Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ, bài giảng cho sinh viên

172 91 2
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:42

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ, bài giảng cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăT ăNHIểN T ăGIỄOăD CăTI UăH C BÀIăGI NG PHọNGăB NHă VÀă MăB OăANăTOÀNăCHOăTR ă (Dùngăchoăh ăCaoăđ ng,ăngƠnhăGiáoăd căM mănon) GIÁO VIÊN:ă NGăMUỌN Qu ngăNgưi,ă2015 M CăL C M ă Ch U ngă1.ă IăC NGăV ăB NHăH CăTR ăEM 1.1.ăVaiătròăc aămônăh căvƠăm tăs ăkhái ni măv ăb nhăh c 1.2.ăS ăt ngătr 1.3.ă ngăv ăth ăch tăvƠăphátătri nătơmăv năđ ngă ătr ăem căđi măb nhălýătr ăemăquaăcácăth iăk ăphátătri n 1.4.ăTìnhăhìnhăb nhăt tăvƠăt ăvongă ătr ăem 12 1.5.ăCh măsócăs căkho ăbanăđ uăchoătr ăem 14 Ch ngă2.ăCỄCăB NHăTH NGăG Pă ăTR ăEM 18 2.1.ăCácăb nhăliênăquanăđ nădinhăd ngăvƠăchuy năhoá 18 2.2.ăB nhăthu căh ătiêuăhoá 33 2.3.ăB nhăthu căh ăhôăh p 46 2.4.ăB nhăthu căh ăti tăni u 58 2.5.ăB nhăth pătim 62 Ch ngă3.ăCỄCăB NHăCHUYểNăKHOA 66 3.1.ăB nhăv ăm t 66 3.2.ăB nhăsơuăr ng 69 3.3.ăB nhăngoƠiăda 71 Ch 4.1.ă ngă4.ăB NHăTRUY NăNHI Mă ăTR ăEM 79 iăc ng 79 4.2.ăCácăb nhătruy nănhi măth Ch ngăg p 81 ngă5.ăPHọNGăVÀăS ăC UăBANă UăM TăS ăB NHăTH NGăG Pă ă TR ăEM 102 5.1.ăT ăthu căvƠăcáchăs ăd ngăthu cătr 102 5.2 ăphòngăvƠăs ăc uăbanăđ uăm tăs ăb nhăth ngăg p 108 5.3.ăM tăs ăk ăn ngăphátăhi năs măvƠăch măsócătr ă m 112 5.4.ăTheoădõiăs căkho ăvƠăphòngăd ch 114 Ch ngă6.ăB Oă MăANăTOÀNăVÀăPHọNGăTRỄNHăM TăS ăTAIăN Nă TH NGăG P .120 6.1.ă măb oăanătoƠnăchoătr 120 6.2.ăM tăs ătaiăn năth ngătíchăcóăth ăx yăraăchoătr 121 6.3.ăCáchăphòngătránhăvƠăx ătríăbanăđ uăm tăs ătaiăn năth Ch ngă7.ăGIỄOăD CăPHọNGăB NHăVÀă ngătích 122 MăB OăANăTOÀNăCHOăTR ă M MăNON .130 7.1.ăN iădung 130 7.2.ăHìnhăth căt ăch c 131 7.4.ăM tăs ăho tăđ ngăc ăth 132 7.5.ăM tăs ăl uăýătrongăch măsócă– giáo d cătr ăkhuy tăt t 134 TH CăHÀNHăT IăTR NGăVÀăL P 136 I.ăPhaădungăd chăoresol 136 II.ăN uăn căcháoămu i 136 III.ăC păc uăng ngăth ăvƠăng ngătim 137 TÀIăLI UăTHAMăKH O M ă U 1.ăTómăt tăn iădungăh căph n Tr ăemălƠăngu nănhơnăl căm iăchoăt đ m b o an toàn cho tr tr ngălai,ădoăđóăh căph năphòng b nh ng m m non lƠăvôăcùngăquanătr ngăđ iăv iăsinhăviênă ngƠnhăm mănon,ăcôăgiáoăm mănonătrongăt ngălai.ăH căph nănƠyătrangăb ăchoăsinhă viênănh ngăki năth c,ăk ăn ngăc ăb năv ăb nhăc aătr ăem,ăđ măb oăanătoƠnăchoătr ă đ ăt ăđóăcôăgiáoăm mănonăcóăth ăápăd ngăvƠoăcôngătácăt ăch căphòngăb nh,ăđ mă b oăanătoƠn,ăphòngătránhătaiăn n,ăbi tăphátăhi năs m,ăx ălýăb khiătr ă b ă m,ăb ătaiăn n.ăNgoƠiăra,ă ng iăh căcònă đ căđ uăvƠăch măsócă căcungăc pă kí năth căvƠăk ă n ngăv ăgiáoăd căphòngăb nh,ăđ măb oăanătoƠnăchoătr ăm mănon,ăđápă ngăvi căđ iă m iăch ngătrìnhăch măsócă– giáoăd căm mănon 2.ăM cătiêuăc aăh căph n H căxongăh căph nănƠyăsinhăviênăcóăđ c: a.ăV ăki năth c Sinhăviênăs ăbi tăđ th căm tăs ătriăth căc ăb năv ăb nhăh că ătr ăem,ăcácăb nhă ngăg pă ătr ăem,ăcácăb nhăchuy năkhoa,ăcácăb nhătruy nănhi mă ătr ăem.ăSinhă viênăcóănh ngăki năth căv ăs ăc uăbanăđ uăm tăs ăb nhăth ngăg pă ătr ăem,ăgiáoă d căphòngăb nhăvƠăđ măb oăanătoƠnăchoătr ăm mănon b.ăV ăk ăn ng - Bi tăphátăhi năm tăs ăb nhăthôngăth ngă ătr ăCóăk ăn ngăs ăc u,ăch măsóc,ă giáoăd căphòngăb nhăvƠăđ măb oăanătoƠnăchoătr ăm mănon - Cóăk ăn ngăt ăch căm tăs ăho tăđ ngăgiáoăd căphòngăb nhăvƠăđ măb oăană toƠnăchoătr ăthôngăquaăhìnhăth căl ngăghépătíchăh păvƠoăcácăho tăđ ngăh căt p c.ăTháiăđ HìnhăthƠnhăchoăsinhăviênăquanăđi măkhoaăh căv ă quáătrìnhăphátătri năc ăth ă c aă tr ă vƠă tină vƠoă kh ă n ngă kh ngă ch ă đ kh eăc aăconăng că b nhă t t,ă ch ă đ ngă b oă v ă đ că s că i.ăT ăđó,ăcóăýăth căh căt păb ămônăm tăcáchănghiêmătúc Hi uă vƠă yêuă m nă g nă bóă v iă tr ,ă t oă uă ki n choă tr ă phátă tri mă toƠnă di n Ch ng IăC NGăV ăB NHăH CăTR ăEM *ăM cătiêu - Bi tăđ t ngătr căcácăkháiăni măv ăb nhăc aătr ăem,ăv ăphòngăb nhătr ăem,ăquyălu tă ngăvƠăphát tri nă ătr ăemăquaăcácăth iăk - Hi uăđ căđ căđi măb nhălýăc aătr ăemăquaăcácăth iăk ăphátătri n.ăTrênăc ăs ă đó,ăsauăkhiăraătr ngăsinhăviênăs ăcóăđ cănh ngăk ăn ngăch măsócăs aăkh eăbană đ uăchoătr ăemăcóăhi uăqu 1.1 Vaiătròăc aămônăh căvƠăm tăs ăkháiăni măv ăb nhăh c 1.1.1 Vai trò c aămônăB nhăh cătr Tr ăemăb ăb nhăkhôngănh ngă nhăh ch tămƠăcònă nhăh ngăt iătínhăm ng,ăt iăs ăphátătri năv ăth ă ngăt iăs ăphátătri nătinhăth năvƠătríătu ăc aătr ăđ măb oăchoătr ăđ căphátătri nătoƠnădi n c ăv ăth ăch tăvƠătinhăth năthìă nhi măv ăc năthi tăđ iăv iăgiáoăviênăm mănon,ăcácănhƠăchuyênămônăvƠăc ăcácăb că chaăm ălƠăph iăhi uăbi tăv ăcácăđ căđi măsinhălý,ăb nhălýăvƠătơmăv năđ ngăc aăcácă th iăkìăphátătri năc ăth ăc aătr ăem,ă ngăd ngăvƠoăvi căch m sóc,ănuôiăd ng,ăb oă v ăs căkho ăchoătr SinhăviênăngƠnhăm mănon đ cătrangăb ănh ngăki năth c,ăk ăn ngăc ăb nă v ăb nhăc aătr ăem,ăđ măb oăanătoƠnăchoătr ăđ t ăđóăcóăth ăápăd ngăvƠoăcôngătácăt ă ch căphòngăb nh,ăđ măb oăanătoƠn,ăphòngătránhătaiăn n, bi tăphátăhi năb nhăs m,ă x ălíăb căđ uăvƠăch măsócăkhiătr ăb ă m,ăb ătaiăn n.ăNgoƠiăra,ăgiáoătrìnhăcònăcungă c pă ki nă th că vƠă k ă n ngă v ă giáoă d c phòngă b nh,ă đ mă b oă ană toƠnă cho tr ă m mă non,ăđápă ngăv iăvi căđ iăm iăch ngătrình ch măsócă– giáoăd căm mănon Vi căđ aămônăPhòngăb nhăvƠăđ măb oăanătoƠnăchoătr ăm mănonăvƠoăch ngă trìnhăch m sóc – giáoăd cătr ăemăc aăngƠnhăm mănonălƠăm tăyêuăc uăc păthi t 1.1.2 Kháiăni măv ăb nhătr ăem C ăth ătr ăemălƠăm tăc ăth ăđangăl nălênăvƠăphátătri n óălƠăhaiăquáătrình sinh h căc ăb năc aătr : Kháiăni măl nălênăch ăs ăt ngălênăv ăkíchăth c,ăs ăl ni m phátătri năch ăs ăhoƠnăthi năv ăch ng,ăthayăđ iăv ăch tăl ng ng; khái Yêuăc uăc ăb năv ăs căkho ăc aătr ălƠăđ căl nălênăvƠăphátătri năt iăm căt iă đa.ă ătr kho ăm nhăthìăcácăh ăc ăquanăho tăđ ngătheoănh ngăch ngănh tăđ nhă vƠăđ măb oănh ngăch ăs ăchoăphép Víăd :ăđ ăđánhăgiáăs ăphátătri năth ăch t,ăng iătaăcóăth ăd aăvƠoăchi uăcaoăvƠă cơnăn ngăquaăcácăđ ătu iăc aătr d ătr ăs ăsinhăđ ăthángăcơnăn ng trung bình t ă2,5 kg – kg,ăn uăcơnăn ngă iă2,5 kgăcoiănh ătr ăđ ănon,ăđ ăy uăhayăsuyădinhăd - Trongăn măđ u,ăkhiăđ đ ,ăn uăd ngăbƠoăthai că5 - 6ătháng,ăcơnăn ngăc aătr ăg păđôiăsoăv iăkhiăm iă iăm căđóălƠătr ăsuyădinhăd ng - V ă tiêuă hoá,ă ch că n ngă lƠă tiêuă hoáă th că n,ă th iă cácă ch tă c nă bưă raă ngoƠi.ă Nh ngă khiă tr ă nă vƠo,ă th că nă khôngă đ că tiêuă hoá,ă tr ă b ă nônă tr ,ă đ iă ti n phân s ngă ho că s ă l nă đ iă ti nă ngƠyă nhi uă h nầă thìă đóă lƠă tr ă đưă m că b nhă v ă đ ngătiêuăhoá Khiătr ăb ăb nhăt călƠăs ăl nălênăvƠăphátătri năc aăc ăth ătr ăcóăs ăr iălo n,ăquáă trìnhăsinhăh căc aătr ăkhôngăđ căbìnhăth ng 1.1.3 Kháiăni măv ăphòngăb nhătr ăem B oăv ăs căkho ăg mă4ăkhơu:ăt ngăc ngăs căkho ,ăphòngăng a,ăch aăb nh ph căh iăch ng.ăNgƠnhăGiáoăd căM mănonăcóătráchănhi mătr căti păch măsócă s căkho ătr ăem,ătrongăđóăvi căt ngăc ngăs căkho ăvƠăphòngăng aăb nhăt tălƠăquană tr ng Phòngăng aălƠăt ăch căvƠăth căhi năcácăbi năphápăd ăphòngăchoătr ăkhôngăm că b nhănh :ănuôiăd ngăđ yăđ ,ătiêmăch ng,ăluy năt păs căkho ,ăv ăsinhămôiătr ng.ă Mu năv y,ăc năcungăc păki năth căchoăcácăb căchaăm ,ăcáchăch măsócăgiáoăd căs că kho ă choă tr ă óă lƠă theoă dõiă s ă phátă tri nă c aă tr ,ă phápă hi nă s m,ă c iă thi nă cu că s ng,ă t ă ch că sinhă ho tă tinhăth nă tho iă mái,ă h nă ch ă tr ă h ă h ng,ă nh ngă tr ă b ă t tă nguy năh iănh păđ căv iăxưăh i.ăKhôngăng ngănơngăcao k ăthu t,ăch tăl v ăyăt ăch măsóc,ăx ălý c păc uăt iăcácătr ngăd chă ngăm mănonăđ ăgi măb tăt ăl ăt ăvongăvƠă diăch ng,ăđemăl iăh nhăphúcăchoătr ăem,ăgiaăđìnhăvƠăxưăh i 1.2 S ăt ngătr T ngă tr ngăv ăth ăch tăvƠăphátătri nătơmăv năđ ngă ătr ăem ngă (growth)ă lƠă m tă kháiă ni mă baoă g mă quáă trìnhă l nă lênă vƠă phátă tri n.ăQuáătrìnhăl nălênăch ăs ăt ngăv ăkh iăl ngădoăs ăt ngăsinhăvƠăphìăđ iăc aăt ă bƠo,ăcònăquáătrìnhăphátătri năch ăs ăbi tăhoáăv ăhìnhătháiăvƠăs ătr ngăthƠnh v ăch că n ngăc aăcácăb ăph năvƠăh ăth ngătrongăc ăth ăNóiăm tăcáchăkhác,ăcóăhaiălo iăt ngă tr ng:ăt ngătr ngăv ăth ăch tăvƠăt ngătr ngăv ăch ng.ăHaiăquáătrìnhănƠyăcóă m iă liênă quană m tă thi tă v iă nhau,ă nh ngă th iă mă tr ngă thƠnhă (chínă mu i)ă thìă khôngăgi ngănhau 1.2.1 S ăt ngătr ngăv ăth ăch tă ătr ăem 1.2.1.1 Tr ăs ăsinh Chi uăcaoăc aătr ăs ăsinhăđ ăthángălúcăm iăsinhălƠă50  1,6 cmăđ iăv iăconătraiă 49,8  1,5 cmăđ iăv iăconăgái.ăCơnăn ngăc aătr ătraiălƠă3100ă  350 găvƠătr ăgáiălƠă 3060  340 g (theoăs ăli uăđi uătraăn mă1995).ă Cơnăn ngăvƠăchi uăc aăconăd ăth ngăl năh năconăsoăvƠăconătraiăth ngăl nă h năconăgái Sauă sinh,ă cơnă n ngă th ngă gi mă điă kho ngă - 8%ă cơnă n ngă lúcă m iă sinh,ă ngh aălƠăt ă150 – 300 găvƠăs ăđ tăđ căcơnăn ngăbanăđ uăvƠoăngƠyăth ă10ăsauăđ Tr ăđ ănonăthìăt ăl ăsútăcơnănhi uăh năvƠăs ăph căh iăch măh n 1.2.1.2 N măđ uătiên Cơnăn ngăvƠăchi uăcaoăti păt căt ngănhanh,ănh tălƠătrongă3ăthángăđ u,ăsauăđóă ch măd n - Cơnăn ng:ă T ngăg păđôiăvƠoăthángăth ă4ă– 5;ăg păbaăvƠoăcu iăn m Trongă6ăthángăđ u, cơnăn ngăt ngătrungăbìnhălƠă700 g/tháng,ănh ă6ăthángăsau ch ăt ngăđ că250 g/tháng - Chi uăcao: C ngănh ăcơnăn ng,ăbaăthángăđ u,ăm iăthángăchi uăcaoăt ngălênăt ă3,0 cmăđ nă 3,5 cm,ăbaăthángăti pătheoăt ngă2 cm/tháng,ăcònă6ăthángăcu iăch ăt ngăđ căt ă1cmă đ nă1,5ăcmăm iătháng Nh ăv yăđ năcu iăn m,ăchi uăcaoăc aătr ătrai đ tăđ gáiăđ că73,35ă  2,89 cm c 74,54  2,3 cmăvƠătr ă 1.2.1.3 Trênă1ătu i T ă2ă– 10ătu iăđ iăv iătr ăgáiăvƠăt ă2ă– 12ătu iăđ iăv iătr ătrai,ăcơnăn ngăt ngă ch m, trungăbìnhăm iăn măt ngăđ că1,5 kg.ăCơnăn ng,ătr ăgáiăth ngănh ăh nătr ă traiăkho ngă1 kg.ăNh ngăt ă12ă– 14ătu i,ăcơnăn ngătr ăgáiăl năh nătr ătrai,ădoăcóăs ă t ngătr ngănh yăv tăc aătu iăv ăthƠnhăniên ătr ăgáiăth ngăđ năs măh nătr ătraiăt ă – 2ăn mătrongăgiaiăđo nănh yăv tănƠy,ăcơnăn ngăt ngătrungăbìnhăt ă3ă- 3,5 kg,ăđ iă v iătr ăgáiăđ nhăcaoălƠă4 kg/n m.ăCònăđ iăv i tr ătraiălƠă4ă– 4,5 kg/n măvƠăđ nhăcaoă kg/n m.ăSauăgiaiăđo nănƠy,ăt căđ ăt ngăch măd n - C ngăt ngăt ănh ăphátătri năcơnăn ng,ăt căđ ăt ngăchi uăcaoăt ăn măth ăhaiă ch mă h nă n mă đ u,ă m iă n m t ngă t ă 6,5 - 7,5 cmă vƠă sauă đóă m iă n mă t ngă đ c 4cm,ăđ iăv iătr ăgáiăvƠă4,5 cmăđ iăv iătr ătrai,ăchoăđ năgiaiăđo năd yăthìăl iăcóăs ă t ngăv t.ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ăchi uăcaoăt ngătrungăbìnhălƠă5,5 cmăvƠăđ nhăcaoălƠă9 cm/n măđ iăv iătr ănamăvƠă5ăcm/n măvƠăđ nhăcaoălƠă8 cm/n măđ iăv iăn ,ăsauăđóă t căđ ăt ngăchi uăcaoăgi mănhanh Nh ăv y,ăđ ă cătínhăchi uăcaoăchoătr ăemătrênă1ătu iătaăcóăth ăápăd ngăcôngă th căsau: X (cm) = 75 + (N - 1) (Xă=ăchi uăcao,ăN =ăs ătu iătínhătheoăn m) Tr ngăl ngăc ăth ătr ăt ă2ă– 10ătu i,ătínhătheoăcôngăth c: X (kg) = + 1,5 (N - 1) XălƠăcơnăn ngătínhăb ngăkg,ăNălƠăs ătu iătínhătheoăn m 1.2.1.4 Bi u đ t ng tr ng (Growth Chart) ăđánhăgiáăs ăphátătri năc ăth ăc aătr thìăvi cătheoădõiăcơnăn ng,ăchi uăcaoă liênăt căt ălúcăl tălòngăchoăđ nălúcătr ngăthƠnhălƠăr tăquanătr ng.ăTuyănhiên, cân n ngălƠăch ătiêuăthayăđ iănhanh,ăph năánhăđ tr ă em,ă choă nênă ng dinhăd cătìnhătr ng dinhăd iă taă s ă d ngă bi uă đ ă cơnă n ng.ă ngăc aătr ăemăc aăcácăn ngăvƠăs căkho ă ă cóă th ă soă sánhă tìnhă tr ngă c,ăt ăch căyăt ăth ăgi iăđưăkhuy năcáoăcácăn că s ă d ngă th ngă nh tă m tă bi uă đ ă cơnă n ngă chu nă d aă theoă s ă li uă c aă Trungă tơmă Qu că giaă th ngă kêă s că kho ă c aă Hoaă k (NCHS – National Center for Health Statistics) Hi nă nayă đ ngă bi uă di nă cơnă n ngă c aă tr ă emă n că taă n mă trongă kho ngăt ăxăđ năxăă- 2SDăc aăbi uăđ ăcơnăn ngăchu n.ă i uănƠyăph năánhătìnhătr ngă dinhăd ngătr ăemăd iă5ătu iăc aă n cătaă tuyă cóăt tăh nănh ngăv năcònăđángăloă ng i 1.2.1.5 Cácăy uăt ă nhăh ngăđ năs ăt ngătr Quáătrìnhăt ngătr ng ngăc aătr emăch u nhăh b n lƠădiătruy năvƠămôiătr ngăt ngătácăc aăhaiăy uăt ăc ă ng *ăDiătruy n - Gi i * Môiătr - Tr - Ch ngăt c - Cácăy uăt ăgen - Cácăb tăth ngăb măsinh ng că sinh.ă BƠă m ă - uă ki nă kinhă t ă xưă h iă – khíă h u,ă mùaă – ho tă đ ngăth ăch tă– dinhăd ngă– đôăth ăhoáă– stress tâm lý *ăN iăti t: hormonăcácătuy năgiáp,ătu ,ăth ngăth n,ăsinhăd c,ătuy năyên *ă B nhă t t: cácă b nhă v ă chuy nă hoá,ă th n,ă th nă kinh,ă n iă ti t,ă hôă h p,ă timă m ch,ătiêuăhoá,ầăđi uă nhăh *ă Khuynhă h ngăđ năs ăt ngătr ng ngă th ă t că (Seculară Trend):ă lƠă xuă h ngăt ngă tr ngă theoă th iă gian 1.2.2 S ăphátătri năv ătơmăv năđ ngă ătr ăem Cácăb căchaăm ăvƠănh ngăng iănuôiătr ph iăcóăki năth căv ăs ăphátătri nătơmă v năđ ngăc aătr ăemăthìăm iăđánhăgiáăđ căm căđ ăch măphátătri n,ăđánhăgiáăcácă l chăl căv ăs ăphátătri n 1.2.2.1 Cácăy uăt ă nhăh ngăđ năs ăphátătri nătơmăv năđ ngăc aătr * Y uăt ăbênătrong S ă phátă tri nă tơmă v nă đ ngă tr ă emă di nă bi nă songă songă v iă s ă tr c aăh ăth năkinhătrungă ngă thƠnhă ngăvƠăc ăth ănóiăchung Khi sinh ra,ă h ă th nă kinhă kémă phátă tri nă nh t soă v iă cácă c ă quană khác.ă S ă tr ngăthƠnhăđ căti păt cătrongă3ăn măđ u.ăTr ăs ăsinh,ănưoăch aătr cácă t ă bƠoă th nă kinhă ch aă đ ngăthƠnhăvìă c myelin hoá Quáă trìnhă myelină hoáă hìnhă thƠnhă s ă phátătri nătinhăth năv năđông Th năkinhăhoƠnăthi năm tăb n ngăm iănh ăbi tăđi,ăbi tăch y,ăbi tăphơnăbi tăph i,ătrái,ầ * Y uăt ăbênăngoƠiă căthìăxu tăhi năm tăkh ă Tr ăl nălênătrongămôiătr ngăxưăh i,ăgiaăđình.ăMôiătr đ năs ăphátătri n Tr ăl nălênătrongămôiătr l nălênătrongămôiătr ngăphongăphú S ăt ngăcóă nhăh ngăl nă ngănghèoănƠnăkhôngăphátătri năb ngătr ă ngătácăgi aăth ăch tăvƠămôiătr ngăxã h iăgópăph năphátătri năvƠălƠmăt ăm ăhoáăcácăs iăđuôiăgaiăc aăt ăbƠoăth năkinh Nhi uăthíănghi măđưăchoăth yăquáătrìnhăh că t păliênăquanăđ năquáătrìnhăt ngă tr ngăc aăs iăđuôiăgai Thôngăquaăs ătácăđ ngăc aămôiătr ng,ăhƠnhăviăs ăphátătri n.hƠnhăviăgópăph nă phátătri nănhơnăcáchăbaoăg măkh ăn ngătínhătoán,ăgiaoăti p,ăgi iăquy tăv năđ ,ăv nă đ ngătinhăvi Chu iăphátătri năđ nhauăc aătr ăvƠămôiătr căkíchăthíchăho că căch ăthôngăquaătácăd ngăl nă ng Nh ng c ch ,ăl iănóiăc aăchaăm ăvƠănh ngăng đ năs ătr iăxungăquanhăđ uă nhăh ngăthƠnhăc aătr M iătr ăemăcóăm tănh păđ ătr ngă ngăthƠnhăriêngănh ngă c ngăcóăm tăm căđ ătrungăbìnhăchungăchoăt tăc T ng ph năho tăđ ng, c mătính,ătríă tu , trongăth căt ăcu căs ngăn iătơmăc aătr ăcóăm tăs ăth ngănh t Quáătrìnhăphátătri năhìnhăthái,ămyelinăhoá,ătácăd ngăc aămôiătr ch ngăđ ngăph căt p đ ăhìnhăthƠnhăhƠnhăvi,ănhơnăcách,ầăt ng,ătr ăđiăquaă ngăt ă ăt tăc ăcácădơnă t c 1.2.2.2 Phátătri n tơmăv năđ ngăquaăcácăl aătu i Quáătrìnhăphátătri nătơmăv năđ ng,ăcóă4ăkhíaăc nh: - Cácăđ ngătácăv năđ ng; - S ăkhéoăléoăk tăh păcácăđ ngătác; - S ăphátătri năv ăl iănói; - Quanăh ăc aătr ăđ iăv iăng iăvƠămôiătr ngăxungăquanh *ăTr ăs ăsinh - Tr ăs ăsinhăho tăđ ngăch ăy uădoăcácăph năx ăV ăv năđ ngăcònămangătínhă ch tăh nălo nădoătrungătơmăd - Khôngăch ăđ ngăđ iăv ăchiăph i căm iătácăđ ng,ăcóănh ngăv năđ ngăt ăphát,ăkhôngătr tă t ,ăkhôngăph iăh p,ăxu tăhi năđ tăng tăc ăhaiăbênăvƠăkhôngăgi ngănhau Chú ý: trongă khiăchuy nătr ăđ nă yăt ,ăv nă ph iătheoădõiăsát,ăn uăc năthìăph iă ti păt căth iăng tăvƠăxoaăbópătimăngoƠiăl ngăng c 6.3.3.4 V tăth *ăV tăth ngăph năm mă ngăráchăda,ăc - R aăv tăth ngăb ngăn căsôiăđ ăngu i - Bôiăc nă sátă trùngă xungă quanhă v tă th ng,ă b ngă l i,ă tr ngăh păv tă th ngă r ngăhayă ăm tănênăđ aăđ năb nhăvi n - Khôngăr căcácălo iăthu căb t,ăthu căm ălênăv tăth *ăX ătríăv tăth ng ngă ăcácăm chămáuăl n Víăd , ăđ ngăm chăchi - C mămáuăt măth iăb ngăb ngăépăt iăch - Garoăphíaătrênăch ăb ăt năth ng Cáchăđ tăgaro: - Dùngăb ngăcaoăsuăm m,ăm ng,ăđƠnăh i,ătoăb nă(chi uăr ngă3ă– cm, dài 1,2 đ nă2 măv iăchiătrênăho că5ă– cm, dài – 3ămăv iăchiăd c aăđ ngăm chăcáchăv tăth i)ăch nătrênăđ ngăđiă ngă2ă– cm,ăph iălótăv iăm mă ăda - N uăkhôngăcóăgaroă(b ngăgaroătheoăquyăđ nh)ăcóăth ădùngăt măkh năv i,ăơyă bu căho cădùngătayă năvƠoăđ ngăđiăc aăđ ngăm ch - SauăcùngălƠăph iăb ngăv tăth ngăl iătránhănhi măkhu n - Khiăđ tăgaroăxongăph iăchuy nătr ăđ năc ăs ăyăt ăho căb nhăvi năcƠngăs mă cƠngăt t *ăT năth ngăm chămáuă ătrongăn iăt ng - B ngăépăv tăth ngăphíaăngoƠi - Chuy nătr ăđ năyăt ,ăb nhăvi năm tăcáchănhanhănh t 6.3.3.5 R năc nă *ăNh năbi t: Nhìnăv tăr năc n,ăn uăch ăcóă2ăv tăr ngănanhăthìăđóălƠăr năđ c,ăph iăx ălíăngay N uăv tăc nălƠă2ăhƠmăr ng nh ăvƠăđ uăthìălƠăr năkhôngăđ c - Ch ăsauăvƠiăphútăr năđ căc n,ăxungăquanhăv tăc năb ăphùăn ,ăt yăđ Tr ăth yă nh tăbu tăch ăc năvƠăd cătheoăđ ngăb chăm chăxungăquanhăv tăc n 154 - Sauă 30ă phútă hayă m tă gi ,ă tr ă vưă m ă hôi,ă m tă táiă nh t,ă nôn,ă aă ch y,ă m chă nhanh *ăX ătrí N uănghiăng ălƠăr năđ căc năthì: - Ngayăsauăkhiăb ăr năc nănênăbu căngayăm tăgaroălênăphíaătrênăv tăc năđ ăvƠiă cm,ăkhôngăc năbu căch tăl m - R aăs chăvƠăv chăr ngăv tăc n,ăn uăcóăth ălƠmăngayăgiácăhútăđ ăhútămáuăl nă n căđ căraăb t,ăcóăth ăr aăb ngădungăd chăthu cătímăloưng - N uăcóăđi uăki năthìătiêmă20mlădungăd chănovocaină1%ăquanhăch ăr năc n - Chuy năg pătr ăemăđ năyăt ăđ ătiêmăhuy tăthanhăch ngăn căr n 6.3.3.6 Chóăc nă - Tìmăcáchăb t,ănh tăconăchóăđưăc năvƠătheoădõiătrongăvòngă10ăngƠy N uăth yă chóăcóăbi uăhi nălƠănh ,ărunăr y,ăxùălông,ăhungăd ,ăthèăl côngăđ tăng tăđ ngălo iăhayăng iăvƠădưi lòngăthòng,ăt nă iăđ năg nălƠăbi uăhi năchóăd i - R aăngayăv tăc năb ngăn căxƠăphòngăr iăb ngăl iăvƠăchuy nătr ăđ năc ăs ăyă t ăcóăhuy tăthanhăvƠăvacxinăphòngăd iăđ ăđi uătr ăcƠngăs măcƠngăt t 6.3.3.7 X ătríăm tăs ătaiăn năkhác - Tr ăhócăx ng: +ăNênămangăđ năb nhăvi n +ăKhôngănênăch aătheoăm oăho cămócătayăvƠoăc ăh ngătr - B ng: lo iă tr ă tácă nhơnă gơyă b ng R aă ho că ngơmă ngayă v tă th n ngă b ngă că l nhă (s ch)ă đ ă gi mă đ ă nóng,ă tránhă lƠmă b nă v tă b ng,ă gi ă khôngă đ ă v ă n tă ph ng +ăN uăb ngănh ,ădi nătíchădaăb ngănh ăcóăth ăbôiăd uăcáălênăv tăb ngă(n uă có),ăn tăph ngăs ăx păd năr iăkh i +ăN uăb ngăn ngăph iăđ aăngayătr ăđ năyăt - Gưyăx ng: gi ăch ă x ngăgưyă ăt ăth ăb tăđ ngăb ngăcách: dùngăhaiăn pă b ngăg ăho căthanhătreătoăb n,ăcóăchi uădƠiăl năh năkho ngăcáchăhaiăkh pălơnăc n,ă đ tăsátăvƠoăhaiăbênăx ngăgưyăr iădùngăcu năb ngăv i,ăcu năch tăhaiămi ngăn păl iă (su tăt ăđ uănƠyăđ năđ uăkiaăc aăn p)ăvƠănh ănhƠngăđ aătr ăt iăb nhăvi n 155 6.3.3.8 H ngăd năđ ngătácăhôăh pănhơnăt oă Nhi uătaiăn năcóăth ăd năđ tăth ,ăng ngăth ăvƠătimăng ngăđ p Khiătr ăb ă tìnhă tr ngă trênă (cóă th ă doă b ă hócă d ă v t,ă nă gi t,ă ng ă đ c,ă đu iă n bìnhăt nhăđ ăx ălíăc păc uăngayăb ngăcách: lƠmăthôngăđ bóp tim ngoƠiăl ngăng c N uăđ c,ầ),ă côă c nă ngăth ,ăhƠăh iăth iăng t,ă căc păc uăngayăvƠăcácăđ ngătácăchínhăxác,ătr ăcóă th ăs ngăl i Mu năquáăn măphút,ăb ănưoăthi uăoxiăs ăkhóăh iăph căđ c * Ki mătraănh păth ,ănh păđ păc aătimăth tănhanhă Ki mătraănh păth ă tătr ăn măng aălênăm tăph ngăc ng - - Ghéătaiăg nămi ng,ăm iăngheăh iăth - Nhìnăl ngăng căxemăcóădiăđ ngăkhông - N uăkhôngăcóăd uăhi uăcònăth ,ăhôăh pănhơnăt oăngay,ăđ ngăth iăng iăkhácă ph iăg iăxeăc păc uăho căyăt Ki mătraănh păđ păc aătimă LƠmăth tănhanhătrongăvòngă5ăgi yăb ngăcách: Nghe nh păđ păc aătimăho căb tă m chă ăcácăm chămáuăl n N uăkhôngăth yătimăđ păho căkhôngăb tăđ căm chăph iă bópătimăngoƠiăl ngăng căngay * Hôăh pănhơnăt oă - NhanhăchóngălƠmăthôngăđ ngăth : +ă N iăr ngă qu nă áo,ă m ăr ngă mi ngă tr ă vƠă l yă cácă v tă l ,ă đ mă dưiă raă kh iă mi ng.ăN uătr nôn,ăl tătr ăn mănghiêngăvƠălauăs chăch tănôn +ă tăbƠnătayăxu ngăd iăgáy, tay bên đ tă ătránălƠmăchoătr ăng aă đ uăraăphíaăsauăt iăđa.ăTheoădõiăxemătr ăcóăth ăth ăth ăđ căkhông,ăn uăkhôngăph iă hƠăh iăth iăng tăngayăchoătr - HƠăh iăth iăng t:ăsauăkhiăđưălƠmăthôngăđ ngăth ,ăcôăqu ăbênătráiăngangăđ uă tr ăCôăhítăvƠoăm tăh iădƠi,ăb tăhaiăl ăm iătr ăvƠăm ăr ngămi ngătr ,ăsauăđóăápămi ngă mìnhă vƠoă mi ngă tr ,ă th iă nh ă nhƠng,ă r iă b ă mi ngă mìnhă raă đ ă choă h iă th l ngă ng c tr ăthoátăra,ăl yăh iăth iăti păm tăl năn a.ăM iăphútăkho ngă20 - 25ăl n,ăti pă t căhƠăh iăchoăđ năkhiătr ăth ăđ c 156 +ă Quană sátă khiă th iă vƠoă l ngă ng că tr ă ph ngă lênă lƠă đ c,ă n uă l ngă ng că khôngănhôălênălƠăcóăd ăv tălƠmăt căkhíăqu năc năl yăd ăv tăraă(xemăph năx tríăhócăd ă v t)ăvƠămócăl iămi ngătr ăđ ăchoăh tăđ mădưi +ăTh iăv aăph i,ăkhôngăth iăquáăm nh,ăn uăth iăm nhăs ălƠmăráchă ph ănangă gơyăch yămáu +ă uătr ătrongăsu tăth iăgianănƠyăph iăng aăh tăraăsau *XoaăbópătimăngoƠiăl ngăng c - tătr ăn măng aătrênăn năc ngă(gi ngăho căván) - Xácăđ nhăv ătríăđ ăbópătim:ăđi măgi aăc aăm iă căv iăph năđáyăc aăc - DùngăgótăbƠnătayă năsơuă2,5 - cmăr iăth ăra,ănh pă3 l n/2giơyă(m tăl năép,ă đ măt ă1ă– 5).ăCh ăépăl ngăng căsauăm tăđ ngătácăth iăng tăvƠăxoaăbópătim,ăth yătr ă h iăt nhăd năl iălƠăt t.ăTi păt călƠmănh ăv yăchoăđ năkhiă timăđ păđ u vƠăth ăđ - Chú ý: khiă nă x x c ngă că xu ngă nênă lƠmă v aă ph i,ă n uă m nhă quáă d ă gưyă ng,ăn uănh ăquáăthìăkhôngăcóăk tăqu +ăN uăcóăhaiăng iăthìăm tăng iăth iăng t,ăm tăng iăbóp tim + Cóăth ăph iăh păsauă1ăl năth iăng tăthìăti pătheoă5ăl năxoaăbópătim +ăN uăcóăm tăng iăthìătayăph iăbópătim,ătayătráiăgi ăđ uătr ăng aăraăsauăđ ă hƠăh i CỂUăH I ỌNăT P 1.ăTrìnhăbƠyănh ngătaiăn năth ngătíchăth ngăx yăraăchoătr ă ătrongătr ng ngătíchăth ngăx yăraăchoătr ă ătrongătr ngă m mănonălúcăcácăcháuăđangăch i 2.ăTrìnhăbƠyănh ngătaiăn năth m mănonătrongăkhiătr ă năt iăl p 3.ăNêuăcáchăđ ăphòngăb ngăchoătr 4.ăTrìnhăbƠyăcáchăx ătríăkhiătr ăb ăđi năgi t 157 ng GIỄOăD CăPHọNGăB NHăVÀă Ch MăB OăANăTOÀNăCHOă TR ăM MăNON * M cătiêu: - Cóăýăth că nău ngăđ yăđ ăvƠăh pălý.ăBi tăm tăs ăíchăl iăc aă nău ngăvƠătácă d ngăc aăluy năt păđ iăv iăs căkho - T oăđ căm tăs ăn năn p,ăthóiăquen,ăhƠnhăviăt tătrongăch măsócăvƠăb oăv ă s căkho :ă n,ăng ,ăvuiăch i,ăt ăph căv ,ăgi ăgìnăv ăsinh - Cóăkh ăn ngănh năbi tăm tăs ăbi uăhi năđ năgi năbanăđ uăkhiă măvƠăbi nă phápăphòngăb nh - Cóăkh ăn ngănh năbi tăvƠătránhănguyăhi m,ăb oăv ăanătoƠnăchoăb năthơn 7.1 N iădung 7.1.1 Ích l iăc aă nău ngăđ iăv iăs căkho - nău ngăđ yăđ ,ăh pălý,ăs chăs ăgiúpăconăng iăăkho ăm nh,ăphòngătránhăb nhă t t - D yăchoătr : +ăL iăíchăc aăth căph măđ iăv iăs căkho ăconăng i +ăD yătr ăbi tăcáchăch năth că năvƠăb oăqu năth că năm tăcáchăđ năgi n +ăD yătr ăbi tăcácăb a nătrongăngƠy - D yătr ălƠmăquenăcáchăb oăv ăvƠăch măsócăcácăb ăph năc ăth ,ăcácăgiácăquan 7.1.2 Rènă luy nă n nă n păthóiă quenăt tă trongăgi ă gìnăv ă sinhăcáă nhơn,ă v ă sinhă môiătr ng - D yătr ălƠmăquenăv iăcáchăđánhăr ng,ălauăm t,ăt păr aătayăb ngăxƠăphòngầ - D yătr ăt păr aăđ ăch i - D yătr ăcáchăgi ăv ăsinhămôiătr ngăxungăquanh - D yăătr ăbi tăl iăíchăvi căgi ăgìnăs căkho - D yătr ănh năbi tăm cătrangăph căphùăh păv iăth iăti t - D yătr ăbi tăm tăs ăhi uăbi tăbanăđ uăv ăcáchăbi uăhi năđ năgi năkhiăb ă m 158 7.1.3 Nh nă bi tă nh ngă n iă khôngă ană toƠn,ă hƠnhă đ ngă nguyă hi mă vƠă cáchă phòng tránh - Giúpătr ănh năbi tănh ngăn iăkhôngăanătoƠnăvƠănh ngăv tăd ngănguyăhi mă nh :ă b pă l a,ă n khôngăđ că sôi,ă ă c mă n,ă dao,ă kéo,ă gi ng,ă ao,ă h ,ă b ă n c đ năg năn iăcanh,ăn iăc măcònănóng;ăkhôngăđ nh n,ăkhôngăđ ngăđ nătr v ăcùngăv iăng căch iănh ngăv tăs c,ă căng măh t,ăh t,ăkhôngătrêuăchó,ămèoă(d ăb ăc n)ầ - D yătr ăbi tăkhôngăđ m ăTrênăđ c,ă h ă vôi,ă tr ă căt ămìnhăđ nătr ngăkhôngăđ ngăkhiăkhôngăđ căđiăsátăh ,ăao,ăv ngăn căphépăc aăchaă căl n.ăKhôngăđ că iăl ăkhiăcôăgiáoăch aăchoăphép - D yătr ăbi tăphátăhi năraănh ngăchi căgh ăs păgưy,ăthìa,ăbátăquáăc ,ầ.khôngă đ măb oăanătoƠnăchoăconăng i - Khôngăt ău ngăthu căkhiăch aăđ ă th că hi nă đ căphépăc aăng iăl n căcácă n iă dungă giáoă d că trênă choă tr ă c nă ph iă tíchă h păvƠoă cácăl nhăv căgiáoăd cătheoăcácăch ăđ ăphùăh pătrongăn măh căvƠăl ng ghép vào ho tăđ ngăc aătr ătrongăngƠy 7.2 Hìnhăth căt ăch c 7.2.1 L ngăghépăvƠoăăho tăđ ngăh căt p L ngăghépăm tăcáchătr căquanăc ăth ,ăd ănh ,ăd ăhi u,ầălƠmăphongăphúăchoă n iădung,ăph ngăphápăh căt p Víăd : khiă h ngăd nătr ăho tăđ ngăkhámă pháă khoaăh c:ă“M tăs ă lo iărau”,ă “M tăs ălo iăqu ”ănênăkhaiăthác,ăm ăr ngăki năth căvƠăth căhƠnhădinhăd ngăchoă tr ănh :ăL iăíchăc aărau,ăqu ăđ iăv iăs căkho ăconăng i,ăđ ăđ măb oăv ăsinhăth că ph mătr i,ăkhôngăd pănát,ăkhôngăb ă căkhiă năc nălƠmăgì? Cáchăch nărau,ăqu ă(t th i,ầ)ăcáchă năm tăs lo iăhoaăqu :ăg tăv ,ăb ăh tă(cam,ăb ru t(chu i),ăb ăv ă năcùi,ău ng n 7.2.2 i,ăquýt)ăhayăbócăv ă nă că( năd a),ầ aăvƠoăho tăđ ngăvuiăch i Tròăch iălôătô,ăchuy năk ,ăth ăca,ăđ ngădao,ăđóngăvai,ăt pătô,ăv ,ăxé,ădán,ầ 7.2.3 Quaăcácăho tăđ ngătheoăth iăđi mătrongăngƠy,ă ăm iălúc,ăm iăn i Tu ătheoăhoƠnăc nhăcóăth ăth căhi năl ngăghépăgiáoăd căphòngăb nhăvƠăđ mă b oăanătoƠn 159 7.2.3.1 Th iăđi măđón,ătr ătr Côă đƠmă tho iă v iă tr ă đ ă tr ă bi tă khôngă đ đ căphépăc aăchaăm ăTrênăđ n căl n,ăkhôngăđ ngăđiăđ nătr căv ăcùngăv iăng că t ă mìnhă đ nă tr ngăkhôngăđ ngă khiă khôngă căđiăsátăh ,ăao,ăv ngă iăl ăkhiăcôăgiáoăch aăchoăphép 7.2.3.2 Trongăgi ăd oăch iăngoƠiătr i Côăh ngăd năchoătr ă m tăs ănguyênă t căană toƠnăkhiăch iăngoƠiătr i:ăch iă ă nh ngăn iăanătoƠn,ăkhôngăch iăg năh ,ăao,ănh ngăđ ăch iăđ đ căphépăch iăvƠăkhôngă căphépăch i,ầ Trong trình tr ăch iăngoƠiătr i,ăcôăch ăchoătr ănh ngăn iăđ ă tr ăkhôngăđ khôngăđ căđ năg nănh :ăgi ngăn c,ăv ngăn c,ầăvƠăgi iăthíchăchoătr ăt iăsaoă căđ năg n.ăn uăcóăb năch ngămayăb ăngưăph iăbáoăngayăv iăcôăgiáo.ăCôă th ngă xuyênă nh că nh ă tr ă khôngă đ aă tayă b nă d iă lênă m t,ă khôngă v tă rácă raă sơnă tr ng,ăkhôngăđ căch iănh ngăv tăs c,ăkhôngăđ b năvƠoăm măvƠăr aătayăs chăs ătr 7.3.3.3 H căkhiăvƠoăl p ngăd nătr ăr aătayătr Trongăquáătrìnhăh căng măh t,ăh t,ăkhôngăng măv tă căkhiă n,ăsauăkhiăđiăv ăsinh,ăkhiătayăb n ngăd năchoătr ălƠm,ăcôăv aăgi iăthcíhăchoătr ăhi uăt iăsaoă ph iăr aăm t,ăr aătay,ăgi ăgìnăv ăsinh qu n,ăáo?ăLƠmănh ăv yăcóăl iăíchăgì? 7.3.3.4 Ph iăh păv iăgiaăđìnhăđ ăgiáoăd căphòngăb nhăvƠăđ măb oăanătoƠnăcho tr ăt iăgiaăđình Giúp hình thành thói quenăt tăv ăv ăsinhăcáănhơn,ăv ăsinhămôiătr ng,ăbi tăt ă ch mă sócă s că kho ă vƠă ană toƠnă choă b nă thơnă ( nă nhi uă lo iă th că n,ă khôngă kiênă khem, m tă m,ăđiăt tăkhiătr iărét,ăđ iăm ăkhiăraăn ng,ăkhôngăch iăc nhăh ,ăao,ăkhôngă s ăvƠoăđi n,ăqu t, ) 7.3.3.5.ăM tăs ăhìnhăth căkhác B nătin,ăngƠyăh i,ăngƠyăl ,ălƠmăv n,ăth mătrangătr i,ăđiăch i,ăsiêuăth ,ầ Cóăth ăl păs ăđ ăm ng ho tăđ ngăgiáoăd căphòngăb nhăvƠăđ măb oăanătoƠnăchoă tr ănh ăsauă(thu căm ngăgiáoăd cădinhăd ngăvƠăs căkho ): Giáoăd căphòngăb nhă vƠăđ măb oăan toàn choătr ă m mănonătheoăch ăđ ăquaă cácă ho tă đ ngă h că t p,ă vuiă ch i,ălaoă đ ng,ă thamă quan,ầă lƠă s ă d ngă ph tíchăh p,ăch ăđ 160 ngăphápă 7.4 M tăs ăho tăđ ngăc ăth Ho tăđ ngă1: nh năbi tăm tăs ăd uăhi uăkhiă m (tr ă4ăậ tu i) (Ch ăđ :ăngh ănghi p,ăb năthơn) M c tiêu - Tr ăbi tăđ căd uăhi uăkhiă mănh ,ăm tăm i,ăđauăđ u,ăho,ăkémă n, - Tr ăth ăhi năđ căs cătháiăkhiă m Chu năb - Cơuăh iăđƠmătho i v ăm tăs ăd uăhi uăkhiă m - Tranh,ă nhăm tăs ătr ăbi uăhi nă m - Gi yămƠu,ăsáp,ăkéo,ăh ădán Ti năhƠnh Cô choătr ăđi mădanhăs ăb năđ năl p,ăv ngăb nănƠo (côănêuănguyênănhơnăb nă ngh ăvìălíădoă m) - CôăđƠmătho iăcùngătr :ăkhiă m,ăcácăcháu th yătrongăng iănh ăth ănƠoă(tr ăt ă k ).ăCôătómăt tăchoătr ănh ngătri uăch ngăđ năgi năkhiă m (m tăm i,ănh căđ u,ăng tă m i,ăkémă n).ăSauăđóăcôăh iătr ămu năkhôngăb ă m,ăchúngătaăph iălƠmăgìă(choătr ăt ă nói).ăCu iăcùng,ăcôăchoătr ăbi tăcáchăphòngătránhăđ ăkhôngăb ă mănh :ă năđ yăđ ,ăđiă ngoƠiătr iăn ng,ăm aăph iăđ iăm ăM căqu năáoăphùăh păv iăth iăti t Cu iăcùngăchuy năsangăh căsinhăc t,ădánăcácăb năđangăbu n,ăđangăb ăđau,ầ Ho tăđ ngă2: giáoăd căanătoƠnăchoătr ,ăkhôngăch iă ănh ngăn iănguyăhi mă (tr ă4 ậ tu i) (Ch ăđ :ăb năthơn,ăgiaăđình,ătr ngăm mănon) M cătiêu Tr ăhi uălƠăkhôngăđ căphépăch iă ănh ngăn iăd ăx yăraătaiăn n Chu năb ă Tranh,ătruy năcóăhìnhă nhăv ănh ngăn iăd ăx yăraătaiăn nănh :ăh ,ăao,ăsông,ă ngòi,ăm tăs ăv tăd ngănguyăhi mănh ăb păl a,ăbƠnălƠ,ă ăđi n,ầ Ti năhƠnh:ăchoătr ăquanăsátătranhăvƠănh năxétăc aătr ăt ngătranh.ăQuaătranhăcôă cóăth ăsángătácăm tăcơuăchuy năliênăquanăđ năanătoƠn,ăvíăd ,ăcơuăchuy n,ă“GƠăconăđiă h c” Choătr ăăđƠmătho iătrongăchuy năcóănh ngăai?ăt iăsaoăgƠăconăl iăv ănhƠămu nă 161 đ ăm ăđiătìm?ă(ngưăxu ngăao).ăT iăsaoăgƠăconăngưăxu ngăaoă(gƠămưiăch iăquênăl iă m ăd n) L năl tăchoătr ănh năxétăcácăhƠnhăđ ngătrongătruy n.ăCu iăcùngăm căđíchă cơuăchuy năgiáoăd căchoătr ăph iăbi tăngheăl iăd năc aăchaăm ăvƠăcôăgiáo Ho tăđ ngă3: ch măsócăb nă mă(tr ă5ăậ 6ătu i) (Ch ăđ :ăb năthơn,ăgiaăđình, ngh ănghi p) M cătiêu Tr ăbi tăc ngătácăv iăcácăb nătrongătròăch iăđóngăvai,ănh nă bi tă m tăs ăbi uă hi năkhiă m,ănguyênănhơnăb ă măvƠăphòngăb nh Ti năhƠnh: (trongăl p) Tr căkhiă ch i,ăgiáoă viênă gi iă thíchă choă c ă nhómă bi tă cóă m tă b nă búpă bêă ( ă gócăch iăgiaăđình)ăb ăc măl nh,ăc năcácăb năđ năch măsóc.ă B năbúpăbêăr tăm t.ăB nă yăb ăc măl nh.ăCácăconăcóăbi tăvìăsaoăăb năc măl nhă không?ăKhiăb năb ăc măl nhăthìăcácăconăc măth yăth ănƠo?ăCóăd uăhi uăgì?ăChúngă taăcóăth ăch măsócăb nă măth ănƠo?ă úngăr i,ăchúngătaăchoăb nău ngăn m iăbácăs ăđ năkhámăb nh.ăChúngătaăcó th ălƠmăđ căcam,ăr iă căvi căgìăn a? Giáoăviênăkhuy năkhíchătr ălƠmăcácăvi căch măsócăbúpăbêăb ă m.ăChoătr ăliênă h ăcáchăb oăv ăs căkho ăchoăb năthơn,ăch măsócăng iăthơnătrongăgiaăđìnhăkhiăb ă m Ho tăđ ngă4: bácăs ăvƠăyătáă(tr ă5ă- 6ătu i) (Ch ăđ :ăngh ănghi p,ăb năthơn) M cătiêu Tr ăbi tăc ngătácăv iăcácăb nătrongăkhiăch iăvƠătr iănghi mănh ngăkinhănghi mă c aăbácăs ,ăyătá Chu năb Gócăch iăphòngăkhámăb nhăv iăcácăđ ăch iăho căd ngăc ăyăt ăth tă( ngănghe,ă đèăl i,ăbôngăb ng,ăc pănhi tăđ ăb ngănh a,ăáoăchoƠng),ăgi y,ăbútăđ ăghiăchépăvƠăkêă đ n Ti năhƠnh: trongăl p Giáoăviênăg iăchoătr ănh ăl iănh ngăl năđiăkhámăb nh,ătròăchuy năv ăt ăch că c aăbácăs ăvƠăyătá 162 Conăđiăđ năbácăs ăkhámăb nhăƠ,ăMai? Vìăsaoăconăc năđiăkhámăb nh? Giáoăviênăgiúpătr ăngh ăraănhi uăýăt ngătrongăkhiăch i,ătròăchuy năv iătr ăv ă chuyênămônăkhácănhauăc aăcácăbácăs (bácăs ănhi,ăngo iăkhoa,ăr ng,ătai,ăm i,ăh ng,ă m t),ănhi măv ăc aăcácăbácăs ,ăyătá.ăSauăđó,ăchoătr ăch iăđóngăvaiăđ ăc ngăc ăkinhă nghi măc aătr ăv ăngh ănghi păc aăcánăb ăyătê,ăcáchăphòngăb nh,ăch măsócăvƠăb oă v ăs căkho ăchoăb năthơn 7.5 M tăs ăl uăýătrongăch măsócăậ giáoăd cătr ăkhuy tăt t 7.5.1 Tr ă khuy tă t tă c nă đ bìnhăth că ch m sócă s că kho ănh ă nh ngă tr ă kh e m nhă ngăcùngăl aătu i Tuy nhiên, tu ătheoălo iăkhuy tăt tămƠăchú ý choătr ăemănhi uăh năm tăs ălo iă th că n,ăvíăd : - Tr ăkhi măth ăc năđ că nănhi uăd u,ăm ,ărauămƠuăxanhăth m,ăqu ăcóămƠuă vƠng,ăđ ,ădaăcam,ầ - Tr ăgi măkh ăn ngăv năđ ngăc năchúăýăchoătr ă nănhi uăh nănh ngăth că nă giƠuăđ m,ăvitaminăDăvƠăcanxiăgiúpăchoăs phátătri năv năđ ngă ătr ănh ătr ng,ăs a,ă th tăbò,ăcá,ătôm,ăcua,ă c,ăcácălo iăđ u,ầ - Tr ă cóă khóă kh nă trongă h că t pă c nă đ d că nă nhi uă lo iă th că nă d uă dinhă ng,ăđ căbi tălƠăth că năgiƠuăđ m,ăch tăbéo,ămu iăkhoángănh ăi t,ăcáăbi n,ătômă cua,ătr ng,ăs a,ăd u,ăm ,ăl c,ăv ng,ầ Nh ngăth că năgiƠuădinhăd m iă giaă đìnhă ho că v nă tr ngăcóăth ăl yăngayăt ăđ aăph ngătrongăv năc aă ng,ă ch ă bi nă thƠnhă cácă mónă nă khácă nhauă choă tr ă nă h ng ngày 7.5.2 Khiăt ăch căb aă năchoătr Nênăb ătríăm tăch ănh tăđ nhăchoătr ăkhi măth ăng iă năđ măb oăthu năti năchoă tr ,ăng iătrôngătr ăvƠănh ngătr ăkhác đ ăcóăth ăbaoăquát,ăgiúpăđ ătr ă mónă năc ngăc năđ căs păx păm tăcáchăth ngănh t Víăd :ăcácămónă năn phía tayătrái.ă ădùng,ăcácă căđ ă ăphíaătayăph iăc aătr , rauăvƠăth că năm năđ tă ă iăv iătr ăkhuy tăt tăv ăv năđ ng,ăcôăgiáoănênăs păx pătr ăng iă ăv ătríă thu năti năđ ăcôăgiáoăho căcácăb năcóăth ăh ătr ăđ 163 cătr ăTuyănhiên,ătu ătheoăm că đ ăkhuy tăt t mƠăh t ăl yăn ngăd nătr ăt ăph căv ,ăm tăs ăho tăđ ngăđ năgi nănh :ăxúcă n,ă cău ng,ăr aăta,ălauămi ng 7.5.3 Khiăch măsócătr ăkhuy tăt t Khôngă nênă “baoă b c”ă tr ă quáă b că doă chaă m ,ă côă giáoă th chi uătr ,ăho căchoărènătr ăkhôngăth ăv năđ ngăđ ngă tr ă nênă nuôngă c,ăvìăv yăchoătr ă nătu ăthíchă(choă tr ă năquá nhi u),ătrongăkhiăđóătr ăítăv năđ ng,ăt păluy n,ăkhi nătr ătr ănênăth ăđ ng,ă béoăphì.ăDoăđó,ăph iăk tăh păchoătr ă nău ngăđ ăch t,ăh pălýăv iăvi căt păluy năgiúpă tr ăphátătri năt t 7.5.4 M tăs ătr ăkhuy tăt tăkhiăhoƠănh păthìăt ăti,ăm căc m,ăch măch p,ăkh ă n ngăt ăph căv ăy u Giáoăviênăc năchúăýăh tr ăCácăk ăn ngănƠyăc năđ ngăd năcácăk ăn ngă nău ng,ăv ăsinh,ăt ăph căv ăchoă căl păđiăl păl iănhi uăl nănh :ăkhuy năkhíchătr ăkhuy tă t tă năcùngăv iătr ăkhác,ăho cătr ăbìnhăth ngăgiúpătr ăkhuy tăt tătrongăvi că nău ng,ă t ăph căv (lauăm i,ălauătay,ăthuăd năbƠnăsauăkhiă n,ầ) T oăc ăh iăchoătr ăthamăgiaă cƠngănhi u,ăt ălƠmăcƠngăs măcƠngăt t,ăkiênănh n đ ătr ăch ăđ ngătr iănghi m,ăh că h i,ă tránhă trôngă coiă m tă cáchă quáă m că (songă v nă ph iă đ mă b oă ană toƠnă choă tr ) Nh ă v y,ă t oă choă tr c mă giácă nóă gi ngă nh ă nh ngă đ aă tr ă khá,ă uă đóă giúpă tr ă phátătri năs ăt ătinăvƠătínhăđ căl p 164 TH CăHÀNHăT IăTR NGăVÀăL P I Phaădungăd chăoresol ThƠnhăph năc aăgóiăoresolă óălƠăm tăh năh pămu iăg măcó: t - Natricloruaă(mu iă n)ă3,5 g, - Natriclorua 3,5 g - Kaliclorua 1,5 g - Glucoz ă20 g 1ăgóiăphaăv iăítăn căsôiăđ ăngu iăs ăchoătaăm tădungăd chămu iăcóăn ngăđ ă ngăđ ngătrongăhuy tăt ng Khiăphaăph iăđúngăt ăl ăquyăđ nh,ăkhôngănênăphaăloưngăquáăvƠăkhôngănênăphaă đ căquáăs ăgơyănguyăhi măchoăb nhănhơn Cácăb căti năhƠnhă - R aătayăs chăb ngăxƠăphòng ăb tătrongăgóiăoresolăvƠoăm tăd ngăc ăs chănh ăbình,ăbátăto,ăl ,ầ - ongă m tă lítăn căsôiă đ ă ngu iă (t thu ătinhălo iă200 mlăn - ăn ngăđ ngăv iă5ă bátă nă c mă hayă 5ă c că c) căvƠoăkhu yăđ uăchoăb tătanăh t,ăđ ăn căvƠoăbìnhăho căchai cóăn pă đ yăđ ătr ău ng Tácăd ngăc aădungăd chăoresol LƠădungăd chăch ngăhi năt ngăm tăn c,ăm tămu iătrongăcácătr ngăh pătiêuă ch y,ănônănhi u,ăs tăcao Cáchăs ăd ngă Dungăd chăOresolăđ cădùngătrongă24ăgi ,ăn uăcònăb ăđi,ăphaădungăd chăkhácă khiăc n Tu ătheoătìnhătr ngăm tăn căc aătr ănhi uăhayăít,ăcóăth ăchoătr ău ngă50ă– 150 ml/kgăc ăth Dùngăc căho cădùngăthìaăchoătr ău ngăítăm t N uăsauăkhiău ngătr ăb ă nôn,ăchoătr ăng ă10ăphút,ăsauăđóăchoău ngăl iăthìaănh ,ăd năd n,ăítăm t II N uăn căcháoămu iă Chu năb ăd ngăc ă - D ngăc ăđ ngăg o,ămu i - Xoongăđ ăn u,ăb păđi nă(ho căd u,ăb păr m,ăc iăn uă ăvùngănôngăthôn).ă 165 - D ngăc ăđ ăđongăn c: chaiă½ălít,ăc c,ăbátă năc m - D ngăc ăchoătr ău ng: bát,ăc c,ăthìa Ti năhƠnhă - L yă50 găg o,ăt - ongă1,2ălítăn ngăđ ngăv iă1ăn măg oă(ho cădùngă20 găb tăg o) călưă(6ăc căho căbátă năc mă).ă - M tănhúmămu iă nă(nhúmăb ngă3ăngónătay)ăt ngăđ ngăv iă3 gămu i Cáchăn u: g oăvoăs chăchoăvƠoăđunănh ă(kho ngă35ă– 45ăphút,ăh tăg oăn ăh t)ă lít; n uălƠăb t: choăn căvƠoăđunăsôi,ăphaăb tăđ ăvƠoăđunăsôiă10ăphút,ăs ăn cònăl iălƠă1ălít Choămu iăvƠoăngoáyăđ u,ăg năl yăn că căchoătr ău ng Tácăd ngă Trongăđi uăki nătr ăb ătiêuăch yăch aăcóăoresolăthìădùngăn căcháoăthayăth Chú ý: - Khôngăđ cădùngăthayăb aă năchoătr - Khôngăđ ăn căcháoămu iăquáă6ăgi - M iăl năchoătr ău ngănênăđunăsôiăl i III C păc uăng ngăth ăvƠăng ngătim ơyălƠă m tăc păc uănênăph iătranhăth ăt ngăgiơy,ăt ngăphút,ăph iă chínhăxác, ph iă ph iă h pă nh pă nhƠngă gi aă baă lo iă h iă s c: tu nă hoƠn,ă hôă h pă vƠă nưo Vì tu năhoƠnăng ng,ăôxiăkhôngălênănưoăđ v ănưoăkhôngăh iăph căđ c,ănưoăthi uăôxiăquáă5ăphútăs ăt năth ngăvƠă c Nguyênănhơnăgơyăng ngătim,ăng ngăth ălƠădoăcácălo iăng ăđ c,ăđi năgi t,ăch t đu i,ăs căb tă ătr ănh ,ăth că n,ăn căvƠăcácăch tănônătrƠoăt ăd ădƠyălênăph i,ầ Khi b nhănhơnăbi uăhi năr iălo nănh păth ,ătímătái,ăng ngăth ,ăng ngătim,ă m chăkhôngă b tăđ c,ăđ ngăt dưnăthìăc năđ - LƠmă thôngă đ căc păc u ngăth : ph iă m ăr ngă mi ngă b nhă nhơnă vƠă mócă s chă cácă d ă v t Ngu iăh iăs căph iăđ ngă ăphíaăđ uăb nhănhơn,ăđ aă2ăngónătayătr ăvƠoă2ămép,ă đ yăsơuăđ năt năgócăhƠm,ădùngăngónătr ăđ yăvƠoăr ngăhƠmătrên,ăngónăcáiăđ yăvƠoă r ngăhƠmăd iăvƠăbanhăm ăr ngămi ngăb nhănhơn Dùngăngónătr ămócăs chăcácăd ă v tătrongămi ng,ădùngăkh năm ngălauăs chămi ngăvƠăh ngă(n uăcóămáyăhútăthìăhútă cácăch tăd ch).ăN uăb nhănhơnăb ăt tăl iăraăsauălƠmăngh năđ 166 ngăth ,ădùngă2ăngónă tayăkéoăgócăhƠmăc aăb nhănhơnăraăphíaătr g iăm ngăd iăvaiăđ ăchoăđ ngăth ăđ căho căđ tăđ uăng aăraăsau hayăkêăm tă căthông - HƠăh iăth iăng tăt ă mi ngăquaă mi ng: ng iăh iăs căqu ăho căđ ngăngangă đ uăb nhănhơnădùngăbƠnătayătráiăđ yăraăsauăgáyăvƠănơngănh ăc ăb nhănhơn,ăcònăbƠnă tayăph iăthìăđ tă ătránălƠmăchoăđ uăb nhănhơnăng aăt iăđaăraăsau,ădùngăngónătayăcáiă vƠăngónătr ăb ăm iăb nhănhơn N uăb nhănhơnăkhôngăháămi ngăthìăng bƠnă tayă tráiă d iăh iăs cărútă iă gáyă đ aă lênă banhă mi ngă b nhă nhơn Ng ngă đ uă hítă m tă h iă sơu,ă cu iăđ uăápămi ngămìnhăsátămi ngăb nhănhơnăsaoăchoăkhôngăcóăk ăh ,ăsauăđóădùngă h tăs căhƠăh iătrongăph iămìnhăvƠoămi ngăb nhănhơn.ăM t nhìnăv ăphíaăng căb nhă nhơn,ăkhiăth yăl ngăng ăt iăđa,ăng ng đ uălên,ăb ătayăbópăm iăb nhănhơnăra,ăhítă m tăh iăsơuăn aăđ ăhƠăti pătheo,ăm iăphútăt ă12 - 14ăl n.ăChúăýăkhông th iăm nhă quáă d ă lƠmă v ă cácă ph ă nangă c aă tr ,ă n uă b nhă nhơnă khôngă háă đ că mi ngă khôngă dùngătayăb tăm iămƠădùngăc ăbƠnătayăb tăm iădùngăđ ăđ yăc mălênăphíaătrênăr iăl yă h i,ăápămi ngămìnhăvƠoăm iăb nhănhơnăvƠăth iă12 - 14 l n/phút - BópătimăngoƠiăl ngăng c:ăb nhănhơnăph iăđ sƠnănhƠ.ăNg căđ tătrênăm tăvánăc ngăho că iăh iăs căđ ngăho căqu ăngangăng căphíaăbênătráiăb nhănhơn,ăhaiăbƠnă tayăch ngălênănhauăvƠăđ tăgótăbƠnătayăvƠoăch ăg pănhauăc a 2/3ătrênăvƠă1/3ăd đúngăđ iăvƠă ngăth ngăd căđiăquaăm iă căc aăb nhănhơn.ăDùngăs căm nhăc aăhaiătay,ă n uăc nădùngăc ăs ngăc aăc ăn aătrênăc ăth ă năm nhăgótăbƠnătayăépăx xu ngăđ ăépăqu ătimăvƠoăc tăs ng,ăm iăphútă100ăl n.ăN uăch ăcóăm tăng ngă că iălƠmăh iă s c thìăcóăth ăv aăhƠăh iăth iăng t v aăbópătimăngoƠiăl ngăng c.ăSauăkhiăcúiăxu ngă đ ăhƠăh iăliênăti păhaiăl năth tănhanh,ăbópătimă15ăl năr iăhƠăh iă2ăl năliênăti p,ăr iăr iă l iăbópătimăchoăđ năkhiătimăb nhănhơnăđ păl i.ăN uăcóăhaiăng hƠăh i,ăm tăng iălƠmăthìăm tăng iă iăbópătim,ăph iăh pănh pănhƠng m tăl năhƠăh iă5ăl năbópătim,ăho că cùngălúc,ăv aăhƠăh iă12 - 20ăl n/phút,ăv aăbópăătimăă100 l n/phút HƠăh iăth iăng tăvƠăbópătimăngoƠiăl ngăng călƠăph ngăphápăc păc uănhanhă nh t,ă cóă hi uă qu ă nh t,ă vìă v yă trongă b tă c ă uă ki n,ă hoƠnă c nhă nƠoă khiă th yă tr ă ng ngăth ,ăng ngătimăph iăđ căc păc uăngay đ ăgi măt ăl ăt ăvongă ătr 167 TÀIăLI UăTHAMăKH O [1] Ph măMaiăChiă– LêăTh ăNg căAi (1998), Ch m sóc b o v s c kh e tr em t đ n tu i, NXBăGiáoăd c,ăHƠăN i [2] Ch ngătrìnhăARIă– B ăYăt ă(1994), Nhi m khu n hô h p c p tính tr em [3].ăPh măS ăC o (1998), Bách khoa toàn th b nh t t tr em, NXB Ph ăn ,ă HƠăN i 168 ... i cho t đ m b o an toàn cho tr tr ngălai,ădoăđóăh căph n phòng b nh ng m m non lƠăvôăcùngăquanătr ngăđ iăv i sinh viên ngƠnhăm mănon,ăcôăgiáoăm mănonătrongăt ngălai.ăH căph nănƠyătrangăb cho sinh ... căkho cho tr Sinh viên ngƠnhăm mănon đ cătrangăb ănh ngăki năth c,ăk ăn ngăc ăb nă v ăb nhăc aătr ăem,ăđ măb o an toƠn cho tr ăđ t ăđóăcóăth ăápăd ngăvƠoăcôngătácăt ă ch c phòng b nh,ăđ măb o an toƠn, phòng tránhătaiăn... nănƠyătrangăb cho sinh viên nh ngăki năth c,ăk ăn ngăc ăb năv ăb nhăc aătr ăem,ăđ măb o an toƠn cho tr ă đ ăt ăđóăcôăgiáoăm mănonăcóăth ăápăd ngăvƠoăcôngătácăt ăch c phòng b nh,ăđ mă b o an toƠn, phòng tránhătaiăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ, bài giảng cho sinh viên, Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ, bài giảng cho sinh viên, Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ, bài giảng cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay