Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với văn học, bài giảng cho sinh viên

60 204 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:46

Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với văn học, bài giảng cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) YăBANăNHỂNăDỂNăT NHăQU NGăNGẩI TR NGă IăH CăPH MăV N NGă    - Bài gi ng PH NG PHÁP H NG D N TR LÀM QUEN V I TÁC PH M V N H C Gi ngăviên :ăThs.ăNguy năTh ăThi n T ăb ămôn :ăGiáoăd căm mănon Khoa :ăS ăph măT ănhiên Thángă12ăn mă2013 M CăTIểUăH CăPH N 1.ăKi năth c - Trình bày phân tích đ c nh ng v n đ chung c a vi c cho tr làm quen v i v n h c - Hi u v n d ng đ c nh ng tri th c khoa h c v ph hình th c t ch c ho t đ ng cho tr làm quen v i v n h c tr ng pháp, bi n pháp, ng m m non c ng nh vi c s d ng tác ph m v n h c ho t đ ng giáo d c tích h p tr ng m m non 2.ăK ăn ng - c, k di n c m đ c tác ph m v n h c cho tr - S d ng linh ho t đ dùng d y h c - K t h p t t ph ng pháp hình th c trình h ng d n tr làm quen v i v n h c -L pđ c k ho ch t ch c cho tr làm quen v i v n h c - X lí linh ho t tình hu ng trình lên ti t d y - T ch c đ c trình cho tr làm quen tác ph m v n h c 3.ăTháiăđ - Nh n đ nh đ c t m quan tr ng c a v n h c đ i v i tr em - Yêu thích th , truy n, đ ng dao dành cho tr em - Yêu tr mong mu n đ c đem tác ph m v n h c đ n v i tr 4.ăCácăm cătiêuăkhác - Phát tri n k n ng c ng tác, làm vi c nhóm - Phát tri n k n ng t duy, sáng t o, khám phá, tìm tòi - Trau d i n ng l c đánh giá t đánh giá - Rèn k n ng l p k ho ch, t ch c, qu n lý, u n, theo dâi ki m tra ho t đ ng, làm vi c nhóm, l p m c tiêu, phân tích ch - V n d ng ki n th c, k n ng có đ v n h c ng trình c vào vi c d y con, cháu làm quen v i Ch ngă1 NH NGăV Nă ăCHUNG A M cătiêu: Sinh viên: - Trình bày phân tích đ c khái ni m, vai trò c a v i v n h c đ i v i s phát tri n c a tr - Phân tích đ c đ c m c a th - truy n, đ c m tâm lí liên quan đ n vi c ti p nh n tác ph m v n h c c a tr , đ c m ti p nh n tác ph m v n h c c a tr m m non B.ăN iădung: 1.1 Khái ni mălƠmăquenăv iătácăph măv năh c Làm quen v i tác ph m v n h c (TPVH) vi c cho tr ti p xúc v i TPVH qua ngh thu t đ c th , đ c k chuy n c a cô giáo Ho t đ ng nh m d n d t, h ng d n tr c m nh n giá tr n i dung, giá tr ngh thu t phong phú tác ph m, kh i g i tr s rung đ ng, h ng thú đ i v i v n h c, có n t ng v nh ng hình t ng ngh thu t, hay đ p c a tác ph m th hi n s c m nh n qua ho t đ ng mang tính ch t v n h c ngh thu t nh đ c th , k chuy n, ch i trò ch i đóng k ch, cao h n ti n t i sáng t o nh ng v n th , câu chuy n theo t ng t ng c a mình, góp ph n hình thành phát tri n toàn di n nhân cách tr i v i tr em m m non, cho tr làm quen v i TPVH giúp tr c m nh n s đ c đáo c a phong cách ngh thu t v đ p riêng c a n i dung hình th c v n ch ng Cái hay đ p c a tác ph m v n ch ng đ c th hi n tr c h t s miêu t hi n th c cu c s ng xung quanh v i nh ng màu s c đa d ng, phong phú 1.2.ă căđi măc aătácăph măv năh căvi tăchoătr ăemăl aătu iăm mănon Không n m nh ng đ c tr ng chung c a TPVH vi t cho thi u nhi, tác ph m v n h c vi t cho tr m m non c ng mang nh ng đ c m chung Tuy nhiên, đ it ng tr em l a tu i m m non ch a bi t đ c, bi t vi t nên tác ph m v n h c dành cho l a tu i có mang m t s nét riêng (đ c nh n m nh h n), phù h p v i đ c m phát tri n c v tâm lí c ng nh sinh lí c a tr M t s đ c tr ng c b n c a tác ph m v n h c dành cho tr l a tu i m m non là: 1.2.1.ăTácăph măv năh căchoătr ăcóăs ăh nănhiên,ăng ăngh nhăđángăyêu ây tiêu chí đ u tiên c a vi c l a ch n tác ph m v n h c cho tr m m non Do tr em l a tu i ch a có nhi u kinh nghi m s ng, trình tâm, sinh lý giai đo n hình thành phát tri n, chúng ch a bi t phân tích s v t hi n t ng th gi i xung quanh m t cách xác, khoa h c, chúng nhìn m i v t xung quanh v i m t h n nhiên, ngây th , sáng M i v t đ i v i tr đ u ch a đ ng “h n ng i” y Th nên, nh ng tác ph m cho tr c ng mang nh ng nét h n nhiên, ngây th , ng ngh nh, đáng yêu Ch ng h n, th “ Ng r i” c a Ph m H có đo n: Ảàăm ăh iăgàăcon: - ãăng ăch aăđ yăh ? C ăđànăgàănhaoănhao: - Ng ăc ăr iăđ yă ! Tính ng ngh nh, ngây th có chút hài h c đ c th hi n th “Ch i ú tim” c ng c a nhà th Ph m H R ănhauăch iăúătim Ải ăđ năphiênăchóătr n Chóăv năthúăv ăl m Mèoăđ oăm tănhìnăquanh C ănheăr ngăraăc “Chóăn păđâuăgi iăg m!” “Không!ăMìnhăn păgi iăth t i L iăch ăt iăcáiăđuôi” B ngăkìaăch ăkheăt Chóăđ ăl ăcáiăđuôi Rónărénămèoăđ năn i Òa!ăCh păngayăl ngăb n Hay câu chuy n “Hai anh em gà con” c a Lê Th Qu , miêu t hai anh em gà tranh v b t m t “con giun” ng ngu y đ n n i hàng rào b b t tung, gà anh b đau m t gà em đau cánh nh ng không b t đ c c đ th a cho nu t m t giun: “…B ngăconăgiunăl iăxu tăhi n.ăảaiăanhăemăgàăl iănh yăvàoăb t.ăNh ngăconăgiunăl iă đâuăr i? Ch tăhaiăanhăemăcùngănhìnăth yăm tăconăchu t.ăChu tătaăkhôngănénăn i,ăc iăto: yălàăcáiăđuôiăc aătôi.ăảaiăanhăemăgàăth tăng c! ” - Chính s ngây th đáng yêu c a tác ph m v n h c dành cho tr phù h p v i đ c m tâm lí c a l a tu i làm cho tr có th ti p nh n m t cách đ dàng tác ph m, mang l i hi u qu giáo d c cao, giúp em hi u bi t thêm v cu c s ng 1.2.2.ăTácăph măv năh căchoătr m mănon ng năg n,ăđ năgi n,ăd ăhi u Nh bi t, tr m m non kh n ng ghi nh kém, trình tâm lí v n ch y u ch a ch đ nh, v n ngôn ng h n ch , trình h ng ph n c a tr h th n kinh trung m c cao ng ch a phát tri n hoàn thi n, nh p đ p c a tim nhanh, tr th ng th g p,… Vì th , tác ph m v n h c cho tr l a tu i c n ph i ng n g n, đ n gi n, d hi u Các th đ c ch n l c có n i dung g n g i, mang ý ngh a giáo d c nh nhàng, d nh , t ng mang ngh a đen v i cách miêu t c th , d hi u ph m th truy n, đ ng dao…cho tr tác ph m đ i u đ c th hi n nh ng tác m i đ tu i Tùy theo đ tu i c a tr mà đ “khó” c a c nâng lên i v i tr nhà tr , th th ng có b n ho c n m câu m i câu có kho ng ba, b n ch Ví d : Th “ àn bò” pănh tăđànăbò uôiădàiăhôngăto Lôngăvàngăbóngăm V t năc ăùmăbò Hay, th “ Yêu m ” M ăđiălàm T ăsángăs m D yăth iăc m Muaăth tăcá Emăk ămá căm ăyêu iăm ă i Yêuăm ăl m! Các câu chuy n cho tr nhà tr c ng th ng có n i dung đ n gi n nh chuy n “Qu th ”, chuy n “Th không l i”, chuy n “ Th ngoan”… Các th , câu chuy n cho tr tu i m u giáo có n i dung phong phú h n, k t c u ph c t p h n, nhiên v n ph i đ n gi n, ng n g n d hi u Ch ng h n nh nh ng th : “Cây dây leo” c a Xuân T u, “ àn gà con” c a Ph m H , “ Hoa cúc vàng” c a Nguy n V n Ch ng, “Làm anh” c a Phan Th Thanh Nhàn,…và câu chuy n nh : “Chú th Tinh khôn”, “Nh c c i”, “Cáo, Th gà Tr ng”,… 1.2.3 Tác ph m v n h c cho tr m m non có ngôn ng đ c ch n l c, giàu hình nh, nh c u, v n u Do t c a tr m m non ch y u mang tính tr c quan hình t v n h c dành cho tr ph i đáp ng đ ng, th tác ph m c y u t giàu hình nh, v n u, nh c u đ tr d ghi nh thu c nhanh M i th , m i câu chuy n đ u miêu t nh ng hình nh đ p, r c r , v i nh ng v n u, nh c u vui t i, làm cho tác ph m tr nên sinh đ ng, có s c h p d n lôi cu n s ý c a em M i tác ph m v n h c đ u miêu t nh ng hình nh đ p có cu c s ng đ i th c Tuy nhiên, thông qua ngôn ng ngh thu t mà hình nh tr nên lung linh, sinh đ ng, xinh đ p vô c m th chúng b ng c m xúc, b ng t trình tâm lí c a ng i ng t ng, b ng t t c Hình nh “tr ng” tác ph m “Tr ng i t đâu đ n” c a Tr n ng Khoa m t minh ch ng c th cho u này: Tr ngă i…ăT ăđâuăđ n? ảayăt ăcánhăr ngăxa Tr ngăh ngănh ăqu ăchín L ngăl ălênătr cănhà Tr ngă i…ăT ăđâuăđ n? ảayăbi năxanhădi uăkì Tr ngătrònănh ăm tăcá Khôngăbaoăgi ăch pămi… Hay: Conăb L mătr ng năv năh ng Ả păconăong angăbayăv i… (Nh Nh ng hình nh đ g i lên trí t cho ng ng t c Th y) c miêu t th th t sinh đ ng, tr o M i th đ u ng c a tr nh ng b c tranh t đ p mà thiên nhiên ban t ng i Qua không ch giúp em c m nh n đ c v đ p c a thiên nhiên mà thêm yêu thiên nhiên, yêu cu c s ng Tính v n u, nh c u tác ph m v n h c th s d ng nh ng t láy, t t l i ng thanh, t t ng đ c th hi n vi c tác gi ng hình…, s d ng v n chân, v n l ng l p t nh ng câu th Nh ng câu th th “Chim chích bông” c a Nguy n Vi t Bình thu c ch ng trình th , truy n cho tr l p m u giáo bé bi u hi n rõ đ c m này: Chim chích Béăt oăteo R tăhayătrèo… Hay: Cây dây leo Béăt oăteo ătrongănhà L iăbòăra Ngoàiăc aăs Vàăngh nhăc Lênătr iăcao… (Xuân T u- Cây dây leo) Ho c: Câu chuy n “Bác g u đen hai th ” có ch a đ ng r t nhi u t ng giàu tính nh c u “Tr i m aătoănh ătrútăn v b n cm a tl tăth c, gió th i ào b gãy c cành Bác G u đen ch i t N c m a ch y ròng ròng xu ng m t, xu ng c bác G u Bác G u mãi, mãi…” B ng ngôn ng đa thanh, giàu hình nh, nh c u… Thiên nhiên tác ph m v n h c cho tr m m non d ng nh đ p h n, thân th ng h n đ i v i em V i tình yêu đ i v i tr th , tác gi hòa vào cu c s ng c a em, vi t theo cách c m, cách ngh c a em đ có đ c nh ng tác ph m mang đ y âm u c a cu c s ng, r t phù h p v i tr Vì th v n h c mang đ n cho tr nh ng hình nh s ng đ ng, bay b ng, giàu ch t th , giàu tình c m v th gi i xung quanh đ c em đón nh n n ng nhi t 1.2.4.ăTácăph măv năh căchoătr cóăy uăt ătruy nătrongăth ăvƠăy uăt ăth ătrongătruy n ây c ng m t đ c m n i b t sáng tác cho tr l a tu i m m non Khác v i th vi t cho ng t i l n, h u h t th di n ta tâm tr ng, nh ng c m xúc, n i ni m, suy ng…, th cho em có th “k ” l i đ c Ngoài nh ng truy n th nh : “Mèo câu cá”, “Nàng tiên c”…nh ng th ng n c ng đ u k l i m t s vi c, m t hi n t “ ám ma bác giun”, “M a” c a Tr n ng Khoa; “Ong B chào ông ” c a Nguy n Th Th o; Th Bông b Sau n i dung m t c th : m… m” c a Nh ng Ví d : c Th y; “Cháu Th ăBôngăb ă m Th ăBôngăb ă m ả i:ă“ ãă nău ng Ch căch căkêuăla Nh ngăth ăgìănào?” Mi ngăc ăxuýtăxoa Th ăBôngăth uăthào: M ă i,ăđauăquá! - “ nămeăv iăs u Th ăm ăv iăv U ngăn B ăBôngătrênătay Múcă ăngoàiăao năb nhăvi năngay căkhôngăn u B ngăsôiăàoăào Nh ăbácăs ăkhám Ru tăđauănh ăc t” Bácăs ăs ăn n Bácăs ăg tăg t ả i:ă“ auăch ănào?” tăchi că ngănghe - “ăB ngăcháuăc năcào Khámăxongăli năghi: auăquanhăch ăr n” - auăvìă năb y! Bài th m t câu chuy n nh , k v m t th n u ng m t v sinh nên b đau b ng khóc la M th đ a th đ n khám bác s Bác s khám h i th n, u ng nh ng Sau nghe th tr l i bác s k t lu n r ng: Th đau b ng n b y Y u t truy n th s giúp tr d dàng n m b t đ phát hi n c m nh n đ c tác ph m đ t liên h , c nh ng v đ p thiên nhiên cu c s ng Bên c nh nh ng tác ph m th có y u t truy n truy n l i có ch tăth ă Ch t th truy n nh m t ch t xúc tác làm cho câu chuy n thên s c lôi cu n, h p d n m nh m M i câu chuy n vi t cho em nh ng h c nh nhàng mà sâu s c Ch t th c a truy n s làm cho nh ng h c y không khô khan Có nhi u câu chuy n nh nh ng th b ng v n xuôi Ch ng h n nh nh ng câu chuy n:ăẢi ngăhótăchimăS năca,ăChúă ăcon,ă Câyă g o,ă L iă ruă c aă tr ng,ă Ngàyă vàă đêm… Cùng v i ch t th bay b ng, ý ngh a c a câu chuy n có th s theo em su t cu c đ i 1.2.5.ăTácăph măv năh căchoătr ăm mănonăcóăỦăngh aăgiáoăd cănh ănhƠngămƠăsơuăl ng V n h c lo i hình ngh thu t b ng ngôn t , có kh n ng tác đ ng m nh m t i tâm h n nh n th c c a ng i Ch c n ng giáo d c ch c n ng c b n c a v n h c Các tác ph m v n h c nói chung v n h c dành cho tr em nói riêng đ u có nh h ng l n t i vi c giáo d c m t nhân cách tr , nhiên ý ngh a giáo d c th m m giáo d c lòng nhân cho tr có u th h n c M i tác ph m chi c g chân th c nh t đ tr có th t soi b ng ph n chi u cu c s ng c đ u bi t nh n xét, đánh giá ng i khác Các tác ph m v n h c mang đ n cho tr nh ng h c đ o đ c sâu s c nh ng r t nh nhàng hi u qu l i cao h n b t c m t thuy t gi ng Nh ng th , câu chuy n mà tr yêu thích sau đ c nghe đ c, nghe k mà tr rút đ c h c cho ó nh ng h c v tình c m b n bè, tình c m gia đình, tình c m v i nh ng s v t, hi n t ng xung quanh tr Ý ngh a giáo d c c a tác ph m v n h c không nh ng đ dung c a tác ph m mà đ c th hi n c th hi n toàn b n i c t a đ c a tác ph m nh ng câu k t c a tác ph m V i th “Hoa k t trái”, tác gi Thu Hà nh nhàng nh c nh em: “…ă Nàyăcácăb nănh ngăháiăhoaăt ảoaăyêuăm iăng i i Nênăhoaăk tătrái” Hay câu chuy n “Ai đáng khen nhi u h n”, k t chuy n, th m d n th em “…Th ăconăc aăm ,ăconăhãyălàmănh ngăvi cătr căh tămangăl iăni măvuiăchoăng iăkhác,ă nhé! Th ăemăb năl n:ăTh aăm ,ăvângă !” Nh ng h c đ o đ c thông qua tác ph m v n h c r t nh nhàng, h p d n phù h p v i nh ng tình c m, suy ngh c a em Nh ng h c mà tr ti p thu đ kì u th s theo em su t cu c đ i 10 c th i vi c “hình thành tr nh ng n ng l c c n thi t giúp h c sinh có th gi i quy t đ c tình hu ng c th h c t p cu c s ng sau Vi t Nam, cu n “ Giáo d c m m non – Nh ng v n đ lí lu n th c ti n”, tác gi Nguy n Ánh Tuy t nh n đ nh: “ Quan m tích h p xu t phát t cách nhìn nh n th gi i t nhiên, xã h i ng c t r ch ròi đ i v i s v t hi n t i nh m t th th ng nh t, đ i l p v i nhìn chia ng hi n th c, ph n ánh nhìn đ i t ng nh đ t c nh mà không tìm th y m i liên quan gi a chúng Tích h p không ch liên k t mà xâm nh p, đan xen đ i t ng hay b ph n c a đ i t t o thành m t ch nh th Trong nh ng giá tr c a t ng b ph n đ tri n, mà đ c bi t ý ngh a th c ti n c a toàn b ch nh th đ c b o toàn phát c nhân lên” Nh v y, giáoăd cătíchăh pălàăm tăquanăni măcóăm căđích,ăcóăh nhàăgiáoăd căt ăch căvàăđi uăkhi nănh măhìnhăthànhăchoăng ng vào nhau, ng,ăcóăk ăho chădoă iăb ăgiáoăd căho căđ d cănh ngăph măch t,ănh ngăn ngăl căchungăđ ăgiúpăchoăh ăcóăth ăgi iăquy tăđ căgiáoă cănh ngă tìnhă hu ng,ă nh ngă hoànă c nhă màă tr ă g pă ph iă trongă cu că s ngă hi nă t iă c ngă nh ă trongă t ngălai.ăẢiáoăd c tíchăh păs ăgiúpăchoăng s ng,ăhòaănh păvàoămôiătr iăđ căgiáoăd căd ădàngăhòaănh păvàoăcu că ngăxungăquanhăvàălàmăchoăquáătrìnhăgiáoăd cătíchăh păđóămangă ýăngh aăthi tăth căđ iăv iăm iăcáănhân 4.1.2.ăQuanăđi mătíchăh pătrongăt ăch căcácăho tăđ ngăgiáoăd cănóiăchungăvƠătrongăt ă ch căchoătr ălƠmăquenătácăph măv năh cănóiăriêngă ătr ngăm mănon 4.1.2.1 Khái ni m t ch c ho t đ ng giáo d c theo h tr ng tích h p ch đ ng m m non Quan m tích h p theo ch đ giáo d c m m non đ c p s đ nh h c hi u cách th c cung ng m , linh ho t, cho phép giáo viên t ch c ho t đ ng xoay quanh ch đ b ng cách ph i h p m t cách t nhiên nh ng ho t đ ng cho tr tr i nghi m nh : quan sát, tìm hi u môi tr ng t nhiên – xã h i, v n đ ng, tham gia trò ch i, làm quen v i v n h c, toán, âm nh c…qua phát tri n h i, tình c m th m m , th tr m t nh n th c, ngôn ng , tình c m xã l c Cách ti p c n cho phép giáo viên có th u ch nh k ho ch ho t đ ng m t cách linh ho t, có th s d ng tình hu ng x y tình c , ng u 46 nhiên vào k ho ch d y h c, đáp ng s h ng thú c a tr t o không khí sinh đ ng l p h c Nh v y, t ch c ho t đ ng giáo d c cho tr theo h ng tích h p ch đ tr ng m m non trình tác đ ng s ph m m t cách có m c đích, có k ho ch c a nhà giáo d c, b ng cách đan xen, l ng ghép ho t đ ng giáo d c theo t ng ch đ nh m th c hi n m c tiêu nhi m v giáo d c tích h p b c h c m m non 4.1.2.2 Lí ph i t ch c ho t đ ng giáo d c theo quan m tích h p d y h c b c h c m m non i v i giáo d c m m non v n đ tích h p l i c n h n b t c ngành h c khác Vì giáo d c m m non có nh ng lí đ c bi t c a ó đ i t ng c a giáo d c m m non tr em r t nh (0-6 tu i), s phát tri n tâm sinh lí c a tr m i đ u tiên c a đ i ng giai đo n i, cácăch ngătâmălíăcònăch aăphânăhóaărõăr t,ăchúngăcònăhòaăquy nă vàoănhau,ădoăđóătr ăcònăch aăhìnhăthànhăđ căthaoătácăphânătíchăđ ăcóăth ăl nhăh iăcácămônă h căm tăcáchăriêngăr ,ăchuyênăbi t Tr nh ch có th nh n th c s v t hi n t ng c a th gi i xung quanh tính toàn v n c a chúng nhi u chúng s d ng tr c giác toàn b đ thu nh n s v t hi n t giáo d c tr c n đ ng mà không th phân tích đ c Do đó, vi c ch m sóc c ti n hành theo quan m tích h p ó đ ng hi u qu nh t cho s phát tri n c a tr chúng Tr em l a tu i m m non ch a th l nh h i tri th c khoa h c theo môn h c riêng bi t mà ch có th ti p nh n tri th c khoa h c theo hình th c mang tính tích h p, l nh v c khoa h c khác đ đ c l ng ghép đan cài vào theo nh ng ch đ hay c dùng đ gi i quy t nh ng tình hu ng th c nh cu c s ng v y Theo quan m tích h p nh ng tri th c, k n ng v cu c s ng g n g i xung quanh tri th c ti n khoa h c phù h p nh t đ i v i trình đ phát tri n c a tr l a tu i m m non B i l nh ng tri th c y v n mang tính tích h p cao, có kh n ng cung c p cho tr nh ng kinh nghi m s ng phong phú v nhi u m t 47 căđi măc aăvi căt ăch căcácăho tăđ ngăgiáoăd cătheoăh 4.1.3 tr ngătíchăh păch ăđ ă ă ngăm mănon c m c a vi c t ch c ho t đ ng giáo d c theo h ng tích h p đ c th hi n nh ng m sau: - T ch c l ng ghép, đan cài ho t đ ng c a tr (ho t đ ng h c t p , vui ch i, lao đ ng…) ch đ sinh ho t v i hình th c khác nhau, d a c s l y ho t đ ng ch đ o làm trung tâm đ tích h p theo ch đ T giúp tr hình thành nh ng ph m ch t chung, có kh n ng v n d ng đ gi i quy t nh ng tình hu ng, hoàn c nh có ý ngh a đ i v i cu c s ng th c c a chúng - N i dung giáo d c đ m r ng d n theo h c thi t k theo ch đ g n g i v i tr N i dung ch đ đ ng đ ng tâm phát tri n t l a tu i nhà tr đ n m u giáo l n - Giáo viên ch đ ng, linh ho t, sáng t o v n d ng ph ch c môi tr c ng pháp, bi n pháp t ng đa d ng, phong phú, t o u ki n cho tr tích c c khám phá ch đ - Giáo viên c n xác đ nh, l a ch n hình th c t ch c ho t đ ng cho đa d ng đ tr h ng thú tìm hi u, khám phá th gi i xung quanh - Tr trung tâm c a trình giáo d c, giáo viên ng i t ch c, u n t o c h i cho tr phát tri n theo nhu c u, h ng thú c a chúng - Quan tâm xây d ng môi tr ng giáo d c lành m nh, an toàn, h p d n, khuy n khích giáo viên t n d ng nguyên v t li u thiên nhiên s n có đ a ph ng đ làm đ dùng, đ ch i cho tr m t cách sáng t o - Th ng xuyên đánh giá k t qu ho t đ ng c a tr coi c s quan tr ng đ u ch nh l p k ho ch cho chu kì ho t đ ng ti p theo 4.2 S ăd ngătácăph măv năh cătrongăcácăho tăđ ngăgiáoăd că ătr ngăm mănon S phát tri n c a tr g m nhi u l nh v c có liên quan ch t ch vi c h c x y đ ng th i l nh v c S phát tri n c a l nh v c l i có nh h t t c l nh v c đ u đ v y, ch ng đ n l nh v c khác c phát tri n m t cách đ ng th i theo quan m tích h p Chính ng trình ch m sóc – giáo d c m m non đ c thi t k theo ch đ , ch m g n g i, quen thu c v i cu c s ng c a tr B n thân c a cách ti p c n d y h c theo ch đ , ch m ch a đ ng s tích h p cao tri th c “ ti n khoa h c” phù h p v i s phát tri n 48 c a tr l a tu i m m non Và theo quan m tích h p, ch m đ u h ng t i phát tri n tr v m i m t nh n th c, k n ng, thái đ Ch ng trình ch m sóc, giáo d c m m non đ c t ch c g m nhi u ho t đ ng: - Ho t đ ng vui ch i ho t đ ng góc - Ho t đ ng tr i - Ho t đ ng chi u - Ho t đ ng h c t p, bao g m: + Ho t đ ng th d c + Ho t đ ng t o hình + Ho t đ ng âm nh c + Ho t đ ng Làm quen v i môi tr ng xung quanh (LQVMTXQ) + Ho t đ ng Làm quen v i v n h c (LQVVH) + Hình thành bi u t ng toán s đ ng + Làm quen v i ch vi t Ho t đ ng LQVVH m t ho t đ ng mà tr đ c tr c ti p ti p xúc v i tác ph m v n h c Còn ho t đ ng khác cô giáo c ng có th s d ng tác ph m v n h c làm ph ng ti n d y h c ho c đ t o nên s vui t i, tho i mái cho ti t h c, giúp tr có thêm s h ng thú  Cáchăth căs ăd ngătácăph măv năh cătrongăcácăho tăđ ngăgiáoăd că ătr ngă m mănon: S d ng tác ph m v n h c ho t đ ng giáo d c cho tr m m non m t s tích h p Cách th c có kh n ng giúp tr khám phá, tìm hi u thêm nh ng tri th c, ho c c m nh n nh ng u t t đ p cu c s ng m t cách nh nhàng, không gò bó mà l i mang l i hi u qu cao Cách th c s d ng tác ph m v n h c ho t đ ng giáo d c cho tr đ c th hi n hai m sau: - S d ng tác ph m v n h c m i ho t đ ng Nh trình bày, ho t đ ng cho tr LQVVH ho t đ ng l i đ u có th s d ng tác ph m v n h c cho tr ti p xúc tùy thu c vào t ng th i m m c đích khác 49 - S d ng tác ph m v n h c m t cách linh ho t S linh ho t đ c th hi n vi c: l a ch n tác ph m v n h c, l a ch n trích đo n tác ph m v n h c, l a ch n th i m s d ng trình t ch c ho t đ ng đó,… Linh ho t l a ch n tác ph m đ c th hi n ch : N u tr c đây, t ch c ho t đ ng giáo d c, giáo viên ch có th l y nh ng tác ph m có ch ng trình quy đ nh c a B giáo d c ban hành gi đây, giáo viên m m non có th l a ch n b t c tác ph m v n h c (có ch ng trình ho c ch ng trình) n u th y tác ph m phù h p v i n i dung ch đ c n truy n t i đ n tr Th m chí giáo viên có th l y nh ng tác ph m v n h c t ho c đ ng nghi p sáng tác đ s d ng cho tr ti p xúc Tính linh ho t l a ch n tác ph m cho phép giáo viên t do, tho i mái, không b gò bó, áp đ t trình ch n l a tác ph m v n h c cho tr Ngoài ra, giáo viên c ng có th s d ng nh ng trích đo n c a tác ph m v n h c ho t đ ng giáo d c Giáo viên t ch n m t đo n chuy n ho c m t đo n th mà th y phù h p v i n i dung h c c n chuy n t i đ n tr đ đ c ho c k cho tr nghe nh m th c hi n m c đích giáo d c c a Linh ho t vi c l a ch n th i m s d ng tác ph m v n h c: Giáo viên có th tùy ý l a ch n th i m đ a tác ph m v n h c vào trình t ch c ho t đ ng giáo d c c a Có th đ a tác ph m v n h c vào ph n n đ nh t ch c hay ph n ti n trình gi d y ho c có th đ a vào ph n k t thúc gi h c tùy vào m c đích c a Nh v y, ch ng trình giáo d c tích h p, vi c cho tr nghe k chuy n, đ c th , đ c chuy n không ti n hành m t cách tách bi t mà đan xen v i ho t đ ng khác, h ng t i m t ch m nh t đ nh Th truy n v n ti m tàng s liên quan v i ho t đ ng khác nh âm nh c, t o hình, khám phá th gi i xung quanh… Th truy n nh ph ng ti n d n d t, k t n i ho t đ ng giáo d c v i nhau, làm cho ho t đ ng giáo d c đ y màu s c c m xúc, qua tr ti p nh n tri th c khoa h c m t cách nhanh nh t 50 CỂUăH I Lí ph i t ch c ho t đ ng giáo d c theo quan m tích h p d y h c b c h c m m non Quan m tích h p t ch c ho t đ ng giáo d c nói chung t ch c cho tr làm quen tác ph m v n h c nói riêng tr ng m m non Lí ph i t ch c ho t đ ng giáo d c theo quan m tích h p d y h c b c h c m m non Cách th c s d ng tác ph m v n h c ho t đ ng giáo d c non 51 tr ng m m TẨIăLI UăTHAMăKH O Lã Th B c Lý – Lê Th Ánh Tuy t, ẢiáoătrìnhăPh ngăphápăchoătr ălàmăquenăV nă h c, NXBGD, 2008 Hà Nguy n Kim Giang, Ph ngă phápă t ă ch că ho tă đ ngă làmă quenă v iă tácă ph mă v năh c, NXBGD, 2009 Ngô Thái S n, Ph Tr ngă phápă h ngă d nă tr ă làmă quenă v iă tácă ph mă v nă h c, ng C SPMGTW3 (l u hành n i b ), 1998 Lã Th B c Lý, V nă h că thi uă nhiă v iă giáoă d că tr ă emă l aă tu iă m mă non, NXB HSP, 2008 Hà Nguy n Kim Giang, Choătr làm quenăv iătácăph măv năh c-M tăs ăv năđ ălíă lu năvàăth căti n,ăNXB HQG Hà N i, 2007 Hà Nguy n Kim Giang, Ph ngăphápăđ căk ădi năc m, NXB HSP, 2009 M.K.Bogoliupxkaia- V.V.Septsencô, că vàă k ă chuy nă v nă h că ă v nă tr , NXBGD, 1976 8.B.X.Naiđenôp-L.IU.Kôrenhiuc-R.R.Maiman-N.M.Xôlôveva-T.PH.3Avatxkaia, Ph ngăphápăđ cădi năc mă(ảoàngăTu n,ăKimăLânăd ch), NXBGD, 1979 Tácăph măv năh c (tài li u photo, m t tên tác gi , NXB n m xu t b n) 10 Vi n chi n l c ch ng trình giáo d c, Tuy năch nătròăch i,ăbàiăhát,ăth ăca,ă truy n,ăcâuăđ ătheoăch ăđ ă(cácăđ ătu i), NXBGD, 2005 11 Nguy n Th Hòa, Ảiáoătrìnhăgiáoăd cătíchăh pă ăb căh căm mănon, NXB 2010 12 www.mamnon.com 52 HSP, PH ăL C M TăS ăGIÁOăÁNăTHAMăKH O GIÁOăÁNăTH BƠiăth :ă ƠnăgƠăcon M căđích, yêuăc u: I  Tr c m nh n đ c th hay, th hi n c m xúc qua gi ng đ c th  Tr đ c rõ l i, ng t nh p, di n c m  Qua th tr bi t yêu quý v t nuôi Chu năb : II  Phim Video v đàn gà, gà gi p tr ng, r i bao tay g n hình gà  Tranh v theo th : Gà m p tr ng Gà m 10 gà ( bên c nh, l ng xung quanh gà m ) III T ăch căho tăđ ng: Ho tăđ ngăc aăcô Ho tăđ ngăc aătr Ho tăđ ngă1: - Tr cô theo nh c M nh c “ ànăgàătrongăsân” phòng h c M phim Video v đàn gà H i tr v n i dung phim: - Tr k v nh ng tr th y - Các th y phim? phim: gà tr ng, gà mái, - Các có bi t th v đàn gà con… không? - Ông Ph m H có th “ ànăgàăcon” r t hay Các ý nghe cô đ c 53 Ho tăđ ngă2: - Tr ng i yên l ng nghe cô Côăđ căth ăl nă1ăkèmătheoătranhăminhăh a:ătranhă1ă đ c Côăđ căth ăl nă2-3ăs ăd ngăr iătayăvàă ăgàăgi : + Cô đ a “M gà đ c câu th đ u: i qu tr ng tròn M gà p …” + Cô đ a r i tay có g n 10 gà đ c ti p: “M i gà ………… Ta yêu l m” - Tr đ c tr l i c a cô Ho tăđ ngă3 àm tho i xen k cho tr đ c ( c l p 2-3 l n, Tr c m nh n s m t mà t đ c 2-3 tr đ c cá nhân) c a lông gà m , gà + Các đ c th tên gì? s + Trong th th y gà m làm gì? + Có m y gà con? + Gà nh th nào? …… Cô k t h p cho tr xem gà, gà con, s tay vào lông gà m , gà L uăýăchoătr ăđ cădi năc m,ăng tăngh ăđúngănh păc aă bàiăth ă Ho tăđ ngă4: - Tr đ c nh ng câu th theo Trò ch i mô ph ng: n i dung tranh + Gà tr ng gáy, gà mái g i con, gà tìm m - Tr b t ch 54 c đ ng tác + Tr có th t b t ch c theo cách c a Cô ti ng kêu c a gà tr ng, gà không làm m u mái, gà + M nh c “ àn gà sân” - Tr cô v n đ ng theo nh c vòng quanh phòng 23 l n nh c Th :ăEMăV I Yêuăc u: Ki n th c: - Tr đ c thu c th hi u n i dung th - Nh tên th , tên tác gi K n ng: - Rèn luy n k n ng đ c di n c m Thái đ : - Tr bi t th ng th c đ p - Tr bi t b o v môi tr ng II Chu năb : - Cô thu c th , tranh v n i dung th - Bài th “Em v ” đ * Ph - c vi t b ng ch in th ngăpháp,ăbi năpháp: c di n c m, đàm tho i, th c hành * N iădungătíchăh p: - Toán, âm nh c, MTXQ 55 ng III.ăCáchăti năhƠnh: Ho tăđ ngăc aăcô Ho tăđ ngăc aătr n đ nh, gi i thi u: - Cho l p hát “ R a m t nh mèo”và quan sát - Tr hát quan sát tranh v c nh em bé ng i v cô - àm tho i v i tr theo n i dung tranh - Trong tranh b n nh ng i v r t nhi u th - L ng nghe không b n? Tác gi Hoàng Thanh Hà c ng có m t th vi t v m t em bé v đ c r t nhi u th xung quanh đ y b n,đó th "Em v " - Bây gi v l p l ng nghe cô đ c th nhé! Ho t đ ng nh n th c: a căth ăchoătr ănghe: - Cô đ c l n (đ c di n c m) + Cô v a đ c th gì? - Tr l ng nghe + C a ai? - Em v - bi t b n nh th v nh th l p - Hoàng Thanh Hà ý nghe cô đ c th l n n a quan sát xem nhé! - Hát m t chuy n đ i hình - Cô đ c l n (xem tranh) - àm tho i v n i dung tranh - Hát chuy n đ i hình *ăGi ngăn iădung: B n nh th v đ nhi u c nh v t đ p nh gà tr ng có mào đ t mèo n m s i n ng, đôi b i, m bay tung t ng, bác m t tr ng - Tr l ng nghe quan sát to sáng, cánh đ ng lúa ngát h có mái ngói màu đ t c r t - L ng nghe quan sát ng th m, nhi u mái tr ng tranh i Nh ng c nh v t b n v th t sinh đ ng g n g i v i 56 - Giáo d c: Các ph i h c ngoan, h c gi i đ v đ c nh ng mà thích Các nh ch đ gi y, cát, không đ c v t cv ng, bàn nhé! - Cho tr đ c k t h p gi i thích t khó: + “Bay tung t ng” bay t ch sang ch khác + “To ánh sáng” ánh tr ng to sáng xu ng kh p n i +“ t i” có ngh a màu đ r t đ p - Cho tr hát “Ai c ng yêu mèo” chuy n v trí - Tr đ c l ng nghe - Cô đ c l n (th ch to) b D yătr ăđ căth : - Cô tr đ c th b ng ch to (2 l n) - T đ c th - T đ c luân phiên - Tr hát - Nhóm đ c - Cô v a m i b n đ c? - Tr l ng nghe - Cá nhân đ c - Cô bao quát s a sai, đ ng viên k p th i -L pđ c - Cho l p đ c th l n n a -T đ c - Hát “V n c tích” chuy n v trí đ n v n c tích - T đ c luân phiên c Ơmătho i: - Nhóm đ c - Các v a đ c th gì? - Tr đ m - C a nhà th nào? - Cá nhân đ c - B n nh tromg th v đ c nh ng c nh v t - L p đ c l i th l n gì? - C nh v t b n v nh th nào? - B n v đ - Hát chuy n đ i hình c nh ng v t gì? - Con v t nh th nào? * Cho tr ch i trò ch i: “Ghép hình v t” 57 - Em v - Chia tr thành t - Hoàng Thanh Hà - Cô ph bi n cách ch i, lu t ch i - Tr tr l i - Cho tr ch i - Nh n xét sau ch i - Tr tr l i *C ng c : Cho tr nh c l i tên đ tài - Gà tr ng,mèo l K tăthúc: Chuy năho tăđ ng - Tr tr l i i - L ng nghe - L p ch i - Tr tr l i GIÁOăÁNăTRUY N K ăCHUY N:ăCÂY TÁO I M Că ệCH,ăYểUăC U - Ki n th c: Tr bi t tên chuy n, tên nhân v t chuy n, hi u đ chuy n: l n lên nh có đ t, n - K n ng: Tr tr l i đ c, ánh sáng ng c n i dung câu i ch m sóc c câu h i c a cô rõ rang, m ch l c, bi t b t ch cm ts đ ng tác mô ph ng s l n lên c a qua trò ch i - Thái đ : Tr h ng thú nghe cô k chuy n, tích c c tham gia trò ch i.Tr bi t b o v ch m sóc II CHU NăB dùng: 58 - Ti vi, đ u đ a hình, b ng hình quay c nh v n táo th t; m t s qu nh a: đào, m n, lê; ch u c nh tr ng táo th t; que ch ; nhân v t; tranh truy n; m hình lá, qu , hoa đ tr đ i ch i trò ch i Tr ng i gh hình vòng cung III TI NăTRỊNHăHO Tă NG Ho t đ ng c a Giáo viên năđ nhăt ăch c,ăt oătìnhăhu ngă Cô trò chuy n v i tr v th i ti t: Tr i sang đông nên r t l nh, h c ph i m t qu n áo m, đ i m , kh n k o b m, c m l nh - Có nhi u lo i qu trái v mùa đông: Táo, lê, cam, quýt, đào, m n - Cô cho tr th m v n - Cô gi i thi u m t s n qu - táo có r t nhi u qu - Cô cho tr quan sát h i tr : gì? Cây táo có r t nhi u qu - Cô cho tr quan sát h i tr : gì? Cây táo Cây táo có gì? (Thân, lá, qu ) - Cô s k cho nghe câu chuy n táo 2.ăN iădungătr ngătơm: K chuy n + Cô k l n1: K di n c m k t h p cho tr xem b ng hình v v táo, hoa đào, ông tr ng cây, bé t in n táo, hình nh c cho cây, bé chìa v t áo h ng táo chín +Cô k l n 2: K tóm t t câu chuy n cho tr xem tranh truy n táo - àm tho i: Ông làm gì? (tr ng cây); bé làm gì? (t m a: ang t in c cho cây; m t tr i: ang s in c cho cây); tr i i n ng cho Con xu t hi n? (Gà tr ng) gà tr ng nói v i th nào? (Cây i l n mau) B nói v i cây? (cây i l n mau) Ông, bé, gà, b m mong th nào? (Cây i l n mau) Nghe l i ông, bé, gà đàn b m, cho nh ng trái chín vàng, r i vào lòng bé + Cô k l n 3: K t h p s d ng sa bàn cát: M a phùn bay, hoa đào n loài hoa khoe s c đón n ng xuân v Ai tr ng táo (cô g n nhân v t ông táo) 59 m Ai t M at in c cho (cô g n em bé) in M t tr i s c cho (cô kéo m ng mây ra) i n ng cho ( cô kéo hình m t tr i ra) Ti ng nói c a gà tr ng: Cây i l n mau (cô g n gà tr ng) th nh ng chi c non b t ra, cô m nh ng chi c Ti ng nói c a b m: Cây i l n mau ( cô treo nh ng chùm qu táo vào thân cây) Qu hi n ra? + Cô k l n 4: V a k v a cho tr g i tên nhân v t, cho tr lên l y nhân v t c m xu ng sa bàn cát theo tình ti t câu chu n - Giáo d c tr : Cây hoa, k t trái nh có đ t, n bàn tay ng c, ánh sáng có s ch m sóc c a i Mu n có nhi u qu ph i bi t b o v ch m sóc Khi n táo nh r a s ch, b h t 3.ăTròăch i:ăGieoăh tăn yăm m - Cô cho tr t l y m hình lá, hoa, qu đ i lên đ u - Tr b t ch c đ ng tác nói theo: x i đ t, gieo h t, n y m m n - n ; hoa- hoa; qu - qu Gió th i – nghiêng, r ng – nhi u Cô cho tr ch i – l n 4.ăăK tăthúc: Cô khen đ ng viên tr 60 ... ng pháp s d ng ph ng pháp, bi n pháp nh : Ph ng pháp đàm tho i, ph ng pháp ng pháp phân tích gi i ng ti n tr c quan trình t ch c cho tr làm quen v i v n h c - Xác đ nh v n d ng đ c ph ng pháp. .. n tác ph m v n h c Phân tích trình cho tr làm quen v i v n h c 24 tr m m non Ch CÁCăPH ngă2 NGăPHÁP CHO TR ăLẨM QUEN V IăTÁCăPH MăV NăH C A M cătiêu: - Sinh viên hi u v n d ng đ c nh ng ph đ... v n đ chung c a vi c cho tr làm quen v i v n h c - Hi u v n d ng đ c nh ng tri th c khoa h c v ph hình th c t ch c ho t đ ng cho tr làm quen v i v n h c tr ng pháp, bi n pháp, ng m m non c ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với văn học, bài giảng cho sinh viên, Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với văn học, bài giảng cho sinh viên, Phương pháp hướng dẫn cho trẻ làm quen với văn học, bài giảng cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay