Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

90 206 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:39

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TOÁN Năm học: 2016-2017 CHINH PHỤC GIẢI TÍCH 12 TRẮC NGHIỆM CHƢƠNG I ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT & VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TÀI LIỆU LƢU HÀNH NỘI BỘ (KHÔNG SAO CHÉP DƢỚI MỌI HÌNH THỨC) Giáo viên: Nguyễn Đại Dƣơng Chuyên Luyện Thi THPT QG 10 – 11 – 12 Chuyên Luyện Thi Trắc Nghiệm Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh – 135 Nguyễn Chí Thanh Hotline: 0932589246 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG MỤC LỤC Tính đơn điệu hàm số Cực trị hàm số Khảo sát hàm số Tương giao hai đồ thị Tiếp xúc – tiếp tuyến Trang Trang 21 Trang 57 Trang 74 Trang 82 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ I.Định nghĩa: Cho hàm số f xác định tập ,  Hàm số f gọi đồng biến (hay tăng) x1 , x2  , x1  x2  f  x1   f  x2  Hàm số f gọi nghịch biến (hay giảm) x1 , x2  , x1  x2  f  x1   f  x2  Tổng quát, ta có: Nếu hàm số đồng biến trên đồ thị lên Nếu hàm số nghịch biến trên đồ thị xuống Khi nói đồ thị lên hay xuống ta kể theo chiều tăng đối số, nghĩa từ trái sang phải Chú ý: tức f  x   c vơi x (c số) Nếu f  x1   f  x2  với x1 x thuộc ta nói hàm số không đổi (hay gọi hàm hằng) II Định lí: Giả sử hàm số f có đạo hàm khoảng I Nếu f '  x   với x  I hàm số f đồng biến khoảng I Nếu f '  x   với x  I hàm số f nghịch biến khoảng I Nếu f '  x   với x  I hàm số f không đổi khoảng I Ngoài ta hiểu định lí sau: Nếu f '  x   với x  I dấu “=” xảy hữu hạn giá trị x  I hàm số f đồng biến khoảng I Nếu f '  x   với x  I dấu “=” xảy hữu hạn giá trị x  I hàm số f nghịch biến khoảng I Chú ý: Khoảng I định lí thay đoạn khoảng, phải bổ sung giả thuyết “ Hàm số lên tục đoạn khoảng đó” III.Bài toán 1.Các toán Ứng dụng đạo hàm để xét tính đồng biến nghịch biến hàm số Sử dụng Định lí 2.Các toán chứa tham số Dạng 1: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu TXD Loại 1: Hàm số bậc y  ax  bx  cx  d Để hàm số cho đơn điệu R y '  y '  x  D Ví dụ 1: Với giá trị m hàm số y  x  3mx   m   x  đồng biến R? A m    , 3    2,   B m    , 2    3,   C m   3,2  D m   2,3  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Bài giải: Ta có: y '  3x  mx   m   Để hàm số đồng biến R y '  x  R  'y '    3m   3.3  m     m2  m    3  m   Đáp án D Ví dụ 2: Với giá trị m hàm số y  A m  1 B 1  m  m x  x   m   x  nghịch biến R? C 1  m  D  m  Bài giải: Ta có: y '  mx  x  m  a  m  Để hàm số nghịch biến R y '  x  R   '  2  m  m     y '  m    m      m  1  m  1  Đáp án A   m  3m     m   Loại 2: Hàm phân thức hữu tỉ y  Với hàm y  ax  b ax  bx  c y  cx  d dx  e ax  b để hàm số cho đơn điệu khoảng xác định cx  d y '  y '  x  D Với hàm y  ax  bx  c để hàm số cho đơn điệu khoảng xác định dx  e y '  y '  x  D Ví dụ 3: Với giá trị m hàm số y  mx  đồng biến khoảng xác 2x  m định A m  2 B m  C m    , 2    2,   D m    , 2    2,   Bài giải: Ta có: y '  m2   2x  m Để hàm số đồng biến khoảng xác định y '  x  D  m  2  m2      Đáp án C m  Ví dụ 4: Với giá trị m hàm số y  x2  2x  m đồng biến khoảng xác xm định nó? A  m  B 3  m  C  m  12 D 12  m  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Bài giải: Ta có: y '  x  m  3m  x  m Để hàm số đồng biến khoảng xác định y '  x  D  x2  3mx  3m  x  D   ' y '   m2  3m   3  m  Đáp án B Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu khoảng, đoạn, khoảng cho trước Loại 1: Hàm phân thức hữu tỉ y  ax  b cx  d Ví dụ 1: Với giá trị m hàm số y  mx  3m  đồng biến  0,  ? xm A m  B   m  C m   0,1   2,   D m  0,1   2,   Bài giải: Tập xác định: D  R \m Ta có: y '  m  3m   x  m Để hàm số đồng biến  0,  y '  x   0,   m  Để hàm số đồng biến khoảng xác định m2  3m     m  Để hàm số đồng biến khoảng  0,  m   0,     m   m  0  m   Đáp án D Kết hợp điều kiện   m  Ví dụ 2: Với giá trị m hàm số y  A  m0 B   m  1 2 x  9m m  3m  x nghịch biến biến  2,4  ? C 2  m  1 D 2  m   Bài giải:   Tập xác định: D  R \ m2  3m Ta có: y '  m2  3m m  3m  x  m  3m     Để hàm số nghịch biến khoảng xác định y '  m0 Để hàm số đồng biến  2,4  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG 1  m   m2  3m  2  m  3m   2,4       m  1  m    , 1  1,2    4,    m  3m   m   Kết hợp    m  1  Đáp án B Loại 2: Hàm đa thức thức y  ax  bx  cx  d , y  ax  bx  c Công thức chung: Cô lập m Để f  x   A  m   hay f  x   A  m   x  D f  x   A  m  ( f  x   A  m  ) Để f  x   A  m   hay f  x   A  m   x  D max f  x   A  m  ( max f  x   A  m  ) xD xD xD xD Ví dụ 3: Với giá trị m hàm số y   x  x  3mx  nghịch biến khoảng  0,  ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A-A1 2013 A m  1 B m  1 C m  D m  Bài giải: Ta có y '  3 x  x  3m , để hàm số nghịch biến  0,  y '  x   0,      3x  x  3m   m  x  x  m  x  x  1  Đáp án B x 0,  Ví dụ 4: Với giá trị m hàm số y  x   m  1 x  đồng biến khoảng  1,3  A m  1 B m  19 C m   D m  3 Bài giải: Ta có y '  x   m  1 x , để hàm số đồng biến  1,3  y '  x   1,3      x   m  1 x  x   1,3   m  2 x   m  max 2 x    Đáp án D x 1,3  3.Các công thức tính nhanh kỹ thuật giải nhanh Trắc Nghiệm CASIO a.Các công thức ghi nhớ nhanh  …  …  …  …  …  …  … b.Kỹ thuật giải nhanh Trắc Nghiệm CASIO Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG IV.Trắc Nghiệm Khách Quan Câu Cho hàm số y  f  x  xác định khoảng  a , b  Phát biểu sau đúng? A.Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a, b  x1 , x2   a , b  : B.Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a, b  x1 , x2   a , b  : C.Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a, b  x1 , x2   a , b  : D.Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến x1  x2  f  x1   f  x2  x1  x2  f  x1   f  x2  x1  x2  f  x1   f  x2  x1  x2  f  x1   f  x2  Câu  a, b  x1 , x2   a , b  : Cho hàm số y  f  x  đơn điệu tập K Phát biểu sau đúng? A.Tập K khoảng B.Tập K đoạn C.Tập K khoảng, khoảng đoạn D.Tập K tập hợp R Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau đúng? A.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  B.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau đúng? A.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  B.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau đúng? A.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  B.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau sai? A.Hàm số y  f  x  x1  x2  f  x1   f  x2  gọi đồng biến  a, b  x1 , x2   a , b  : Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG B.Hàm số y  f  x  f  x1   f  x2  x2  x1 gọi đồng biến  a, b  x1 , x2   a , b  , x1  x2 : 0 C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau sai? A.Hàm số y  f  x  gọi đồng biến x1  x2  f  x1   f  x2   a, b  x1 , x2   a , b  : B.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a , b  hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a , b  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau đúng? A.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  B.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau sai? A.Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến x1  x2  f  x1   f  x2   a, b  x1 , x2   a , b  : B.Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  x1 , x2   a , b  , x1  x2 : f  x1   f  x2  x2  x1 0 C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  Câu 10 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a , b  Phát biểu sau sai? A.Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến x1  x2  f  x1   f  x2   a, b  x1 , x2   a , b  : B.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  C.Nếu f '  x   x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  D.Nếu f '  x   x   a , b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a , b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a , b  Câu 11 Cho hàm số y  f  x  đơn điệu khoảng  a , b  Xét mệnh đề sau: - Hàm số y  f  x  đơn điệu  a , b  - Hàm số y  f  x  đơn điệu  a , b - Hàm số y  f  x  đơn điệu  a , b  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Số mệnh đề là? B.1 C.2 D.3 A.0 Câu 12 Cho hàm số y  f  x  đơn điệu đoạn  a , b  Phát biểu sau không đúng? A.Hàm số y  f  x  đơn điệu  a , b  B.Hàm số y  f  x  đơn điệu  a , b C.Hàm số y  f  x  đơn điệu  c , d  với  c , d    a , b  D.Hàm số y  f  x  đơn điệu  c , d  với  a , b    c , d  Câu 13 Nếu hàm số y  f  x  liên tục đồng biến khoảng y  f  x   đồng biến khoảng nào? A  1,2  B  1,4  C  3,0  A  0,2  B  1,1 C  1,3  A  0,4  B  5,9  C  5, 1  0,2  hàm số D  2,0  Câu 15 Nếu hàm số y  f  x  liên tục nghịch biến khoảng y  f  x   đồng biến khoảng nào? hàm số D  2,  Câu 14 Nếu hàm số y  f  x  liên tục đồng biến khoảng y  f  x  1 đồng biến khoảng nào?  1,2   0,4  hàm số D  0, 20  Câu 16 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x  x  A   ,0   1,  B   , 1  1,  B  0,1 D  1,1 Câu 17 Tìm khoảng nghịch biến hàm số y  x  x  x   1 A   ,   1,  3   1 C   ,    1,  3  1  B  ,1  3    D   ,1    Câu 18 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x  x  x   1 A   ,    3,   3   1 C   ,   3,  3    B   ,3    1  D  ,3  3  Câu 19 Tìm khoảng đồng biến hàm số y   x  3x  x  A   , 4   2,   B   ,2   4,  C  4, 2  D  2,  1 Câu 20 Tìm khoảng nghịch biến hàm số y   x  x  x  A   , 3   2,  B   , 2   3,  C  3,2  D  2,  1 Câu 21 Tìm khoảng đồng biến hàm số y   x  x  x  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG A   , 3   2,  B   , 2   3,  C  3,2  D   ,   Câu 22 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x  x  x  B   , 5   1,  A   , 1  5,  C   ,1  5,  D   ,   x  x  2x   1 B   ,    2,  2  Câu 23 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  1  A   , 2   ,   2     41   41  D   , ,         4     Câu 24 Tìm khoảng nghịch biến hàm số y  x  x  x   5  41 5  41  A  1,4  B  ,    2     41  41  C  4,1 D  ,    2   Câu 25 Tìm khoảng đồng biến hàm số y   x  12 x  27 x    C   ,2    B  9,1 A  1,9  C   , 1  9,  D.Không có khoảng đồng biến Câu 26 Hàm số sau đồng biến khoảng xác định nó? x2 x  x3 x1 A y  B y  C y  D y  x2 x  x2 x2 Câu 27 Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x2 x2 x 1 x1 A y  B y  C y  D y  x1 x 1 x2 x2 Câu 28 Hàm số sau không đơn điệu tập xác định (hoặc khoảng xác định nó)? 3 A y  B y  x  x  C y   x  x  x D y   x  x  x Câu 29 Hàm số sau không đơn điệu tập xác định (hoặc khoảng xác định nó)? 3 A y   x  x  B y  x  x  x C y   x  D y  x  x x Câu 30 Hàm số sau đơn điệu R? 3 A y   x  x B y   x  x  x C y  x  x  x D y  x  x  Câu 31 Hàm số sau nghịch biến R? 3 3 A y  x B y   x  x C y   x  x D y   x  x Câu 32 Hàm số sau có khoảng nghịch biến? A y  x3 B y  3x  x C y  x3  3x Câu 33 Hàm số sau có khoảng đồng biến? 3 A y   x  x B y   x  3x C y   x  10 x  x2  2x D y D y  x3  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 24 Cho hàm số (C ) : y   x  x  đường thẳng d : y  m(2  x)  Với giá trị m đường thẳng d cắt đồ thị (C) điểm phân biệt? m  m  A m  3 m  B m   m  C m  m  D 4 Câu 25 Cho hàm số (C ) : y  x  ( m  1) x  x  m  đường thẳng d : y  x  m  Với giá trị m đường thẳng d cắt đồ thị (C) điểm phân biệt? A m    ,0    4,   B 1 m    , 4    0,   \   2 1 m    ,0    1,   m    , 1   0,   \   D 2 Câu 26 Cho hàm số (C ) : y  x  x  đường thẳng d : y  mx  m Với giá trị m C đường thẳng d cắt đồ thị (C) điểm phân biệt?    7 m    ,   \3 A m    ,   B 4    m    , 1 \3 C m   3,   D Câu 27 Gọi d đường thẳng qua A(1;0) hệ số góc k Với giá trị k đường thẳng d cắt đồ thị hàm số (C ) : y  x  x  điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 thỏa mãn: x12  x22  x32  11 ? A k  5 B k 1 C k  D k  1 Câu 28 Với giá trị m đồ thị hàm số (Cm ) : y  x  x  (1  m)x  m cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 thỏa mãn điều kiện: x12  x22  x32  ? m1   m   m  C m  1 D Câu 29 Với giá trị m đường thẳng d : y  2x  cắt đồ thị hàm số A m1 B  (Cm ) : y  x  3mx  ( m  1) x  điểm A, B, C cho C(0;1) nằm A B đồng thời AB  30 ? A m  10 B m  19 8 m  m   D 9 Câu 30 Với giá trị m đường thẳng d : y  m( x  1) cắt đồ thị hàm số C m  m  (C ) : y  x  x  x  điểm A  1,0  , B, C cho G(2; 2) trọng tâm OBC với O gốc tọa độ? m A m  B m  m  C m  D Câu 31 Với giá trị m đường thẳng d : y  2 cắt đồ thị hàm số (Cm ) : y  (2  m) x  mx  9(2  m) x  điểm phân biệt A, B, C với A  0; 2  cho SOBC  13 ? 76 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG 13 13 m  m B 7 14 m  14 C m  D m  14 13 Câu 32 Với giá trị m đồ thị hàm số (C m ) : y  x  (2 m  1) x  x cắt trục hoành A m điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng ? 1 m A m  B m C m  1 D Câu 33 Với giá trị m đồ thị hàm số (Cm ) : y  x  ( m2  1)x  m2  m  x  cắt  trục hoành điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng ? A m  B m  1 C m  1 D m Câu 34 Cho hàm số (Cm ) : y  x  mx  m  Với giá trị m đồ thị  Cm  cắt trục hoành điểm phân biệt? A m  m  B m  m  C m  D m2 Câu 35 Cho hàm số (C m ) : y  x  ( m  1) x  Với giá trị m đồ thị  C m  cắt trục hoành điểm phân biệt? A m    , 1   3,   C B m    , 1 D m    ,1 m   1,   Câu 36 Cho hàm số (C m ) : y  x  x  m Với giá trị m đồ thị hoành điểm phân biệt?  1 A m    ,  4  C m   0,1 B D Cm  cắt trục  1 m   0,   4 m   0,1 Câu 37 Cho hàm số (Cm ) : y  x  2( m  1)x  m  Với giá trị m đồ thị Cm  cắt trục hoành điểm phân biệt? A  m  ,   B m   0,       m    ,   \0 m    ,   D     Câu 38 Cho hàm số (Cm ) : y  x  x  m  Với giá trị m đồ thị C hoành điểm phân biệt?  9 A m    ,  4  B Cm  cắt trục m    ,21  9 m   4,21 m   4,  D 4  Câu 39 Với giá trị m đồ thị hàm số (Cm ) : y  x  m2 x  cắt trục hoành bốn C điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 , x4 thỏa mãn: x12  x22  x32  x42  12 A m  4 B m D m m Câu 40 Với giá trị m đồ thị hàm số (C m ) : y  x  ( m2  10)x  cắt trục hoành C Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 77 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG bốn điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 , x4 thỏa mãn: x1  x2  x3  x4  ? A m0 B m C m  2 D m   Câu 41 Với giá trị m đường thẳng d : y  1 cắt đồ thị hàm số (C m ) : y  x  (3m  2) x  3m điểm phân biệt có hoành độ nhỏ A C   m    ,1    1 m   1,  4  B D   m    ,1  \0    1 m   1,  4  Câu 42 Với giá trị m đồ thị hàm số (C m ) : y  x  x  m  m2 cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng? 9 m  ,m  A m  , m   B 5 5 3 m   ,m   C m  , m  D 2 2 x1  Với giá trị m đường thẳng d : y  m  x cắt đồ Câu 43 Cho hàm số (C ) : y  x 1 thị (C) điểm phân biệt?   1   1 m    , ,   \1  A m  2 ,  B       C   m   ,2  2     2 ,   D     m  ,2  2   2 ,  \1 x  Với giá trị m đường thẳng d : y  x  m cắt x 1 đồ thị (C) điểm phân biệt? m    , 1   0,   A m    , 4    0,   B Câu 44 Cho hàm số (C ) : y  C m    ,0    1,   D m    ,0    4,   2x   Với giá trị m đường thẳng d : y  mx  m  x1 cắt đồ thị (C) điểm phân biệt?  3  3 m   ,   A m    ,  B 4  4   3 m   3,1 \0 C m    ,  \0 D 4  Câu 45 Cho hàm số (C ) : y  Câu 46 Cho hàm số (C ) : y  2x   Với giá trị m đường thẳng d : y  x  2m cắt x2 đồ thị (C)? A m    ,1 B C D m    ,1   3,   Câu 47 Cho hàm số (C ) : y  C 78 m    ,1   3,   x 1  Với giá trị m đường thẳng d : x  y  m   2x cắt đồ thị (C)? A m   3,       m   , 4  2    4  2 ,   m  ,1    ,   B m   ,4      ,    D m    ,   Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246  LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 48 Cho hàm số (C ) : y  2x  m  Với giá trị m đường thẳng d : y  2x  2m mx  cắt đồ thị (C)? A m  C B m0 Câu 49 Cho hàm số (C ) : y  D x  Với giá trị m đường thẳng d : y  mx  m  1 x cắt đồ thị (C)? A m  C m0 m    ,   m0 B D m0 m    ,   Câu 50 Với giá trị m đường thẳng d : y  m  2x cắt đồ thị hàm số (C ) : y  hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 cho x1 x2  4.( x1  x2 )  A C 37 22 m m B m  2 D m 2x  1 x  Câu 51 Với giá trị m đường thẳng d : y  x  2m cắt đồ thị hàm số (C ) : y  x3 x1 hai điểm phân biệt có hoành độ dương? A m    , 3    1,   B C  3 m    , 3    1,   2 D  3 m   1,   2  3 m   0,   2 x2 Câu 52 Với giá trị m đường thẳng  : y   x  m cắt đồ thị (C ) : y  x1 hai điểm phân biệt nằm hai phía so với trục tung? A m  B m2    1 2  1 2   1 2 ,   m ,    C m    , D      2       2x  Câu 53 Với giá trị m đường thẳng d : y  mx  2m  cắt đồ thị (C ) : y  x3 hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh khác đồ thị (C) ? A m0 B m0 C  28  m    ,0    ,    25  D m    ,0    1,   Câu 54 Với giá trị m đường thẳng d : y  mx  m  cắt đồ thị (C ) : y  x2 2x  hai điểm phân biệt thuộc nhánh đồ thị (C) ? A C m  3 m   3,0  B D m  3 m    , 3    3,0  Câu 55 Với giá trị m đường thẳng d : y  x  m cắt đồ thị (C ) : y  điểm phân biệt A B cho AB  ? A m  2 B 2x  hai x2 m2 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 79 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG C m  2 D m   77 Câu 56 Với giá trị m đường thẳng d : y  x  m cắt đồ thị hàm số (C ) : y  điểm phân biệt A, B cho AB  26 ? A m   22 B x2 x1 m  m  5 C m   10 D m  1 m  Câu 57 Với giá trị m đường thẳng () qua điểm M(2; 2) có hệ số góc m 2x  điểm phân biệt A, B cho AB  10 ? x2 A m   15 B m2 C m  1 D m1 Câu 58 Cho hàm số (C ) : y  x  x  có điểm uốn I  1,0  Một đường thẳng d qua I cắt (C ) : y  có hệ số góc k Giữa đường thẳng d đồ thị (C) có giao điểm? A B hoặc C D x2 Câu 59 Cho hàm số (C ) : y  đường thẳng d : y  kx  m Phát biểu sau x1 đúng? A Khi k  đường thẳng d đồ thị (C) có điểm chung B Khi k  đường thẳng d đồ thị (C) có hai điểm chung C Khi k  đường thẳng d đồ thị (C) có hai điểm chung D Khi k  đường thẳng d cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh đồ thị Câu 60 Cho hàm số (C ) : y  x  x  m  Với giá trị m đồ thị hàm số (C) cắt trục hoành điểm phân biệt? A m  3 C 3  m  B D 1  m  1  m  Câu 61 Cho hàm số (C ) : y  x  x  đường thẳng d : y  Số giao điểm đường thẳng d đồ thị (C) là? A C B D Câu 62 Cho hàm số (C ) : y  x  x  đường thẳng d : y  m  Với giá trị m đường thẳng d đồ thị hàm số (C) có điểm chung? A  m  B m4 m  m  C m  m  D x 2 Câu 63 Cho hàm số (C ) : y  đường thẳng d : y  m2  Với giá trị m x 1 đường thẳng d đồ thị hàm số (C) có hai điểm chung? m    ,1   2,   A m    ,1   2,   B C m    , 1   1,   Câu 64 Cho hàm số (C ) : y  D 2x  đường thẳng d : y  m2  Với giá trị m 1 x đường thẳng d đồ thị (C) có hai điểm chung? A m    ,   \2 B 80 m    , 1   1,    0 m   0,   \2 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG C m    ,   \1 m    , 1   1,1   1,   D Câu 65 Cho hàm số (C ) : y  x  x  x đường thẳng d : y  m  m Với giá trị m đường thẳng d đồ thị (C) có hai điểm chung? m   0,2  A m  m  B C m    ,0    2,   m   4,    0 D Câu 66 Cho hàm số (C ) : y  x  3x  , đường thẳng d : y  m  m Với giá trị m đường thẳng d đồ thị (C) có điểm chung? m  0,   A m  0,4  B C m   2,6  m    ,   D Câu 67 Phương trình x2 x2   m có nghiệm thực A m  B m0 C  m  D m0 Câu 68 Phương trình x  x  12 x  m có nghiệm thực A  m  B 4m5 C m  D m7 y Câu 69 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình (4,3) bên Nếu 1  x  có giá trị x thỏa mãn f  x   ? A C (-1,2) B D O x (-3,-3) Câu 70 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình y   bên Phương trình f x  có nghiệm thực? A C -2 B D O x -3 Câu 71 Cho hàm số y  x3 (C ) Đường thẳng d : y  2x  m cắt (C) điểm phân biệt M, x1 N MN nhỏ khi: A m  B m  C m  D m  1 x 1 Câu 72 Cho hàm số y  có đồ thị (C ) Tìm giá trị tham số m để đường thẳng x y  x  m cắt (C ) hai điểm A, B cho AB  A m  4 B m  2 C m  D m  2 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 81 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG TIẾP XÚC - TIẾP TUYẾN ax  b  ad  bc   có đồ thị (C) điểm I giao điểm hai đường cx  d tiệm cận Hỏi qua I kẻ đường thẳng tiếp xúc với (C)? A B C D ax  b Câu Cho hàm số y   ad  bc   có đồ thị (C) điểm M điểm nằm cx  d đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số Hỏi qua M kẻ đường thẳng tiếp xúc với (C)? A B C D ax  b Câu Cho hàm số y   ad  bc   có đồ thị (C) điểm N điểm nằm cx  d đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số Hỏi qua M kẻ đường thẳng tiếp xúc với (C)? A B C D y ax  b Câu Cho hàm số y  có đồ thị hình cx  d bên Gọi I giao điểm hai đường tiệm cận Phát biểu sau đúng? Câu Cho hàm số y  TCN I O x TCĐ Từ điểm nằm đường tiệm cận đứng kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị B Từ điểm nằm đường tiệm cận ngang kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị C Từ điểm nằm đồ thị kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị D Từ điểm nằm đồ thị kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị y ax  b Câu Cho hàm số y  có đồ thị hình cx  d Q M bên Gọi M, N, P, Q điểm thuộc mặt phẳng tọa độ Oxy hình vẽ Phát biểu sau đúng? A TCN O x N P TCĐ A B C D 82 Từ điểm M kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm P kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm N kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm Q kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG ax  b có đồ thị hình bên Đồ cx  d y thị hàm số chia mặt phẳng Oxy thành ba miền phân biệt kí hiệu (I), (II), (III) Xét phát biểu sau: (I) Từ điểm nằm miền (I) kẻ đường (II) thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm nằm miền (III) kẻ đường TCN thẳng tiếp xúc đồ thị O x Từ điểm nằm miền (II) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị (III) Từ điểm nằm miền (II) không nằm TCĐ đường tiệm cận kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu là? A B C D Câu Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a   có đồ thị (C) I điểm uốn Hỏi qua I có Câu Cho hàm số y  thể kẻ đường thẳng tiếp xúc với (C)? A B C D 3 Câu Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a   có đồ thị (C) M điểm thuộc đồ thị Hỏi qua M kẻ đường thẳng tiếp xúc với (C)? A B C D Câu Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a   có đồ thị hình bên Xét phát biểu sau: Từ điểm thuộc đồ thị trừ điểm uốn kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm O (điểm uốn) kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm thuộc mặt phẳng Oxy kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Tồn điểm mà từ không kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu là? A B C 3 Câu 10 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a   có đồ thị hình bên Xét phát biểu sau: Từ điểm thuộc đồ thị trừ điểm uốn kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm thuộc trục Ox kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm thuộc trục Oy kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Tồn điểm mà từ kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu là? A B C y O x D y O x D Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 83 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 11 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d a  0 có đồ thị y hình bên Xét phát biểu sau: Từ điểm thuộc đồ thị kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm thuộc trục Ox kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm thuộc trục Oy kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Không tồn điểm mà từ kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu là? A B C 3 Câu 12 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a   có đồ thị hình bên, d tiếp tuyến đồ thị điểm uốn I Đường thẳng d đồ thị hàm số chia mặt phẳng Oxy thành miền phân biệt (I), (II), (III), (IV) Xét phát biểu sau: Từ điểm thuộc miền (I) (II) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc miền (III) (IV) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc đường thẳng d kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc đồ thị kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu là? A B C Câu 13 Cho hàm số y  ax  bx  c  a   có đồ thị hình bên A, B, C điểm cực trị đồ thị hàm số Xét phát biểu sau: Từ điểm cực trị kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm B C kẻ đường thẳng tiếp xúc với đồ thị Từ điểm cực trị kẻ tiếp tuyến song song trục Ox Tồn điểm mà từ không kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu sai là? A B C 84 x O D y d (I) (III) I (IV) x O (II) D y A x O B D Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 C LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 14 Cho hàm số y  ax  bx  c a  0 có đồ thị y hình bên Đồ thị hàm số chia mặt phẳng Oxy thành hai miền phân biệt (I), (II) Xét phát biểu sau: Từ điểm thuộc miền (I) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc miền (II) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc đồ thị kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm cực trị kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Số phát biểu là? A B C Câu 15 Cho hàm số y  ax  bx  c  a   có đồ thị hình bên Đường thẳng d d’ tiếp tuyến điểm uốn I I’ Đồ thị , d d’ chia mặt phẳng Oxy thành miền (I), (II), (III), (IV) Xét phát biểu sau: Từ điểm thuộc miền (I) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc miền (II) (III) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Từ điểm thuộc miển (IV) kẻ đường thẳng tiếp xúc đồ thị Các điểm mà từ kẻ tiếp tuyến đến đồ thị thuộc d d’ Số phát biểu là? A B C (I) x O (II) D y (II) (II) (I) d d' (IV) (IV) (III) I (III) x O I' (II) D x 1 có đồ thị (C) điểm M  2,0  Hỏi qua M kẻ bao x2 nhiêu đường thẳng tiếp xúc với (C)? A B C D x 1 Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hoành độ x  1 là: x2 A y  x  B y  3x  C y  3x  D y  x  2x  Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hoành độ x  là: x1 3 1 A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  4 4 2x  Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hoành độ x  là: x2 A y  x B y  x  C y  7 x  D y  x  Câu 16 Cho hàm số y  x3 điểm có tung độ y  1 là: x1 1 A y   x  B y  x  C y  x  D y   x  2 2 x5 Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có tung độ y  là: 2x  Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 85 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG A y  x 1 Câu B C yx3 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  tung là: A y  3x  Câu y  x  B y  x 1 C D 2x  giao điểm đồ thị trục x 1 y  12x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  y  x  D y  12x x3 giao điểm đồ thị trục x 1 tung là: y x D y   x 4 2x  Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  giao điểm đồ thị trục x1 hoành là: A y  x  B y  x  C y  4x  D y  4x A y  2x  Câu B y  4x  C Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  đường thẳng y  là: y x2 x2 giao điểm đồ thị x1 14 1 10 y x C y  x  D y  x  9 3 x2 Câu 10 Cho hàm số y  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với x1 đường thẳng y  x  có phương trình: A y  x  B y  x  C y  x D A B x2 Câu 11 Cho hàm số y  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với 2x  đường thẳng y  5x  có phương trình: A y  5x  B y  5x  C y  5x  D A C A B 5x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với 3x  đường thẳng y  4x  có phương trình: Câu 12 Cho hàm số y  A y  4x  11 y  x  C y  4x  13 B y  4x  y  x  D y  4x  29 29 x4 có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với x5 đường thẳng x  y   có phương trình: Câu 13 Cho hàm số y  A C 1 x y  x  9 32 y x 9 y B D 32 x  y  x  9 9 16 44 y x y  x  9 9 y x5 có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số vuông góc với x4 đường thẳng 9x  y   có phương trình: Câu 14 Cho hàm số y  A 9 y   x  y   x  19 4 B C 9x  y  76  D 86 9 y   x  25 y   x  4 9 11 y   x  y   x  4 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 15 Cho hàm số y  2x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số vuông góc với 2x  đường thẳng y   x  có phương trình: A y  4x  y  4x  19 C y  4x  y  4x  Câu 16 Cho hàm số y  B y  4x  y  4x  21 D y  4x  y  4x  x  13 có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số vuông góc với 2x  A x  có phương trình: y  4x  y  4x  24 B y  4x  25 y  4x  C y  4x  10 y  4x  D y  4x  y  4x  đường thẳng y  5x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số vuông góc với x1 đường thẳng y  x  có phương trình: Câu 17 Cho hàm số y  A y  x  y  x  B y  x  y  x  16 C y  x y  x  12 D y  x  y  x  14 x 1 có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số cắt trục Ox A, x1 Oy B thỏa mãn OAB tam giác cân O có phương trình: Câu 18 Cho hàm số y  A y  x   2 y  x   2 B y   x   2 y   x   2 C yx2 D yx 1 1 y  x  2 x2 có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số cắt trục Ox A, x 1 Oy B thỏa mãn OAB tam giác cân O có phương trình: A y  x  y  x  B y  x   y  x   Câu 19 Cho hàm số y  C y  x  y  x  D y   x   y   x   Câu 20 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x điểm có hoành độ x  là: A y  B y  2 C y  2x  D y  2x Câu 21 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x điểm có hoành độ x  1 là: A y  3x  D y  9x  Câu 22 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  x  giao điểm đồ thị B y  9x  C y  3x  với trục hoành là: A y  5x B y  5x  10 C yx2 D y  21x  42 Câu 23 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  giao điểm đồ thị với trục hoành là: A y  B y  6x C y  6x  D y  6x  Câu 24 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x điểm có tung độ y  là: A y  4x  B y  4x  C y  4x  D y  4x  Câu 25 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  x  điểm có tung độ y  là: A y  2x B y  2x  C y  2x  D y  2x  Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 87 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 26 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x điểm có tung độ y  2 là: A y  9x  18 y  B y  9x  18 y  2 C y  9x  16 y  D y  9x  16 y  2 Câu 27 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  x  điểm có tung độ y  1 là: A y  4x  y  B y  4x  y  C y  4x  y  1 D y  4x  y  1 Câu 28 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  x  điểm có tung độ y  5 là: A y  2x  y  x  B y  2x  5, y  2x  y  x  C y  2x  y  x  D y  2x  5, y  2x  y  x  Câu 29 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  x  điểm có tung độ y  là: A y  2x  2, y  3x  y  6x  B y  2x  2, y  3x  y  6x  14 C y  2x  2, y  3x  y  6x  10 D y  2x, y  3x  y  6x  12 Câu 30 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số (C ) : y   x  3x  giao điểm (C) với đường thẳng d : x  y   A y  3x  2, y  9x  18 y  9x  14 C y  3x  2, y  9x  20 y  9x  16 B y  3x y  9x  D y  3x  2, y  9x y  9x  Câu 31 Phương trình tiếp tuyến (C ) : y  x  x  giao điểm (C) với đường thẳng d : x  y   A y  10x  B y  9x  C y  10x  D y  9x  Câu 32 Phương trình tiếp tuyến (C ) : y  x  x  giao điểm (C) với đường thẳng d : 2x  y  A y  x  2, y  2x  y  2x  B y  x  2, y  2x  y  2x  C y  2, y  2 y  3x D y  2, y  2 y  3x  Câu 33 Phương trình tiếp tuyến (C ) : y  x  3x  giao điểm (C) với đường thẳng d : y  x  A y  8x  8, y  8x  24 y  2x  B y  9x  6, y  9x  28 y  3x  C y  8x  5, y  8x  23 y  2x  D y  9x  3, y  9x  y  3x  11 x  x giao điểm (C) với đường thẳng d : y  4x  4, biết giao điểm có hoành độ dương Câu 34 Phương trình tiếp tuyến (C ) : y  x  A y  24x  18, y  9x  y  B y  24 x  66, y  x  23 23 y  D y  24x  66 Câu 35 Cho hàm số (C ) : y  x  x  1, có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số có hệ số C y  24 x  66, y  x  góc k  có phương trình: A y  9x  17 y  9x  15 C y  9x  y  9x  88 B y  9x  18 y  9x  18 D y  9x  21 y  9x  19 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG Câu 36 Cho hàm số (C ) : y  x  3x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với đường thẳng d : 9x  y   có phương trình: A y  9x  26 y  9x  B y  9x  25 C y  9x  10 y  9x  25 D y  9x  26 Câu 37 Cho hàm số (C ) : y  x  x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với đường thẳng d : y  9x  18 có phương trình: A y  9x  y  9x B y  9x  14 C y  9x  14 y  9x  18 D y  9x  18 y  9x  22 3 x  x  3x  , có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số 8x vuông góc với đường thẳng d : y   có phương trình: 27 27 27 27 A y   x  B y   x  8 16 27 27 45 C y   x  D y   x  16 16 Câu 39 Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số có hệ số Câu 38 Cho hàm số (C ) : y  góc nhỏ có phương trình: 3 3 A y   x  B y   x  C y   x  D y   x  2 4 2 Câu 40 Cho hàm số (C ) : y   x  x  x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số có hệ số góc lớn có phương trình: A y  9x  10 B y  9x  C y  9x  26 D y  16x  40 Câu 41 Tìm tất giá trị tham số m để tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ đồ thị hàm số (Cm ) : y  x  x  ( m  2)x  3m vuông góc với đường thẳng d : x  y   ? A m  1 B m  2 C m  D m  Câu 42 Tìm tất giá trị tham số m để tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ đồ thị hàm số (C m ) : y  x  x  ( m  3)x  3m song song với đường thẳng d : x  y  12  ? A m  4 B m  C m  4 D Không có m thỏa Câu 43 Tìm tất giá trị tham số m để tiếp tuyến có hệ số góc lớn đồ thị hàm số (Cm ) : y   x  3mx  (2 m2  1)x  3m song song với đường thẳng d : 3x  y   ? A m   B m  2 C m  D Không có m thỏa Câu 44 Cho hàm số (C ) : y  x  x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số qua điểm A  1, 9  có phương trình: A y  24x  15 B y  24x  15 y  15 21 x 4 15 33 x D y  24x  33 Câu 45 Cho hàm số (C ) : y  2 x  x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số qua C y  24x  33 y  điểm A  1,3  có phương trình: A y3 B y  y  18x  15 C y  y  18x  D y  y  18x  21 Câu 46 Cho hàm số (C ) : y  x  x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số qua điểm A  0, 1 có phương trình: Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 89 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG A y  1 B 6 x  y   x 1 9 25 25 y   y  1, y  x x 9 9 y  1, y  17 17 D y   x x 9 9 2x  Câu 47 Cho hàm số (C ) : y  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số qua điểm x1 A  1,4  có phương trình: C y  1, y  A y  3x  y  C y 13 x 3 15 x 3 Câu 48 Cho hàm số (C ) : y  A  2,3  có phương trình: B y  3x  y  D y 15 x 3 13 x 3 2x  có đồ thị (C), tiếp tuyến đồ thị hàm số qua điểm x1 25 x 16 16 C y  x  y  x  D y  x  y  x  4 Câu 49 Cho hàm số (C ) : y  x  x có đồ thị (C), tất điểm M  a ,2  mà từ kẻ A y  x1 B tiếp tuyến đến đồ thị (C) Giá trị a là? A a   B C   a  D y  x  y  a   2 a    , 1   1,     2,   3  a Câu Cho hàm số y  f  x   x  x  10 x đường thẳng (d) tiếp xúc đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ y (d) Số đo góc a độ? A 30o C 81o B 45o D 78o y  f x a O x Câu 50 Tìm tất giá trị m để đường thẳng y  3x  m tiếp tuyến đường cong y  x3  A C 90 m  1; m  1 m  2; m  2 B D m  4; m  m  3; m  3 Fb: https://www.facebook.com/ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 ... 1,3  B .Hàm số đồng biến khoảng   ,1  3,  C .Hàm số đồng biến R D .Hàm số khoảng đồng biến Câu 47 Cho hàm số y  x  x  Mệnh đề sau sai? A .Hàm số đồng biến khoảng B .Hàm số đồng biến... B .Hàm số đồng biến khoảng   , ,            C .Hàm số đồng biến R D .Hàm số khoảng đồng biến Câu 46 Cho hàm số y   x  x  x  Mệnh đề sau đúng? Câu 45 Cho hàm số y  A .Hàm số đồng... “ Hàm số lên tục đoạn khoảng đó” III .Bài toán 1.Các toán Ứng dụng đạo hàm để xét tính đồng biến nghịch biến hàm số Sử dụng Định lí 2.Các toán chứa tham số Dạng 1: Tìm tham số m để hàm số đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số , Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số , Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay