385 bài tập trắc nghiệm môn toán ôn thi THPT quốc gia 2017

64 116 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:43

TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 385 CÂU TUYỂN TẬP 18 ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA 2017 WWW.TOANMATH.COM FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN – GROUP TOÁN 3K (TUYỂN TẬP 385 CÂU TRÍCH DẪN ĐỀ THI THỬ LẦN ĐẾN LẦN 18) Câu Khối chóp n – giác có số cạnh là: A 2n  B n  Câu C n  D 2n Đồ thị hàm số y  x  3x  có khoảng cách hai điểm cực trị gần với giá trị sau ? A 20 B C D Câu Độ giảm huyết áp bệnh nhân cho công thức G  x   0, 025 x  30  x  , x   miligam  liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân Để huyết áp giảm nhiều cần tiêm cho bệnh nhân liều lượng bằng: B 15 mg C 30 mg D Một KQ khác A 20 mg Câu Giá trị m để hàm số y  mx  cos x đồng biến A m  B m  1 là: C  m  D 1  m  Câu Tỉ số diện tích xung quanh khối tứ diện có cạnh a diện tích toàn phần khối tứ diện có cạnh a A B C D Câu Cho hàm số y  x3  ax2  bx  c ,  a; b; c   có đồ thị biểu diễn đường cong  C  hình vẽ Khẳng định sau sai ? A a  b  c  1 B a2  b2  c  132 C a  c  2b D a  b2  c  11 mx   m  1 x   m   x  đạt cực trị điểm x1 ; x2 thỏa x1  2x2  m bằng: Câu Hàm số y  3 B C hay A 1 hay  Câu B 2 hay  D hay 3 Phát biểu sau đúng: a B Trong khối đa diện lồi số cạnh lớn số đỉnh A Chiều cao khối tứ diện có cạnh a C Nếu kích thước khối hộp chữ nhật tăng k lần thể tích khối hộp tăng k lần D Diện tích mặt chéo khối lập phương có cạnh a 2a  x2  x  a có giá trị cưc tiểu m giá trị cực đại M Để x3 m  M  giá trị a bằng: A B C 1 D 2 Câu Hàm số y  FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 10 (i) (ii) Cho phát biểu sau: Mọi hàm số liên tục đoạn có giá trị lớn giá trị nhỏ Số M gọi giá trị lớn hàm số y  f  x  tập D f  x   M (iii) Nếu hàm số y  f  x  có đạo hàm K f '  x    f  x  nghịch biến (iv) (v) K Đồ thị hàm trùng phương có cực trị Giả sử hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp hai khoảng  xo  h; xo  h  với h   f '  xo    xo hoành độ điểm cực tiểu Khi   f ''  xo   Số phát biểu sai A Câu 11 B Đồ thị hàm số y  A Câu 12 x  2016 x2  D có số đường tiệm cận B C D Hàm số y  x  sin x đạt giá trị nhỏ 0; 2 x bằng: B A Câu 13 C C  Đường thẳng nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số A y  x  B y  x  D   x  1 y x 1 C y  x  x2  nghịch biến trên: x A  ;1 1;   B  ;0   0;1 C  1;0   0;1 D  1;0   0;   Câu 14 là: D y  x  Hàm số y  Câu 15 Cho hai tam giác ABD BCD nằm hai mặt phẳng vuông góc với Biết AB  AD  BC  CD  a , BD  2a Gọi M , N trung điểm BD AC Khẳng định sau sai ? A AM  CM B BD   MAC  C BN  DN D AC   NBD  Câu 16 Cho hàm số y  f  x    Cm  : y  g  x   x2  3x  x  mx  m 2x  Biết số thực dương m giá trị để đồ thị hàm số x2 có tiệm cận đứng Khi giá trị f  m  gần với giá trị sau ? A B C D FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 x2  x  là: x2  B 0;  C  2;  Miền giá trị hàm số y  Câu 17 A THẦY LÂM PHONG - 0933524179   D   ;     Câu 18 Cho tứ diện ABCD có cạnh a O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Gọi d1 khoảng cách từ A đến mặt phẳng  BCD  d2 khoảng cách hai đường thẳng AD BC Tỉ số A d1 d2 B là: C D Câu 19 Cho nhôm hình vuông cạnh a hình vẽ Người ta cắt bốn góc bốn hình vuông nhau, gập nhôm lại để hộp không nắp Để thể tích khối hộp lớn cạnh hình vuông bị cắt bằng: a A a B a C 12 D Một kết khác Câu 20 Cho phát biểu sau: (1) Hàm số y  f  x  đạt cực trị xo  f '  xo   (2) Nếu f '  xo   f  x  đạt cực trị xo Khẳng định sau ? A  1 đúng,   sai B  1 sai,   C  1   sai D  1   Câu 21 Nếu khối chóp có diện tích đáy tăng lên m lần chiều cao giảm m lần thể tích khối chóp sẽ: A tăng m lần B tăng m2 lần C giảm m2 lần D không thay đổi Câu 22   Cho hàm số y  x3  m2  x  Khẳng định sau ? A Hàm số có cực trị B Hàm số có hai cực trị C Hàm số cực trị D Số cực trị hàm số phụ thuộc vào tham số m FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Cho hàm số y  ax  bx2  Để hàm số có cực tiểu hai cực đại a , b cần Câu 23 thỏa mãn: A a  0, b  B a  0, b  Với giá trị m hàm số y  Câu 24 A m  B m  C a  0, b  D a  0, b  mx  đồng biến khoảng xác định ? 1 x C m  D m  Câu 25 Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f  t   45t  t (kết khảo sát tháng vừa qua) Nếu xem f '  t  tốc độ truyền bệnh (người/ ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ: A 12 C 20 D Kết khác Cho hình chóp tứ giác H có diện tích đáy diện tích mặt bên Câu 26 Thể tích H là: A B 30 3 Câu 27 B Điểm M thuộc  C  : y  C D 2x  có tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận x3 nhỏ hoành độ bằng: B x   A x   C x   D Kết khác Câu 28 Cho khối tứ diện ABCD có BD đoạn vuông góc chung AB CD Giả sử AB  a, CD  b, BD  c , góc AB CD 300 Thể tích tứ diện ABCD là: A abc Câu 29 B abc 12 C abc D kết khác Cho hình chóp S.ABC có SB  SC  a , AB  AC  2a , SA  a Gọi I trung điểm BC đặt BC  x  x   Góc hai mặt phẳng  SAB   SAC  600 x a a 2 C a  D 2 Câu 30 Cho phát biểu sau: (1).Khối đa diện (H) gọi khối đa diện lồi đoạn thẳng nối hai điểm (H) thuộc (H) A a B (2).Khối đa diện khối đa diện lồi có mặt đa giác p cạnh đỉnh đỉnh chung q mặt (3).Trong khối đa diện có loại khối đa diện (4).Trung điểm cạnh khối tứ diện đỉnh hình lập phương (5).Trọng tâm mặt khối tứ diện đỉnh khối tứ diện Số phát biểu là: A B C D FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Đồ thị hàm số y  Câu 31 A  4; 1 Câu 32 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 4x  có tâm đối xứng là: x1 B  1;  D  0;  C 1;  Đồ thị hàm số tương ứng với hình bên là: A y   x  1  x  2 B y   x  1   x C y  1  x    x  D y   x  1  x  2 2 Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh a Mặt bên SAD  Câu 33 tam giác vuông góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp S ABCD là: A a3 B a3 12 C a3 Số đường tiệm cận hàm số y  Câu 34 A B D Kết khác  x2 là: x3 C D Giá trị m để đồ thị hàm số y  x  mx  cắt trục hoành điểm Câu 35 là: A m  B m  C m  D Kết khác Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với mặt phẳng đáy Góc mặt phẳng SBD   ABCD  600 Gọi M , N trung điểm SB, SC Thể tích khối chóp S.ADNM bằng: A a3 B 3a3 C a3 D a3 x  3x  m  có điểm cực trị thuộc đường thẳng xm y  x  Khi điểm cực trị lại có hoành độ bằng: Câu 37 Biết đồ thị hàm số y  A x  B x  C x  D Kết khác Câu 38 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a Đỉnh A ' cách đỉnh A, B, C Góc hai đường thẳng BC AA ' bằng: A 300 B 600 C 450 Cho hàm số sau 2x  (a) y  (b) y  x  x2 D Kết khác Câu 39 (d) y  x  x (c) y  (e) y   x  3x  x  x2  x  x2   (f) y  m2  x4  2x2  Trong số hàm cho, có hàm số có cực trị ? A B C D FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có bảng biến thiên sau: Câu 40 Mệnh đề sau ? A b  0, c  B b  0, c  C b  0, c  Giá trị tham số m để hàm số y  Câu 41   D b  0,c  mx  có tiệm cận đứng qua điểm 2x  m A 1; B C  2 Câu 42 Khoảng cách hai điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  bằng: D A A B C D Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị hình bên Tìm tất Câu 43 giá trị tham số m để phương trình x  3x   m  có nghiệm phân biệt ? A 4  m  B  m  C m  D m  4  m  Câu 44 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  AC Khẳng định sau sai ? A Các mặt bên khối chóp S ABCD tam giác vuông B Thể tích khối chóp S ABCD a3 C Hình chiếu vuông góc A lên SC trùng với trung điểm cạnh SC D Góc hai mặt phẳng  SAB   SBC  45 o Giá trị lớn hàm số y  Câu 45 A Câu 46 B 19 1 cos x  cos x  cos x  là: 4 C 19 D Kết khác Tìm tất giá trị m để hàm số y  x2  m  x   m đồng biến 1;  ? A m  B m  C  m D m  3 FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Câu 47 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Đồ thị hàm số y  x3  ax2  bx  c ,  a; b; c  điểm B  1; 1 Khẳng định sau ?  qua điểm A  0;1 đạt cực đại A a  b  2c B a2  b2  c  10 C a3  b3  c  29 D Một khẳng định khác Câu 48 Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA  SB  SC  10  cm , AB  AC   cm  BAC  1200 Thể tích khối chóp S.ABC có giá trị gần với giá trị sau ?   A 125 cm3 Câu 49    B 44 cm3  C 85 cm3   D 38 cm3 Cho hình chóp O ABC có OA, OB, OC OA  a , OB  b , OC  c  đôi vuông góc Khi kẻ OH vuông góc với mặt phẳng  ABC  H Khẳng định sau sai ? A Điểm H trực tâm tam giác ABC B Thể tích khối chóp O ABC C Độ dài đường cao OH D Diện tích tam giác ABC abc abc a b  b2 c  c a2 2  ab  bc  ca  Câu 50 Cho mệnh đề sau: (i) Hàm số có đạo hàm cấp đồng biến nghịch biến khoảng xác định (ii) Mọi hàm số có đạo hàm điểm liên tục điểm (iii) Lăng trụ tam giác lăng trụ đứng (iv) Chóp tứ giác có mặt bên tam giác (v) Hàm số y  f  x  không tồn đạo hàm xo cực trị xo Tổng số mệnh đề A Câu 51 A Câu 52 A Câu 53 B C D Số điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  16  x là: B Giá trị nhỏ hàm số y  x  B C D với x  bằng: x C D Cho a , b hai số thực dương Kết thu gọn biểu thức A   A B b C a a3 b2  12 a b D ab FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Câu 54 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Một hình chóp tam giác có đường cao 100 cm cạnh đáy 18 cm , 24 cm 30 cm Thể tích khối chóp bằng: A 21, dm3 B 7, dm3 C 14, dm3 D 43, dm3 2x  C  có tung độ Tiếp tuyến x1 đồ thị  C  M cắt trục tọa độ Ox , Oy A , B Diện tích tam giác OAB Câu 55 Gọi M điểm thuộc đồ thị hàm số y  bằng: A 119 B 123 C 121 D 125 Câu 56 Hình vẽ bên đường biểu diễn đồ thị hàm số C  : y  x3  3x2 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình phân biệt ? 3x2    x3  m có hai nghiệm thực âm A 1  m  m  B   m  3 m  C   m  1 D Kết khác Câu 57 Tổng số đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y  A Câu 58 B x x là: D Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh x  x   Khoảng cách hai đường thẳng SC AD A a Câu 59 C x  3x  a  a   x bằng: B a C 2a Tìm tất giá trị m để hàm số y  D Kết khác   m sin x đồng biến khoảng  ;  x 6 3 ? A m  Câu 60 B m  C m  D m   6 12 Cho mệnh đề sau: (i) Khi so sánh hai số 500 2750 , ta có 3500  2750 (ii) Với a  b , n số tự nhiên an  bn (iii) Hàm số y  a x  a  0, a  1 có tiệm cận ngang FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 (iv) Một hình chóp tứ giác có cạnh đáy gấp đôi chiều cao Nếu tăng số đo cạnh đáy lên gấp đôi diện tích xung quanh hình chóp tăng lần (v) Hình hộp hình lăng trụ có đáy hình bình hành Tổng số mệnh đề mệnh đề A B C D Câu 61 Biểu đồ bên cho thấy kết thống kê tăng trưởng số lượng đàn vi khuẩn : sau 12 tiếng số lượng đàn vi khuẩn tăng lên gấp lần Số lượng vi khuẩn ban đầu đàn 250 Công thức thể tăng trưởng số lượng đàn vi khuẩn N thời điểm t ? t A N  500.t 12 B N  250.2 C N  250.2t D N  250.2 t Câu 62 Cho hình chóp S.ABC Trên ba đoạn thẳng SA, SB, SC lấy ba điểm A ', B ',C' khác S Gọi V , V ' thể tích khối chóp S A ' B ' C ', S ABC Tỉ số V' V bằng: A SA SB SC   SA ' SB ' SC ' B SA ' SB ' SC ' SA SB SC C SA ' SB ' SC '   SA SB SC D SA SB SC SA ' SB ' SC ' Câu 63 Cho hàm số y  ax4  bx2   a   Để hàm số có cực trị cực tiểu a , b cần thỏa mãn: A a  0, b  Câu 64 B y  C y  D y  A C a  0, b  D a  0, b  Đồ thị hàm số tương ứng với hình bên A y  Câu 65 B a  0, b   x  1 x3 x2 x2 x2  x  1  x  1  x  1  Tập giá trị hàm số y   B   ;  là:  là: x C  1;   D  0;   FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 10 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 308 Cho hàm số y  f  x   ax4  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Nhận xét sau hệ số a b: A a  0, b  B a  0, b  C a  0, b  D a  0, b    Câu 309 Tìm nguyên hàm F  x  hàm số f x  2x3 e x biết F    ?     A F x  x e x  e x   2 2 B F x  x e x  e x  C F x  x2 e x  e x    2 D F x  x2 e x  e x Câu 310 Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  x  2(m  1)x  m  đồng biến đoạn  2 , 1 ? A m  B m   C m   D m  Câu 311 Gọi m0 giá trị nguyên nhỏ tham số thực m để đồ thị hàm số y  x3   m  1 x2  có hai điểm cực trị với hoành độ x1 , x2 cho x12  x22  3 m0 Giá trị biểu thức gần với giá trị đây? m02  A , 26 B , 01 Câu 312 Gọi số nguyên a , b thỏa đẳng thức Giá trị hiệu b  a là: A 3 B D , 026 C , 001   log 22  x   log 2 x  a log x  b,  x   D 6 C log2 (x  1)  log (  x) Câu 313 Tập hợp nghiệm thực bất phương trình x2  khoảng Tính độ dài L khoảng nghiệm (Độ dài khoảng  a;b  với a,b thuộc A L  B L  b  a ) D L  C L  Câu 314 Đồ thị hàm số sau có đường tiệm ngang ? A y   x  2017 x  2016 x 1 B y  x1 C y  x2  x x D y  1 x FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 50 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 315 Tổng số đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y  x  x  x  2017 là: A B C D Câu 316 Cho hàm số y  e x Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A y" 2xy' y  B y" xy' y  C y" 2xy' y  D y" 2xy' y  Câu 317 Gọi m số thực dương cho phương trình x3  3x2   log  2m  có nghiệm Khoảng sau chứa số m: A  ; 1 B 1;  Câu 318 D  ;  C  ;  Cho hàm số y  f  x  biết f '  x   ( x  1).co s f   ? A 2   2 B 2   C 2   x f    Hỏi giá trị 2 Câu 319 Số giá trị nguyên tham số thực m để hàm số y  biến khoảng  1;  là: A không tồn giá trị nguyên m B C vô số D D 2   1 x   m  1 x2  đồng Câu 320 Một xô có dạng hình nón cụt có đáy đường tròn Đường tròn lớn có chu vi 96 (cm) Đường tròn nhỏ có bán kính bán kính đường tròn lớn, chiều cao xô 30cm Gọi V thể tích nước tối đa mà xô chứa được, giá trị V gần với giá trị sau ? A 130 lít B 152 lít C 50 lít D 40 lít Câu 321 Cho hàm số y  x  3x  m2  m  (1) Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A B cho diện tích tam giác ABC , với điểm C  2 ;   m  3 A  m   m  4 B  m  m  C   m  2 m  D   m  3 FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 51 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 322 Cho khối lăng trụ đứng ABC.DEF có đáy tam giác vuông A với   BC  4a, ACB  600 Biết  BCD có chu vi  17 a Thể tích khối lăng trụ ABC.DEF A a3 39 B 6a3 39 C 2a3 39 D 26a3 Câu 323 Để chuẩn bị chi phí cho việc lập gia đình, anh Nhân thực việc tiết kiệm cách tháng gửi đặn vào ngân hàng triệu đồng/tháng Biết thời gian anh Nhân gửi tiền ngân hàng áp dụng mức lãi suất 0,6% tháng anh Nhân không rút lãi lần Hỏi anh Nhân phải gửi tối thiểu tháng để đạt đến số tiền 100 triệu đồng bao gồm tiền gốc tiền lãi A 17 tháng B 18 tháng C 19 tháng D 20 tháng Câu 324 Có tất giá trị nguyên tham số thực m để phương trình m    x 1   x   m.2 x nhận nghiệm x  1;10  ? A B D 120 C 121 Câu 325 Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 10 USD Với giá bán này, cửa hàng bán khoảng 25 sản phẩm Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính giảm 2USD số sản phẩm bán tăng thêm 40 sản phẩm Xác định giá bán để cửa hàng thu lợi nhuận lớn nhất, biết giá mua sản phẩm 5USD 65 63 67 61 A USD B USD C USD D USD 8 8 Câu 326 Người ta thay nước cho bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu h1  280cm Giả sử h(t) chiều cao (tính cm) mực nước bơm thời điểm t giây, biết tốc độ tăng chiều cao mực nước giây thứ t h  t   t  lúc 500 đầu hồ bơi nước Hỏi sau thời gian 30 phút lượng nước bơm vào bể bơi có độ cao nước có bị tràn bể bơi không ? A 298,02cm nước chưa tràn B 276,61 cm nước chưa tràn C 280 cm nước bị tràn D 356 cm nước bị tràn Câu 327 Cho hình trụ  H  có bán kính r chiều cao h Lấy hai đường tròn đáy hai dây cung AB, CD cho ABCD hình vuông có diện tích 150 (cm2) (mặt phẳng (ABCD) không song song với trục hình trụ) Thể tích lớn mà khối trụ  H  đạt bao nhiêu?   A 2000 cm3   B 1000 cm   C 500 cm   D 1500 cm Câu 328 Cho hàm số y  (x  x  m)2  1 với m tham số thực Biết có hai giá trị tham số m m1 m2  m1  m2  để hàm số  1 có giá trị nhỏ đoạn  2 ;  Hỏi giá trị biểu thức P  16m1 2m2 A B C D FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 52 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 329 Cho tứ diện ABCD có BC  BD  5a, AB  CD  6a, AB  CD , thể tích tứ diện ABCD 4a3 15 Sin góc hai mặt phẳng (ACD) (BCD) 15 Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD A 72 5 a2 B 32 a C 35 5 a2 D 43 a Câu 330 Tiêm vào máu bệnh nhân 10 cm dung dịch chứa 15 với nồng độ 10 3 24 11 Na có chu kì bán rã mol/lít (chu kì bán rã thời gian cần để đại lượng biến đổi với thời gian theo hàm suy giảm số mũ đạt đến lượng nửa lượng ban đầu) Sau 11 giờ, lấy 10 cm máu bệnh nhân đó, ta tìm thấy 1, 12.108 mol Na24 Coi Na24 phân bố Giả sử số lít trọng lượng thể người Cân nặng (theo kg ) máu người gần 13 bệnh nhân gần với giá trị giá trị sau ? A 60 kg B 65 kg C 70 kg D 75 kg Câu 331 Hình vẽ đồ thị hàm số hàm số hàm số sau ? A y   x  3x  B y  x  3x  C y   x  3x  D y  x  3x  Câu 332 Trong khối đa diện đều, khối đa diện có số đỉnh lớn A khối lập phương B khối mười hai mặt C khối bát diện D khối hai mươi mặt Câu 333 Tìm họ nguyên hàm hàm số f  x   x.e x A  x.e C  2x.e B  x.e x dx  e x  C x2 dx  e x  C x2 dx  xe x  2.e x  C 2 2 D  2x.e x2 dx  x2 e C Câu 334 Khoảng chứa nhiều điểm cực trị hàm số y  x  3x  ? A  5 ; 1 B  ;  C  1;  D  3 ;  Câu 335 Tập xác định hàm số y  log2   2x  5  A D   ;   2   5 B D    ;  2  5  C D   ;   2   5 D D    ;  2  FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 53 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 336 Giá trị lớn hàm số y  x  3x  x  35 đoạn 0 ;  A 35 B 40 C 45 D Câu 337 Rút gọn biểu thức A  log9 a  log3 a2  log A  23 log9 a B  23 log9 a Câu 338 Biết F  x  nguyên hàm với a > 0, a  a2 C 2 log3 a D 2 log9 a  x  1 f  x  2016  x  2 2014 thỏa F  1  Khi F   A 2015.2 2015 B 2015 2015 C 2016 2016 D 2016.22016 Câu 339 Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau:  A     2   m   x B a   a   2x n  m  n  , với m, n số thực  x  x với số thực a  C log f  x   log g  x   f  x   g  x   2 D log a f  x     f  x   a , với a  Câu 340 Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  x  , trục Ox hai đường thẳng x  , x  A (đvdt) B 27 (đvdt) C 76 (đvdt) D 74 (đvdt)  Câu 341 Biết tích phân V  tan2 xdx  a  b ,  a; b    Khi 3a  2b gần với gía trị sau ? ( A , B 1, C , D , Câu 342 Cho hình chóp A.BCD có tam giác BCD cạnh 2a Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BCD) a Thể tích khối chóp A.BCD tính theo a là: A a3 B a3 C a3 D a3 3 FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 54 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Câu 343 Tập nghiệm bất phương trình log  13  A   ;    THẦY LÂM PHONG - 0933524179 125  13  B  ;   2  Câu 344 Tìm hàm số g  x  , x  biết g  x       A g  x   x  x ln x C g  x   ln x   x  4    13  D  ;    C  ;  2x  g 1  x2 B g  x   ln x   x D g  x   ln x  1 x 2 x   Câu 345 Đồ thị hàm số y  tan  x   có đường tiệm cận đứng ? 4  A B C vô số D Câu 346 Đường thẳng sau tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x A y  2 x  B y   x C y  x  D y  3x  Câu 347 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, SB   ABC  , AB  3a, AC  4a,SB  a 11 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC tính theo a là: B 5 a C 36 a D 18 a2 A 6 a Câu 348 Cho khẳng định sau 3x (I) Hàm số y  nghịch biến khoảng xác định 2x  (II) Hàm số y   x  x  nghịch biến trên (III) Hàm số y   x  x   a  1 x  3a  với a tham số thực, nghịch biến a   Trong khẳng định trên, có tất khẳng định ? A B C D Câu 349 Cho khẳng định sau (I) Hàm số y  log x  log  x  1 nghịch biến tập số thực dương 2 (II) Cho hàm số f  x   lnx f   e    e2 FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 55 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 x   (III) Hàm số y    đồng biến tập xác định  6 5 x (IV) Hàm số y   11  10   x 11  10  x nghịch biến tập xác định Trong khẳng định, có tất khẳng định ? A B C D Câu 350 Biết m1 , m2  m1  m2  hai giá trị tham số thực m để hàm số mx   m  1 x   m   x  đạt cực trị điểm x1 ; x2 thỏa x1  2x2  Khi m2  m12 y A 328 B 40 C 45 D Câu 351 Cho khối tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) tam giác ABC vuông B Cho biết SA  AB  a, AC  2a Dựng AH vuông góc với SC cắt SC H, qua H vẽ đường thẳng song song với CB cắt SB K Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (AHK) tính theo a a a a a A B C D 15 17 17 15 Câu 352 Gọi m0 giá trị nguyên nhỏ tham số m để phương trình x2   log2 m  1 x   có nghiệm phân biệt Tính log4 100  m0  ? (kết làm tròn đến hàng phần trăm) A , 30 B , 34 C 3, 31 D , 39 Câu 353 Một lực có độ lớn 40 N (newton) cần thiết để kéo căng lò xo có độ dài tự nhiên 10 cm lên 15 cm Biết theo định luật Hooke Vật lý, lò xo bị kéo căng thêm x (đơn vị độ dài) so với độ dài tự nhiên lò xo lò xo trì lại (chống lại) với lực cho công thức f  x   kx  N  , k hệ số đàn hồi (hoặc độ cứng) lò xo Hãy tìm công sinh kéo lò xo có độ dài từ 15 cm đến 18 cm ? (kí hiệu J  Jun đơn vị công) biết công A xác định f  x   A'  x  A 1, 56 J B 0, 94 J C 1,78 J D , 96 J FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 56 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 354 Người ta tạo ống thông gió cách khoét lỗ có dạng hình trụ khối trụ kim loại (cả khối trụ có trục chiều cao), sau cắt khối vừa tạo thành phần chọn lấy phần làm ống thông gió Biết bán kính đáy khối kim loại ban đầu m chiều cao m, hỏi đường kính đáy phần lỗ khoét phải để thể tích ống thông gió đạt giá trị 15, 75 m3 ? 79 79 A m B m C D m m Câu 355 Trên bảng điều chỉnh tần số máy radio AM, tần số thấp 53kHz, tần số cao 160 kHz, khoảng cách vạch tần số nhỏ lớn 30cm Để điều chỉnh đến tần số f đài cần nghe, người nghe phải điều chỉnh cho vạch đen (kim tần số) cách vạch tần số thấp 53 kHz khoảng d  f  tính theo công thức d  f   a  b ln f (đơn vị tính cm), a b số thực cho trước Hỏi điều chỉnh kim tần số cách vạch 53 kHz khoảng 17,24 cm tần số f ? A 98 KHz B 100 KHz C 106 KHz D 110 KHz Câu 356 Cho miếng tôn hình tròn có bán kính 50cm Biết hình nón tích lớn diện tích toàn phần hình nón diện tích miếng tôn Khi hình nón có bán kính đáy A 10 2cm B 20cm C 50 2cm D 25cm Câu 357 Cho phương trình : log3  x   4a   x  2a  1  log  5x    , 1 với a tham a  số thực Biết phương trình  1 có nghiệm  m,n hai số nguyên a   m n  m phân số tối giản Khẳng định khẳng đỉnh sau ? n A m2  n2  101 B n  13m  24 dương D 100 m  n2   202 C m3  n  8 Câu 358 Có tất giá trị nguyên tham số m để giá trị nhỏ hàm số y  x4   m   x2  m đoạn 0 ;  – 5? A B C D FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 57 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 359 Một vật thể chuyển động với gia tốc từ giây thứ trở (kể từ lúc bắt đầu t  lnt chuyển động) cho hàm số a  t   m / s2 (với t thời gian, đo giây) t Tính độ dài quãng đường vật từ giây thứ đến giây thứ 5, biết vận tốc vật giây thứ 0,5 (m/s) ? (Kết làm tròn đến hàng phần trăm) A , 33 m B 21, 83 m C 11, 78 m D 12 , 28 m   Câu 360 Một thùng rượu có bán kính 30 cm 40 cm Chiều cao thùng rượu 1m Hỏi thùng rượu chứa tối đa lít rượu (kết lấy chữ số thập phân) ? Cho cạnh bên hông thùng rượu hình parabol A 321, 05 lít B 540 , 01 lít C 201, 32 lít D 425, 16 lít Câu 361 Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f (t)  45t  t ,t 0 ; 1; ; ; 25 Nếu coi f (t) hàm số xác định 0 ; 25 f '(t) xem tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn 600 người/ngày? A Từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 20 B Từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 20 C Từ ngày thứ đến ngày thứ 15 D Từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 19 Câu 362 Lợi nhuận công ty may mặc sản xuất bán hết x (sản phẩm) loại tính biểu thức P  x   0 , 02 x3  11,7 x2  240 x  1000 (triệu đồng) Hỏi công ty cần sản xuất sản phẩm loại thu lợi nhuận lớn (giả sử sản phẩm loại đươc bán hết) A 500 B 2550 C 400 D 687000 Câu 363 Công ty du lịch Ban Mê Tourist dự định tổ chức tua xuyên Việt Công ty dự định giá tua triệu đồng có khoảng 150 người tham gia Để kích thích người tham gia, công ty định giảm giá lần giảm giá tua 100 ngàn đồng có thêm 20 người tham gia Hỏi sau giảm giá tua tổng doanh thu lớn mà công ty đạt A 328.125.000 (đồng) B 360.125.000 (đồng) C 378.125.000 (đồng) D 376.125.000 (đồng) FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 58 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 364 Một bạn học sinh chăn trâu giúp gia đình địa điểm C cách suối thẳng SE km (như hình 2) Bạn muốn tắm cho trâu suối trở trang trại vị trí H Hỏi quãng đường ngắn mà bạn hoàn thành công việc km? (các kích thước cho hình 2) A 17  km  B C 113  km  D 19  km  113  km  Câu 365 Trong môi trường dinh dưỡng có 1000 vi khuẩn cấy vào Bằng thực nghiệm xác định số lượng vi khuẩn tăng theo thời gian qui luật 100t N  t   1000  (con vi khuẩn), t thời gian (đơn vị giây)) Số lượng vi khuẩn 100  t tăng lên lớn là: A 1005 B 1100 C 1010 D 1500 Câu 366 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng thời gian qua liên tục thay đổi Bạn Châu gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7%/ tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi suất giảm xuống 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm số tháng tròn nữa, rút tiền bạn Châu vốn lẫn lãi 5.747.478,359(chưa làm tròn) Hỏi bạn Châu gửi tiền tiết kiệm ngân hàng tháng? B 11 tháng C 15 tháng D 21 tháng A 10 tháng Câu 367 Một xe mô tô phân khối lớn chạy với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a(t)  3t  2t(m / s ) Hỏi vận tốc xe đạt sau 5s kể từ thời điểm tăng tốc ? A 150 m / s B 160 m / s C 180 m / s D 80 m / s Câu 368 Trung tâm thương mại T tiêu thụ lượng điện vào thời gian cao điểm từ 12h trưa đến 22h tối ước lượng theo hàm số  t  13  t  13  , 12  t  19       f t    ,  t  17    t  17   ,  19  t  22  f  t  điện tiêu thụ thời điểm t, f  t  tính theo đơn vị kW, t tính theo đơn vị Hỏi ngày, trung tâm T phải tốn chi phí tiền để sử dụng lượng điện khoảng thời gian từ 12h đến 22h, với giả định giá điện định mức thời điểm 3890 đồng/kW? A 1.032.760 đồng B 2.189.320 đồng C 1.420.372 đồng D 1.193.491 đồng FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 59 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 369 Để tiết kiệm chi phí cho việc tiêu thụ nước sinh hoạt, rạp chiếu phim CGV người ta thường sử dụng vòi nước máy tự động Nguyên tắc hoạt động vòi nước người sử dụng đưa tay vào phía vòi vòi nước phun lượng nước vừa đủ cho lần sử dụng Biết giây kể từ vòi bắt đầu xả nước nước chảy ổn định với vận tốc 180(mililít giây); giây vận tốc nước bắt đầu giảm dần tắt hẳn Vậy lần vòi xả nước lượng nước tiêu hao khoảng mililít? A.270ml B 540 ml C 810 ml D 1080 ml Câu 370 Sau dừng lại chờ hết đèn đỏ, người điều khiển xe máy phóng với vận tốc biểu thị biểu thức v  t   t  10t (đơn vị m/s), t tính giây Sau 10 giây kể từ bắt đầu tăng tốc xe dừng lại Hỏi sau khoảng thời gian 10 giây xe máy chạy quãng đường ? 490 500 700 520 m B m C m D m A 3 3 Câu 371 Doanh nghiệp A gửi tiền vào ngân hàng với số tiền 720 triệu đồng, theo thể thức lãi kép, kì hạn năm với lãi suất r% năm Sau năm doanh nghiệp C có số tiền 1200 triệu đồng Biết lãi suất hàng năm không thay đổi, năm doanh nghiệp A không rút lãi Hỏi lãi suất r gần với giá trị sau nhất? A 10 ,7% B 10 , 8% C 10 , 6% D 10 , 5% Câu 372 Để đặc trưng cho độ to nhỏ âm, người ta đưa khái niệm mức cường độ âm Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm đềxinben (viết tắt dB) Khi I mức cường độ L âm tính theo công thức: L  dB   10 log đó, I cường độ I0 âm thời điểm xét, I cường độ âm ngưỡng nghe ( I  10 12 w / m2 ) Một trò chuyện bình thường lớp học có mức cường độ âm trung bình 68dB Hỏi cường độ âm tương ứng đơn vị w / m gần với giá trị sau A 5, 3.106 w / m2 B , 3.106 w / m2 C , 3.106 w / m2 D , 3.106 w / m2 Câu 373 Công sinh viên ngành công nghệ thông tin trường làm, để chuẩn bị cho tương lai phía trước ( mua nhà, lập gia đình…), Công định hàng tháng tiền lương trích số tiền 3.000.000 đồng để gửi vào ngân hàng đầu tháng, theo hình thức lãi kép, kì hạn tháng Biết lãi suất hàng tháng 0,67% Biết suốt trình gửi Công không rút lại Hỏi sau năm Công nhận số tiền gần với giá trị sau A 45 triệu đồng B 69 triệu đồng C 79 triệu đồng D 85 triệu đồng FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 60 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 374 Chị CATHY vay ngân hàng 300 triệu đồng theo phương thức trả góp để mua nhà Nếu cuối tháng tháng thứ chị CATHY trả 5,5 triệu đồng ( trừ tháng cuối) chịu lãi số tiền chưa trả 0,5% tháng (biết lãi suất không thay đổi) sau lâu chị CATHY trả hết số tiền trên? Biết số tiền tháng cuối chị CATHY trả 5,5 triệu đồng A.63 tháng B 64 tháng C 54 tháng D 55 tháng Câu 375 Jonh dùng 80 mg thuốc để điều chỉnh huyết áp Đồ thị đồ thị hàm số mũ có dạng y  80.r x (với x thời gian (ngày) sau tiêm thuốc, r tỉ lệ lượng thuốc ngày hôm trước lại họat động máu Jonh, y lượng thuốc tác dụng sau x ngày tiêm thuốc), số lượng thuốc số lượng thuốc lại họat động máu Jonh sau một, hai, ba bốn ngày Hình minh họa: Lượng thuốc theo ngày Hỏi lượng thuốc lại vào cuối ngày thứ nhất? A 6mg B 12mg C 26 mg D 32 mg Câu 376 Nguồn: http://bidv.com.vn/Tra-cuu-lai-suat.aspx Hình bảng tính lãi suất tiền gửi ngân hàng BIDV Nhìn vào hình ta hiểu sau:  Nếu khách hàng gửi tiền với kì hạn tháng hưởng lãi suất 4,3 % năm  Nếu khách hàng gửi tiền với kì hạn tháng hưởng lãi suất 4,3 % năm  ………  Nếu khách hàng gửi tiền với kì hạn 12 tháng hưởng lãi suất 6,9 % năm  …  Nếu trình gửi tiền theo kì hạn ( ví dụ tháng, tháng…) mà khách hàng rút tiền chưa đủ thời gian kì hạn, lúc khách hàng tính lãi theo lãi suất không kì hạn 0,2% ( quan sát cột thứ hình vẽ) Xét toán sau: Anh Ninh gửi tiết kiệm vào ngân hàng BIDV với số tiền 200 triệu đồng, theo thể thức lãi kép, kì hạn tháng Gửi sau năm tháng lý cần tiền nên anh Ninh đến ngân hàng rút toàn số tiền có Biết lãi suất ngân FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 61 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 hàng không thay đổi thời gian gửi, thời gian gửi anh Ninh không rút lãi Hỏi số tiền anh Ninh rút gần với giá trị sau nhất? A 210 triệu đồng B.208 triệu đồng C.215 triệu đồng D 205 triệu đồng Câu 377 Cường độ trận động đất M (Richte) cho công thức M  log A  log A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ 20, trận động đất San Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác Nhật Bản có cường độ đo độ Richte Hỏi trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất Nhật Bản Bản đồ khu vực ảnh hưởng động đất Nhật Bản Nguồn: USGS B 100 lần C 10 lần D 10000 lần A 1000 lần Câu 378 Sau t làm việc người thợ sản xuất với tốc độ q  t   150  e 0 ,2t đơn vị sản phẩm Giả sử người bắt đầu làm việc từ lúc sáng Hỏi người sản xuất đơn vị sản phẩm từ sáng đến 11 trưa ? A 401 đơn vị sản phẩm B 452 đơn vị sản phẩm C 601 đơn vị sản phẩm D 501 đơn vị sản phẩm Câu 379 Một ống khói có cấu trúc gồm khối chóp cụt tứ giác tích V1 khối hộp chữ nhật tích V2 ghép lại với hình Cho biết vẽ hình chiếu ống khói với phương chiếu trùng với phương cạnh đáy khối chóp cụt, V tính thể tích V2 A B 12 7 D 18 Câu 380 Các kích thước bể bơi cho hình (mặt nước xem có dạng hình chữ nhật phẳng lặng) Hỏi người ta bơm nước vào bể từ bể trống rỗng đến lúc đầy nước với tốc độ 100 lít/giây thời gian? A 5,7 giây B phút 30 giây C 35 phút D 46 phút 40 giây C FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 62 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 381 Một đồng hồ cát có cấu trúc gồm hai khối nón cụt giống đặt chồng lên (phần tiếp xúc đáy nhỏ hay khối nón cụt) Biết chiều cao đường kính đáy đồng hồ cát 555 30 cm cm, hỏi thể tích đồng hồ  ml  bán kính phần đáy tiếp xúc hai phần đồng hồ bao nhiêu? (kết làm tròn đến hàng phần trăm) A 0,25 cm B 0,5 cm C 3,56 cm D 7,12 cm Câu 382 Hình vẽ mô tả hai bốn kỳ hoạt động động đốt Buồng đốt chứa khí đốt khối trụ tích thay đổi chuyển động lên xuống Pít-tông xi lanh Khoảng cách từ trục khuỷu đến điểm chuyển lực lên truyền r = 2cm; xi lanh có đường kính d = cm Gọi V1 , V2 thể tích lớn nhỏ buồng đốt Pít-tông chuyển động Tính V1  V2 ? A 9 B 36 C 48 D 18 Câu 383 Một hộp hình hộp chữ nhật có kích thước 6cm  6cm  10cm Người ta xếp bút chì chưa chuốt có hình lăng trụ lục giác (hình 3.21.4.a) với chiều dài 10 cm thể tích   1875 mm3 vào hộp cho chúng xếp sát hình vẽ (hình 3.21.4.b) Hỏi chứa tối đa bút chì? A 144 B 156 C 221 D 576 Hình 3.21.4.a Câu 384 Khi cá hồi bơi với tốc độ v  km / h  ngược dòng nước, lượng sản  J  , đơn vị Jun Người ta thấy rằng, cá di cư cố gắng cực tiểu hóa lượng tổng thể để bơi cách định Nếu vận tốc dòng nước a  km / h  đơn vị thời gian v L L lượng sản E  v   qv va va q số dương Để giảm thiểu tối đa lượng bơi quãng đường L tốc độ v thời gian cần bơi khoảng cách L cần thỏa mãn a A v  B v  3a C v  5a D v  7a FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 63 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 385 Hai chất điểm A B chuyển động thẳng hướng O (như hình vẽ) biết V vận tốc VB  A góc AOB  300 Biết khoảng cách hai chất điểm A B nhỏ A cách O khoảng 30  m  Tìm khoảng cách B đến O lúc gần với giá trị giá trị sau biết OB  OA  ? A 40 m B 50 m C 90 m D 30 m FB: PHONG LÂM HỨA – GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM – SÀI GÒN 64 ...TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN – GROUP TOÁN 3K (TUYỂN TẬP 385 CÂU TRÍCH DẪN ĐỀ THI THỬ LẦN ĐẾN LẦN 18)... Câu 181 Cho toán sau: “So sánh hai số , , 42017 ” Dưới lời giải hai học sinh Lời giải (i): Do  ,  , 2016  2017 nên , 32016  , 42017 Lời giải (ii): Giả sử , 32016  , 2017  2016  2017 log0...  m0  D m0  3 m0  Câu 194 Trong thực hành môn huấn luyện quân có tình chiến sĩ phải bơi qua sông để công mục tiêu phía bờ bên sông Biết lòng sông rộng 100m vận tốc bơi chiến sĩ nửa vận tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 385 bài tập trắc nghiệm môn toán ôn thi THPT quốc gia 2017 , 385 bài tập trắc nghiệm môn toán ôn thi THPT quốc gia 2017 , 385 bài tập trắc nghiệm môn toán ôn thi THPT quốc gia 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay