321 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân

36 92 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:34

Nguyễn Tiến Chinh – Vinastudy.vn Chuyên đề – Nguyên Hàm – Tích phân Trắc nghiệm nguyên hàm – Tích Phân  Câu 1: Biết F(x) nguyên hàm hàm số: f (x)  sin2 x  x  Giá trị F //   là? 2 A  3 B  3 C  3 D 3 Câu 2: Nguyên hàm hàm số: f (x)  x  x là? A F(x)   1  x  3 D F(x)  B F(x)  C C F(x)   x  C 1  x   C 1  x   C 2 Câu 3: Nguyên hàm hàm số: f (x)  xe x là? B F(x)  ( x  1)e x  C D F(x)  ( x  1)e x  C A F(x)  ( x  1)e x  C C F(x)  ( x  1)e x  C Câu 4: Giá trị x  3x dx là? x  3 B C D –2 2 Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn (C): y = x3 –3x2 +1 (D): y = là? 13 27 C D A B Câu 6: Thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn hai đường: y = x2 –x, y = quanh trục Ox là? 1  A  B C D 6 30 30 Câu 7: Một xe ô tô chạy đường với vận tốc tăng dần với vận tốc v = 10t (m/s) t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu chạy Hỏi quảng đường xe phải từ lúc xe bắt đầu chạy đến đạt vận tốc 20 (m/s)? A 10m B 20m C 30m D 40m A  Câu Giá trị tích phân I   A x3 dx  x2 viết dạng B C a Khi giá trị a-7b b D -1 Câu Cho hình phẳng giới hạn đường y  x , y  x Quay xung quanh trục ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành   A B C  Câu 10 Công thức sau với k số b a A  k f (x)dx  f (x) kdx a b b D  b B  k f ( x)dx   k  f ( x)dx a a 15 Phó Đức Chính 135 Nguyễn Chí Thanh - ĐN Nguyễn Tiến Chinh – Vinastudy.vn b a b C  k f ( x)dx  k  f (x)dx a Trắc nghiệm nguyên hàm – Tích Phân b D  k f ( x)dx  k  f (x)dx b a a Câu 11 Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y=x+sinx y=x   x  2  A B C D Câu 12 Cho M   x  x dx chọn câu A M  4  x  3 4  x   C D M  4  x   C B M  C 3 C M   x  C Câu 13 Cho dx Kết sau x(x  1) A A 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 321 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân , 321 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân , 321 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay