ng i có lo iămôăc ăb n là: * Mô bi u bì - c t o thành t t bào n m ép sát vào ch t gian bào r t ho c - Mô bi u bì th c hi n nhi m v b o v (da, m tătrongăcácăc ăquan),ăthamă gia vào trình h p th ch tă dinhă d ng (bi uă bìă đ ng tiêu hóa), ti t d ch (bi u bì n), t o thành l p s ng c a da, lông, móngầ * Mô liên k t - Cóăđ căđi m ch t gian bào r t phát tri n thành ph năc ăb n c a mô nh :ămôămáu,ăb ch huy t, mô m , mô s n,ămôăx ng,ămôăc ătr n - Mô liên k t có ngu n g c t trung mô thu c phôi gi a - Quá trình phân hóa trung mô t o thành lo i mô khác trình ti n hóa c aăc ăth đ ng v t x y raătheoă3ăh +ăCácămôăchuyênămônăhóaătheoăh ng sau: ng th c hi n ch ngădinhăd ng b o v (máu, b ch huy t) + Các mô làm nhi m v b đ (s n,ăx ng,ămôăliênăk t) + Các mô làm nhi m v coăbópă(c ătr n) - Tùy thu c vào ch ng,ăcácălo i mô liên k t s có c u t o khác * Môăc ăvơn: cácămôăbámăvƠoăx ng * Mô th n kinh: mô c u t o nên h th n kinh 1.1.1.3 Cácăc ăquanăvƠăh c ăquan - Cácăc ăquanălƠăđ năv ho tăđ ng c aăc ăth ăCácăc ăquanăcóăcùngăm t ch c n ngăs t p h p v iănhauăđ t o thành h c ăquan - Trongăc ăth có nh ng h c ăquanănh :ăh v năđ ng, h tiêu hóa, h hô h p, h ti t ni u, h sinh d c, h tim m ch, h th n kinh, h th ng n n i ti t 1.1.2 S th ng nh t v m t ch ng - Tuy có c u t o vô ph c t pănh ngăc ăth ng i m t kh i th ng nh t toàn b t bào, t ch c,ăcácăc ăquanăvƠăh c ăquanătrongăc ăth ho tăđ ngăđ ng b nh măđ m b o kh n ngăthíchănghi cao nh tăđ sinh t n - M i ho tăđ ng c aăc ăth đ uăđ n ngăl c th hi năquaăquáătrìnhătraoăđ i ch t ngăthôngăquaăquáătrìnhăđ ng hóa d hóa - Traoăđ i ch tăvƠăn ngăl 1.2 Môiătr 1.2.1.ăMôiătr ng ho tăđ ngăđ cătr ngăchoăc ăth s ng ng bên n i cân b ng ng bên gì? - M iă đ năv t oăthƠnhăcácă mô,ăcácăc ăquanăvƠăh c ăquanătrongăc ăth đ u ph i t n t i m tămôiătr - Môiătr ng nh tăđ nh ngăđ t bào s ng, ho tăđ ng phát tri năđ c g iălƠămôiătr ng bên (n i môi) - N i môi bao g m: máu, b ch huy t d ch gian bào năđ nh v m t tính ch t hóa c a n iămôiăđưăt o s cân b ng -S ho tăđ ng c a b ph năvƠăcácăc ăquanătrongăc ăth đ c g i n i cân b ng - Nh có tr ng thái n i cân b ng mà m i b ph năvƠăc ăquanătrongăc ăth liên k t v iănhau,ăbùăđ p cho nh măđ m b o s th ng nh t ho tăđ ng c aăc ă th ă i u th c hi năđ căvìăc ăth bi t t u ch nh trình ho tăđ ng 1.2.2 Kh n ngăt u ch nh - T u ch nh kh n ngăc ăth thi t l p l i tr ng thái cân b ng sinh ban đ u - T u ch nh kh n ngăvƠălƠătínhăch t chung c a t t c b ph n c ăquanătrongăc ăth 1.2.3.ăC ăch u ti t ch ngătrongăc ăth - M i ho tăđ ngătrongăc ăth đ uădoăc ăch th n kinh ậ th d chăđi u ti t - i v iăđ ng v t b t th p, h th năkinhăthìăph ch ngăduyănh t b ngăconăđ - c ăth ng ngăth căđi u ti t ng th d ch (ch t hóa h c) iăvƠăđ ng v t b c cao h th n kinh ậ th d chăđi u ti t m i ho t đ ng c aăc ăth 1.3 Quá trình hình thành phát tri năc ăth - Phát tri nălƠăquáătrìnhăthayăđ i v m t s l th ng ng ch tăl i - Quá trình phát tri n g m y u t c ăb n là: +ăSinhătr ng +ăPhơnăhóaăcácăc ăquan h c ăquan + T oăthƠnhăhìnhădángăđ cătr ngăchoăc ăth - Ba y u t liên quan m t thi t h tr l n ng x yăraătrongăc ă Câu h i ôn t p Th nƠoălƠăc ăquan,ăh c ăquan?ăCóăm y h c ăquanătrongăc ăth ng T iăsaoăc ăth có th t n t i phát tri n trongăđi u ki nămôiătr i? ng thayăđ i?ăC ăch nƠoăđ m b o tr ng thái cân b ng c aăc ăth ? T iăsaoănóiătraoăđ i ch t th hi n s th ng nh t c aăc ăth v m t ch c n ng? Ch ngă2.ăMÁU VÀ B CH HUY T * M c tiêu: - Sv hi u đ c nh ng ki n th căc ăb n v c u t o, ch ngăvƠăc ăch ho t đ ng c a máu thành ph n có máu - Sv bi t đ c t m quan tr ng c a vi c phòng ch ng b nh bi n pháp phòng ch ng m t s b nhăthôngăth - Bi t đ đ ng c nh ng ki n th că c ă b n v c ă ch đôngă máu.ă T đó,ă gi i thích căc ăs sinh h c c a bi n pháp c m máu b ch y máu -V n d ng ki n th căđ gi ng d y tr ng THCS 2.1 Tính ch t lý, hóa h c c a máu 2.1 Kh iăl - ng ng máu i máu chi m ậ 9% toàn b kh i l - Trong tr ngătháiăsinhălỦăbìnhăth h th ng m chămáuăvƠă50%ăl ng c aăc ăth ng, ch cóă50%ăl ng máu l iăđ ngămáuăđ c d tr căl uăthôngă cácă“kho”ătrongă c ăth -T l l ng máu d tr vƠăl ngămáuăl uăthôngăbi năđ i tùy theo tr ng thái ho tăđ ng c aăc ăth 2.1.2 T tr ngăvƠăđ nh t c a máu 2.1.2.1 T tr ng c a máu - T tr ng c aămáuăng - T i b ng 1,051 ậ 1,060 tr ng c a máu ph thu c vào s l ng h ng c uă vƠă hƠmă l ng hemoglobin có h ng c u 2.1.2.2 nh t c a máu (đ keo,ăđ măđ c,ăđ quánh) - nh t c aămáuădaoăđ ng kho ng ậ - nh t c a máu ph thu căvƠoăhƠmăl nh ăs l ng h ng c uătrongămáu,ăhƠmăl huy tăt ng ng thành ph n c a máu ngăproteinăvƠăhƠmăl ng mu i khoáng 2.1.3 Áp su t th m th u c a máu - Áp su t th m th u c aămáuăđ m b o s năđ nh áp su t th m th u mô nên có vai trò quan tr ngăđ i v i ho tăđ ng s ng c aăc ăth - S thayă đ i áp su t th m th u mô s làm r i lo n ho tă đ ng c a chúng th m chí có th gây t vong - HƠmă l ng mu iă khoángă trongă máu,ă đ c bi t NaCl,ă đóngă vaiă tròă chínhă vi c gi cân b ng áp su t th m th u (kho ng 0,9 ậ 1%) 2.1.4.ă S pH c a máu năđ nhăđ pH c aămáuăđ m b o cho s ho tăđ ng c a h ng c u c a c ăquanăítăb bi năđ i 2.1.5 H đ m c a máu -S năđ nhăđ pH c a máu nh có h đ m - Các h đ m có ch ngăđi uăhòaăhƠmăl máu ngăaxităvƠăbaz ăđ đ m b o s n đ nhăđ pH c a máu (xem sách) 2.2 Các thành ph năc ăb n c a máu 2.2.1 Huy tăt ng 2.2.1.1 Thành ph n c u t o c a huy tăt - Huy tăt ng ngălƠăm t ch t d ch su t, vàng nh t, v h iăm n, chi m 55 ậ 58% th tích c a máu - Trong huy tăt ngăg măcóăn c, protein, gluxit, lipit thành ph n vô c 2.2.1.2 Ch ngăc a huy tăt ng - Là dung d ch t o thành dòng ch y h m ch, t oă u ki n cho s di chuy n c a t bƠoămáuănh ăh ng c u, b ch c u ti u c u - Là dung môi hòa tan c a ch tăvôăc ăvƠăh uăc - m b o áp su t th m th u năđ nhăđ pH máu 2.2.2 H ng c u 2.2.2.1 C u t o c a h ng c u h ng,ăđ ng i, h ng c u nh ng t bào không nhân, hình tròn, lõm hai m t, màu ng kính trung bình 7,5 wm - Màng c a h ng c u có tính th m ch n l c - Thành ph n quan tr ng nh t c a h ng c u hemoglobin (Hb) 2.2.2.2 S l - ng,ăđ i s ng,ăn iăs năsinh,ăn iătiêuăh y h ng c u nam gi i có kho ng 4,4 ậ 4,6 tri u h ng c u/mm3 máu (n 4,1 ậ 4,3) -S l ng h ng c u có th daoăđ ng m t ph m vi nh tăđ nh tùy theo l a tu i tr ng thái sinh c aăc ăth - Trongăc ăth , h ng c u già b tiêu h yăvƠăđ đ c thay th b ng h ng c u m i c sinh - Th i gian s ng c a h ng c u kho ng 100 - 120 ngày - H ng c u già b th c bào b iăcácăđ i th c bào - H ng c uănonăđ c sinh t yăđ c aăx gan, lách t yăx ng ng 2.2.2.3 Ch ngăc a h ng c u - Ch ngăch y u c a h ng c u v n chuy n khí tham gia tích c c vào vi c cân b ngăaxităvƠăbaz ătrongămáu - H ng c u có ch ngăv n chuy n oxy t ph iăđ n mô v n chuy n cacbonic t môăđ n ph iăđ th i Hb + O2 HbO2 (oxyhemoglobin) Hb + CO2 HbCO2 (cacbohemoglobin) OxyhemoglobinăcóămƠuăđ t i CacbohemoglobinăcóămƠuăđ th m - Trongă môiă tr ng có nhi u khí CO hemoglobin d k t h p v i CO t o thành cacboxyhemoglobin Hb + CO = HbCO (cacboxyhemoglobin) 2.2.3 B ch c u 2.2.3.1 B ch c u gì? B ch c u nh ng t bào hình d ng nh tăđ nh, không màu, có nhân, đ ng kính trung bình ậ 25 µm 2.2.3.2 S l ng, th i gian s ng,ăn iăs năsinh,ăn iătiêuăh y b ch c u - Trong máu s l -S l ng b ch c u kho ng 6000 ậ 8000 b ch c u/mm3 máu ng b ch c u có th bi năđ ng tùy theo tr ng thái c aăc ăth 10 ngă12.ăSINH HO Tă Ch NG TH N KINH C P CAO * M c tiêu - Sv bi t đ c vai trò c a não b ho tăđ ng hành vi nh măđ m b o s cân b ng gi aăc ăth vƠămôiătr - Hi uăđ ng c ho tăđ ng ph n x c ch cóăđi u ki n T m quan tr ng c a đ i v i cu c s ngăhƠngăngƠyăc ngănh ăv i vi c rèn luy n b n thân, ph c v công tác gi ng d y 12.1 L ch s nghiên c u ho tăđ ng th n kinh c p cao (xem sách [1]) 12.2 Ho tăđ ng ph n x c a não b 12.2.1 Ph n x khôngăđi u ki n (PXK K) 12.2.1.1.ă căđi m chung T t c ph n x khôngăđi u ki năđ uăđ hoáălơuădƠi,ăđ c hình thành trình ti n c truy n t đ iănƠyăsangăđ iăkhácăvƠăđ u có m t s đ căđi m chung sau: - Có tính b m sinh: khiăsinhăraăđưăcó,ămangătínhădiătruy n - Tính năđ nh cao (b n v ng): th hi n xác m t cách máy móc ph n x B i h th n kinhătrungă ngăđưăcóăs ng cung ph n x khôngăđi u ki n - Mang tính ch tăđ cătr ngăchoăloƠi:ăb i m iăloƠiăđ ng v tăth ng có s n m t s ph n x khôngăđi u ki n nh tăđ nh nh măđ m b o s sinh t n c a chúng - Liên quan v i m tătr ng th c m nh t đ nh: (kích thích ph i thích h p tác d ngăđúngăch ) Mu n có ph n x khôngăđi u ki n, kích thích ph iătácăđ ng vào vùng nh tăđ nh trênăc ăth - Không có s tham gia c a v bán c uăđ i não: (trung khu th n kinh d i - Trung tâm c a ph nx khôngăđi u ki n khu trú t i b ph năbênăd i v não) c a h th năkinhătrungă ngă(hƠnhătu , tu s ng) - H n ch v m t s l ng ph n x : 142 - M iăloƠiăđ ng v tăđ u có m t s l choăloƠiăvƠăt ng ph n x khôngăđi u ki năđ cătr ngă ng ng v i ho tăđ ng c a m tănhómăc ăquanăth c m nh tăđ nh 12.2.1.2 Phân lo i ph n x khôngăđi u ki n - Tu thu c vào ch ng,ăt t c ph n x khôngăđi u ki năđ thành m t s nhóm: ph n x dinhă d sinh d c, ph n x đ nhăh ng, ph n x b o v , ph n x ng th c th - M t d ng ho tăđ ng ph n x khôngăđi u ki n ph c t păđ b nă n ngă (b nă n ngă lƠă cácă ph n ng c aă c ăth đưă đ m t di truy n, b năn ngăth c phân chia că ch c th hi n qua ngă trìnhă hoáă v ng bao g m m t chu i ph n x x y n i ti pănhauăđ t o thành t h p c đ nh) 12.2.2 Ph n x cóăđi u ki n (PXC K) 12.2.2.1.ă căđi m chung - Có tính t p nhi m: ph n x cóăđi u ki n ph n ngăđ c hình thành trình s ng - Tính ch t không b n v ng (không nă đ nh): ch xu t hi n nh ng u ki n nh tăđ nh.ăKhiăđi u ki năthayăđ i s không t n t i - Có tính ch t cá th : m i cá th đ u có ph n x cóăđi u ki n khác - Không có vùng th c m riêng bi t cho ph n x cóăđi u ki n: - Ngh aălƠătácănhơnăkíchăthích t o ph n x có u ki n không c năxácăđ nh - Mu n có ph n x cóăđi u ki n ph i luy n t p - Ph i có s tham gia c a v bán c u não - ph i ghi nh - Không h n ch v m t s l -S l ngăPXC Kăđ ng ph n x : c hình thành tu thu căvƠoăđ i s ng c a m i cá th 12.2.2.2 Cácăđi u ki n c n thi tăđ thành l păđ c ph n x cóăđi u ki n - Ph i có s trùng l p v m t th i gian gi aă tácăđ ng c aăkíchăthíchăcóăđi u ki n (tín hi uăánhăđèn)ăv iătácănhơnăc ngăc khôngăđi u ki n (th că n) - Tín hi u (kíchă thíchă cóă u ki n) ph i xu t hi nă tr că tácă nhơnă c ngă c khôngăđi u ki n (th că n) - Kíchă thíchă khôngă u ki n ph iă đ m nh v m t sinh h c: (thi t th c cho đ i s ng) 143 - Tín hi u ph iăcóăc ngăđ v a ph i, t iă u:ă(khôngăquáănóng,ăquáăl nh, n ) - Não b ph i t nh táo ho tăđ ngăbìnhăth ng.ă(khôngămù,ăđi c ) 12.2.2.3 C ăch hình thành ph n x cóăđi u ki n Theo Pavlov, ph n x cóăđi u ki năđ đ căhìnhăthƠnhătrênăc ăs xu t hi n ng liên h th n kinh t m th i gi a nhóm t bào th n kinh thu c trung khu khác v não Pavlov thí nghi m v s thành l păPXC Kă chóănh ăsau: - Ông b tă đènă sángă sauă đóă choă chóă n,ă l pă điă l p l i nhi u l n, m t kho ng th i gian nh tăđ nh cho t i ch c n b tăđènămƠăkhôngăchoăchó năthìăchóă v n ti tăn c b t - Theo Pavlov: m iăPXC Kăđ u có m tăđi măđ i di n v não Vì th nău ngăthìătrungăkhuăđi u n ti tăn hành tu h ngăph n,ălƠmăn cb t ti tăraă(PXK K),ăđ ng th iăh ngăph n t trung khu ti tăn dây th nă kinhă h cb t cb t hành t y theo ngă tơmă đ nă ă kíchă thíchă trungă khuă nă u ngă (đi mă đ i di n) v nưoăc ngăh ngăph n - Khi k t h păkíchăthíchăkhôngăđi u ki n (th că n)ăv iăkíchăthíchăcóăđi u ki n (ánhăđèn)ăthìătrênăv não s cóă2ăđi măh ngăph n xu t hi n - H ngă ph n t 2ă m s lan to xung quanh theo quy lu t lan t a h ngă ph n quy lu t c m ng - Sauăkhiăsóngăh ngăph n c aă2ăđi măgiaoănhauăthìăđi mă uăth có kh n ngă thuăhútăsóngăh ngăph n y uăh năv phía mình, d n d n t o thành m tă“đ ngămòn”ă lƠmăchoăh ngăph n có th t măh ngăph nănƠyălanăsangăđi măkia,ăvƠăkhiăđóăch c n b tă đènă gơyă h ngă ph n trung khu th giác,ă h ngă ph n l p t că theoă “đ mòn” ch yăsangă“đi măđ i di n”ăc a ph n x nău ng, gây ph n x ti tăn - Doăđó,ăs hình thƠnhăPXC KălƠăk t qu hìnhăthƠnhăđ gi a trung khu ch ng,ăkhôngăph iălƠăđ 144 c b t ng liên l c t m th i ng liên l c qua m t dây th n kinh c th , không năđ nh, d dàng m tăđiăho căđ khiăđi u ki n s ngăthayăđ i ng c thay b ng m tăđ ng m i - Nh tính ch tăđ t bi t mà ph n ng c aăc ăth đ i v iămôiătr ng s ng tr nên m m d o linh ho tăh n.ă 12.2.2.4 Phân lo i ph n x cóăđi u ki n * D a vào tính ch t c aătácănhơnăc ngăc có th phân bi t lo iăPXC K - PXC Kăt nhiên: nh ngăPXC KăthƠnh l pădoăcácăkíchăthíchăcóăđi u ki n hay tín hi u t nhiên t o nên Ph n x b n v ngăvìăkíchăthíchăcóăđi u ki n kíchă thíchă khôngă u ki n luôn g n bó v i làm cho m i liên h đ th ngă xuyênă c ngă c (ti tă n c b t th y chanh, th t b iă tr ch aă năthìăkhôngăbi t v t nên không ti tăn - PXC Kă nhơnă t o: đ c că đóă đưă n;ă n u c b t) c thành l p tác nhân kích thích nhân t o gây nên.(vd: t p th d c bu i sáng nghe ti ng còi, chuông báo hi u gi gi i lao ) * D a vào v trí c aăc ăquanăth c m: chia làm lo i: - PXC Kăngo i th quan:ăđ c thành l p cácăkíchăthíchătácăđ ng lên th quanăbênăăngoƠiăc ăth (nghe, nhìn,ng i ) - PXC Kăn i th quan:ăđ c thành l pădoăcácăkíchăthíchătácăđ ng lên th quanăbênătrongăc th (huy t áp, d dày, kh p,) * D a vào kho ng cách v m t th i gian (xem sách [1]) * Các ph n x cóăđi u ki n c p (xem sách [1]) 12.2.2.5 Khu trú c aăđ ng liên h th n kinh t m th i (xem sách [1]) 12.3 c ch ph n x cóăđi u ki n Trong tình hu ngă khácă nhau,ă PXC Kă cóă th b chèn ép hay không xu t hi n.ă óălƠăhi năt ng c ch PXC K (xem sách [1]) 145 12.4 Các quy lu t ho tăđ ng th n kinh c p cao 12.4.1 Quy lu t chuy n t h ngăph n sang c ch - Theo Pavlov: b t c m t kích thích kéo dài, n u kích thích yăkhôngăđiă đôiă v i nh ngă kíchă thíchă đ ng th i c a nh ngă m khác, nh tă đ nh s m hay mu n s d năđ n tr ng thái bu n ng (l păđiăl p l i nhi u l n, nhàm chán ) - Quy lu tănƠyăcóăỦăngh aăb o v đ i v i t ch c th n kinh v não - Quá trình chuy n t h ngăph n sang c ch có th di n m t cách nhanh chóng,ăđ t ng t hay có th x y m t cách d n d n, qua m t s giaiăđo n (ví d : em bé v a m iăc iăđùaăsauăđóăđưăng , t t lim dim m t r i m i ng ) 12.4.2 Quy lu t lan to t p trung - Quáă trìnhă h ngă ph n c ch v não không d ng l i chúng sinh ra, mà chúng lan r ng m iăh m t iă đóă ng v não (s lan t a hay khuy ch tán) - M căđ lan r ng ph thu căvƠoăh ngătínhăc aăcácătiêuăđi m v não c ngăđ c aăkíchăthíchătácăđ ng - Sauă khiă đưă lană r ng chung quanh, chúng l i thu h p d n ph m vi ho t đ ng, cu i t p trung v v trí xu tăphát.ă óălƠăhi năt ng t p trung - S lan to t p trung c aă h ngă ph n c ch v não m t hi n t ng mang tính quy lu t Quy lu t lan to t p trung 12.4.3 Quy lu t c m ng qua l i - C m ng hi năt ngăgơyăraăcácăquáătrìnhăđ i l p chung quanh c aăh ngă ph n hay c ch (c m ng không gian) ho c ti p theo sau c aăh ngăph n hay c ch (c m ng th i gian, c m ng n i ti p) Ví d : ta ý vào m tăđ iăt lưngăquên.ă(đó hi năt ngănƠoăđó,ăthìăcácăs v t xung quanh s b ng c m ng âm tính theo không gian); n u ta nh m m t l i - 7ă phútă sauă đóă m m t ra, ta có th nhìn r t rõ s v tă mƠă tr khôngăđ t cărõ.ăVìălúcănƠyăh ngăph n ng c m ngăd că đóă taă nhìnă trung khu th giácăt ngălênăr tărõ.ă(đó hi n ngătínhătheoăth i gian) 146 12.4.4 Quy lu t v tính h th ng - B t c m t hình th c ho tăđ ng c aăconăng iăđ u nh ng t h p hay h th ng ho tăđ ng c a nhi u ph n ng - Ho tăđ ng t ng h p c a v não cho phép h p nh t kích thích riêng l hay nh ng ph n ng riêng l thành m t t h p hoàn ch nh, hay thành nh ng h th ng óăđ c g i tính h th ng ho tăđ ng c a v não - M t nh ng bi u hi n quan tr ng nh t c a tính h th ng ho t đ ng c a v nưoălƠăhìnhăthƠnhă“đ nhăhìnhăđ ng l c”.ă óălƠăm t h th ng ph n x có u ki năđ c l păđiă l p l i theo m t trình t nh tăđ nh m t kho ng th i gian nh tăđ nh, m t th i gian dài (ví d : lái xe) - nhăhìnhăđ ng l călƠăc ăs c a nh ngăhƠnhăđ ng t đ ng hoá mà ta g i k x o (đánhăviătínhăkhôngăc nănhìnăbƠnăphím,ăng 12.4.5 Quy lu t v m iăt ngăquanăgi aăc iămùăđánhăđƠn ) ngăđ kíchăthíchăvƠăc ngăđ ph n x - Trong m t ph n x cóăđi u ki n, n uăkíchăthíchăcóăc c ngăđ m nh ngăđ c a ph n x c ngăcƠngăl n - Quy lu t ch t n t iătrongă“gi i h năc ngăđ ”ănh tăđ nh B iăvìăkhiăv t gi i h n quy lu t v l c không tác d ng n a (khi b đánhă m nh, b đơm ).ăVìăkíchăthíchăquáăm nh s làm xu t hi n c ch v t h n 12.5 Các h th ng tín hi u, lo i hình th n kinh 12.5.1 H th ng tín hi u gì? - M i liên h gi aăc ăth vƠămôiătr ngăđ c th c hi n qua s tácăđ ng c a tín hi uăvƠoăcácăc ăquanăth c măđ t o ph n x v i s tham gia c a v nưo,ăđóălƠăh th ng tín hi u th nh t - Ngoài h th ng tín hi u th nh t, ti ng nói ch vi tăđ u tham gia vào h th ng tín hi u m iăđóălƠăh th ng tín hi u th hai 12.5.1.1 H th ng tín hi u th nh t H th ng tín hi u th nh t g m toàn b ho tăđ ng c a v não nh m bi n kích thích thành tín hi uă đ că tr ngă choă cácă d ng ho tă đ ng khác c aă c ă th ,ăđ c hình thành v i kích thích c th (ánh sáng, màu s c, nhi tăđ ) 147 12.5.1.2 H th ng tín hi u th hai - Là toàn b ho tă đ ng c a v nưoă đ că tr ngă choă conă ng i ti ng nói ch vi tăđ m nh n (con v t không có) - H th ng tín hi u th hai ngôn ng , có th nhìn th y, nghe th yăvƠăt ăduyă đ c.ă Nóă đ c hình thành phát tri n d n d n trình phát tri n cá th trongăcácămôiătr ng s ng nh tăđ nh - Ngôn ng m t kích thích gi ngă nh ă cácă s v t hi nă t tr ng c a môi ng xung quanh, nh v y mà ngôn ng c ngă t o ph n ng gi ng nh ăkíchăthíchăc th bìnhăth ng - H th ng tín hi u th haiălƠăc ăs sinh c aăt ăduyăngônăng tr uăt có conăng i - Ngôn ng thay th cácă đ v t c th đưă choă phépă conă ng hi nă t ng ch i nh n bi t ng xung quanh b ngă cáchă đ i chi u khái quát hóa K t qu ho tă đ ng khái quát hoá tr uăt ng hoá c a não hình thành khái ni m - H th ng tín hi u th haiălƠăph ngăti n giao d ch gi aăng iăvƠăng i laoăđ ng, xã h i 12.5.2 Các ki u ho tăđ ng th n kinh c p cao 12.5.2.1 Nh ng đ căđi măc ăb n ho tăđ ng c a v não Ho tăđ ng ch ngăc a v nưoăđ *C căxácăđ nh d a vào m t s đ căđi m: ngăđ c a trình th năkinhă(c ngăđ c aăquáătrìnhăh ngăph n c ch ) D aă vƠoă c ngă đ ho tă đ ng,ă ng i ta phân bi t lo i hình ho tă đ ng th n kinh: M nh có gi i h n v m t có kh n ngălaoăđ ng cao y u có gi i h n v m t kh n ngălaoăđ ng th p * Tính cân b ng th hi n m iăt ngăquanăgi aăcácăquáătrìnhăh ngăph n c ch - N u trình có m căđ th hi n ngang h th n kinh thu c lo i cân b ng - Ng c l i, n u m t trình th hi n bên m nh ho c y u h nătaăs có h th n kinh ki u không cân b ng * Tính linh ho t c a t bào th n kinh 148 - Là th i gian c a t bào th n kinh chuy n t tr ng thái h ngăph n sang c ch vƠăng c l i 12.5.2.2 Các lo i hình th n kinh Ho tăđ ng th n kinh có lo i hình: - Lo i m nh, cân b ng, linh ho t: quáă trìnhă h ngă ph n c ch c a t bào th năkinhăđ u m nhănh ngăcơnăb ng Chuy n t tr ng thái ch ngănày sang tr ng thái ch ngăkhácăth c hi năđ c d dàng, linh ho t.(n ngăđ ng, linh ho t d thích nghi v i hoàn c nh s ngăthayăđ i) - Lo i m nh, cân b ng, không linh ho t: đ că măc ăb n c a lo i hình th n kinh tính linh ho t kém, trình h ngăph n c ch đ u m nh, song trình th n kinh có tính l n (b o th , c căđoan) - Lo i m nh, không cân b ng: lo i hình th n kinh ki uănƠyăăcóăquáătrìnhăh ngă ph n c ch không cân b ng.ăTh ngăth ngăquáătrìnhăh ngăph n chi mă uăth , trình c ch y uăh nă(hi uăđ ng, nóng nãy, d b c phát, thi u ki m ch ) - Lo i y u: đ căđi măc ăb n c a lo i hình th n kinh c quáătrìnhăh ngă ph n hay c ch x y t bào th năkinhăđ u y u, c ch chi uă uăth (nhuă nh c, y uă đu i, không làm ch đ c b nă thơn,ă th ng l thu că vƠoă ng i khác ) * Cách phân lo i ho tăđ ng th n kinh t ng i ch mang tính ch tăt ngăđ i, ngătr ng.ăVìăđ căđi m ho tăđ ng th n kinh k t qu c a s k t h p, tác đ ng qua l i gi aăcácăđ căđi m di truy n t p nhi m (nhà g nătr ng so v i g n b n xe, b n tàu ) 12.6 Trí nh 12.6.1 Trí nh kh n ngăl uăgi d u v t căđi m ho tăđ ng c a não b cho phép ghi nh n t t c nh ngăgìătácăđ ng lênăc ăth t lúc m iăsinhăchoăđ n ch t Trong cu c s ng hàng ngày, c nh ng chúngă taă khôngă quană tơmă đ n phân tích quan v n ti p nh nă nóă vƠă l uă l i não (qua th c t thí nghi măđưăch ng minh) 149 12.6.2 Phân lo i trí nh Trí nh c a cá th r tăkhácănhau,nh ngătoƠnăb cách nh đ u có th x păvƠoă2ănhómăchínhăđóălƠ:ătríănh b n v ng (trí nh dài) trí nh thayăđ i (trí nh ng n) 12.6.3 C ăch nh - Vi c tái hi n l i hình nh hay g i trí nh hìnhăt ng th i m khác có ngu n g c phát sinh không gi ng - Trongăgiaiăđo năđ u, vi c tái hi n l i hình nh th c hi năđ c nh có s l uă thôngăh ngăph nătrongăcácăvòngăn ron - Sauă đó,ă trongă vòngă vƠiă phút,ă vi c tái hi n l i hình nh th c hi nă đ c nh t ngătínhăth m c a ion t i vùng xinapădoăt ngăbƠiăxu t ch t môi gi i th n kinh vào khe xinap (sau ng ng kích thích) - Còn vi c tái hi n l i hình nh sau vài ngày, vài tu n ho călơuăh năn a t ngătínhăth m c aămƠngăsauăxinapăđ i v i ion nên vi c chuy n sang tr ng thái h ngăph n th c hi năđ c m t cách d dƠngăh n.ăK t qu hình nh d dƠngăđ c tái hi n - Th i gian t n t i c a trí nh ph n x ph thu c vào t n s xu t hi n c a tác nhân c ng c 12.6.4 Phát tri n trí nh - Quá trình nh b tăđ u t lúc phân bi t, nh n bi t d u hi u khác - Các c m giác riêng bi t v màu s c, âm thanh, mùi v liên k t v iănhauăđ hình thành tri giác Tóm l i: m t th i gian ng n não có kh n ngăgi l i thông tin t môi tr ng xung quanh N uăkhôngăđ c ch n l c c ng c thìăcácăthôngătinăbanăđ u s bi n m t vài giây 150 - Ng c l i, n uănưoă uătiênădƠnhă m t s t p trung nh tăđ nh n ch n chúng, não s d a vào m căđ c n thi t quan tr ng c a kích thích mà c đ nh d i d ng trí nh dài m t cách ch t ch n Câu h i ôn t p Cácăđ căđi măc ăb n c a ph n x cóăđi u ki n ph n x khôngăđi u ki n Các quy lu t c a ho tăđ ng th n kinh c p cao Có m y h th ng tín hi u? Nêu tính ch tăvƠăđ căđi m c a t ng lo i h th ng tín hi u Cácăđi u ki năvƠăc ăch hình thành ph n x cóăđi u ki n 151 TÀI LI U THAM KH O [1] Τ Τηψ Λαν, Τρ ν Τη Λοαν (2007), Γι ι πη υ−σινη λ η S µ ι, Νη◊ ξυ τ β Đ ι [2] Νγυψ ν Θυανγ Μαι (2000), Τρ ν Τηψ Νγα, Θυ〈χη Τη Τ◊ι, Γι ι πη υ−σινη λ ι, Νη◊ ξυ τ β ν Γι〈ο δ χ, Η◊ Ν ι [3] Τρ νη Η υ Η Đ Χνγ Ηυ νη (2001), S β ν Κηοα η χ ϖ◊ Κ τηυ τ [4] Τρ νη Η υ Η νγ (2001), Τη χ τ η χ ϖ◊ Κ τηυ τ [5] Νγυψ ν Θυανγ ςινη, Τρ β ν Γι〈ο δ χ, Η◊ Ν ι X νγ ϖ τ, Νη◊ ξυ τ νγ ϖ τ, Νη◊ ξυ τ β ν Κηοα N (1987), Γι ι πη 152 ι, Νη◊ ξυ τ M CL C Trang M đ u Ch 1.1 C ăth ng 1.2 Môiătr ngă1.ăC U T O CHUNG C AăC ăTH NG i m t kh i th ng nh t ng bên n i cân b ng 1.3 Quá trình hình thành phát tri năc ăth Ch I ngă2.ăMÁUăVÀăB CH HUY T 2.1 Tính ch t lý, hóa h c c a máu 2.2 Các thành ph năc ăb n c a máu 2.3 Ch c nang c a máu 12 2.4.ăC ăch đôngămáu 12 2.5 Nhóm máu truy n máu 14 2.6 D ch mô b ch huy t 15 2.7 Mi n d ch, suy gi m mi n d ch HIV/AIDS 16 Ch ngă3.ăH TU N HOÀN 3.1 C u t o c a tim h th ng m ch máu 19 3.2 Các vòng tu n hoàn 23 3.3 Ho tăđ ng c a tim 23 3.4 Quá trình v n chuy n máu h th ng m ch 28 3.5 Huy t áp 30 3.6.ă i nătơmăđ 30 3.7.ă i u hòa ho tăđ ng c a tim, m ch 31 3.8 Tu n hoàn thai 32 153 3.9 Tu n hoàn b ch huy t 33 3.10 M t s b nh v h tu n hoàn 34 Ch ngă4.ăH HÔ H P 4.1 C u t o c a h hô h p 35 4.2.ăC ăch ho tăđ ng c a h hô h p 38 4.3 Dung tích s ng 41 4.4.ă i u hòa ho tăđ ng hô h p 42 4.5 V sinh hô h p hô h p nhân t o 43 Ch 5.1.ăCácăph ngă5 H TIÊU HÓA ngăphápănghiênăc u ho tăđ ng c a h tiêu hóa 45 5.2 C u t o ph n c a h tiêu hóa 45 5.3 Bi năđ i th că nătrongăcácăph n c a h tiêu hóa 49 5.4 S h p th th că n 56 5.5 V sinh h tiêu hóa 58 Ch 6.1.ă iăc ngă6.ăTRAOă I CH TăVÀăN NGăL ngăv traoăđ i ch tăvƠăn ngăl NG ng 60 6.2 Chuy n hóa ch tăc ăb nătrongăc ăth 61 6.3.ăTraoăđ iăn ngăl 67 ngătrongăc ăth 6.4.ăC ăs sinh c a kh u ph n th că n 68 6.7.ăTraoăđ i nhi tăn ngăvƠăc ăch u hòa thân nhi t 69 Ch ngă7.ăH TI T NI U VÀ SINH D C 7.1 C u t o c a h ti t ni u 7.2.ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăn 7.3 Quá trình xu tăn 70 c ti u 72 c ti u 74 7.4 V sinh h ti t ni u 74 7.5.ă căđi m c u t oăc ăquanăsinhăd c nam n 74 7.6.ă căđi m sinh d c nguyên phát th phát 75 7.7.ăC ăch u ti t c n ngăsinhăd căvƠăđ căđi m sinh d c c a tu i d y 76 7.8 Các t bào sinh d căđ c t bào sinh d c 77 7.9 R ng tr ng chu k kinh nguy t 77 154 7.10 Sinh tinh xu t tinh 78 7.11.ăC ăch th tinh, th thai 79 7.12 Dân s , k ho chăhóaăgiaăđình,ăcácăbi n pháp tránh thai 81 7.13 M t s b nh lây truy năquaăđ 81 7.14 V sinhăđ ng sinh d c Ch 8.1.ă iăc ng tình d c cách phòng tránh 81 ngă8.ăSINHăLụăN I TI T ngăv n n i ti t 82 8.2 Ch ngăc a t ng n n i ti t Ch 9.1.ă 84 ngă9.ăSINHăLụăH V Nă NG iăc ngăv x ng 9.2 B x ngăc ăth 99 9.3 C u t o ch ngăc aăc 101 9.4 Hi năt 103 94 ngăvƠăc ăch coăc 9.5 Các hình th c lo iăhìnhăcoăc Ch 10.1.ă iăc 106 ngă10.ăSINHăLụăH TH N KINH ng v h th n kinh 108 10.2.ăN ronăậ đ năv c u t o ch ngăc a h th n kinh 112 10.3 Quá trình d n truy năh ngăph n 116 10.4 Các ph n c a h th năkinhătrungă 10.5 H th năkinhădinhăd ng 119 ng 128 10.6 H th ngăgơyăđau,ăh th ng gi măđauăvƠămoocphin Ch 11.1.ă iăc ngă11.ăCÁCăC ăQUANăPHỂNăTệCH ngăv c ăquanăphơnătích 131 11.2 C u t o ch ngăc a t ngăc ăquanăphơnătích Ch 130 ngă12.ăSINHăLụăHO Tă 135 NG TH N KINH C P CAO 12.1 L ch s nghiên c u v ho tăđ ng th n kinh c p cao 142 12.2 Ho tăđ ng ph n x c a não b 143 c ch ph n x cóăđi u ki n 145 12.3 12.4 Các quy lu t ho tăđ ng th n kinh c p cao 146 12.5 Các h th ng tín hi u, lo i hình th n kinh 147 155 12.6 Trí nh 149 TÀI LI U THAM KH O 152 156 ... 2.4.2.2 Các giai đo n c aăquáătrìnhăđôngămáu Cóă3 giai đ an chính: * Giai đo n 1: s hình thành gi i phóng enzim tromboplastin (có lo i: tromboplastin ngo i sinh tromboplastin n i sinh) - Tromboplastin... đình,ă giáoă d că môiă tr ng, phòng ch ng AIDS ậ ma túy *V tháiăđ Các ki n th c v sinh lý h c s lƠăc ăs cho sinh viênăcóătháiăđ đúngăđ năđ i v i vi căng a t n n xã h i Có ý th c yêu ngh th hi... i th ng nh t toàn v n, th ng i s u n c a th n kinh th d ch H c ph n Gi i ph u ậ sinh lỦăng i nh m trang b cho sinh viên ki n th c k n ngăc ăb n v c u t o ch ngăc a h th ngăc ăquanătrongăc ăth
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phẩu sinh lý người bài giảng dành cho sinh viên, Giải phẩu sinh lý người bài giảng dành cho sinh viên, Giải phẩu sinh lý người bài giảng dành cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay