Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao

95 119 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:52

NGUYỄN BẢO VƯƠNG TỔNG BIÊN SOẠN TỔNG HỢP 416 BTTN SỐ PHỨC BẢN TÀI LIỆU ÔN TẬP GIẢNG DẠY MUỐN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT:0946798489 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Dạng Các phép tính số phức toán định tính Phương pháp: Dạng 1: Các phép tính số phức Sử dụng công thức cộng, trừ, nhân, chia lũy thừa số phức Dạng 2: Số phức thuộc tính  Tìm phần thực phần ảo: z  a  bi , suy phần thực a , phần ảo b  Biểu diễn hình học số phức: Ví dụ Xác định phần thực phần ảo số phức : z  i   i   i  z   4i 4i 1  i  1  i  z   i  1  2i  z Lời giải   z  i   i   i   2i  i   i    2i  1  i   7i  2i   7i   1    7i Vậy z phần thực a  , phần ảo b   4i   4i   i  12  13i  4i 2 z    4i   i   i  16  i  12  13i   1 16   1  16  13i 16 13   i 17 17 17 Vậy z phần thực a  1  i   2i  1  i  2 13 16 , phần ảo b   17 17   i   2i   i    4i Giả thiết    4i  z   i  1  2i  z  1  2i  z   i  z  8i   3i  2i Vậy z phần thực a  phần ảo b  3 Ví dụ Tìm môđun số phức z, biết rằng: 1  2i  z  3  8i Tìm số thực b, c để phương trình z2  bz  c  nhận số phức z   i làm nghiệm Lời giải 1  2i  z  3  8i  z  z 3  6i  8i  16i 2 2 3  8i  3  8i 1  2i    2i 1  2i 1  2i  z 19  2i 19   i 5 Do đó: z  19  19    73 365  i        5 5    5 z   i nghiệm phương trình z2  bz  c  nên: Giáo viên muốn mua file word liên hệ 0946798489 Tài liệu ôn tập giảng dạy   i 2  b   i   c   b  c   b   i  b  c   b  2 Theo điều kiện hai số phức thì:    b   c  Vậy, số thực cần tìm b  2 c  Ví dụ     3 2   Tìm số phức z thỏa mãn:  z  z z3  z   1  4i  z2  zz  z      Lời giải    2 2 2   Đẳng thức cho :  z2  z   z2  z.z  z   1  4i  z2  z.z  z        z2  z   4abi , z2  z.z  z    3a  b2   Khi đó:  3a2  b2 4abi  1  4i  3a  b2  z  1  i,z   i Vậy, số phức cần tìm là: z  1  i,z   i Ví dụ Tìm phần ảo số phức z , biết : z   i  1  2i  1 i  Tìm phần thực phần ảo số phức z     1 i    Lời giải    Ta có: z   2i  2i   2i  2i  4i   2i  z   2i Vậy phần ảo z  z   3i  9i  3i 3    2i 1i  3i  3i  i Vậy phần thực z phần ảo z Ví dụ   z  1  i  z  1  2i  Tìm phần ảo số phức z , biết z  3z   2i Tìm phần thực số phức z , biết Lời giải Đặt z  a  bi  z  a  bi ,  a, b    2  Ta có: z  3z   2i a  bi  a  bi   1  2i   4a  2bi   4i   3  4a  3 a   4a  2bi  3  4i    2b   b  2  3  2i , phần ảo 2 Vậy, z  z  a  bi  z  a  bi Từ giả thiết, suy a  bi  1  i  a  bi   1  2i  2 Nguyễn Bảo Vương SDT:0946798489  a  bi   a   bi  b    4i   b   2b  a  i  3  4i  b3 b3   2b  a  4 a  10 Vậy, z  10  3i , phần thực 10 Ví dụ Tìm số phức z thỏa mãn: z  3i   iz z  số ảo z Lời giải Đặt z  a  bi z  z   2i z  2i số ảo z2 a, b   Khi z  3i   iz tương đương với a   b   i   i  a  bi   a   b   i   b   a2   b    1  b    a   b  2    a  2i  a  5a  2a  26 i 9  a  2i   Khi z   a  2i  số ảo z a  2i a2  a2  a3  5a  hay a  0, a   Vậy số phức cần tìm z  2i, z   2i, z    2i a, b   Khi z  z   2i tương đương với 2 a  bi   a     b   i tức a2  b2   a     b    b   a  1 z  2i a   b   i a   b   i   a    bi    Ta có: z   a    bi  a  2  b a  a    b  b    a   b    ab a a    b  b     i số ảo  2  a  2  b  a  2  b  a  2  b2 Từ  1   suy a  0, b  tức ta tìm z  2i Đặt z  a  bi Dạng Biểu diễn hình học số phức ứng dụng Ví dụ Trong mặt phẳng phức, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: z  i  1  i  z Lời giải Gọi M  x; y  điểm biểu diễn số phức z  x  y.i Suy z  i  x2   y  1  x, y   1  i  z  1  i  x  yi    x  y 2   x  y 2 Nên z  i  1  i  z  x2   y  1   x  y    x  y  2  x2   y  1  Vậy tập hợp điểm M đường tròn: x2   y  1  Ví dụ Trong mặt phẳng phức, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: z   i  z Giáo viên muốn mua file word liên hệ 0946798489 Tài liệu ôn tập giảng dạy Lời giải Cách 1: Đặt z  a  bi,  a, b   số phức cho M  x; y  điểm biểu diễn z mặt phẳng phức Ta có: z   i  z   x    yi  x   y  1 i   x  2  y  x2   y  1  4x  2y   Vậy, tập hợp điểm M cần tìm đường thẳng 4x  2y   Cách 2: z   i  z  z   2   z  i   Đặt z  a  bi,  a, b   số phức cho M  x; y  điểm biểu diễn z mặt phẳng phức, điểm A biểu diễn số 2 tức A  2;  điểm B biểu diễn số phức i tức B  0;1 Khi   MA  MB Vậy, tập hợp điểm M cần tìm đường trung trực AB : 4x  2y   Dạng Căn bậc hai số phức phương trình bậc hai Phương pháp: Định nghĩa: Cho số phức w Mỗi số phức z thỏa z2  w gọi bậc hai w  Xét số thực w  a  (vì bậc hai ) Nếu a  a hai bậc hai  a a Nếu a  a hai bậc hai i a i a Đặc biệt : 1 hai bậc hai i a ( a số thực khác 0) hai bậc hai ia Cách tìm bậc hai số phức Với w  a  bi Để tìm bậc hai w ta gọi z  x  iy  x2  y  a Từ z2  w   giải hệ này, ta x, y  xy  b Phương trình bậc hai với hệ số phức Là phương trình dạng: az2  bz  c  , a, b,c số phức a  a Cách giải: Xét biệt thức   b2  4ac  bậc hai  b  Nếu   phương trình nghiệm kép: z  2a  Nếu   phương trình hai nghiệm phân biệt b   b   z1  ; 2  2a 2a b Định lí viét Gọi z1 ,z2 hai nghiệm phương trình : az2  bz  c  Khi đó, ta hệ thức sau:  b z1  z   a  z z  c  a Ví dụ Trên tập số phức, tìm m để phương trình bậc hai z2  mz  i  tổng bình phương hai nghiệm 4i Lời giải Gọi z1 , z nghiệm phương trình cho m  a  bi với a,b  Nguyễn Bảo Vương SDT:0946798489  a  b2  Theo toán, ta có: z12  z22  4i suy m2  2i , dẫn tới hệ:   m   i 2ab     m  1  i Ví dụ Giải phương trình sau tập số phức: z2  2z  17  z2  (2i  1)z   5i   4z   7i  z  2i zi 25 5z2     25z    Lời giải Ta có: z2  2z   16   z  1  16i   4i  nên phương trình cho hai nghiệm phức : 2 z1   4i; z2   4i Ta có:   (2i  1)2  4(1  5i)  7  24i  (3  4i)2     4i bậc hai  Vậy phương trình hai nghiệm: z1  i  1; z2  2  3i Điều kiện: z  i Phương trình  4z   7i  (z  i)(z  2i)  z2  (4  3i)z   7i  Ta có:   (4  3i)2  4(1  7i)   4i  (2  i)2  phương trình hai nghiệm : z1   i; z2   2i Kết hợp điều kiện, ta thấy phương trình cho hai nghiệm z1   i; z2   2i Phương trình  (25z2  10)2  (50iz  12i)2   (25z2  50iz  10  12i)(25z2  50iz  10  12i)   25z2  50iz  10  12i  (5z  5i)2  35  12i  (1  6i)2    25z2  50iz  10  12i  (5z  5i)2  35  12i  (1  6i)2  11i 1  i  11i 1  i z3   z1  ; z2  ; z4  5 5 BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu Cho số phức z = a + bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A z + z = 2bi B z - z = 2a C z z = a2 - b2 D z z Câu Số phức liên hợp số phức z = a + bi số phức: A z’ = -a + bi B z’ = b - C z’ = -a - bi D z’ = a - bi Câu Cho số phức z = a + bi Số phức z phần thực : A a2 + b2 B a2 - b2 C a + b D a - b Câu Cho số phức z = + 7i Số phức liên hợp z điểm biểu diễn là: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu Cho số phức z = a + bi với b  Số z – z là: Giáo viên muốn mua file word liên hệ 0946798489 Tài liệu ôn tập giảng dạy B Số ảo A Số thực C Câu Số phức liên hợp số phức: z A z B z i 3i số phức: B z i Câu Cho số phức z A z z 2bi C z 3i Câu Số phức liên hợp số phức: z A z C C z i B z z 2i C z.z 2a 2015 3i D z 2i z b2 D z a bi D z ' bi số phức: C z ' D a a2 a bi 2016i Số phức liên hợp z điểm biểu diễn là: B 2015; 2016 bi Số z B Số ảo 2015; 2016 z là: C Câu 12 Phần thực phần ảo số phức: z A -2 D z bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau: a 2015; 2016 Câu 11 Cho số phức z A Số thực 3i 2i số phức: Câu Số phức liên hợp số phức z a A z ' B z ' b a bi Câu 10 Cho số phức z A 2015; 2016 D i D 2i i là: B C -2 Câu 13 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z i z D 5i Phần thực phần ảo z là: A -3 B 2i phần ảo là: B – 2i Câu 14 Số phức z A – Câu 15 Cho x, y số thựC Số phức: z A x 2, y C x 0, y D -3 C D 2i xi y B x B x B 14 1, y x(2 i) mô đun C x Câu 17 Gọi z1 z nghiệm phương trình z2 A – 14 2i khi: 2, y D x Câu 16 Cho x số thựC Số phức: z A x C -2 C -14i khi: D x 2z Tính P z14 z 24 D 14i Nguyễn Bảo Vương SDT:0946798489 Câu 18 Gọi z1 nghiệm phức phần ảo âm phương trình z2 M biểu diễn số phức z1 là: A M( 1; 2) B M( 1; 2) C M( 1; Câu 19 Cho số phức z phần ảo âm thỏa mãn z2 3z phức: 2z 14 A B 17 C 24 Câu 20 Gọi z1 z nghiệm phươngtrình: z2 z1 2z Tọa độ điểm D M( 1; 2) 2i) Tìm mô đun số D 2z Tính z2 A B 10 C Câu 21 Cho số phức z thỏa mãn: (3 2i)z số phức z là: A B (2 i)2 Câu 22 Cho số phức z thỏa mãn: z(1 2i) i Hiệu phần thực phần ảo C B 17 A D D.6 4i Tìm mô đun số phức C 2i z D 24 Câu 23 Cho số phức z 4i z số phức liên hợp z Phương trình bậc hai nhận z z làm nghiệm là: A z2 6z 25 B z2 6z 25 C z 6z i D z 6z Câu 24 Trong , Phương trình z2 nghiệm là: z 2i z 2i z i B C A z 2i z 2i z 2i Câu 25 Nghiệm phương trình 2z2 3z 23i 23i A z1 ; z2 4 C z1 23i ; z2 23i D tập số phức 23i B z1 ; z2 D z1 23i ; z2 z z 2i 5i 23i 23i Câu 26 Cho hai số phức z = a + bi z’ = a’ + b’i Điều kiện để zz’ số thực là: A aa’ + bb’ = B aa’ – bb’ = C ab’ + a’b = D ab’ – a’b = A z2 - 2z + = 5i 5i , z2 là: 3 B 3z2 + 2z + 42 = C 2z2 + 3z + = D z2 + 2z + 27 = Câu 27 Phương trình bậc hai với nghiệm: z1 Câu 28 Cho số phức z = a + bi Để z3 số ảo, điều kiện a b là: A ab = B b2 = 3a2 Giáo viên muốn mua file word liên hệ 0946798489 Tài liệu ôn tập giảng dạy C a vµ b a vµ a D 3b2 a vµ b = b vµ a Câu 29 Trong C, phương trình z2 + = nghiệm là: z 2i z 2i z A B C z 2i z 2i z b2 i D 2i 2i z 5i Câu 30 Trong C, phương trình i nghiệm là: z B z = + 2i C z = - 3i A z = - i z D z = + 2i Câu 31 Cho phương trình z2 + bz + c = Nếu phương trình nhận z = + i làm nghiệm b c (b, c số thực) : A b = 3, c = B b = 1, c = C b = 4, c = D b = -2, c = Câu 32 Cho phương trình z3 + az2 + bz + c = Nếu z = + i z = hai nghiệm phương trình a, b, c (a,b,c số thực): a a a a A b c B b C b D b c c c Câu 33 Nghiệm phương trình (4 + 7i)z − (5 − 2i) = 6iz là: 18 13 18 13 18 13 A B C i i i 7 17 17 17 Câu 34 Tìm số phức z biết A z 10 13 Câu 35 Trong A z = 10 35 i 26 B z z 1 2i 14 i 25 25 D 18 17 13 i 17 (1 2i) C z 25 14 i 25 , Phương trình (2 3i)z z nghiệm là: 3 B z = C z = i i i 10 10 10 5 Câu 36 Tìm số phức z thõa : (3 2i)z A z = B z = -1 (4 5i) 3i C z = i D z 10 13 D z = 14 i 25 i D z = -i Câu 37 Tìm số phức liên hợp số phức z thõa : (1 3i)z (2 5i) 9 i i i A z B z C z 5 5 5 (2 i)z D z i Câu 38 Cho z 3i số phức Hãy tìm phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z z làm nghiệm A z2 4z 13 B z2 4z 13 C z2 4z 13 D z2 Câu 39 Giải phương trình sau tìm z : z 3i 3i 4z 13 2i Nguyễn Bảo Vương A z SDT:0946798489 B z 27 11i C z 27 11i D z 27 11i 27 11i Câu 40 Số phức nghiệm phương trình sau đây: A z2 2z B z4 7z2 C z i i z D 2z 3i 10 i Câu 41 Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp Khẳng định đúng: A z B z C z số ảo D z , Phương trình z Câu 42 Trong A i B 2i nghiệm là: z C i i D i Câu 43 Tìm hai số phức biết tổng chúng - i tích chúng 5(1 - i) Đáp số toán là: z i z 2i z i z i A B C D z 2i z 2i z 2i z 3i Câu 44 Cho phương trình z2 + bz + c = Nếu phương trình nhận z = + i làm nghiệm b c bằng: A b = 3, c = B b = 1, c = C b = 4, c = D b = -2, c = , Phương trình z3 Câu 45 Trong nghiệm là: i i B – 1; C – 1; A – 1 D – 1; i D z 2i D z 2i Câu 46 Trong số phức sau, số phức mô đun nhỏ ? A z 3i B z 3i C z 2i Câu 47 Trong số phức sau, số phức mô đun lớn ? A z 3i B z 3i C z 2i Câu 48 Cho số phức: z1 3i : z 3i ; z3 3i Tổng phần thực phần ảo số phức mô đun lớn số phức cho A B C 3i : z 2 2i ; z3 Câu 49 Cho số phức: z1 phần ảo số phức mô đun nhỏ số phức cho A B 2 C 3i ; z3 Câu 50 Cho số phức: z1 3i : z mô đun lớn số phức cho D 3i Tích phần thực D 2 3i Số phức liên hợp số phức Giáo viên muốn mua file word liên hệ 0946798489 Tài liệu ôn tập giảng dạy A 13 B 13 C D Câu 137 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z z Khi z1 z2 bằng: A 10 B.7 B C Câu 139: Kết phép tính i i A 21008 i 2016 D ? B 21008 Câu 140: Nghiệm phương trình A 5i D 15 (1 i) (2 i) bằng: (1 2i)3 Câu 138 Môđun số phức z A C 14 C 21008 2i tập số phức ? i x i B 5i D 21008 i C i D i Câu 141: Nghiệm phương trình 2ix 5x 4i tập số phức ? A 55 14 i 29 29 B 55 14 i 19 19 Câu 142: Số phức z thỏa mãn z A z i C 55 14 i 29 29 D 55 14 i 19 19 i là: z B z i C i D 5i Câu 143: Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z số ảo A.Trục ảo B.Trục thựC C Hai đường phân giác y x y x góc tọa độ D Đường phân giác góc phần tư thứ Câu 144: Tổng i i i3 i 2009 A i B i C D i 32 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 Số phức z mođun nhỏ Câu 145: Trong số phức z thoả mãn điều kiện z 3i 26 13 78 13 i 13 26 A z 26 C z 13 78 13 Câu 146: Cho z1 13 26 a1 b1i, z2 26 13 78 13 i 13 26 B z i 26 D z a2 b2i 13 z1 z2 4i z1 z2 13 78 13 26 i Tìm z1 , z2 : A z1 2i, z2 i B z1 3i, z2 i C z1 2i, z2 2i D z1 i, z2 i Câu 147 Phương trình x2 x b hai nghiệm phức biểu diễn mặt phẳng phức hai điểm A, B Tam giác OAB (Với O gốc tọa độ) b A B C D Câu 148 Cho số phức z thỏa mãn z 2 i z 2i Phần thực phần ảo số phức z A ; B 1 ; 2 C ; D 1 ; 2 Câu 149 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z (8 3i) z 13 11i Khi đó, giá trị A z1 2 z2 A 39 Câu 150 Phương trình A z 2i z i B 29 z 7i z i B C 49 D 19 z 2i nghiệm z 2i z i C z z 2i i D z 3i z 2i 33 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy Câu 151 Phương trình z z12 z22 3z1.z2 m 2i z m i hai nghiệm z1; z2 thỏa mãn 20 7i m A B C -2 D Câu 152 số phức thỏa mãn phương trình z A 5( z i ) z z: D i Môđun số phức w z z là: B A C B Câu 153 Cho số phức z thỏa mãn z C 13 D 13 Câu 154 Môđun số phức z thỏa mãn phương trình (2 z 1)(1 i) ( z 1)(1 i) 2i A B C Câu 155 Số số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z A 10 z.z i D 25 là: A z 4i z B z 4i z C z 3i z D z 3i z z số ảo là: C B Câu 156 Số phức z thỏa mãn: z D Câu 157 Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp biểu diễn số phức z thỏa mãn z i z đường thẳng d Khoảng cách từ gốc O đến đường thẳng d ? A d O, d 10 B d O, d C d O, d 20 D d O, d 10 Câu 158 Trong mặt phẳng phức Oxy , cho số phức z thỏa bốn điều kiện I :z z ; II : z.z ; III : z 2i , IV : i z 4i Hỏi điều kiện để số phức Z tập hợp biểu diễn đường thẳng 34 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 A I B I , II C I , IV D II , III , IV Câu 159 Cho số phức: z   i Khi giá trị z z là: A B C D Câu 160 Cho hai số phức: z1   2i , z2  2  i Khi giá trị z1 z2 là: A B `C 25 D Câu 161 Cho hai số phức: z1   8i , z2   3i Khi giá trị z1  z2 là: A B 29 `C 10 D Câu 162 Cho số phức z phần ảo gấp hai phần thực z   Khi mô đun z là: A C B D 5 Câu 163 Cho số phức z phần thực số nguyên z thỏa mãn: z  2z  7  3i  z Tính môđun số phức: w   z  z A w  37 B w  457 C w  425 D w  445 Câu 164 Cho số phức z phần thực số nguyên z thỏa mãn: z  3z  11  6i  z Tính môđun số phức: w   z  z A w  23 B w  C w  443 D w  445 C 2i D 2i Câu 165 Giá trị của: i105 + i23 + i20 – i34 là: A B 2 Câu 166 Giả sử M(z) điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Tập hợp điểm M(z) thoả mãn điều kiện sau đây: z   i =2 đường tròn: A tâm  1;  1 bán kính B tâm 1;  1 bán kính C tâm  1;1 bán kính D tâm 1;  1 bán kính 2 Câu 167 Tính số phức sau : z  1  i  15 35 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy A 128  128i B 128  128i C 128  128i D 128 128i Câu 168 Giả sử M(z) điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Tập hợp điểm M(z) thoả mãn điều kiện sau đây:  z   i đường thẳng phương trình là: A 4x  y   B 4x  y   C 4x  y   D 2x  y   Câu 169 Tập hợp điểm nằm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện sau đây: |z + z +3|=4 hai đường thẳng: A x  x  2 B x   x   2 C x  x   2 D x   x  2 Câu 170 Tập hợp điểm nằm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện sau đây: |z + z + - i| = hai đường thẳng: A y  1 1 y  2 B y  1  1 y  2 C y  1 1 y   2 D Kết khác Câu 171 Tìm số phức z thỏa mãn: z    i   10 z.z  25 A z   4i z  B z  3  4i z  5 C z   4i z  D z   5i z  Câu 172 Phương trình z  z  nghiệm tập số phức: A nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm Câu 173 Gọi z1 z2 nghiệm phương trình z2  4z   Gọi M, N điểm biểu diễn z1 z2 mặt phẳng phứC Khi độ dài MN là: A MN  B MN  C MN  2 D MN  Câu 174 Gọi z1 z2 nghiệm phương trình z2  4z   Gọi M, N, P điểm biểu diễn z1 , z2 số phức k  x  iy mặt phẳng phứC Khi tập hợp điểm P mặt phẳng phức để tam giác MNP vuông P là: A Đường thẳng phương trình y  x  36 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 B Là đường tròn phương trình x2  x  y2   C Là đường tròn phương trình x2  x  y2   , không chứa M, N D Là đường tròn phương trình x2  x  y2   , không chứa M, N Câu 175 Gọi z1 z2 nghiệm phương trình z   1 Giá trị P  z13  z23 là: z A P = B P = C P = D P = 1 Câu 176 Biết số phức z thỏa phương trình z   Giá trị P  z2016  2016 là: z A P = B P = z C P = D P = Câu 177 Tập nghiệm phương trình z4  2z2   là:   A  ;  2i  Câu 178 Cho số phức z thỏa mãn: z  A  B  2i;  C 2;  4i D 2;  4i (1  3i)3 Tìm môđun z  iz 1 i B C D Câu 179 Tập nghiệm phương trình : (z2  9)(z2  z  1)  là:  3i    A 3;   2      3i  B 3;   2    3i    C 3;   2      3i  D 3;     Câu 180 Cho số phức z thỏa mản (1  i)2 (2  i)z   i  (1  2i)z Phần thực phần ảo z là: A 2; B 2; -3 C -2; D -2; -3 Câu 181 Gọi z1 z2 nghiệm phương trình z2  2z  10  Gọi M, N, P điểm biểu diễn z1 , z2 số phức k  x  iy mặt phẳng phứC Để tam giác MNP số phức k là: A k   27 hay k   27 B k   27i hay k   27i C k  27  i hay k  27  i D Một đáp số kháC 37 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy i 2008  i 2009  i 2010  i 2011  i 2012 z  2013 2014 2015 2016 2017 i i i i i Câu 182 Phần thực phần ảo A 0; -1 B 1; C -1; : D 0; Câu 183 Trong C, phương trình (2 - i) z - = nghiệm là: A z =  i 5 B z =  i 5 C z =  i 5 D z =  i 5 Câu 184 Hãy chọn đáp án nghiệm phương trình sau tập số phức z  3z   A z1  1; z  1; z  5 i; z   i 2 B z1  i; z  1; z  C z1  1; z  i; z  5 i; z   i 2 D z1  1; z  1; z  5i; z   Câu 185 Trong C, phương trình A z = – i 5 i; z   i 2 i   i nghiệm là: z 1 B z = + 2i C z = - 3i D z = + 2i Câu 186 Trong C, phương trình (iz)( z - + 3i) = nghiệm là: z  i A   z   3i  z  2i B   z   3i  z  i C   z   3i  z  3i D   z   5i Câu 187 Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  1  3i; z2   5i; z3   i Số phức biểu diễn điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành là: A + 3i B – I C + 3i D + 5i Câu 188 Tìm số phức z , biết : z  z   4i A z    4i B z    4i C z   4i Câu 189 Cho số phức z  x  y.i  1( x, y  R) Phần ảo số phức A 2 x ( x  1)  y B 2 y ( x  1)  y C xy ( x  1)  y D z  7  4i z 1 là: z 1 D x y ( x  1)  y Câu 190 Cho số phức z  x  y.i ( x, y  R) Tập hợp điểm biểu diễn z cho z i z i số thực âm là: 38 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 A Các điểm trục hoành với -1 < x < B Các điểm trục tung với -1 < y <  x  1 C Các điểm trục hoành với  x   y  1 D Các điểm trục tung với  y 1 Câu 191 Cho hai số phức z = x + yi u = a + bi Nếu z2 = u hệ thức sau đúng:  x - y = a A  2xy = b 2  x + y = a C   x + y = b x - y2 = a B  2xy = b x - y = a D  2xy = b Câu 192 Cho hai số phức z1 , z2 , lựa chọn phương án A z1.z2  z1.z2 B z1  z2  z1  z2 C z1  z2  z1  z2 D z z1  z2 z2  z2     z  i   z  z  2i  Câu 193 Số phức z thõa mãn điều kiện  là: 2 z  z 4   A z    C z    i B z   i D z   3  3 i i 3 Câu 194 Trong số phức z thõa mãn điều kiện z   2i  Số phức z môđun nhỏ là:     A z  1  2 i 5  5      B z  1  2 i 5  5      C z  1  2 i 5  5      D z  1  2 i 5  5  39 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy Câu 195 Trong số phức z thõa mãn điều kiện z  1 m , (m  ) Số phức z  m  m  2i  môđun nhỏ là: A z  i C z   i B z  i  D z   i  Câu 196 Tập hợp điểm biểu diễn số phức w   i z  biết số phức z thõa mãn z   là:   B Hình tròn tâm I 3;  , R  16   D Hình tròn tâm I 3;  , R  A Hình tròn tâm I 3; , R  C Hình tròn tâm I 3; , R  Câu 197 Trên     , nghiệm phương trình z  5.z  18z   là: A z   13 3  i 11 ,z  2 B z   10 3  i 11 ,z  2 C z   15 3  i 14 ,z  2 D z   4i 3  i 11 ,z  2 Câu 198 Gọi z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi phần thực z12  z22 là: A B C D Câu 199 Gọi z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi A | z1 |2  | z2 |2 bằng: A B -8 C 4 D 7 Câu 200 Phương trình z  nghiệm phức với phần ảo âm? A B C D Câu 201 Giải phương trình z  1  i  z  18  13i  A z   i; z  5  2i B z   i; z  5  2i C z   i; z   2i D z   i; z   2i 40 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 Câu 202 Biết z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  3z   Khi giá trị z12  z22 là: A  9 B C D C 3i D 3 Câu 203 Tìm bậc hai 9 A 3i B Câu 204 Phương trình z    i  z   i  nghiệm là: A z   2i z   i B z   2i z  1  3i C z   i z  1  i D z   i z  3  i , phương trình z   nghiệm là: Câu 205 Trong A ± 1 i  ;  1  i  B  1  2i  ;  1  2i  C  1  3i  ;  1  3i  D  1  4i  ;  1  4i  Câu 206 Giải phương trình z  z   tập số phức ta nghiệm là: A z   6i B z   2i C z   2i D z   7i Câu 207 Căn bậc hai số phức  5i là:  A   5i   B  5i   C   5i  D Câu 208 Gọi z bậc hai phần ảo âm 33  56i Phần thực z là: A Câu 209 Tập nghiệm A i; i; 1 B C D -4 phương trình z  z  z   là: B i; i;1 C i; 1 D i;i;1; 1 Câu 210 Trên tập số phức, phương trình bậc hai hai nghiệm    3i;   2  i là: 41 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy A z    4i  z  11  2i   B z    4i  z  11  2i   C z    4i  z  11  2i   D z    4i  z  11  2i   Câu 211 Gọi z nghiệm phức phần thực dương phương trình z  1  2i  z  17  19i  Khi đó, giả sử z  a  bi tích a b là: A 168 B 168 D 4 C Câu 212 số phức thỏa mãn điều kiện z | z |2  z ? A B Câu 213 Phương trình   i  z  az  b   a, b  C  D hai nghiệm  i  2i Khi a  ? A 9  2i B 15  5i C  2i Câu 214 Cho số phức z thỏa mãn z  z  13  Tính z  A 17 B 17 D 15  5i z i C 17 D 17 Câu 215 Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  1  3i  z  1  i   Khi w  z12  z22  3z1 z2 số phức môđun là: A 20 B 13 C 13 D Câu 216 Số nghiệm phương trình với ẩn số phức z: z  | z |2 3  là: A B C D Câu 217 Tìm số phức z để z  z  z A z  0; z   i; z   i B z  0; z   i C z  0; z   i D z   i; z   i Câu 218 Với số ảo z, số z  | z |2 là: A Số B Số thực âm C Số thực dương D Số ảo khác Câu 219 Trong trường số phức phương trình z   nghiệm? A B C D Câu 220 Giá trị số thực b, c để phương trình z  bz  c  nhận số phức z   i làm nghiệm là: b  2 A  c  b  2 B  c  2 b  C  c  2 b  D  c  42 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 Câu 221 Trên tập hợp số phức, phương trình z  z  15  hai nghiệm z1 , z2 Giá trị biểu thức z1  z2  z1 z2 là: A B -7 C 15 D 22 Câu 222 Cho x1 ; x2 hai nghiệm phương trình x    i  x   5i  Các mệnh đề sau, mệnh đề sai: B x12  x22  3  14i A x14  x24  170  54i C x1 x2 79  27i   x2 x1 14 D x13  x23    53  46i  Câu 223 Tìm số nguyên x, y cho số phức z  x  yi thỏa mãn z  18  26i x  A  y 1 x  B   y  1 x  C   y  1  x  3 D   y  1 Câu 224 Trên tập số phức, cho phương trình sau:  z  i   z  nhận xét số nhận xét sau? Phương trình vô nghiệm trường số thực Phương trình vô nghiệm trường số phức Phương trình nghiệm thuộc tập số thựC Phương trình bốn nghiệm thuộc tập số phứC Phương trình hai nghiệm số phứC Phương trình hai nghiệm số thực A B C D Câu 225 Phương trình z  z   nghiệm tập số phức? A B C D Câu 226 Giả sử z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  z   A, B điểm biểu diễn z1 , z2 Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB là: A I 1;0  B I  1;0  C I  0;1 D I 1;1 Câu 227 Cho phương trình z  mz  6i  Để phương trình tổng bình phương hai nghiệm m dạng m    a  bi  a, b   Giá trị a  2b là: 43 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy A 1 C 2 B D  z 1  Câu 228 Gọi z1 , z2 , z2 , z4 nghiệm phức phương trình    Giá trị  2z  i  P   z12  1 z22  1 z32  1 z42  1 là: A 17 B 17 C 17 D 17i Câu 229 Trong tập số phức, giá trị m để phương trình bậc hai z  mz  i  tổng bình phương hai nghiệm 4i là: A  1  i  B 1  i  C  1  i  D 1  i Câu 230 Cho phương trình z  mz  2m   m tham số phứC Giá trị m để phương trình hai nghiệm z1 , z2 thỏa mãn z12  z22  10 là: A m   2i B m   2i C m   2i D m  2  2i Câu 231 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  z   , z1 phần ảo dương Giá trị số phức w   z1  z2  z1 là: A B 10 C 12  6i D 12  6i Câu 232 Tổng bình phương nghiệm phương trình z   tập số phức bao nhiêu? A B C D Câu 233 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  z   Trong z1 phần ảo âm Giá trị biểu thức M | z1 |  | 3z1  z2 | là: A  21 B  21 C  21 D  21 Câu 234 Phương trình x4  x2  24 x  72  tập số phức nghiệm là: A  i 2  2i B  i  2i C  2i 2  2i D 1  2i 2  2i Câu 235 Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  3z   Khi A  z14  z24 giá trị là: A 23 B 23 C 13 D 13 44 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 Nguyễn Bảo Vương SDT: 0946798489 ĐÁP SỐ 1C 2D 3C 4C 5C 6B 7A 9A 10A 11A 12D 13C 14B 15A 16B 17B 18C 19B 20A 21C 22B 23D 24A 25C 26A 27A 28A 29A 30A 31D 32A 33C 34B 35C 36 37D 38B 39D 40B 41D 42C 43C 44C 45A 46A 47A 48A 49A 50A 51A 52A 53D 54D 55A 56B 57C 58B 59C 60D 61C 62B 63A 64C 65C 66 67A 68 69 70D 71B 72B 73B 74A 75C 76C 77 78A 79A 80A 81A 82A 83A 84A 85A 86A 87A 88A 89A 90A 91A 92A 93A 94A 95A 96A 97A 98A 99A 100A 101A 102A 103A 104A 105A 106A 107A 108A 109A 110A 111A 112A 113A 114A 115A 116A 117A 118A 119A 120A 121A 122A 123A 124A 125A 126A 127A 128C 129D 130D 131C 132A 133C 134A 135B 136A 137C 138A 139A 140C 141C 142B 143C 144A 145A 146C 147A 148A 149A 150A 151A 152C 153D 154A 155 156A 157A 158A 159D 160A 161B 162D 163B 164D 165A 166D 167A 168B 169C 170A 45 Đường đời ngắn, sống phải ước mơ!!! Tài liệu ôn tập giảng dạy 171A 172C 173D 174C 175C 176C 177B 178A 179 180B 181A 182A 183A 184A 185D 186C 187B 188A 189B 190B 191B 192D 193A 194A 195A 196A 197A 198A 199A 200A 201A 202A 203A 204A 205A 206A 207A 208A 209A 210A 211A 212A 213A 214A 215A 216A 217A 218A 219A 220A 221A 222A 223A 224A 225A 226A 227A 228A 229A 230A 231A 232A 233A 234A 235A 46 Giáo viên mua file word liên hệ 0946798489 ... khẳng định sai? A Môđun số phức z số thực dương B Môđun số phức z số phức C Môđun số phức z số thực không âm D Môđun số phức z số thực Câu 181 Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp nó.Trong... Vô nghiệm có nghiệm là: C x 0, x D Vô nghiệm Câu 117: Trong kết luận sau, kết luận sai? A.Mô đun số phức z số thực B Mô đun số phức z số dương C Mô đun số phức z số phức D Mô đun số phức z 1số. .. số phức z = a + bi Số z + z’ A Số thực B Số ảo Câu 194.Cho số phức z = a + bi với b  Số z – z là: A Số thực B Số ảo C D i Câu 195.Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao , Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao , Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay