Cụm từ cực hay cho IELTS writing IELTS fighter

5 208 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:04

IELTS Fighter – easy as pie!!! TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Cơ sở 1: 254 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội | SĐT: 046295 6422 Cơ sở 2: 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts-fighter.com |fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ CÁC CỤM TỪ - CẤU TRÚC hay cho IELTS Writing Sử dụng cho phần mở bài: Many people think…, but others not agree – Rất nhiều người nghĩ , nhiều người khác không đồng ý Let us consider what are the advantages and disadvantages of … – Chúng ta xem xét thuận lợi bất lợi Let us start by considering the facts – Hãy bắt đầu việc xem xét thông tin It is generally agreed today that… – Ngày nay, hầu hết người đồng ý To begin with, … – Đầu tiên, Firstly, … / Secondly, … / Finally, … Đầu tiên, ./ Thứ hai, ./ Cuối cùng, One argument in support of … is … – Một quan điểm ủng hộ cho The first thing that needs to be said is … Điều cần nói đến First and foremost … – Trước hết, 10 It is true that … / clear that … / noticeable that … – Sự thật / Rõ ràng / Điều đáng ý IELTS Fighter – easy as pie!!! TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Cơ sở 1: 254 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội | SĐT: 046295 6422 Cơ sở 2: 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts-fighter.com |fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Sử dụng cho phần thân bài: One should note here that … - Các bạn nên ý Another good thing about it is that … – Một điểm đáng khen The second reason … – Lý thứ hai It is often said that … – Mọi người thường nói It is undeniable that… – Không thể phủ nhận It is a well-known fact that … – Có thật rõ ràng For the great majority of people … – Với hầu hết tất người We live in a world, in which … – Chúng ta sống Thế giới, nơi mà A number of key issues arise from the statement For instance, … – Có nhiều vấn đề phát sinh từ vấn đề Ví dụ, 10 One of the most striking features of this problem is … – Một đặc điểm bật vấn đề 11 First of all, let us try to understand … – Trước hết, cần hiểu 12 The public in general tend to believe that … – Dư luận thường tin 13 What is more, … – Hơn nữa, 14 Besides, … because it is … – Ngoài ra, IELTS Fighter – easy as pie!!! TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Cơ sở 1: 254 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội | SĐT: 046295 6422 Cơ sở 2: 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts-fighter.com |fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ 15 Doubtless, … / No doubt, … – Không nghi ngờ gì, / Không băn khoăn gì, 16 One cannot deny that … – Không thể phủ nhận 17 It is clear from these observations that … – Từ quan sát này, thấy rõ ràng 18 On the other hand, we can observe/notice/see that … – Mặt khác, quan sát/ để ý/ thấy 19 The other side of the coin is that … – Mặt ngược lại vấn đề 20 Another way of looking at this question is to … – Một cách tiếp cận khác với câu hỏi … 21 One should, nevertheless, consider the problem from another angle – Tuy nhiên, nên xem xét vấn đề khía cạnh khác 22 One should, however, not forget that … - Tuy nhiên, không nên quên 23 If on the one hand it can be said that … the same is not true for … Một mặt, nói , điều tương tự không với 24 On the other hand, … – Mặt khác, 25 Although … – Mặc dù 26 Besides, … – Bên cạnh đó, 27 Moreover, … – Tuy nhiên, 28 Furthermore, one should not forget that … – Hơn nữa, không nên quên IELTS Fighter – easy as pie!!! TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Cơ sở 1: 254 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội | SĐT: 046295 6422 Cơ sở 2: 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts-fighter.com |fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ 29 In addition to … – Thêm vào 30 Nevertheless, one should accept that … – Tuy nhiên, nên chấp nhận 31 However, we also agree that … – Tuy nhiên, đồng ý 32 Experts … – Các chuyên gia believe that – tin say that – nói suggest that – gợi ý are convinced that – bị thuyết phục point out that – emphasize that – nhấn mạnh 33 According to some experts… – Theo số chuyên gia, 34 Perhaps, we should also point out the fact that … – Có lẽ, nên thật 35 It would be unfair not to mention the fact that … – Thật không công không đề cập đến 36 One must admit that … – Các bạn nên thừa nhận 37 We cannot ignore the fact that … – Chúng ta bỏ qua thật 38 One cannot possibly accept the fact that … – Các bạn có lẽ chấp nhận thật 39 From these facts, one may conclude that … – Từ thông tin này, kết luận IELTS Fighter – easy as pie!!! TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Cơ sở 1: 254 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội | SĐT: 046295 6422 Cơ sở 2: 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts-fighter.com |fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ 40 It seems to confirm the idea that … – Một ý kiến chắn 41 Thus, … / Therefore,… Vì / Vì thế, 42 The most common argument against this is … – Luận điểm phổ biến phản bác ý kiến Sử dụng cho phần kết bài: In conclusion, I can say that although Kết luận, nói To draw the conclusion, one can say that … – Kết luận, bạn nói So it’s up to everybody to decide whether or not… – Vì vậy, việc tùy người định liệu có nên hay không The arguments we have presented … suggest that … / prove that … / would indicate that … Những thông tin vừa trình bày gợi ý / chứng tỏ / From these arguments one must … / could… / might … conclude that … Từ thông tin trên, bạn phải ./ ./ có lẽ kêt luận ... Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts- fighter. com |fanpage: https://www.facebook.com /ielts. fighter/ Sử dụng cho phần thân bài: One should note here that … - Các bạn nên ý Another good thing... 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts- fighter. com |fanpage: https://www.facebook.com /ielts. fighter/ 15 Doubtless, … / No doubt, … – Không nghi ngờ gì, / Không... 44 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội | SĐT: 0466 862 804 Website: ielts- fighter. com |fanpage: https://www.facebook.com /ielts. fighter/ 29 In addition to … – Thêm vào 30 Nevertheless, one should
- Xem thêm -

Xem thêm: Cụm từ cực hay cho IELTS writing IELTS fighter , Cụm từ cực hay cho IELTS writing IELTS fighter , Cụm từ cực hay cho IELTS writing IELTS fighter

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay