Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với toán, bài giảng cho sinh viên

58 251 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:49

Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với toán, bài giảng cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăT ăNHIểN BÀIăGI NG H C PH N: TOÁNăVÀăPH NGăPHÁPăCHOă TR ăLÀMăQUENăV IăTOÁN (PH N:ăPH NGăPHÁPăCHOăTR ăLÀMă QUENăV IăTOÁN) DÀNH CHO H CAO NG NGÀNH GIÁO D C M M NON GV:ăNguy năTh ăNg căDi p Qu ngăNgãi, tháng n mă2015 M CăL C M C TIểU CHUNG C A MỌN H C .7 Ki n th c K n ng Thái đ CH NG B MỌN PH NG PHÁP CHO TR M M NON LÀM QUEN V I TOÁN 1.1 1.2 it ng c a môn h c V trí vƠ nhi m v b môn Ph nhƠ tr ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán ng s ph m 1.2.1 V trí .8 1.2.2 B môn ―Ph ng pháp cho tr m m non lƠm quen vói toán‖ có nh ng nhi m v sau 1.3 M i liên h v i nh ng môn h c khác 1.3.1 Tri t h c v t bi n ch ng 10 1.3.2 Toán h c .10 1.3.3 Tơm lí h c m m non 10 1.3.4 Giáo d c h c m m non .10 1.3.5 Logic h c 11 1.3.6 Sinh lí tr em .11 CH NG NH H NG C A QUÁ TRỊNH CHO TR M M NON LÀM QUEN V I TOÁN 12 2.1 Vai trò c a trình cho tr m m non lƠm quen v i toán đ i v i s phát tri n vƠ giáo d c tr 12 2.2 Nhi m v c a trình cho tr m m non lƠm quen v i toán 12 2.3 Các nguyên t c cho tr m m non lƠm quen v i toán 13 2.3.1 H c đôi v i hƠnh, giáo d c g n li n v i cu c s ng .13 2.3.2 Phát huy tính tích c c ch đ ng c a tr , Ủ đ n s phát tri n cá nhơn 13 2.3.3 D y h c v a s c ti p thu c a tr 14 2.3.4 D y h c d a vƠo y u t tr c quan, đ m b o th ng nh t gi a c th vƠ tr u t ng 14 2.3.5 Nguyên t c d y h c có m r ng 15 2.4 Ch ng trình ―Cho tr m m non lƠm quen v i toán‖ 15 2.4.1 Tr 18 - 36 tháng 15 2.4.2 Tr - tu i .15 2.4.3 Tr 4-5 tu i 16 2.4.4 Tr 5-6 tu i 17 2.5 Các ph ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán 18 2.5.1 Ph ng pháp d y h c tr c quan 19 2.5.2 Ph ng pháp dùng l i 20 2.5.3 Ph ng pháp th c hƠnh luy n t p 20 2.6 ph Các hình th c t ch c cho tr lƠm quen v i toán theo đ nh h ng đ i m i ng pháp d y h c 22 2.6.1 Cho tr h c lƠm quen v i toán ho t đ ng h c toán có ch đích .22 2.6.2 Cho tr lƠm quen v i toán ngoƠi ho t đ ng h c toán có ch đích .24 CH NG HỊNH THÀNH BI U T NG V S L NG, CON S PHÉP M CHO TR M M NON 25 3.1 c m phát tri n nh ng bi u t ng v s l ng, s vƠ phép đ m c a tr m m non 25 3.1.1 Tr d i tu i 25 3.1.2 Tr - tu i .25 3.1.3 Tr 4-5 tu i 25 3.1.4 Tr - tu i .26 3.2 N i dung hình thƠnh bi u t ng v s l giáo 26 ng, s vƠ phép đ m cho tr m u 3.2.1 Tr 3-4 tu i 26 3.2.2 Tr - tu i .27 3.2.3 Tr 5-6 tu i 27 3.3 Ph ng pháp hình thƠnh bi u t ng v s l ng, s vƠ phép đ m cho tr m u giáo 28 3.3.1 D y tr nh n bi t m t nhóm đ v t theo d u hi u chung c a chúng 28 3.3.2 D y tr đ m t d n 10 .28 3.3.3 D y tr nh n bi t ch s vƠ s t nhiên t đ n 10 29 3.3.4 D y tr bi t m t s k n ng 30 CH NG HỊNH THÀNH BI U T NG V KệCH TH C CHO TR M M NON 33 c m phát tri n nh ng bi u t 4.1 4.1.1 Tr d ng v kích th c c a tr m m non 33 i tu i 33 4.1.2 Tr 3-4 tu i 33 4.1.3 Tr 4-5 tu i 33 4.1.4 Tr – tu i 33 4.2 N i dung hình thƠnh bi u t 4.2.1 Tr d ng v kích th c cho tr m m non 33 i tu i 33 4.2.2 Tr – tu i 34 4.2.3 Tr 4-5 tu i 34 4.2.4 Tr – tu i 34 4.3 Ph ng pháp hình thƠnh bi u t 4.3.1 D y tr nh n bi t kích th ng v kích th c cho tr m m non 34 c c a v t: đ l n, chi u cao, chi u dƠi, chi u r ng 34 4.3.2 D y tr so sánh v đ l n,chi u cao, chi u dƠi, r ng c a hai v t, giúp tr hi u c m t ch m i quan h so sánh gi a hai v t v 34 4.3.3 D y tr s p th t gi a v t theo th t t ng d n ho c gi m d n c a kích th c 36 4.3.4 D y tr phép đo 37 CH NG HỊNH THÀNH BI U T NG V HỊNH D NG CHO TR M M NON 38 c m phát tri n nh ng bi u t 5.1 5.1.1 Tr d ng v hình d ng c a tr m m non .38 i tu i 38 5.1.2 Tr – tu i 38 5.1.3 Tr – tu i 38 5.1.4 Tr – tu i 38 5.2 N i dung hình thƠnh bi u t ng v hình d ng cho tr m m non .38 Tr – tu i 38 5.3.2 Tr – tu i 39 5.3 Ph 5.3.1 Ph ng pháp hình thƠnh bi u t ng v hình d ng cho tr m u giáo 39 ng pháp d y tr nh n bi t hình 39 5.3.2 D y tr phơn bi t hình 39 5.3.3 D y tr nh n bi t hình d ng c a v t 41 CH NG HỊNH THÀNH S NH H NG TRONG KHỌNG GIAN CHO TR M M NON 42 6.1 c m phát tri n nh ng bi u t ng v không gian vƠ đ nh h ng không gian c a tr m m non 42 6.1.1 Tr d i tu i 42 6.1.2 Tr – tu i 42 6.2 N i dung tr m u giáo đ nh h ng không gian 42 6.2.1 Tr - tu i .42 6.2.2 Tr – tu i 43 6.2.3 Tr – tu i 43 6.3 Ph ng pháp d y tr m u giáo đ nh h 6.3.1 D y tr đ nh h ng không gian 43 ng c th 43 6.3.2 D y tr nh n bi t tay ph i – tay trái c a tr .43 6.3.3 D y tr nh n bi t phía – phía d i, phía tr c – phía sau l y b n thơn lƠm chu n 44 6.3.4 D y tr đ nh h ng m t ph ng 44 6.3.5 D y tr xác đ nh phía ph i, phía trái c a tr .44 6.3.6 Xác đ nh h ng: phía – phía d 6.3.7 D y tr đ nh h CH i, phía tr c – phía sau c a ng ng di chuy n vƠ bi t di chuy n theo h NG HỊNH THÀNH S NH H i khác 44 ng c n thi t 45 NG V TH I GIAN CHO TR M M NON 46 c m phát tri n nh ng bi u t 7.1 7.2 Ph ng v th i gian c a tr m m non .46 ng pháp d y tr m u giáo đ nh h ng th i gian 46 7.2.1 D y tr nh n bi t ngƠy vƠ đêm (tr – tu i) 46 7.2.2 D y tr nh n bi t bu i: sáng, tr a, chi u, t i (tr – tu i) .46 7.2.3 D y nh n bi t vƠ g i tên ngƠy tu n, phơn bi t hôm nay, hôm qua, ngƠy mai (tr – tu i) 47 M CăTIểUăCHUNGăC AăMỌNăH C Ki năth c - Hi u đ c m t s v n đ chung v môn h c: Vai trò vƠ nhi m v c a môn h c, nh ng v n đ c b n c a ch ng trình cho tr lƠm quen v i toán, đ c m nh n th c c a tr , nguyên t c cho tr lƠm quen v i toán - Bi t đ c ph ng pháp đ c s d ng đ cho tr lƠm quen v i toán - Bi t đ c n i dung hình thƠnh bi u t ng toán t ng l a tu i - V n d ng ki n th c đƣ h c vƠo vi c l a ch n n i dung cho tr lƠm quen v i toán phù h p v i t ng đ tu i - V n d ng ki n th c đƣ h c vƠo vi c t ch c ho t đ ng cho tr lƠm quen v i toán K ăn ng - Có k n ng t ch c ho t đ ng cho tr lƠm quen v i toán - Có k n ng ph i h p ph ng pháp t ch c ho t đ ng cho tr lƠm quen v i toán - Có k n ng x lỦ tình hu ng ho t đ ng cho tr lƠm quen v i toán - Có k n ng đánh giá m c đ hình thƠnh bi u t ng toán l a tu i khác c a tr m m non Tháiăđ - Nh n th c v t m quan tr ng c a môn h c v i công tác giáo d c tr m m non - Nhi t tình sáng t o vi c t ch c ho t đ ng cho tr lƠm quen v i toán - Có lòng yêu ngh m n tr NGă1 B ăMỌNăPH CH NGăPHÁPăCHOăTR ăM MăNONă LÀMăQUENăV IăTOÁN iăt 1.1 it - ngăc aămônăh c ng c a ph ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán trình giáo d c thông qua vi c d y nh ng ki n th c toán h c s đ ng cho tr m m non - Trong trình cho tr m m non lƠm quen v i toán, giáo viên gi vai trò ch đ o, lƠ ng i t ch c, h ng d n, u n ho t đ ng c a tr Tr ng i ch đ ng, tích t c nh m chi m l nh tri th c, hình thƠnh k n ng, phát tri n n ng l c nh n th c vƠ hƠnh đ ng - Ph ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán đ c coi lƠ ph ng th c ho t đ ng gi a nhƠ giáo d c v i tr vƠ gi a tr v i tr , nh m hình thƠnh h th ng nh ng bi u t ng toán h c s đ ng cho tr , qua góp ph n phát tri n trí tu , giáo d c nhơn cách toƠn di n vƠ chu n b cho tr h c t p Nh v y, ph tr ng ti u h c ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán lƠ khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t c a trình hình thƠnh bi u t ng toán h c s đ ng cho tr m m non Thông qua trình d y h c có m c đích tr ng m m non d i s t ch c, u n c a giáo viên, t c lƠ nghiên c u nh ng quy lu t c a m i quan h h u c gi a m c đích, n i dung, ph vi c hình thƠnh bi u t ng toán h c s đ ng theo m c đích đ V ătríăvƠănhi măv ăb ămônăPh 1.2 v iătoánătrongănhƠătr ngăphápăchoătr ăm mănonălƠmăquenă ngăs ăph m V ătrí 1.2.1 Ph ng pháp d y h c nh m nơng cao hi u qu c a ng pháp cho tr lƠm quen v i toán có v trí đ c bi t quan tr ng vi c giáo d c nhơn cách tƠn di n cho tr nói chung vƠ giáo d c trí tu cho tr nói riêng, góp ph n chu n b cho tr vƠo h c tr ng ph thông v i nh ng ki n th c toán h c s đ ng vƠ nh ng k n ng nh n bi t, k n ng hƠnh đ ng c n thi t nh t nh : quan sát, kh o sát, đ m, đo l th ng, so sánh s l ng b ng cách thi t l p t ng ng 1: 1, so sánh kích c b ng cách x p ch ng, đ t c nh, k n ng t duy: phân tích, t ng h p, so sánh, khái quát hoá, tr u t ng hoá 1.2.2 B ămônă“Ph ngăphápăchoătr ăm mănonălƠmăquenăvóiătoán”ăcó nh ngă nhi măv ăsau - Truy n th cho giáo sinh nh ng hi u bi t đ i c ng v ―Ph ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán‖, v i t cách lƠ m t môn h c nhƠ tr đ it ng s ph m: ng, nhi m v c a m i liên h c a v i môn khoa h c khác - Trang b cho giáo sinh nh ng hi u bi t v đ c m phát tri n nh ng bi u t toán h c s đ ng c a tr m m non nh đ c m phát tri n nh ng bi u t l ng, s vƠ phép đ m, đ c m phát tri n nh ng bi u t d ng, s đ nh h ng không gian vƠ đ nh h ng v kích th ng ng v s c, hình ng th i gian c a tr em l a tu i m m non - Giúp giáo sinh n m đ c m c đích, n i dung, nguyên t c, ph ng pháp, bi n pháp vƠ hình th c t ch c ho t đ ng cho tr m m non lƠm quen v i toán phù h p v i kh n ng vƠ đ c m nh n th c c a l a tu i - Trang b cho giáo sinh nh ng ki n th c, k n ng c th v vi c l p k ho ch ho t đ ng cho tr làm quen v i toán - Rèn luy n cho giáo sinh k n ng tìm hi u ch kh o vƠ tƠi li u h ng d n th c hi n ch ng trình, giáo trình, sách tham ng trình ―Cho tr m m non lƠm quen v i toán‖ - Hình thành cho giáo sinh k n ng tìm hi u đ i t ng tr l p mà ph trách, k n ng ti n hƠnh ho t đ ng cho tr lƠm quen v i toán, k n ng th c hi n ki m tra, đánh giá m c đ hình thƠnh nh ng bi u t ng toán h c l a tu i khác c a tr m m non vƠ k n ng ti n hƠnh cho tr làm quen v i toán qua ho t đ ng giáo d c khác tr ng m m non nh : vui ch i, lao đ ng, t o hình, ơm nh c, th ch t - Rèn luy n cho giáo sinh nh ng k n ng khác: k n ng s u t m, l a ch n t thi t k vƠ t ch c trò ch i h c t p nh m hình thƠnh bi u t ng toán h c cho tr , xơy d ng góc h c toán l p - Môn h c nƠy góp ph n b i d đ c cho ng ng tình c m ngh nghi p, ph m ch t đ o i giáo viên m m non Thông qua vi c h c n i dung môn h c giúp giáo sinh th y rõ v trí, vai trò c a vi c d y tr nh ng ki n th c, k n ng toán h c đ i v i s phát tri n vƠ giáo d c tr Tính ch t nghi p v c a môn h c giúp rèn luy n nh ng n ng l c vƠ ph m ch t ngh nghi p c a ng i giáo viên m m non nh : Ủ th c, trách nhi m công vi c, yêu ngh , m n tr , c n th n, xác 1.3 M iăliênăh ăv iănh ngămônăh căkhác 1.3.1 Tri tăh căduyăv tăbi năch ng Tri t h c v t bi n ch ng lƠ m t khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a s phát tri n t nhiên, xƣ h i vƠ t ng pháp lu n c a khoa h c ph i, v y lƠ c s ph ng ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán Tri t h c v t bi n ch ng giúp hi u m t cách sơu s c vƠ đ n b n ch t c a đ i t ng vƠ ph ng pháp lôgic, xem xét trình hình thƠnh bi u t tr m m non nh m t hi n t ng toán h c ng giáo d c trình phát tri n, vƠ m i liên h ph thu c l n 1.3.2 Ph Toánăh c ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán có liên h ch t ch v i khoa h c toán h c NgƠy nay, v i s phát tri n nhanh chóng c a khoa h c toán h c vƠ s xơm nh p c a vƠo m i l nh v c ki n th c khác Nh ng thƠnh t u nghiên c u v khoa h c toán h c c a nhơn lo i lƠ c s đ ―Ph ng pháp cho tr lƠm quen v i toán‖ d a vƠo mƠ l a ch n n i dung nh ng ki n th c toán h c s đ ng nh t nh ng đ m b o tính h th ng, tính khoa h c vƠ tính s ph m, phù h p v i kh n ng nh n th c c a tr , v i u ki n, hoàn c nh c a đ t n c, đáp ng đ c nh ng yêu c u c a giáo d c m m non nói riêng vƠ giáo d c th h tr nói chung 1.3.3 Tơmălíăh căm mănon Tơm lí h c m m non lƠ khoa h c nghiên c u nh ng đ c m phát tri n trình c m giác, tri giác, trí nh , Ủ, t duy, ho t đ ng ch đ o c a tr em l a tu i m m non Nh ng thƠnh t u nghiên c u v tơm lí tr m m non vƠ nh ng quy lu t nh n th c nh ng bi u t ph ng toán h c s đ ng c a tr m i l a tu i lƠ c s đ b môn ng pháp cho tr lƠm quen v i toán xác đ nh n i dung ki n th c, m c đ , yêu c u v hƠnh đ ng vƠ t c a tr t ng l a tu i đ t ch c, u n trình cho tr làm quen v i toán t ng ho t đ ng h c t p có ch đích, c ng nh ho t đ ng khác c a tr nh : vui ch i, ơm nh c, th ch t, t o hình tr 1.3.4 ng m m non Giáoăd căh căm mănon Quá trình cho tr m m non lƠm quen v i toán lƠ m t b ph n c a trình giáo d c m m non nói chung, v y ch u s chi ph i c a nh ng quy lu t giáo d c m m non 10 6.3.3 D y tr ănh năbi tăphíaătrênă– phíaăd i,ăphíaătr că– phíaăsauăkhiăl yă b năthơnămìnhălƠmăchu n - Vi c d y đ nh h ng l y b n thơn lƠm chu n c n g n v i nh ng ki n th c v v trí b ph n c a c th tr nh : Phía có đ u, phía d i chơn, phía tr c ng c, phía sau l ng - Cô đ a tình hu ng đ tr quan sát, tìm hi u vƠ b ng cơu h i g i m cô giúp tr ph n ánh b ng l i nói v trí đ i t ng so v i tr Ví d : LƠm th nƠo nhìn th y qu t tr n? Con ph i ng ng đ u lên đ nhìn th y qu t treo phía - Trong trình d y cho tr lƠm quen đ ng th i v i c p ph –d i, tr ng h ng: c – sauầ - T ch c cho tr th c hƠnh xác đ nh v trí đ i t ng khác tr l y lƠm chu n 6.3.4 D yătr ăđ nhăh - đ nh h ngătrênăm tăph ng ng t t m t ph ng cô giáo c n d y tr n m đ ph n c a nh : góc, c nh, gi a, trên, d c thƠnh i, bên ph i, bên tráiầ b ng cách cô giáo trình bƠy tr c quan v t m t ph ng vƠ ch cho tr th y v trí c a chúng - Ti p theo d y tr x p v t m t ph ng theo m u c a cô, vƠ yêu c u tr di n đ t b ng l i nói v trí v t m t ph ng 6.3.5 D yătr ăxácăđ nhăphíaăph i,ăphíaătráiăc aătr - Cho tr xác đ nh tay ph i, tay trái Trên c s xác đ nh b phơn bên trái, bên ph i tr T th c hi n đ ng tác v i b ph n bên trái, bên ph i - Cho tr thi t l p m i quan h gi a b ph n bên ph i, bên trái v i phía ph i, phía trái - Luy n xác đ nh v trí v t 6.3.6 Xácăđ nhăh ng ng:ăphíaătrênă– phíaăd i,ăphíaătr că– phíaăsauăc aă iăkhác - D y tr đ nh h đ vùng không gian phía ph i, phía trái ng b ph n ng c l y lƠm chu n 44 i khác: đ u, l ng, chơn, tay c a ng i - D y tr d a vƠo v trí s p đ t c a b ph n c th ng đ nh h ng không gian t ng i khác đ xác i b ng cách thi t l p m i liên h nh : phía đ u b n lƠ phía c a b n, phía d i chơn b n lƠ phía d - Cho tr luy n t p xác đ nh h i c a b nầ ng không gian c a ng i khác b ng h th ng bƠi t p 6.3.7 D yătr ăđ nhăh ngăkhiădiăchuy năvƠăbi t diăchuy nătheoăh ngăc nă thi t - Cho tr xác đ nh h - ng không gian t cho tr nhi m v mƠ tr th c hi n chúng tr c n ph i di chuy n không gian, ví d : l y qu bóng - Cho tr ch n m c đích di chuy n - Xác đ nh h ng di chuy n đ đ t m c đích - Cho tr di chuy n v h ng đƣ ch n Cơuăh iăônăt p Hƣy nêu ph ng pháp d y tr m u giáo đ nh h l y b n thơn vƠ ng ng không gian tr i khác lƠm chu n Nêu m i liên h gi a vi c d y tr xác đ nh phía ph i – phía trái c a b n thơn v i vi c d y tr xác đ nh phía ph i – phía trái c a ng 45 i khác CH NG HÌNH THÀNHăS ă NHăH NGăV ăTH IăGIANăCHOă TR ăM M NON căđi măphátătri nănh ngăbi uăt 7.1 - Tr th ngăv ăth iăgianăc aătr ăm mănon ng d a vƠo d u hi u cu c s ng c a b n thơn đ đ nh h ng th i gian, nh : bu i sáng lƠ lúc cháu th c d y, đánh r ng, r a m t, n sáng r i đ n tr bu i chi u lƠ lúc m đón cháu v CƠng l n đ nh h tr bi t d a vƠo d u hi u thiên nhiên đ đ nh h ng, ng th i gian c a tr cƠng t t ng th i gian: bu i sáng lƠ lúc tr i sáng, có tia n ng chi u vƠo c a s , bu i t i lƠ lúc tr i t iầ - Tr khó kh n hi u Ủ ngh t di n đ t nh : bơy gi , hôm nay, hôm qua, ngƠy maiầ - Tr 3-4 tu i b t đ u phơn bi t ban ngƠy ban đêm d a d u hi u thiên nhiên, 4-5 tu i nh n bi t bu i ngƠy d a d u hi u ho t đ ng c a b n thơn Tr b t đ u có bi u t ng v ngƠy tu n, nh ng bi u t đ u, đa s tr ch a n m đ cs l - Tr – tu i có bi u t ng v chúng không đ ng ng ngƠy tu n ng v mùa n m 7.2 Ph ngăphápăd yătr ăm uăgiáoăđ nhăh 7.2.1 D yătr ănh năbi tăngƠyăvƠăđêm (tr ă3ă– 4ătu i) - Vi c d y tr ngƠy vƠ đêm đ ngăth iăgian c th c hi n qua th i m sinh ho t ngƠy, có th trò chuy n v i tr v ho t đ ng di n ngƠy c a tr theo t ng th i m - NgoƠi có th cho tr luy n t p nh n bi t ban ngƠy, ban đêm qua quan sát tranh, ch i trò ch i, ho c đ c th , truy nầ 7.2.2 D yătr ănh năbi tăcácăbu i:ăsáng,ătr a,ăchi u,ăt iă(tr ă4ă– 5ătu i) - Trong th i gian d o ch i ngoƠi tr i giáo viên nên k t h p cho tr quan sát d u hi u thiên nhiên vƠ d u hi u v cu c s ng c a ng i: quan sát b u tr i, v trí, mƠu s c m t tr i, s c thái không gian, cơy c i xung quanh, ho t đ ng c a b n thơn vƠ m i ng i xung quanh - Trò chuy n v i tr b ng cơu h i: Bu i sáng th đ n tr ng lƠm gì? Khi nƠo ng m m non? Bu i t i lƠm gì? Khi nƠo c nhƠ ng ? - Trên ho t đ ng h c, t ch c theo hình th c cho tr xem tranh, nh miêu t d u hi u đ c tr ng c a bu i ngƠy vƠ đƠm tho i v i tr v nh ng d u hi u b c tranh 46 - Luy n t p đ nh h ng b ng nh ng bƠi t p, trò ch i D yănh năbi tăvƠăg iătênăcácăngƠyătrongătu n,ăphơnăbi tăhômănay,ă 7.2.3 hôm qua, ngày mai (tr ă5ă– 6ătu i) 7.2.3.1 Nh n bi t g i tên ngƠy tu n - Trong ho t đ ng di n h ng ngày giáo viên nên nói tên ngƠy g n v i ho t đ ng mƠ tr s tham gia - d y tr n m đ c trình t vƠ s l d ng kí hi u ngƠy tu n đ d y tr ng ngƠy tu n, giáo viên s ó lƠ kí hi u hình tròn có mƠu s c khác v i s b m t, nh : s – ch nh t (mƠu đ ), s – th (mƠu vƠng)ầ - Giáo viên cho tr đ m s l dƠng nh s l ng hình tròn nh mô hình tu n l đ d ng ngƠy tu n - Luy n t p đ nh h ng ngƠy tu n theo trình t ng c xuôi - Cho tr bóc l ch h ng ngƠy vƠo m i bu i sáng - Phân công tr c nh t ngƠy tu n 7.2.3.2 Phơn bi t hôm nay, hôm qua, ngày mai - Gi i thích kèm ví d c th cho tr th y r ng, ngƠy di n lƠ ngƠy hôm nay, ngƠy v a trôi qua lƠ ngƠy hôm qua, vƠ s p đ n lƠ ngƠy mai - Ti n hƠnh đƠm tho i b ng cơu h i ― Hôm qua đƣ lƠm gì? Hôm lƠm gì? NgƠy mai s lƠm - Trong ho t đ ng h ng t o u ki n cho tr s d ng t : hôm qua, hôm nay, ngày mai Cơuăh iăônăt p Hƣy trình bƠy ph ng pháp d y tr m u giáo đ nh h ng bu i ngƠy Hãy trình bƠy ph ng pháp d y tr m u giáo đ nh h ng ngƠy tu n 47 PH ăL C M TăS ăGIÁOăÁNăTHAMăKH O GIÁO ÁN GIÁO ÁN LÀM QUEN V I TOÁN Ch m: T t vƠ mùa xuơn tƠi : Nh n bi t phơn bi t kh i c u, kh i tr L a tu i : M u giáo l n I/ M cătiêu 1Ki n th c: - Tr nh n bi t vƠ g i tên kh i c u, kh i tr - Phơn bi t đ c m gi ng vƠ khác c a kh i c u vƠ kh i tr 2.K n ng: - Phát tri n kh n ng nhơn bi t đ c m hình d ng c a đ v t thông qua kh o sát - Rèn luy n k n ng phát tri n giác quan vƠ phát tri n ngôn ng Thái đ - Giáo d c tr ch i đoƠn k t vƠ tham gia vƠo ho t đ ng t p th II/Chu năb - M t s đ dùng, đ ch i có d ng kh i c u, kh i tr nh : H p s a, lon n h pr c, lon bia, u, viên bi, qu bóngầm t s đ ch i có d ng kh i vuông, ch nh tầ - M t s kh i c u, kh i tr - t n n mƠu, b ng con, chi uầ III/T ăch căho tăđ ng HO T NG C A CỌ HO T NG C A TR *ăHo tăđ ngă1: n đ nh, gơy h ng thú - Hát: Mùa xuơn đ n r i - Trò chuy n v i tr v mùa xuơn: Th i ti t, cơy c i, l Tr hát cô h iầ (t t Nguyên đán) v h i xuơn vƠ trò ch i Tr trò chuy n cô h i xuơn H i tr : + H i xuơn th ng có trò ch i gì? - Hôm s t ch c ch i m t s trò ch i đ Tr tr l i theo Ủ hi u chu n b cho h i xuơn Tr nghe cô nói 48 * Ho tăđ ngă2: Nh n bi t kh i c u, kh i tr g i tên kh i c u, kh i tr Tr ch i theo suy ngh c a - Chia tr thƠnh nhóm: + nhóm ch i v i bóng nh : bóng, truy n bóng, l n tr bóngầ + nhóm ch i v i lon bia, lon n c có d ng kh i c u nh : X p ch ng kh i lên nhau, x p th ng hƠng, l nầ Tr t nh n xét - Cho đ i di n nhóm nh n xét v nhóm ch i c a nh : + Nhóm c a ch i v i đ ch i gì? + ƣ ch i đ c nh ng trò ch i gì? Ho c đƣ t o đ c s n ph m gì? Các đ ch i có d ng kh i gì? (h i nhi u tr đ i) * Ho tăđ ngă3: Nh n bi t, phơn bi t, kh i c u, kh i tr - Cho tr v ch ng i k t h p l y đ dùng Tr l y đ dùng - Ti p t c h i tr : Các đƣ dùng nh ng h p bia, lon - Tr tr l i n cầđ x p, t o s n ph m gì? - Nhóm ch i v i bóng có th t o đ c s n ph m nh v y không? T i sao? - Cô vƠ tr tr th c hƠnh v i kh i c u, kh i tr : (cô lƠm v i tr ) + Cho tr l y r đ dùng c a có kh i c u vƠ kh i tr v phía tr c + Yêu c u tr l n t ng kh i vƠ cho tr nh n xét: Tr th c hƠnh theo yêu c u c a cô - Chúng l y cho cô kh i gi ng c a cô? Kh i gi? Tr ch n vƠ tr l i (h i nhi u l n) - Chúng l n kh i c u Tr th c hi n theo yêu c u + Kh i c u l n đ c a cô c không? t i sao? - Cho tr dùng tay s xung quanh kh i c u, nh n xét vƠ 49 Tr th c hi n vƠ g i tên kh i g i tên kh i Tr ch n vƠ tr l i - Chúng l y cho cô kh i gi ng c a cô? Kh i gi? (h i nhi u l n) Tr th c hi n theo yêu c u - Chúng l n kh i tr c a cô + Kh i tr l n đ Tr th c hi n vƠ g i tên kh i c không? T i sao?) - Cho tr dùng tay s xung quanh kh i c u, kh i tr , Nghe cô gi i thích nh n xét vƠ g i tên kh i - Cô gi i thích thêm: đ u tròn nên l n đ m t ph ng ng bao quanh c a kh i c u cv m ih ng kh i tr có 2 bên nên ch l n đ cv m th ng Tr th c hi n + Yêu c u tr x p ch ng lo i kh i lên (2 tr th c hƠnh v i nhau) - Cho tr đƠm tho i: + Kh i c u ch ng lên đ c không? Vì sao? Tr tr l i + Kh i tr ch ng lên đ c không? Vì sao? Nghe cô nói - Cô vƠ tr rút k t lu n : Các kh i tr ch ng lên đ c hai đ u có hai m t ph ng, kh i c u m t ti p xúc đ u cong tròn nên không ch ng lên đ c *ăHo tăđ ngă4: Ọn nh n bi t phơn bi t kh i c u, kh i tr * Trò ch i 1: i nƠo nhanh tay: - Chu n b : Các lo i kh i vuông, tròn, ch nh t, m t s lo i đ ch i đ dùng có d ng kh i - Lu t ch i: M i l n tr theo đ thò tay vƠo h p (không đ ng zích z c lên c nhìn) l y kh i theo yêu c u c a cô giáo ví d : (đ i tìm vƠ l y kh i tròn, đ i tìm vƠ l y kh i tr ) N u zích z c ch m vƠ lƠm đ h p ho c l n bóng không đ c tính vƠ ph i quay v đ lên l n khác Cu i l n ch i đ i nƠo l y đ c vƠ nhi u kh i theo yêu c u đ i th ng - Cách ch i: Chia tr thƠnh đ i x p thƠnh hƠng d c, phía tr c m i hƠng x p v t c n lƠ kh i c u, kh i 50 Tr nghe cô nói cách ch i, lu t ch i tr (các qu bóng nh a, h p r u hình tr ) m i h p cách 40cm đ tr zích z c qua v t c n cu i đo n đ ng đ h p gi y to b t kín ch đ m t l nh đ cho tr thò tay vƠo Khi có hi u l nh yêu c u m i đ i lên ch n vƠ l y kh i, tr theo đ ng zích z c lên thò tay vƠo h p, dùng tay s vƠ l y kh i theo yêu c u c a cô vƠ mang v cho đ i Tr th c hi n c a - Th i gian l y h t b n nh c - K t thúc đ m k t qu ch i c a t ng đ i Trò ch i 2: Trang trí m t hình kh i Chia tr thƠnh nhóm, cho tr v , ho c dán đ trang trí m t bao c a hình kh i - Cô khen tr - Hát hát v n đ ng ―Mùa xuơn đ n r i‖ GIÁO ÁN Ch ăđi m:ăTh ăgi iăth căv t ătƠiă:ă măđ nă6,ănh năbi tăch ăs ă6 L aătu i:ăM uăgiáoăl n I.ăM c tiêu: Ki n th c: - Ọn s - Tr bi t đ m vƠ Ủ ngh a s l ng c a s - Tr nh n bi t ch s K n ng - Tr đ m thƠnh th o t 1- - Tr tìm nhóm có s l - K n ng x p t ng t ng ng v i nhóm nhanh ng ng m t đ i m t 51 Thái đ - Tr Ủ tham gia xơy d ng bƠi II.ăChu năb : Chu n b cho cô - th , c cƠ r t - Các th s t 1-6 - B ng g n Chu n b cho tr - M i tr th , c cƠ r t - Các th s t 1-6 - Các nhóm s l ng ph m vi III.ăCáchăti năhƠnh: Ho tăđ ngăc aăcô Ho tăđ ngăc aătr *Ho tăđ ngă1:ă năđ nhă - Cô cho tr hát bƠi: Qu - Ơm tho i v lo i trái cơy mƠ tr thích - Tr hát - Tr tr l i - Tr tr l i *Ho tăđ ngă2:ăỌnăs ă5 - Cô cho tr đ m lo i qu (5 qu na, qu cam, qu táo, qu dơu tơy) vƠ l y th s t ng ng *Ho tăđ ngă3: D y tr đ m đ n vƠ nh n bi t s + Cô cho tr l y r đ ch i, h i tr r có gì? - Tr tìm vƠ đ m - Cho tr x p t t c th - L y c cƠ r t t ng cho th (X p t ng ng m i th lƠ m t c cƠ r t) - Tr x p th - Nhóm th vƠ cƠ r t nh th nƠo v i nhau? - Tr x p t - Nhóm nƠo nhi u h n? Nhi u h n lƠ m y? Vì sao? 52 ng ng th - cƠ r t - Nhóm nƠo h n? ệt h n lƠ m y? Vì sao? - Tr tr l i + Mu n cho s cƠ r t nhi u b ng s th ph i lƠm th nƠo? - Tr tr l i (Thêm c cƠ r t) Cho tr l y thêm c cƠ r t - Tr tr l i - Hai nhóm nh th nƠo v i nhau? - Tr tr l i - Tr tr l i - Tr tr l i - Tr đ c - C l pđ m - Nh v y c cƠ r t thêm c cƠ r t b ng m y? - Cho tr đ m nhóm nhi u l n, cho t đ m, cá nhơn đ m + ch nhóm s l ng lƠ ta dùng th s Cô cho tr đ c vƠ cho tr ch n s đ t vƠo hai nhóm - Cô cho tr nh n xét ch s 6, r i cô khái quát l i + Cô cho c l p đ m s th vƠ cƠ r t + Cô cho tr c t s cƠ r t b ng cách b t d n s c cƠ r t * Ph n 3: Luy n t p + TC: Ai nhanh h n - Cô cho tr tìm xung quanh l p nhóm có s l ng + TC: Bé nƠo khéo h n Cho tr v thêm qu cho đ s l ng lƠ 3.ăK tăthúc: Cô nh n xét chung gi h c, khen tr Ủ Ơ đ ng viên tr ch a Ủ c g ng 53 GIÁO ÁN Ch ăđi m:ăTh ăgi iăđ ngăv t ătƠi:ăD yătr ăs păx pătheoăquyălu t v iă3ăđ iăt ngătrongă1ăchuăk L p:ăM uăgiáoăl nă(ă5ă– 6ătu i) I.ăM cătiêu: Ki n th c: - Tr xác đ nh đ k vƠ s l c s lo i đ i t ng chu k , th t đ i t ng c a m i lo i đ i t - Nh n bi t đ ng chu ng chu k c qui lu t c a m i chu k theo tên riêng vƠ tên chung K n ng: - Tr tìm đ c quy lu t vƠ vi t đ c s s p x p ti p theo - Tr có k n ng đ m thƠnh th o: đ m ch t ng v t, đ c s b t đ u t - Tr có k n ng quan sát, phán đoán, phơn nhóm đ i t ng - Tr m nh d n, t tin m i ho t đ ng - Di n đ t đ c quy t c s p x p rõ rƠng, m ch l c - Có k n ng ho t đ ng nhóm, ho t đ ng t p th Thái đ : - Tr có Ủ th c, n n p gi h c - HƠo h ng tham gia vƠo ti t h c - Thích tham gia vƠo s ki n t p th II.ăChu năb : ădùngăc aăcô: - Mô hình đ ng ch y khu r ng - Hình nh m t s v t s ng r ng đ i di n cho loƠi: n th t, n lá, b n chơn, hai chơn, c n, d in c, bi t bay, bò sát Trong có m t s loƠi có hình nh v t v i kích c to – nh khác - Ơn, đ a nh c, máy cát sét ghi s n b n nh c ph c v cho ti t d y - Que ch ădùngăc aătr - M i tr có r đ dùng h c t p có hình nh m t s v t s ng r ng ( gi ng đ dùng c a GV nh ng kích th c bé h n) 54 - t bƠi t p nhóm (in kh A1) - Các lo i đ a đ ng đ n ti c - Th c n c a v t ( m t s lo i rau, c , qu ) III.ăCáchăti năhƠnh: Ho tăđ ngăc aăcô Ho tăđ ng c aătr Ho tăđ ngă1: n đ nh, gây h ng thú Cô thông báo v i tr thông tin r ng xanh m ti c Noel - Tr hát vƠ v n đ ng => Cô vƠ tr lƠm đoƠn tƠu v a v a hát theo bƠi: ― Ta vƠo r ng cô xanh‖ đ t i khu r ng tham gia b a ti c Ho tăđ ngă2: Ôn t ị nh n bi t Ọuy lu t s ị x ị đ i t ng tọong chu k : - Cô cho tr chia thƠnh đ i vƠ tham gia vƠo ph n ch i ― Tai nghe thính – V n đ ng tài‖ - Tr chia đ i vƠ - Cách ch i, lu t ch i: th c hi n theo + Cách ch i: Các đ i s đ c nghe b n nh c vƠ suy ngh , bƠn lu n yêu c u c a cô đ tìm cách th c hi n v n đ ng minh h a cho b n nh c cho v n đ ng g m đ ng tác đ + Lu t ch i: c s p x p theo quy lu t nh t đ nh i nƠo thua ph i nh y lò cò - Cô quan sát vƠ nh n xét k t qu sau m i l n ch i Ho tăđ ngă3: D y tọ s ị x ị theo Ọuy lu t v i đ i t ng tọong chu k Cô d n d t tr đ n v i ph n thi ― Ai tinh m t nh t‖ đ d y tr s p x p 3đ it ng chu k theo quy lu t * D y tr s p x p theo m u: 1s t – 1h - 1voi Cho tr quan sát m u vƠ tr l i cơu h i: - Tr ng i theo đ i - Các hƣy đ m xem quy lu t mƠ cô đƣ s p x p có m y loài hình ch U v t? - Các loƠi v t đ c s p x p theo th t nƠo? - Trong chu k trên, đ m đ c s t ? bao - Tr quan sát vƠ nêu s l ng loƠi v t nhiêu h ? voi? có quy lu t => Cô xác: Qui t c s p x p có loƠi v t chu k vƠ m u 55 đ c s p x p theo quy t c: 1s t – 1h - 1voi - Cho tr s p x p ti p đ i t Cô quan sát, h x p đ i t - Tr tìm vƠ g i tên ng theo quy t c cô s p x p m u ng d n tr ( n u c n thi t) vƠ h i tr v qui lu t s p ng loƠi v t theo th t s p x p - Tr xác đ nh s * D y tr s p x p theo yêu c u: s t - h – voi l - Cách h theo yêu c u c a cô - Chú Ủ h l ng d n nh l n ng m i loƠi v t ng d n tr t p trung quan sát vƠ tìm s khác v s ng gi a loƠi v t Cô quan sát, h x p đ i t ng d n tr ( n u c n thi t) vƠ h i tr v qui lu t s p ng - Tr s p x p theo m u c a cô * D y tr s p x p theo quy lu t d a vƠo tên chung c a nhóm đ i t ng theo m u: s t – chim – cá- h – b m – ch Cho tr quan sát m u vƠ tr l i cơu h i: - Các hƣy đ m xem quy lu t mƠ cô đƣ s p x p có m y loƠi v t? - Các v t có đ c m n i b t? => Tìm m chung gi a c p: s t – h ; chim – b m; cá - ch - Tr th c hi n - Các loƠi v t đ c s p x p theo th t nƠo? ( Tên chung: b n yêu c u c a cô chân – bi t bay – bi t b i) - Trong quy lu t trên, m i chu k đ m đ c v t có b n chơn? v t bi t bay? v t bi t b i? => Cô xác: Qui t c s p x p có loƠi v t chu k vƠ đ c s p x p theo quy t c: v t có b n chơn – v t bi t bay – v t bi t b i - Cho tr s p x p ti p đ i t Cô quan sát, h x p đ i t - Tr th c hi n ng theo quy t c cô s p x p m u ng d n tr ( n u c n thi t) vƠ h i tr v qui lu t s p ng * Cho tr t ngh quy lu t vƠ s p x p theo Ủ thích Cô quan sát, h x p đ i t ng d n tr ( n u c n thi t) vƠ h i tr v qui lu t s p ng 56 yêu c u c a cô Ho tăđ ng 4: Luy n t ị, c ng c * Tọò ch i 1: Ai nhanh h n: - S d ng bƠi t p nhóm - Cách ch i: Tr chia nhóm M i nhóm có b ng bƠi t p dán hình quy lu t s p x p ch a hoƠn ch nh Tr quan sát, th o lu n vƠ hoƠn ch nh quy lu t s p x p - Tr s p x p theo - Lu t ch i: m u c a cô Trong th i gian b n nh c, nhóm nƠo lƠm nhanh vƠ có nhi u k t qu s chi n th ng Nhóm thua cu c ph i nh y lò cò - Tr t sáng t o vƠ - Cô vƠ tr nh n xét k t qu s p x p theo Ủ thích * Tọò ch i 2: Chung s c: - Cô cho tr chia v đ i, nh n bƠn ti c vƠ s p x p bƠn ti c cho lo i đ a, bát, l hoa, c c u ng n c bƠn ti c c a m i đ i ph i - Tr th c hi n bƠi t p theo nhóm th hi n quy lu t s p x p nh t đ nh VD: đ a – c c – l hoa - Cô vƠ tr nh n xét bƠn ti c K tăthúc: - Tr nh n xét k t Tr tham d vƠo b a ti c Noel r ng xanh qu - Tr th c hi n theo yêu c u c a cô - Tr nh n xét k t qu - Tr tham d ti c Noel 57 TÀIăLI UăTHAMăKH O Th Minh Liên – ― Giáo trình ph ng pháp cho tr m m non làm quen v i toán” - NXB Giáo D c – N m 2008 inh Th Nhung ― Toán ph m u giáo” (T p vƠ 2) – NXB ng pháp hình thành bi u t ng toán h c cho tr i h c qu c gia HƠ N i - N m 2001 Nguy n Thanh S n, Tr nh Minh Loan, Ơo Nh Trang “Toán h c ph hình thành bi u t ng toán h c ban đ u cho tr m u giáo‖- 1994 58 ng pháp ... trình cho tr lƠm quen v i toán, đ c m nh n th c c a tr , nguyên t c cho tr lƠm quen v i toán - Bi t đ c ph ng pháp đ c s d ng đ cho tr lƠm quen v i toán - Bi t đ c n i dung hình thƠnh bi u t ng toán. .. ng cho tr lƠm quen v i toán - Có lòng yêu ngh m n tr NGă1 B ăMỌNăPH CH NGăPHÁP CHO TR ăM MăNONă LÀM QUEN V IăTOÁN iăt 1.1 it - ngăc aămônăh c ng c a ph ng pháp cho tr m m non lƠm quen v i toán. .. c t ch c cho tr lƠm quen v i toán theo đ nh h ng đ i m i ng pháp d y h c 22 2.6.1 Cho tr h c lƠm quen v i toán ho t đ ng h c toán có ch đích .22 2.6.2 Cho tr lƠm quen v i toán ngoƠi
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với toán, bài giảng cho sinh viên, Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với toán, bài giảng cho sinh viên, Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với toán, bài giảng cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay