Quản lý trong Giáo dục Mầm non, bài giảng cho sinh viên

80 209 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:47

Quản lý trong Giáo dục Mầm non, bài giảng cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N KHOA S T PH M T NHIÊN NG GIÁO D C M M NON    - Ths Nguy n Th Thi n N m 2016 M CL C M C L C M C TIÊU C A H C PH N Ch ng 1: NH NG V N CHUNG V QU N GIÁO D C 1.1 M t s khái ni m c b n v qu n lí qu n lí giáo d c 1.1.1 Khái ni m chung v qu n lí 1.1.2 Khái ni m qu n lí giáo d c 1.2 M c tiêu qu n lí giáo d c 1.2.1 Khái ni m m c tiêu qu n lí giáo d c 1.2.2 H th ng m c tiêu qu n lí giáo d c 1.3 Ch c n ng qu n lí giáo d c 1.3.1 Khái ni m ch c n ng qu n lí 1.3.2 Phân lo i ch c n ng qu n lí giáo d c 1.4 Nguyên t c qu n lí giáo d c 10 1.4.1 Khái ni m nguyên t c qu n lí 10 1.4.2 H th ng nguyên t c qu n lí: 10 1.5 Ph ng pháp qu n lí giáo d c 13 1.5.1 Khái ni m ph 1.5.2 Các ph ng pháp qu n lí giáo d c 13 ng pháp qu n lí giáo d c 13 1.6 Quá trình qu n lí giáo d c 18 1.6.1 Khái ni m 18 1.6.2 Các giai đo n c a trình qu n lí giáo d c 18 1.7 Hình th c qu n lí giáo d c 19 1.8 Thông tin qu n lí giáo d c 19 1.8.1 Khái ni m chung v thông tin thông tin qu n lí 19 1.8.2 Các hình th c thông tin qu n lí giáo d c 20 1.8.3 Các yêu c u c a thông tin qu n lí giáo d c 20 1.8.4 Các b Ch c khai thác, x lí thông tin qu n lí giáo d c 20 ng 2: CÔNG TÁC QU N LÍ TR 2.1 Khái quát chung v tr 2.1.1 V trí c a tr NG M M NON 22 ng m m non 22 ng m m non 22 2.1.2 Nhi m v quy n c a tr ng m m non: 22 2.1.3 C c u t ch c b máy c a tr ng m m non 22 2.1.4 Các lo i hình tr ng, l p m m non 26 2.2 Cán b qu n tr ng m m non 26 2.2.1 Vai trò, nhi m v quy n h n c a ban giám hi u tr 2.2.2 Yêu c u đ i v i cán b qu n lí tr 2.3 Nghi p v qu n lí tr ng m m non 28 ng m m non 30 2.3.1 L p k ho ch tr 2.3.2 Qu n lí s l ng MN 26 ng m m non 30 ng tr tr ng m m non 36 2.3.3 Qu n lí ho t đ ng ch m sóc nuôi d ng giáo d c tr 37 2.3.4 Qu n lí đ i ng giáo viên, cán b công nhân viên 41 2.3.5 Qu n lí tài c s v t ch t tr 2.3.6 Qu n lí công tác hành tr 2.3.7 Tr ng m m non 42 ng m m non 43 ng m m non v i công tác xã h i hóa giáo d c 45 2.3.8 Ki m tra n i b tr ng m m non 49 2.4 Tình hu ng qu n tr ng m m non 52 2.4.1 Khái ni m tình hu ng qu n 52 2.4.2 c m phân lo i THQL 52 2.4.3 Hành đ ng c a hi u tr 2.4.4 Nh ng n ng l c ng Ch ng tr c m t tình hu ng: 53 i hi u tr ng c n có đ gi i quy t tình hu ng qu n 53 ng 3: GIÁO VIÊN M M NON VÀ CÔNG TÁC QU N LÍ NHÓM L P TRONG TR 3.1 Ng 3.1.1 NG M M NON 55 i giáo viên m m non 55 c m lao đ ng s ph m c a giáo viên m m non 55 3.1.2 Vai trò, nhi m v , quy n h n c a GVMN 58 3.1.3 Yêu c u đ i v i GVMN 59 3.2 Công tác qu n nhóm l p c a GVMN 65 3.2.1 N m v ng đ c m c a tr 65 3.2.2 Xây d ng k ho ch c a nhóm l p 65 3.2.3 Qu n tr nhóm l p 69 3.2.4 m b o ch t l ng ch m sóc, giáo d c tr 71 3.2.5 ánh giá s phát tri n c a tr 73 3.2.6 Qu n c s v t ch t c a nhóm l p 76 3.2.7 Xây d ng m i quan h ph i h p gi a giáo viên v i gia đình tr 77 TÀI LI U THAM KH O 79 M C TIÊU C A H C PH N Sau h c xong h c ph n, sinh viên đ t đ c nh ng ph m ch t n ng l c sau: V ph m ch t - Có trách nhi m v i công tác qu n lí nhóm l p tr c ng nh qu n lí tr ng m m non - Có ý th c h c t p tích c c, ch đ ng, trau d i tình c m ngh nghi p, ph m ch t đ o đ c c a ng i giáo viên m m non, ng i cán b qu n lí t ng lai - Có ý th c t h c, t nghiên c u, s u t m tài li u, bi t ph i h p v i b n nhóm - Có lòng yêu ngh , yêu tr V n ng l c - Có kh n ng nh phân tích đ c khái ni m liên quan đ n qu n lí giáo d c nói chung giáo d c m m non nói riêng - Có kh n ng hi u đ c nh ng công vi c c th c a ho t đ ng qu n lí nhóm l p tr ho t đ ng qu n lí tr ng m m non c ng nh nhi m v c a giáo viên, cán b qu n lí tr ng m m non - Có kh n ng l p k ho ch qu n lí nhóm l p tr k ho ch qu n lí tr ng m m non - Có kh n ng x lí tình hu ng s ph m qu n lí nhóm l p tr qu n lí tr ng m m non - Có kh n ng t h c, làm vi c v i tài li u, làm vi c nhóm Ch NH NG V N ng CHUNG V QU N GIÁO D C 1.1 M t s khái ni m c b n v qu n lí qu n lí giáo d c 1.1.1 Khái ni m chung v qu n lí - Qu n lí xã h i m t cách khoa h c s tác đ ng có ý th c c a ch th qu n lí đ i v i toàn b hay nh ng ph n khác c a h th ng xã h i c s nh n th c v n d ng đ n nh ng quy lu t khách quan nh m đ m b o cho xã h i ho t đ ng phát tri n t i u theo m c đích đ t - Qu n lí m t lo i hình đ c bi t c a ho t đ ng xã h i, m t trình tác đ ng qua l i gi a ng i ng i - Qu n lí m t khoa h c ngh thu t, v n đ ng s d ng ngu n nhân l c, v t l c tài l c đ th c hi n nhi m v chung nh m thúc đ y s phát tri n c a t p th , c a đ n v , c a t ch c - Qu n lí nh m t p h p m i ng i có liên quan: c p trên, c p d i, b n bè, đ ng nghi p t ch c đ t o m t s ph i h p nh p nhàng nh m đ t đ c m c đích đ nh T nh ng cách ti p c n trên, ta có th hi u khái ni m qu n lí m t cách khái quát, “Qu n lí m t trình tác đ ng có m c đích, có k ho ch c a ch th qu n lí (ng i qu n lí) đ n khách th qu n lí (t p th ng i lao đ ng) nh m đ t đ c m c tiêu đ nh” Qu n lí có vai trò đ i s ng xã h i, giúp đ m b o tr t t , k c ng xã h i (s d ng quy đ nh, quy ch , u l , bi n pháp qu n lí…đ đ a ho t đ ng xã h i, hành vi c a ng i vào n n n p ng th i có tác đ ng u ch nh, u n n n nh ng hành vi sai trái) Mu n xã h i phát tri n ph i tr ng đ n qu n lí Hình S đ mô t trình qu n 1.1.2 Khái ni m qu n lí giáo d c Là m t b ph n c a qu n lí xã h i Có th hi u khái ni m qu n lí giáo d c nh sau: Là h th ng nh ng tác đ ng có m c đích, có k ho ch, h p quy lu t c a ch th qu n lí thu c h th ng giáo d c nh m làm cho h th ng v n hành theo đ nguyên lí giáo d c c a ng Nhà n ng l i c nh m đ a h th ng giáo d c đ n m c tiêu d ki n * c tr ng c b n c a qu n lí giáo d c: - Qu n lí giáo d c lo i qu n lí nhà n c - Qu n lí giáo d c th c ch t qu n lí ng - Qu n lí giáo d c thu c ph m trù ph i ng pháp ch không ph i m c đích - Qu n lí giáo d c c ng có thu c tính nh qu n lí xã h i (t ch c - k thu t thu c tính kinh t , xã h i) Qu n lí giáo d c v a khoa h c v a ngh thu t qu n lí t t, không ch c n n m v ng lu n m c b n c a khoa h c qu n lí giáo d c mà n m v ng quy lu t c b n v s phát tri n giáo d c c ng nh khoa h c liên quan đ n giáo d c Ngh thu t qu n lí giáo d c đ c hi u s tích h p c a khoa h c giáo d c khoa h c qu n lí giáo d c, kinh nghi m qu n lí sáng t o c a ch th qu n lí Ngh thu t qu n lí giáo d c bao g m k n ng s d ng ph ng pháp, k n ng giao ti p, k n ng ng x , k n ng lôi cu n qu n chúng… nh m th c hi n có hi u qu m c tiêu đ Trong qu n lí giáo d c, tính khoa h c ngh thu t g n bó v i 1.2 M c tiêu qu n lí giáo d c 1.2.1 Khái ni m m c tiêu qu n lí giáo d c M c tiêu qu n lí tr ng thái mong mu n đ t c xác đ nh t ng lai c a đ i ng qu n lí Tr ng thái: Mong mu n có đ c Có r i mu n trì Tr ng thái ch đ t đ v n đ ng c a đ i t c thông qua tác đ ng c a ch th qu n lí s ng qu n lí 1.2.2 H th ng m c tiêu qu n lí giáo d c - m b o quy n l c h c sinh vào h c c p h c, l p h c, ngành h c tiêu chu n ch tiêu - m b o ch t l ng hi u qu đào t o - Xây d ng phát tri n t p th s ph m ngang t m v i nhi m v , đáp ng yêu c u ngày cao c a c a xã h i v ch t l ng giáo d c - Xây d ng, s d ng, b o qu n t t c s v t ch t k thu t ph c v cho d y h c giáo d c h c sinh - Xây d ng hoàn thi n t ch c ng, quy n, đoàn th qu n chúng đ th c hi n t t nhi m v giáo d c đào t o - Phát tri n hoàn thi n m i quan h gi a giáo d c c ng đ ng xã h i đ làm t t công tác giáo d c th h tr M i m c tiêu th hi n m t nhi m v đ c tr ng c a ho t đ ng qu n lí Các m c tiêu có m i quan h m t thi t, ph i h p b tr cho t o thành m t h th ng m c tiêu toàn di n 1.3 Ch c qu n lí giáo d c 1.3.1 Khái ni m ch c n ng qu n lí Ch c n ng qu n lí đ c hi u m t d ng ho t đ ng qu n lí đ c bi t thông qua ch th qu n lí tác đ ng vào khách th qu n lí nh m đ t đ c m c tiêu nh t đ nh 1.3.2 Phân lo i ch c n ng qu n lí giáo d c Ch c n ng qu n lí g m lo i: 1.3.2.1 Ch c n ng chung (ch c t ng quát G m ch c - Ch c n ng trì n đ nh m i ho t đ ng giáo d c, đáp ng nhu c u hi n hành c a n n kinh t xã h i - Ch c n ng đ i m i phát tri n (ch c n ng sáng t o): nh m bi n đ i đ i t ng, đ a đ i t ó nh ng tác đ ng ng đ n m t trình đ phát tri n m i v ch t Hai ch c n ng có m i quan h g n bó ch t ch v i nhau, quy đ nh l n n đ nh c s đ đ i m i, phát tri n ng s n đ nh làm cho “s c l i, đ i m i, phát tri n s t ng c ng n đ nh b n v ng” 1.3.2 Ch c c th Có ch c a Ch c n ng t ch c T ch c đ c hi u theo hai góc đ , m t hành đ ng ho c m t t p h p T ch c s p đ t ng i, công vi c m t cách khoa h c, h p lí thành m t h th ng toàn v n nh m b o đ m cho chúng t ng tác v i m t cách t i u đ a h th ng t i m c tiêu Ch c n ng t ch c qu n lí giáo d c bao g m n i dung ho t đ ng nh sau: - Ti p nh n ngu n l c: nhân l c, v t l c, tài l c - Thi t l p c u trúc t ch c b máy - Quy đ nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n cho t ng b ph n cá nhân - L a ch n, phân công cán b - Phân ph i ngu n l c theo c u trúc b máy - Xác l p c ch ph i h p, công tác giám sát t ch c - Khai thác ti m n ng, ti m l c c a t p th cá nhân, nâng cao trình đ nghi p v , c i thi n đ i s ng c a cán b giáo viên b Ch c n ng ch đ o Ch đ o nh ng hành đ ng xác l p quy n ch huy s can thi p c a ng lãnh đ o toàn b trình qu n lí, huy đ ng m i l c l i ng vào vi c th c hi n k ho ch u hành công vi c nh m đ m b o cho m i ho t đ ng c a đ n v giáo d c di n có k c ng tr t t N i dung c a ch c n ng ch đ o g m: - N m quy n ch huy u hành công vi c -H ng d n cách làm - Theo dõi, giám sát ti n trình công vi c - Kích thích, đ ng viên - i u ch nh, s a ch a, can thi p c n thi t c Ch c n ng k ho ch hóa K ho ch hóa t ch c lãnh đ o công vi c theo m t k ho ch th c hi n t t ch c n ng k ho ch hóa, cán b qu n lí giáo d c ph i: - Nh n th c đ c c h i n m b t đ y đ thông tin làm c n c cho vi c xây d ng k ho ch - Xác đ nh m c tiêu phân lo i m c tiêu - Xác đ nh u ki n n i l c ngo i l c - Tìm ph ng án gi i pháp th c hi n, l a ch n ph ng án t i u - L p k ho ch Quá trình l p k ho ch di n theo b +B c 1: So n th o k ho ch +B c 2: Duy t n i b (dân ch hóa k ho ch) c: Tóm l i, vi c phân lo i n ng l c nh ch có tính ch t t ng đ i Trên th c t , n ng l c s ph m c a GVMN đan xen, b tr cho đ c th hi n th ng nh t toàn b trình ch m sóc, giáo d c tr N ng l c s ph m k t qu c a m t trình đào t o t đào t o nghiêm túc có n ng l c s ph m c n thi t, GVMN ph i không ng ng h c t p, n m v ng tri th c ngh nghi p, th ng xuyên rèn luy n l n ng, k x o ngh thu t s ph m thông qua th c ti n công tác ch m sóc, giáo d c tr qu n nhóm l p 3.2 Công tác qu n nhóm l p c a GVMN làm t t công tác qu n nhóm l p, ng i GVMN ph i th c hi n nh ng công vi c sau đây: 3.2.1 N m v ng đ c m c a tr Hi u tr u ki n tiên quy t đ giáo d c tr có hi u qu Giáo viên ph i: Hi u hoàn c nh s ng c a tr , n m đ c nh ng đ c m v th ch t, tâm c a tr thói quen hành vi đ o đ c mà tr có… T l a ch n nh ng bi n pháp tác đ ng phù h p Các bi n pháp: - Trao đ i tr c ti p v i gia đình tr - Quan sát, theo dõi tr tham gia vào ho t đ ng h ng ngày, th ng xuyên trò chuy n tr - S d ng phi u u tra tr ng c u ý ki n c a ph huynh - Ghi nh t kí v tr ho c th m gia đình tr - T o tình hu ng đ tr b c l đ c m… tìm hi u tr , GVMN c n có nh ng k ho ch c th t ng th i m c th Các th i m giai đo n đ u n m h c, giai đo n cu i h c kì hay giai đo n cu i n m h c 3.2.2 Xây d ng k ho ch c a nhóm l p - Khái ni m: Là nh ng d ki n tr c nh ng công vi c ph i làm, biên pháp th c hi n công vi c c ng nh u ki n đ m b o công vi c th c hi n thành công 65 - M c đích: + Giúp đ nh h ng cho m i ho t đ ng c a giáo viên, giúp giáo viên ch đ ng trình t ch c th c hi n công vi c + Là c s đ ki m tra đánh giá c a cán b qu n tr ng MN - N u chia theo th i gian có lo i: k ho ch n m h c, k ho ch tháng, k ho ch tu n N u chia theo n i dung công vi c có lo i: K ho ch ch nhi m, k ho ch giáo d c, k ho ch th c hi n chuyên đ 3.2.2.1 Xây d ng k ho ch n m h c a C n c : Ph i c n c vào k ho ch n m h c c a tr ng, nhi m v đ c giao tình hình th c t c a l p b Yêu c u: - Ph i th ng nh t v i k ho ch c a tr tr ng, m t b ph n v i k ho ch c a ng - N i dung k ho ch ph i đ m b o tính cân đ i (khâu nuôi – khâu d y), tính toàn di n (t t c m t) tính phát tri n (n m sau ph i ti n b h n n m tr - K ho ch ph i xác đ nh đ c) c m c tiêu c b n bi n pháp th c hi n M c tiêu, bi n pháp đ ph i có c s khoa h c đ m b o tính th c ti n - K ho ch ph i đ c trình bày rõ ràng, ng n g n, d th c hi n, d ki m tra c N i dung k ho ch: N i dung k ho ch n m h c ph i tr l i đ th nào? Bao gi hoàn thành? N i dung c th : (1) c m tình hình l p - Thu n l i - Khó kh n (2) M c tiêu ph n đ u n m h c - M c tiêu chung 66 c câu h i: Ph i làm gì? Làm nh + Danh hi u thi đua c a l p + Danh hi u thi đua cá nhân - M c tiêu c th + M c tiêu phát tri n s l + M c tiêu v ch t l d ch ng (t l tr suy dinh d ng trình giáo d c; Ch t l ng: s tr nh n vào l p, t l chuyên c n ng ch m sóc, giáo d c tr : Phòng ch ng suy dinh ng so v i n m h c tr c); Ch t l ng th c hi n ng th c hi n chuyên đ + M c tiêu s d ng, b o qu n c s v t ch t c a nhóm, l p + M c tiêu b i d ng t b i d ng + M c tiêu k t h p v i gia đình tr l c l ng xã h i + Các m c tiêu khác: Tham gia phong trào, ho t đ ng chung c a tr ng, sáng ki n kinh nghi m c a cá nhân (3) Nh ng bi n pháp th c hi n k ho ch M i m c tiêu đ c xác đ nh ph i l a ch n bi n pháp th c hi n t ng ng Các bi n pháp c b n c a k ho ch n m h c nh sau: - Bi n pháp th c hi n m c tiêu phát tri n s l - Bi n pháp th c hi n m c tiêu ch t l ng ng - Bi n pháp qu n c s v t ch t c a nhóm, l p - Bi n pháp b i d ng t b i d ng chuyên môn nghi p v - Bi n pháp ph i h p v i gia đình… B n k ho ch ch ng trình hành đ ng c a giáo viên t p th l p su t kì k ho ch 3.2.2.2 Xây d ng k ho ch tháng Xây d ng k ho ch tháng xây d ng k ho ch ch ng trình giáo d c theo t ng tháng cho m i đ tu i - C n c vào k ho ch giáo d c n m h c c a tr quy đ nh ch ng, m c tiêu n i dung giáo d c ng trình, u ki n c s v t ch t tr ng, l p nhu c u th c t c a tr đ giáo viên xây d ng k ho ch giáo d c tháng c a l p 67 - N i dung k ho ch + Xác đ nh tên ch đ th i gian th c hi n + Xác đ nh m c tiêu c n đ t c a ch đ + Xây d ng m ng n i dung, xây d ng m ng ho t đ ng + Chu n b đ dùng, đ ch i + Lên k ho ch th c hi n c th h ng tu n a Xác đ nh m c tiêu c a ch đ M c tiêu c a ch đ k t qu mong mu n c n đ t đ c tr sau khám phá xong ch đ M c tiêu c a ch đ nh m phát tri n m t: Th ch t, nh n th c, ngôn ng , th m m tình c m - xã h i b Xây d ng m ng n i dung D ki n n i dung có th th c hi n ch đ M ng n i dung ch a đ ng nh ng n i dung có liên quan đ n ch đ mà giáo viên mu n cung c p cho tr nh ng ki n th c, k n ng, thái đ c Xây d ng m ng ho t đ ng M ng ho t đ ng hình th c th hi n ho t đ ng giáo d c mà giáo viên d ki n s tích h p t ch c cho tr khám phá Giáo viên d ki n ho t đ ng s th c hi n m i ch đ nh cho tr khám phá hàng ngày, hàng tu n d Chu n b đ dùng đ ch i dùng đ ch i ph i phù h p v i n i dung c a ch đ l nh v c ho t đ ng, phong phú, đa d ng v th lo i ch t li u an toàn, v sinh… Có th v n đ ng s giúp đ c a h c sinh 3.2.2.3 Xây d ng k ho ch giáo d c tu n K ho ch tu n đ c xây d ng c s b trí h at đ ng vào th i khóa bi u h ng ngày M t ngày, giáo viên l a ch n m t s ho t đ ng g n g i, h tr cho nhau, t o c h i đ tr đ c tham gia nh ng ho t đ ng khác 68 K ho ch tu n giúp giáo viên hình dung đ y đ , tr n v n nh ng n i dung giáo d c tr g n v i t ng ch đ c n đ c th c hi n tu n t ng ngày M c đ chi ti t c a k ho ch tùy thu c vào kh n ng c a t ng giáo viên Tóm l i, xây d ng k ho ch m t ch c n ng quan tr ng c a GVMN công tác qu n nhóm l p có m t k ho ch t t, giáo viên ph i n m ch c x t t nh ng thông tin có liên quan tr c ti p ho c gián ti p đ n vi c xây d ng, th c hi n k ho ch l p 3.2.3 Qu n tr nhóm l p 3.2.3.1 m b o ch tiêu s l ng tr đ n l p ây m t nhi m v quan tr ng c a GVMN th c hi n t t nhi m v giáo viên ph i: - Bi t l a ch n s d ng bi n pháp khác nh : + Tuyên truy n v n đ ng ph huynh cho tr đ n tr + Nâng cao ch t l + Yêu th ng ng ch m sóc, giáo d c tr ng, tôn tr ng g n bó v i tr , t o cho tr có c m xúc tích c c, thích đ n l p, đ n tr ng + Qu n ch t ch s tr có m t h ng ngày, tránh m i s su t có th x y t ođ c lòng tin đ i v i b c cha m 3.2.3.2 Qu n tr h ng ngày a Yêu c u chung - M i nhóm, l p tr ng m m non ph i l p s ghi danh sách tr v i đ y đ thông tin c n thi t - Hàng ngày giáo viên ph i: + N m v ng s l +N mđ ng tr có m t nh ng tr v ng m t đ ghi vào s theo dõi c nh ng bi u hi n b t th ng x y v i t ng tr - N u tr bé c n phân công công m t s GV ph trách m t s tr nh t đ nh - Giáo viên có m t theo dõi đ m b o an toàn t đ i cho tr 69 - C n th a mãn m t cách h p nhu c u c a tr ( n, ng , v sinh, vui ch i…) b Qu n tr th i m sinh ho t h ng ngày * Trong gi đón tr Giáo viên ph i: -N mđ c tình hình s c kh e tr ng thái tâm c a tr -N mđ c ng i đ a tr đ n l p nh ng đ dùng tr mang theo - Quan sát, theo dõi tr ch i đ giúp đ ho c nh c nh c n - Ch đ ng h i th m gia đình v tình hình tr - Sau gi đón, giáo viên ph i n m đ nhà c s tr có m t tên nh ng tr v ng m t, ghi vào s theo dõi hàng ngày i v i tr m u giáo cô nên s d ng hình th c m danh * Trong gi ch i - Ch i l p: c n chu n b đ y đ đ ch i, đ dùng b trí góc ch i h p Giáo viên thu hút m i tr tham gia ch i tích c c, vui v , tho i mái Cô quan sát, theo dõi x k p th i tình hu ng x y Hình thành tr n n n p, thói quen t t sau ch i - Ch i tr i: giáo viên ch n đ a m ch i đ m b o an toàn, đ r ng cho tr ho t đ ng, trang ph c g n gàng, phù h p v i th i ti t ngày Ph i có nh t giáo viên trông tr ch i ý quan sát, h ng d n tr ch i, k p th i x nh ng tình hu ng x y * Trong gi h c (ho t đ ng có ch đích) - Gi h c có th t ch c l p ho c tr i, có th h c theo nhi u hình th c: c l p, nhóm, cá nhân Giáo viên t ch c ti t h c theo yêu c u c a ch ng trình phù h p v i t ng đ tu i - Giáo viên c n s p x p ch ng i c a tr cho phù h p đ i v i t ng lo i ti t h c M i tr nhóm l p đ u đ c tham gia vào gi h c đ y đ , tích c c 70 - Giáo viên ph i đánh giá đ c kh n ng, thái đ c a t ng tr tham gia h c t p đ u ch nh ho t đ ng d y h c cho phù h p * Trong gi n - Không đ tr nh n đói ho c n u ng th t th ng - Ph i s p x p bàn n v trí ng i n tr cho h p - Không nên b t tr ng i vào bàn ch đ i lâu - Giáo viên đ ng viên, khuy n khích tr n ngon, n h t su t, x nhanh nh ng tình hu ng hóc, s c th c n - Chú ý rèn luy n hành vi thói quen t t tr * Trong gi ng - Phòng ng ph i s ch s , thoáng mát v mùa hè, m v mùa đông - Cô giáo nên tôn tr ng thói quen v t th n m c a tr - Ph i cho tr ng gi , đ th i gian ng ngon gi c * Trong gi tr tr - Tr ph i đ c v sinh s ch s , đ u tóc, qu n áo g n gàng tr c ph huynh t i đón - Không tr tr cho ng i l m t tr em d i 10 tu i - Giáo viên ch đ ng trao đ i v i gia đình v tình hình tr ngày, n u x y s su t ph i xin l i ph huynh - V a tr tr , giáo viên ph i v a theo dõi nh ng tr l i ch v tr h t tr 3.2.4 m b o ch t l ng ch m sóc, giáo d c tr 3.2.4.1 Xây d ng th c hi n ch đ sinh ho t GVMN ph i bi t xây d ng ch đ sinh ho t phù h p v i đ c m phát tri n tâm sinh c a tr đ tu i ph trách Th c hi n ch đ sinh ho t (C SH) m t cách n đ nh s góp ph n hình thành thói quen hành vi v n hóa v sinh, tính t ch c k lu t m t s đ c tính t t 71 tr , giúp trình sinh c th di n thu n l i, t o cho tr tâm tr ng tho i mái, vui v … Giáo viên ph i th c hi n nghiêm túc C SH h ng ngày th ng xuyên ph i h p gia đình th c hi n 3.2.4.2 Ch m sóc b o v s c kh e cho tr - S c kh e s phát tri n th ch t c a tr ph thu c m t ph n vào ch đ u ng Vì th giáo viên c n t ch c cho tr l n n u ng h p lý, n gi , đ ch t, đ ng, đ m b o v sinh… - Th c hi n t t ch đ v sinh ch m sóc tr , v sinh môi tr dùng, đ ch i, gi s ch ngu n n ng, v sinh đ c… - Ch m sóc chu đáo gi c ng c a tr - Cân đo đ nh kì cho tr theo quy đ nh c a tr ng m m non - T ch c t t vi c ki m tra s c kh e đ nh kì cho tr thông báo cho ph huynh - T ch c cho tr v n đ ng, ho t đ ng h p - Giáo d c tr có nh ng hi u bi t v dinh d ng ch m sóc s c kh e b n thân, hình thành nh ng hành vi thói quen v n hóa v sinh m i sinh ho t đ tđ c m c tiêu đòi h i GVMN ph i có nh ng hi u bi t đ y đ v đ c m tâm sinh c a tr , nh ng y u t tr nh h ng tr c ti p, gián ti p đ n s t ng ng phát tri n c a tr nói chung s c kh e nói riêng 3.2.4.3 làm đ m b o ch t l ng th c hi n ch ng trình giáo d c tr c vi c này, giáo viên ph i: - Nghiên c u n m v ng m c tiêu, n i dung, ph ng pháp giáo d c v n d ng m t cách linh ho t, sáng t o vào trình t ch c th c hi n ch tr phát tri n v m i m t - Xây d ng t ch c th c hi n t t k ho ch giáo d c 72 ng trình nh m giúp - T ch c môi tr tin t ng ho t đ ng cho tr , t o c h i, t o tình hu ng, t o c m giác ng đ kích thích tr tham gia vào trò ch i ho t đ ng tìm tòi, khám phá - Chu n b đ y đ , chu đáo u ki n, ph ng ti n, đ dùng, đ ch i cho t ng ho t đ ng, phù h p v i n i dung ch đ s p x p h p - Ph ng pháp t ch c h ng d n H GD ph i linh ho t, sáng t o, h ng vào s phát tri n c a đ a tr - Hình th c t ch c H GD c n v n d ng phù h p v i m c tiêu n i dung c th c a t ng ch đ - Giáo viên ph i bi t đánh giá k t qu giáo d c đ c th hi n tr tham gia vào ho t đ ng sau k t thúc ch đ Mu n làm đ c nh ng vi c trên, GVMN ph i không ng ng h c t p nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v , n m v ng m c tiêu n i dung ch ng trình, tích c c rèn luy n n ng l c, ngh thu t ph m, ch u khó suy ngh c i ti n ph ng pháp giáo d c… 3.2.5 ánh giá s phát tri n c a tr ánh giá s phát tri n c a tr trình hình thành nh n đ nh phán đoán v k t qu c a trình giáo d c, phân tích nh ng thông tin thu đ c, đ i chi u v i m c tiêu, tiêu chu n đ ra, nh m c i thi n th c tr ng u ch nh, nâng cao ch t l ng, hi u qu giáo d c tr 3.2.5.1 M c đích đánh giá - Giúp giáo viên bi t đ c m c đ ti n b v s phát tri n c a tr t ng giai đo n c th , xác đ nh nhu c u h ng thú kh n ng c a t ng tr đ có th l a ch n nh ng tác đ ng giáo d c phù h p - Có c s th c t đ nh n nh ng m m nh, m y u c a trình ch m sóc, giáo d c tr , t u ch nh, hoàn thi n ho t đ ng ch m sóc, giáo d c tr 73 - Giúp nhà qu n tr ch t l ng ch m sóc, giáo d c tr ng m m non n m đ c th c tr ng, k t qu th c t v t ng nhóm, l p đ có nh ng bi n pháp ch đ o k p th i 3.2.5.2 N i dung đánh giá a ánh giá tr ho t đ ng h ng ngày Ho t đ ng h ng ngày c a tr bao g m: ho t đ ng ch i, ho t đ ng h c, ho t đ ng lao đ ng Thông qua nh ng ho t đ ng này, giáo viên phát hi n nh ng m t tích c c h n ch c a t ng tr đ có nh ng tác đ ng giáo d c thích h p đ ng th i u ch nh nh ng tác đ ng s ph m c a b n thân Các n i dung c n đánh giá bao g m: nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr ; c m xúc, thái đ hành vi c a tr ho t đ ng; nh ng ki n th c k n ng c a tr D a k t qu đánh giá h ng ngày, giáo viên xác đ nh nh ng tr c n l u ý đ c bi t đ có bi n pháp ch m sóc, giáo d c riêng, nh ng v n đ c n l u ý vi c t ch c ho t đ ng ch m sóc, giáo d c tr … b ánh giá vi c th c hi n ch đ c ti n hành sau m i ch đ ho c sau m i tháng c a k ho ch th c hi n ch đ , giúp giáo viên nhìn nh n l i nh ng vi c làm đ c ch a làm đ c, t c i ti n ho c u ch nh ho t đ ng c a ch đ ti p theo Giáo viên s d ng phi u đánh giá th c hi n ch đ đ đánh giá nh ng v n đ làm đ tr c ch a làm đ c nh : m c tiêu, n i dung, t ch c ho t đ ng, t ch c môi ng giáo d c, tình tr ng s c kh e c a tr l p, tài li u, đ dùng…đ xác đ nh nh ng m c n l u ý tri n khai ch đ ti p theo 3.2.5.3 Các hình th c đánh giá tr - ánh giá th ng xuyên: c th c hi n thông qua ho t đ ng c a tr h ng ngày 74 ánh giá đ nh kì: - c th c hi n theo giai đo n c th nh đánh giá s phát tri n c a tr v t t c m t ho c m t m t sau m t vài tháng, m t h c kì ho c m t n m h c 3.2.5.4 Ph ng pháp đánh giá - Ph ng pháp quan sát - Ph ng pháp trò chuy n - Phân tích s n ph m c a tr - ánh giá b ng tr c nghi m 3.2.5.5 Tiêu chí đánh giá tr ánh giá s phát tri n c a tr m t: th ch t, nh n th c, ngôn ng , tình c m th m m , tình c m xã h i Giáo viên có th s d ng tiêu chí đánh giá t ng m t phát tri n c a tr đ c trình bày H ng d n th c hi n ch ng trình GDMN đ i v i t ng đ tu i 3.2.5.6 L p h s cá nhân tr H s cá nhân tr m t d ng t li u đ đánh giá v s ti n b c a tr m t cách có c n c H s cá nhân tr g m s n ph m vi t, v , xé dán tài li u t ng t khác tr t làm M i h s cá nhân có th đ c đ ng m t túi riêng đ lo i nh : Lo i v , lo i xé dán, lo i vi t M i lo i đ th i gian đ th y đ c x p thành t ng c s p x p theo trình t c s ti n b c a tr T t c h s cá nhân c a tr m t nhóm l p nên đ m t ch đ c s p x p cho d qu n s d ng H s cá nhân t ng tr v i phi u đánh giá th c hi n ch đ c a giáo viên s t o nên h s đánh giá c a m i nhóm l p 75 3.2.6 Qu n c s v t ch t c a nhóm l p C s v t ch t toàn b ph ng ti n v t ch t k thu t đ c nhà tr ng trang b đ ch m sóc, giáo d c tr , bao g m: phòng nhóm, đ dùng, đ ch i, trang thi t b , sách báo, tài li u chuyên môn… Qu n c s v t ch t c a nhóm l p b o qu n t t s d ng có hi u qu c s v t ch t vào trình ch m sóc, giáo d c tr H ng n m, giáo viên ch đ ng đ xu t v i lãnh đ o nhà tr ng có k ho ch s a ch a, thay th ho c mua s m b sung trang thi t b , đ dùng, đ ch i…và giao trách nhi m cho t ng giáo viên qu n c th Ki m kê tài s n theo đ nh kì quy đ nh c a nhà tr ng báo cáo k p th i tài s n b m t mát, h h ng, c n b sung, thay th Các lo i s sách, bi u b ng c n có c a nhóm l p: - Các lo i s sách + S danh sách tr + S k ho ch c a giáo viên + S theo dõi s c kh e c a tr + S tài s n + S nh t kí +S h p + S ki m tra, góp ý ki n - Bi u b ng + B ng bé ngoan + B ng ghi C SH + B ng ghi ch ng trình d y tr + B ng phân công công tác c a giáo viên + Bi u đ t ng tr ng c a tr + B ng thông báo v i gia đình tr c n 76 Tóm l i, c s v t ch t c a nhóm l p tài s n c a nhà tr ng đ c giao trách nhi m cho giáo viên tr c ti p qu n Qu n t t c s v t ch t nâng cao hi u qu s d ng t ng c ng u ki n thi t y u đ nâng cao ch t l ng ch m sóc, giáo d c tr 3.2.7 Xây d ng m i quan h ph i h p gi a giáo viên v i gia đình tr 3.2.7.1 M c đích a i v i giáo viên - Giúp gia đình n m đ c m c tiêu, n i dung, ph ng pháp ch m sóc, giáo d c tr thu c nhóm, l p ph trách - Tuyên truy n ki n th c khoa h c nuôi d y tr cho b c cha m T v n, giúp đ gia đình có yêu c u, thông báo nh ng yêu c u c a nhà tr ng đ i v i gia đình công tác ch m sóc, giáo d c tr vi c th c hi n nh ng quy đ nh chung c a nhà tr ng - Thông tin k p th i v i gia đình tình hình tr v m t b i v i gia đình - Gia đình ph i t o u ki n thu n l i đ tr th c hi n đ giáo viên c nh ng yêu c u c a nhà có ý th c rèn luy n, u n n n hành vi, thói quen cho tr - Gia đình c n ti p thu v n d ng nh ng tri th c khoa h c nuôi d y tr công tác ch m sóc, giáo d c em - Th th i gian ng xuyên trao đ i v i em nh ng thông tin c n thi t v tr nhà th c hi n đ y đ yêu c u c a tr ng m m non 3.2.7.2 Các hình th c xây d ng m i quan h ph i h p gi a giáo viên v i gia đình - Trao đ i tr c ti p h ng ngày thông qua gi đón tr tr - T ch c h p đ nh kì v i gia đình: M i n m nên t ch c h p ph huynh đ n l n (đ u n m, gi a n m cu i n m) Qua cu c h p đ nh kì v i gia đình, giáo viên có u ki n tranh th đ nhi u ý ki n đóng góp c a cha m tr , ti p thu đ 77 c c nh ng kinh nghi m ch m sóc, giáo d c tr , hi u đ c hoàn c nh mong mu n c a gia đình đ i v i nhà tr ng m t di p t t đ th ng nh t yêu c u ch m sóc, giáo d c tr tuyên truy n h ây ng d n ki n th c nuôi d y tr cho PH, t o m i quan h b n v ng, g n bó gi a giáo viên v i gia đình - T ch c góc tuyên truy n cho ph huynh t i nhóm l p - T ch c th m h i gia đình tr - M i gia đình tham quan ho c tham gia vào m t s ho t đ ng c a l p, c a tr ng tùy theo u ki n kh n ng c a h - L p s bé ngoan - Thông qua ban ph huynh Bài t p: Xây d ng k ho ch n m h c, k ho ch giáo d c tháng k ho ch tu n X tình hu ng s ph m 78 TÀI LI U THAM KH O Ph m Th Châu, Giáo trình Qu n lí giáo d c m m non, NXB Giáo d c, 2008 Ph m Th Châu, Tr n Th Sinh, M t s v n đ qu n lí giáo d c m m non, NXB i h c qu c gia, 2002 Nguy n Thi Kim Thanh, C m nang dành cho hi u tr ng tr ng m m non, NXB Giáo d c, 2006 Tài li u b i d ng hi u tr ng m u giáo, 1989 S giáo d c Hà N i, Giáo trình b i d ng hi u tr ng tr ng m m non (t p 1,2,3,4,) NXB Hà N i, 2005 Nguy n Th Bích H nh, H i – đáp tình hu ng s ph m bí quy t qu n c a hi u tr ng tr ng m m non, NXB i h c Qu c Gia Hà N i, 2010 Tr n Th Bích Li u, K n ng t p th c hành qu n lí tr c a hi u tr ng m m non ng, NXB Giáo d c, 2001 L c Th Nga, Nh ng tình hu ng th Giáo d c, 2006 www.mamnon.com 79 ng g p qu n lí tr ng h c, NXB ... có nh ng t chuyên môn sau: - T giáo viên nhà tr - T giáo viên ph trách l p m u giáo bé - T giáo viên ph trách l p m u giáo nh - T giáo viên ph trách l p m u giáo l n - T nuôi d ng - T hành... h t t ng, đ ng l i giáo d c c a ng ng quan m ch đ o nh t toàn b công tác giáo d c Ng qu n lí ph i coi tr ng công tác giáo d c t t công nhân viên h c sinh 10 ng tr cho giáo viên, cán b i 1.4.2.2... hu ng qu n lý 53 ng 3: GIÁO VIÊN M M NON VÀ CÔNG TÁC QU N LÍ NHÓM L P TRONG TR 3.1 Ng 3.1.1 NG M M NON 55 i giáo viên m m non 55 c m lao đ ng s ph m c a giáo viên m m non
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý trong Giáo dục Mầm non, bài giảng cho sinh viên, Quản lý trong Giáo dục Mầm non, bài giảng cho sinh viên, Quản lý trong Giáo dục Mầm non, bài giảng cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay