Môi trường và con người, bài giảng cho sinh viên

152 323 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:35

Môi trường và con người, bài giảng cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăK ăTHU TăCÔNGăNGH B MỌN NỌNG LỂM NG o0o -PH MăNGHIă(CH ăBIểN) PH MăTHANHăHÙNG, TR NGăTH ăBÍCHăH NG, TR NGăTH ăM ăANH, PHAN Ý NHI, NGUY NăMINHăC N BÀI GI NG: MỌI TR NG & CON NG (Dùngăchoăb căcaoăđ ngăvƠăđ iăh c) Qu ng Ngãi, tháng 12 n m 2013 I L I NịI U Trong giai đo n hi n nay, trình phát tri n kinh t - xã h i làm phát sinh nhi u v n đ môi tr ng gây nh h ng đ n ch t l l n c dân trái đ t S thi t hi u bi t v môi tr ng cu c s ng c a ph n ng giáo d c b o v môi tr ng m t nh ng nguyên nhân gây nên ô nhi m suy thoái môi tr ng N u m i cá nhân đ u có ý th c đóng góp b o v môi tr ng hành đ ng dù nh nh ng tích c c c ng s t o nên nh ng thay đ i l n t t đ p h n cho môi tr ng Thông qua vi c cung c p cho ng i h c nh ng ki n th c v môi tr ng, sinh thái; trình phát tri n dân s - nguyên nhân sâu xa c a v n đ v môi tr ng; tài nguyên thiên nhiên; v n đ ô nhi m môi tr b o v môi tr ng tr ng h ng đ n s phát tri n b n v ng, môn Môi tr i nh m m c đích nâng cao nh n th c c a ng ng m i quan h v i ng ng phát tri n b n v ng n ng Con i h c v v n đ v môi i trang b cho ng kh n ng hành đ ng c th môi tr tr ng cách ti p c n i h c nh ng k n ng ng, v i chi n l c b o v môi c ta góp ph n chung tay b o v trái đ t – nhà chung c a Môn h c đ c biên so n đ gi ng d y cho sinh viên b c cao đ ng đ i h c c a kh i s ph m, k thu t, kinh t , công ngh thông tin… M c dù ban bi n so n có nhi u c g ng, song thi u sót v n u không th tránh kh i Vì v y, r t chân thành nh n đ c s đóng góp c a đ c gi Nhóm biên so n M CL C Ch TR ng CỄC KHỄI NI M THÀNH PH N C B N C A MỌI NG 1.1.ăKháiăni măv ămôiătr 1.2.ăPhơnălo iămôiătr ng .5 ng 1.3.ăQuanăh ăgi aăconăng iăvƠămôiătr ng .5 1.4.ăCácăch ngăch ăy uăc aămôiătr ng .6 1.4.1.ăMôiătr ngălƠăkhôngăgianăs ngăc aăconăng iăvƠăcácăloƠiăsinhăv t 1.4.2.ăMôiătr ngălƠăn iăcungăc pătƠiănguyênăc năthi tăchoăđ iăs ngăvƠăho tă đ ngăs năxu tăc aăconăng i 1.4.3.ăMôiătr ngălƠăn iăch aăđ ngăcácăch tăph ăth i 1.4.4.ăMôiătr ngălƠăn iăgi mănh ăcácătácăđ ngăcóăh iăc aăthiênănhiênăt iăconă ng iăvƠăsinhăv tătrênăTráiăđ t .7 1.4.5.ăMôiătr ngălƠăn iăl uătr ăvƠăcungăc păthôngătinăc aăTráiăđ t 1.5.ăCácăthƠnhăph năc aămôiătr ng 1.5.1.ăTh chăquy n .8 1.5.2.ăTh yăquy n .10 1.5.3.ăKhíăquy n 11 1.5.4.ăSinhăquy n 15 Ch ng SINH THỄI H C MỌI TR NG 17 2.1.ăQu năth ăvƠăcácăđ cătr ngăc aăqu năth .17 2.1.1.ă nhăngh a 17 2.1.2.ăCácăđ cătr ngăc ăb năc aăqu năth 17 2.2.ăQu năxưăvƠăcácăđ cătr ngăc aăqu năxư .18 2.2.1.ăKháiăni m 18 2.2.2.ăCácăđ cătr ngăc aăqu năxư .18 2.2.3.ăM iăquanăh ăgi aăcácăloƠiătrongăqu năxưăsinhăv t 20 2.3.ăH ăsinhătháiăvƠăcácăquáătrìnhătraoăđ iăv tăch t,ăn ngăl 2.3.1.ă ngătrongăh ăsinhăthái 21 nhăngh a 21 2.3.2.ăThƠnhăph năc aăh ăsinhăthái .22 2.3.3.ăCơnăb ngăsinhăthái 22 2.3.4.ăDi năth ăsinhăthái 23 2.3.5.ăQuáătrìnhătraoăđ iăv tăch tătrongăh ăsinhăthái 23 2.3.6.ăDòngăn ngăl ngătrongăh ăsinhăthái 29 2.4.ăNhơnăt ăsinhătháiăvƠăcácăquyălu tătácăđ ngăc aăcácănhơnăt ăsinhăthái 31 2.4.1.ăCácănhơnăt ăsinhăthái 31 2.4.2.ăQuyălu tătácăđ ngăc aăcácănhơnăt ăsinhăthái 32 2.4.3.ăM iăquanăh ăgi aăconăng i,ăh ăsinhătháiăvƠămôiătr ng 33 2.5 Các chuătrìnhăsinhăđ aăhóa 34 2.5.1.ăChuătrìnhătu năhoƠnăn c 35 2.5.2.ăChuătrìnhătu năhoƠnăcacbon 37 2.5.3.ăChuătrìnhătu năhoƠnănit 38 2.5.4.ăChuătrìnhătu năhoƠnăPhotpho 39 2.5.5.ăChuătrìnhătu năl uăhu nh 40 2.6.ăSinhătháiă ngăd ng .40 2.6.1.ăNôngănghi păsinhăthái .40 2.6.2.ăCôngănghi păsinhăthái .41 2.6.3.ă ôăth ăsinhăthái 41 2.6.4.ăDuăl chăsinhătháiă(DLST) 43 Ch ng DỂN S S PHỄT TRI N DỂN S 46 3.1.ăCácăthôngăs ăc ăb năc aădơnăs ăh c 46 3.1.1.ăDơnăs ătrungăbình .46 3.1.2.ăM tăđ ădơnăs 47 3.1.3.ăT ăsu tăsinh 47 3.1.4.ăT ăsu tăt 50 3.1.5.ăS ădiăc ăvƠănh păc 52 3.1.6.ăT ăsu tăgiaăt ngădơnăs ă(ẤP) 53 3.1.7.ăC ăc uădơnăs 54 3.2.ăQuáătrìnhăphátătri nădơnăs ăth ăgi i 59 3.3 Quá trình phát tri năvƠăchínhăsáchădơnăs ăhi nănayă ăVi tăNam 61 3.3.1.ăQuáătrìnhăphátătri nădơnăs ăVi tăNam 61 3.3.2.ăChínhăsáchădơnăs ă- k ăho chăhóaăgiaăđìnhă ăVi tăNam 63 3.4.ăNhuăc uăc aăconăng i v ăl 3.4.1.ăNhuăc uădinhăd 3.4.2.ăS năl Ch ngăl ngăth căth căph m .64 ng 64 ngăth c,ăth căph m 65 ng TÀI NGUYểN THIểN NHIểN 72 4.1.ăKháiăni măvƠăphơnălo i 72 4.2.ăTƠiănguyênăđ t 73 4.2.1.ăKháiăni m,ăvaiătròăc aătƠiănguyênăđ t .73 4.2.2.ăTƠiănguyênăđ tătrênăth ăgi i 74 4.2.3.ăTƠiănguyênăđ tă ăVi tăNam 75 4.3 Tài nguyên n c 76 4.3.1.ăKháiăni măvƠăvaiătròăc aătƠiănguyênăn c 76 4.3.2.ăTƠiănguyênăn cătrênăth ăgi i 78 4.3.3.ăTƠiănguyênăn că ăVi tăNam 80 4.4.ăTƠiănguyênăsinhăv t 82 4.4.1.ă aăd ngăsinhăh c 82 4.4.2.ăTƠiănguyênăr ng .84 4.4.3.ăTƠiănguyênăbi n 87 4.5 Tài nguyênăkhoángăs n .89 4.6.ăTƠiănguyênăn ngăl Ch ng 91 ng Ọ NHI M MỌI TR 5.1.ăKháiăni măôănhi mămôiătr 5.2.ăÔănhi mămôiătr ngăn NG 96 ng 96 c 96 5.2.1.ăTácănhơnăôănhi mămôiătr ngăn c 96 5.2.2.ăM tăs ăthôngăs ăđánhăgiáăôănhi măngu năn 5.2.3.ăCácăngu năgơyăôănhi mămôiătr 5.2.4.ăTácăh iăc aăôănhi mămôiătr 5.2.5.ăPhòngăch ngăôănhi mămôiătr ngăn ngăn ngăn c .101 c 102 c 103 c 105 5.3.ăÔănhi măkhôngăkhí 106 5.3.1.ăTácănhơnăgơyăôănhi măkhôngăkhí 106 5.3.2.ăNgu năg căgơyăôănhi măkhôngăkhí 109 5.3.3.ăM tăs ăv năđ ătoƠnăc uădoăôănhi măkhôngăkhí .110 5.3.4.ăTácăh iăc aăôănhi măkhôngăkhí 116 5.3.5.ăBi năphápăng aăôănhi măkhôngăkhí .118 5.4.ăÔănhi măđ t 118 5.4.1.ăNguyênănhơnăgơyăôănhi măđ t 118 5.4.2.ăBi năphápăphòngăng aăôănhi măđ t 120 Ch ng CỄCH TI P C N B O V MỌI TR NG PHỄT TRI N B N V NG 123 6.1.ăCácăcôngăc ăqu nălỦămôiătr ng 123 6.1.1.ăKháiăni măv ăcôngăc ăqu nălỦămôiătr 6.1.2.ăPhơnălo iăcôngăc ăqu nălỦămôiătr 6.1.3.ăCácăcôngăc ăqu nălỦămôiătr ng .123 ng 123 ng 124 6.1.4.ăCácănguyênăt căvƠătiêuăchu năkhiăl aăch năcôngăc ăqu nălỦămôiătr ng 136 6.2.ăPhátătri năb năv ng 136 6.2.1.ăQuanăni măv ăphátătri n 137 6.2.2.ăL chăs ăvƠăđ nhăngh aăphátătri năb năv ng .138 6.2.2.2.ă nhăngh aăphátătri năb năv ng 139 6.2.3.ăTh căđoăv ăphátătri năb năv ng 139 6.2.4.ăCácănguyênăt căc aăphátătri năb năv ng .140 6.2.5 Các m cătiêuăc aăphátătri năb năv ng 143 6.2.6.ăB ăch ăs ăphátătri năb năv ngăcóăth ăápăd ngă ăVi tăNam 146 6.2.7.ăTi păc năphátătri năb năv ngă ăVi tăNam 147 TẨIăLI UăTHAMăKH O .149 Ch ng CỄC KHỄI NI M THÀNH PH N C TR 1.1 Khái ni m v môi tr Môiătr NG (3 ti t) ng ng theoăti ngăAnhălƠă“Environment”ăcóăngh aălƠă“cáiăbaoăquanh” TheoăLu tăB o v ămôiătr ngăVi tăNamăn mă2005:ăMôiătr y uă t ă t ă nhiênă vƠă v tă ch tă nhơnă t oă baoă quanhă conă ng s ng,ăs năxu t,ăs ăt năt i,ăphátătri năc aăconăng Môi tr t B N C A MÔI ngăbaoăg măcácă i,ă cóă nhă h iăvƠăsinhăv t ng t ng h p u ki n bên có nh h ng t i m t đ i ng ơyăcóăth ăxemălƠăkháiăni măkháiăquátănh tăv môiătr 1.2 Phơn lo i môi tr ngăđ căchiaăthƠnh: ngăt ănhiên:ăbaoăg măcácăy uăt ăthiênănhiên,ăv tălỦ,ăhóaăh c,ăsinhă h căt năt iăkháchăquanăbaoăquanhăconăng đ ng,ăth căv t,ăđ t,ăn - Môiătr ng ng Theo đ căđi măhìnhăthƠnh,ămôiătr - Môiătr ngă t iă đ iă i.ă óălƠăánhăsáng,ănúi,ăsông,ăkhôngăkhí,ă c ngănhơnăt o:ălƠăt păh păcácăy uăt ăt ănhiênăvƠăxưăh iădoăconăng t oă nênă vƠă ch uă s ă chiă ph iă b iăconă ng iă iănh ă ôă tô,ă máyă bay,ă nhƠă ,ăcôngă s ,ăđôă th - Môiătr ngăxưăh i:ălƠăt ngăth ăcácăquanăh ăgi aăconăng iăv iăconăng i,ă t oănênăs ăthu năl iăhayăkhóăkh năchoăs ăphátătri năc aăcáănhơnăhayăc ngăđ ngădơnă c ăVíăd :ădi c ,ăgiaăt ngădơnăs ầ 1.3 Quan h gi a ng Gi aămôiătr i vƠ môi tr ngăvƠăconăng nhau.ă Trongă đó,ă conă ng ng iăcóăm iăquanăh ăh uăc ,ăg năbóăch tăch ăv iă iăgi ă vaiă tròă lƠă m tă thƠnhă ph nă nh ă trongă h ă th ngă môiă tr ng,ă nh nă cácă ngu nă l iă c aă môiă tr tr ngăvƠătácăđ ngătr ăl iăvƠoămôiătr ng,ă ch uă đ ngă cácă tácă đ ngă x uă c aă môiă ngătheoăc ăh ngătíchăc căvƠătiêuăc c.ă Tuyănhiên,ădoăcóătriăth c,ăquáătrìnhălaoăđ ngăvƠănh ăs ăh ătr ăc aăkhoaăh căk ăthu t,ăconăng iăđưătr ăthƠnhăm tăthƠnhăph năđ căbi tăquanătr ngădoăcóătácăđ ngă toăl nătr ăl iămôiătr ng.ă ưăcóăth iăgian,ăconăng nhiên,ăs ăkhu tăph căđ iăchoăr ngămìnhălƠă“ch ”ăc aăt ă căt ănhiênăph căv ătheoăỦăchíăc aăconăng i.ă Choăđ nănh ngăn măg năđơy,ătr cănh ngăbi năđ ngăr tăl năc aămôiătr mƠăph năl nălƠădoătácăđ ngătiêuăc căc aăconăng l iă quană m,ă xemă conă ng ng iălƠmăch ăc aămôiătr m iăquanăh ăgi aăcon ng môiătr i,ănhi uănhƠănghiênăc uăđưăđ ăxu tă iă lƠă m tă b ă ph nă tíchă c că trongă môiă tr ng,ă h nă lƠă ng.ăDùăxétătrênăquanăđi mănƠo,ăthìăc ngăcóăth ăkháiăquátă iăvƠămôiătr ngătácăđ ngăđ năconăng v iămôiătr ng,ă ngătrênăhaiăph iăvƠăph ngădi năchính:ăph ngădi năconăng ngădi nă iătácăđ ngăng căl iă ng 1.4 Các ch c n ng ch y u c a môi tr 1.4.1 Môi tr ng ng lƠ không gian s ng c a ng Trongă cu că s ngă c aă m iă conă ng ph măviăc ngănh ăm tăch tăl i vƠ loƠi sinh v t iă c nă cóă m tă khôngă giană s ngă v iă m tă ngăs ngănh tăđ nh Tráiă đ t,ă b ă ph nă môiă tr ngăg nă g iă nh tă c aă loƠiă ng i,ătrongă hƠngă tr mă tri uăn măquaăh uănh ăkhôngăthayăđ iăv ăđ ăl n.ăTrongăkhiădơnăs ăloƠiăng iătrênă tráiăđ tăđưăvƠăđangăkhôngăng ngăt ngălênătheoăc păs ănhơn.ăDi nătíchăđ tăbìnhăquơnă đ uă ng iă vìă th ă ngƠyă cƠngă thuă h pă l i,ă d nă đ nă gi mă sútă nhanhă chóngă v ă khôngă gianăs ngăc aăconăng Conăng i.ă iătìmăcáchăgiaăt ngăkhôngăgianăs ngăc năthi tăchoămìnhăb ngăvi că khaiăthácăvƠăchuy năđ iăch ngăs ăd ngăc aăcácălo iăkhôngăgianăkhácănh ăpháă r ng,ăkhaiăhoang,ầăKhôngăgianăs ngăcóăch tăl h nă khôngă khí,ă n ngăcaoătr c,ă đ tầă ti pă xúcă v iă conă ng iă vƠă đ căh tăph iăs chăch ngă că conă ng iă s ă d ngă khôngă ch aă ho că ch aă ítă cácă ch tă b n,ă đ că h iă đ iă v iă s că kho ă c aă conă ng Khôngăgianăs ngăcònăph iăđ p,ăhƠiăhoƠ,ătho ămưnăđ c aăconăng i.ă căđòiăh i v ăth măm ,ătơmălỦă i 1.4.2 Môi tr ng lƠ n i cung c p tƠi nguyên c n thi t cho đ i s ng vƠ ho t đ ng s n xu t c a ng i Cácăho tăđ ngăs năxu tătrongăl nhăv căcôngănghi p,ănôngănghi p,ă ăc aăconă ng iăđ uă b tă ngu nă t ă cácă d ngă v tă ch tă t nă t iă trênă Tráiă đ tă vƠă khôngă giană baoă quanhăTráiăđ t Theoătrìnhăđ ăphátătri năc aăxưăh i,ănhuăc uăc aăconăng nguyênăkhôngăng ngăt ngălênăc ăv ăs ăl ngăvƠăch tăl iăv ăcácăngu nătƠiă ng.ăMôiătr ngălƠăn iăconă ng iăkhaiăthácăngu nănguyênăv tăli u,ăn ngăl ngăầăc năthi tăchoăho tăđ ngăs nă xu tăvƠăcu căs ngănh ăr ngăt ănhiênăcungăc păg ,ăc i,ăd căli uăvƠăc iă thi năđi uă ki nă sinhă thái,ă b oă t nă tínhă đaă d ngă sinhă h c,ă cácă ngu nă genă quỦă hi m,ă uă hòaă ngu năn c;ăcácăth yăv căcóăch ngăcungăc păn ngu nă th yă h iă s n;ă nhi tă đ ,ă n ngă l c,ăn iăvuiăch iăgi iătríăvƠăcácă ngă m tă tr i,ăgió,ă n c,ăcácă lo iă qu ng,ă d uă m ầălƠăcácă ngu nătƠiănguyênăquanătr ngă đ iăv iăđ iăs ngăvƠă ho tăđ ngăs năxu tă c aăconăng i Vi căkhaiăthácăcácăngu nătƠiănguyênăc aăconăng nguyênă ngƠyă cƠngă c nă ki t,ă ho că khôngă đ tr iăcóăxuăh că ph că h i,ă d nă đ nă suyă thoáiă môiă ng 1.4.3 Môi tr ng lƠ n i ch a đ ng ch t ph th i Trongă ho tă đ ngă s nă xu tă vƠă sinhă ho tă c aă mình,ă conă ng th iăvƠămôiătr iăt o raă cácă ph ă ngăchínhălƠăn iăch aăđ ngăcácăph ăth iăđó.ăTrongăcácăxưăh iăch aă côngănghi păhoá,ăm tăđ ădơnăs ăth p,ăcácăph ăth iăth h nă cácă ch tă bƠiă ti tă đ đ ngălƠmăchoătƠiă ngăđ cătáiăs ăd ng.ăCh ngă că dùngă lƠmă phơnă bón,ă cácă ph ă th iă t ă nôngă s n,ă lơmă s nă că dùngă lƠmă th că nă choă giaă súc,ă nhiênă li u,ă nh ngă ph ă th iă khôngă th ă táiă s ă d ng,ătáiăch ăth ngăđ căphơnăhu ăt ănhiênătrongăm tăchuătrìnhăsinhăđ aăhóaăph că t păđ ătr ăl iăthƠnhănh ngăh păch tăho cănguyênăt ădùngălƠmănguyênăli uăchoăcácă quáătrìnhăs năxu tăm i.ăTrongăxưăh iăcôngănghi păhoá,ăm tăđ ădơnăs ăcao,ăcácăho tă đ ngă s nă xu tă v iăquyă môă l n,ăl ngă ph ă th iă th ngăr tă l n,ăkhôngă đ ă n iăch aă đ ng,ă quáă trìnhă phơnă hu ă t ă nhiênă khôngă đ ă s că x ă lỦ.ă Nhi uă n phátătri năđưăt oăraăm tăl că côngă nghi pă ngăph ăth iăquáăl năho căquáăđ căh iăph iăchôn,ăd uăcácă ch tănƠyăt iăcácăvùngăxaăxôi,ăh oălánhătrongălưnhăth ăc aămình,ăho cătìmăcách "xu tă kh u" sang vùngăđ tămƠăh ăđưămuaăquy năs ăd ngăt iăcácăn tr ngăkhôngăđ ăkh ăn ngăti p nh năvƠăphơnăh yăph ăth iăthìăch tăl s ăb ăsuyăgi măvƠămôiătr 1.4.4 Môi tr ng cănghèo.ăKhiămôiă ngămôiătr ngă ngăb ăôănhi m ng lƠ n i gi m nh tác đ ng có h i c a thiên nhiên t i i vƠ sinh v t Trái đ t Conăng iăvƠăcácăsinhăv tăt năt iăvƠăsinhăs ngăđ c aăh ăth ngăcácăthƠnhăph nămôiătr cătrênătráiăđ tănh ăho tăđ ngă ngăc aătráiăđ tănh ăkhíăquy n,ăth yăquy n,ăsinhă quy năvƠăth chăquy n.ăCácăthƠnhăph nămôiătr đ ngănƠy giúpătráiăđ tăgi ăchoănhi tăđ ă că năđ nhătrongăkh ăn ngăch uăđ ngăc aăconăng cungăc păn ng c,ăn ngăl i,ătránhăđ căcácăb căx ăcóăh i,ă ng,ăv tăch t ăvƠăgi mătácăđ ngăti uăc căc aăthiênătaiăt iăconă iăvƠăsinhăv t 1.4.5 Môi tr Môiătr h iăloƠiăng ng lƠ n i l u tr vƠ cung c p thông tin c a Trái đ t ngălƠăn iăl uătr ăl chăs ăđ aăch t,ăl chăs ăti năhóaăc aăsinhăv tăvƠăxưă i.ăCácăbi uăhi năc aămôiătr ngătrongănhi uătr ngăh pămangătínhăch tă cungăc păthôngătinăbáoăđ ngăv ăhi măh aăs păx yăra Môiătr ngăl uătr ăvƠăcungăc păchoăconăng iăs ăđaăd ngăcácăngu năgen,ăcácă h ăsinhăthái,ăcácăv ăđ păc nhăquanăcóăgiáătr ăv ăth măm ,ătônăgiáoăvƠăv năhóa 1.5 Các thành ph n c a môi tr ng 1.5.1 Th ch quy n 1.5.1.1.ăKháiăni m Th chăquy nălƠăl păv ăTráiăđ tăm ngăvƠăc ng,ăcóăc uăt oăhìnhătháiăr tăph că t p,ăcóăthƠnhăph năkhôngăđ ngănh t,ăcóăđ ădƠyăthayăđ iătheoăv ătríăđ aălỦ.ăV ăTráiă đ tăđ căchiaălƠmă2ăki u:ăv ăl căđ aăvƠăv ăđ iăd + V ăđ iăd ng.ă ngăcóăthƠnhăph năch ăy uălƠăcácăđáăgiƠuăCaO,ăFeO,ăMgO,ăSiO2 tr iădƠiătrênăt tăc ăcácăđáyăc aăcácăđ iăd ngăv iăchi uădƠyătrungăbìnhă8ăkm.ă + V ăl căđ aăg mă2ăl păv tăli uăchínhălƠăđáăbazanădƠyă10-20kmă ăd iăvƠăcácă lo iăđáăkhácănh ăgranit,ăsienităgiƠuăSiO2, Al2O3 vƠăđáătr mătíchă ăbênătrên.ăV ăl că đ aă th ngă r tă dƠy,ă trungă bìnhă 40km,ă cóă n iă 60-70kmă nh ă dưyă núiă Hymalaya.ă ă vùngăth măl căđ a,ăn iăti păxúcăgi aăđ iăd ngăvƠăl căđ a,ăl păv ăl căđ aăgi măcònă 15-20km Trongăth chăquy n,ăcácănguyênăt ăhóaăh cănh ăO.ăSi,ăAl,ăFe,ăMg,ăCa,ăNa,ăKă chi măđ nă99%ătr ngăl ngăth chăquy n C uătrúcăbênătrongăc aăTráiăđ tăđ cătrìnhăbƠyă ăHìnhă1.1 +ă Hi uă qu ă môiă tr ngă th p: Vì th că ch tă c aă quáă trìnhă x ă lỦă ch tă th iă lƠă gi măthi uăn ngăđ ăvƠăm căđ ăgơyăh iăc aăcácăch tăôănhi măđ ngăth iăchuy năcácă ch tăôănhi măt ăd ngănƠyăsangăd ngăkhácăđ ăd ăthuăgomăvƠăqu nălỦ 6.1.3.4.ăCôngăc ăkhuy năkhíchăgiáoăd c a Ảiáo d c môi tr Giáo d că môiă tr ng ngă lƠă m tă quáă trìnhă thôngă quaă cácă ho tă đ ngă giáoă d că quy không quy nh măgiúpăconăng iăcóăđ căs ăhi uăbi t,ăk ăn ngă vƠăgiáătr t oăđi uăki năchoăh ăthamăgiaăvƠoăphátătri năm tăxưăh iăb năv ngăv ăsinhă thái - aăn iădungăb oăv ămôiătr ngăvƠoăh ăth ngăgiáoăd căqu cădơn;ă - Thôngătinăđ iăchúngă(truy năthanh,ătruy năhình,ăbáoăchí);ă - Tri nălưm,ăh iăth oăvƠăkh uăhi u b Truy n thông môi tr Truy năthôngămôiătr giúpăchoănh ngăng ng ngălƠăm tăquáătrìnhăt iăcóăliênăquanăhi uăđ ngătácăxưăh iăhaiăchi uănh mă căcácăy uăt ămôiătr ngăthenăch t,ăm iă quanăh ăph ăthu căl nănhauăc aăchúngăvƠăcáchătácăđ ngăvƠoăcácăv năđ ăcóăliênăquană m tăcáchăthíchăh păđ ăgi iăquy tăcácăv năđ ăv ămôiătr Truy năthôngămôiătr ng ngăkhôngănh măquáănhi uăvƠoăvi căph ăbi năthôngătină mƠănh măvƠoăvi căchiaăs ănh năth căv ăm tăph kh ăn ngăgi iăquy tăcácăv năđ ămôiătr ngăth căs ngăb năv ngăvƠănh mă ngăchoăcácănhómăng iătrongăc ngăđ ngăxưă h i 6.1.4 Các nguyên t c vƠ tiêu chu n l a ch n công c qu n lỦ môi tr ng - Ph iă gi mă cácă tácă đ ngă v ă m tă s ă d ngă tƠiă nguyênă vƠă gi mă thi uă ONMTă (đ tăhi uăqu ămôiătr ng); - Gi iăphápăcóăítăchiăphíănh tă(đ tăhi uăqu ăkinhăt ); - Qu nălỦălinhăho t,ăm măd o,ăch ăđ ng,ănh ănhƠngă(nguyênăt căcôngăb ng); - Kh ă thiă v ă qu nă lỦă vƠă hƠnhă chính,ă chiă phíă hƠnhă chínhă vƠă ch pă hƠnhă th pă (nguyênăt căhi uăqu ăqu nălỦ); - Côngăc ăđ năgi n,ăd ăápăd ngă(nguyênăt căch pănh năđ 136 c) 6.2 Phát tri n b n v ng 6.2.1 Quan ni m v phát tri n M cătiêuăc aăphátătri nălƠănơngăcaoăđi uăki năvƠăch tăl ngăcu căs ng,ăt oă l păcu căs ngăcôngăb ngăvƠăbìnhăđ ngăgi aăcácăthƠnhăviên.ă Tuyănhiên,ătrongăm tăth iăgianăkháădƠiăng quáăcao,ăxemăs ăt ngătr ngăv ăkinhăt ălƠăth iătaăth ngăđ tăm cătiêuăkinhăt ă căđoăduyănh tăc aăs ăphátătri n.ăSauă m tăth iăk ăphátătri năm nhăm ăc aăn năkinhăt ăth ăgi i,ăvƠoăcácăn mă1950ă– 1980, loƠiăng iănh năth căđ căr ng:ăth căđoăkinhăt ăkhôngăph năánhăđ yăđ ăquanăni mă v ăphátătri n Thayăchoăch ăs ă duyă nh tăđánhăgiáăs ăphátătri năc aăcácăqu căgiaălƠăch ăs ă GDP (Gross Domestic Production),ăxu tăhi năthêmăcácăch ătiêuăkhácănh ăHDI,ăHFI - HDI – Human Development Index:ăLƠăch ăs ăk tăh p,ăđánhăgiáăthƠnhăt uă đ tăđ căc aăconăng iăd aătrênă3ăkhíaăc nh:ătu iăth ,ăs ăhi uăbi tăvƠăthuănh p.ă Thangăx păh ngăc aăUNDP:ă +ăR tăcaoăăăăăă:ăHDIă≥ă0,9 : 0,8  HDI  0,9 + Cao + Trung bình : 0,5  HDI  0,8 +ăTh păăăăăăăăăă:ăHDIă
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường và con người, bài giảng cho sinh viên, Môi trường và con người, bài giảng cho sinh viên, Môi trường và con người, bài giảng cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay