Phát triển Ngôn ngữ cho trẻ mầm non, bài giảng cho sinh viên

51 322 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:20

Phát triển Ngôn ngữ cho trẻ mầm non, bài giảng cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă KHOA SPTN– T ăSPMN NG Ths CaoăTh ăL ăHuy n BƠiăgi ng PH NGăPHÁPăPHÁT TRI Nă NGỌNăNG ăCHOăTR ăM MăNON DÀNH CHOăH ăCAOă NGăNGẨNHăGDMN L IăM ă U Giáo d c m m non lƠ m c xích đ u tiên h th ng giáo d c qu c dơn có nhi m v hình thƠnh vƠ phát tri n nhơn cách tr , t o th h ng i Vi t Nam có đ y đ nh ng ph m ch t v s c kh e, trí tu c ng nh đ o đ c đáp ng yêu c u ngƠy cƠng cao c a xƣ h i Trong trình hình thành phát tri n nhơn cách tr , phát tri n ngôn ng lƠ m t nh ng nhi m v quan tr ng M c đích c a công vi c nƠy lƠ b c đ u hình thƠnh cho tr nh ng n ng l c ngôn ng nh nghe l i nói vƠ phát ơm, kh n ng s d ng t ng , ki u cơu ti ng Vi t vƠ đ c bi t lƠ nói n ng m ch l c giao ti p vƠ h c t p NgoƠi ra, tr đ c chu n b m t s k n ng ti n đ c vi t đ tr h c ti ng Vi t h c l p m t BƠi gi ng nƠy đ c s d ng cho đ i t ng lƠ sinh viên chuyên ngƠnh giáo d c m m non, h cao đ ng BƠi gi ng c ng có th đ kh o cho h đƠo t o giáo viên m m non khác c s d ng lƠm tƠi li u tham M cătiêuăc aăh căph n 1.ăKi năth c:ă - Hi u đ c khái ni m, đ c m, n i dung, ph ng pháp, hình th c c a vi c phát tri n ngôn ng cho tr m m non - V n d ng đ c ph ng pháp giáo d c chu n m c ng ơm ti ng Vi t, phát tri n v n t , d y tr đ t cơu, phát tri n ngôn ng m ch l c cho tr m u giáo - Hi u vƠ v n d ng đ c bi n pháp cho tr lƠm quen v i bi u t ng t vƠ câu - Bi t đ c ch ng trình cho tr lƠm quen v i ch - Bi t l p k ho ch ho t đ ng Nh n bi t t p nói, ho t đ ng LƠm quen v i ch vi t - Liên h th c ti n vi c phát tri n ngôn ng c a tr tr ng m m non 2.ăK ăn ng:ă - Có k n ng xơy d ng trò ch i h c t p, bƠi t p trò chuy n v i tr - Có k n ng l p k ho ch ho t đ ng Nh n bi t t p nói vƠ LƠm quen v i ch - Có k n ng t ch c ho t đ ng Nh n bi t t p nói vƠ LƠm quen v i ch - Có k n ng l p k ho ch có tr k chuy n theo tranh, đ v t, đ ch i, kinh nghi m vƠ k chuy n sáng t o - Nh n xét đánh giá gi d y c a vƠ c a sinh viên khác 3.ăTháiăđ :ă - Nh n đ nh đ t c t m quan tr ng c a môn h c v i ngh nghi p c a ng lai - Ch đ ng v n d ng ki n th c đƣ h c đ phát tri n ngôn ng cho tr m u giáo Ch PH ngă1 NGăPHÁPăPHÁTăTRI NăNGỌNăNG ăCHOăTR ăEMă LÀ M TăKHOAăH C A.ăM cătiêu - Hi u đ cđ it ng nghiên c u c a môn h c - Hi u đ c m i liên h gi a ph ng pháp phát tri n ngôn ng v i ngƠnh khoa h c khác - Bi t ph ng pháp nghiên c u môn h c B.ăN iădung 1.1 iăt ngănghiênăc uă LƠ trình d y nói cho tr - tu i, bao g m: - M c đích d y h c: phát tri n ho t đ ng ngôn ng cho tr tr ng MN - Nhi m v c a môn h c: + Giáo d c chu n m c ng ơm + Hình thƠnh vƠ phát tri n v n t + D y tr m u cơu ti ng Vi t + Phát tri n l i nói m ch l c + Phát tri n l i nói ngh thu t + Chu n b cho tr h c đ c, h c vi t tr ng ph thông + Giáo d c tình yêu, s trơn tr ng ti ng m đ vƠ v n hoá giao ti p ngôn ng - Ph ng pháp vƠ bi n pháp: S d ng ph non đ ng pháp, bi n pháp d y h c phù h p v i đ tu i m m c v n d ng c th vƠo công vi c phát tri n ngôn ng cho tr - Các hình th c t ch c ho t đ ng giáo d c vƠ d y h c 1.2 - Các u ki n vƠ ph ng ti n d y h c M iăliênăh ăgi aăph ngăphápăphátătri năngônăng ăchoătr ăv iăcácăngƠnhă khoaăh căkhác 1.2.1 M iăliênăh ăv iăngônăng ăh c Các ki n th c v ngôn ng h c lƠ nh ng ki n th c c b n c a ngôn ng ti ng Vi t Phát tri n ngôn ng nói cho tr m m non c ng b t đ u t vi c phát tri n n i dung Vì v y, nh ng ki n th c v ngôn ng h c s lƠ nh ng ki n th c c s giúp cho nhƠ giáo d c hi u n i dung, tìm ph ng pháp hi u qu đ phát tri n ngôn ng cho tr 1.2.2.ăM iăliênăh ăv iătơmălíăh c tr ăem Tơm lý h c tr em tr c tu i h c đƣ nghiên c u ch c n ng tơm lí tr , ho t đ ng ch đ o c a tr D a trên, c s nghiên c u đó, nhƠ giáo d c xác đ nh đu c m c đích, nhi m v , n i dung, ph ng pháp vƠ hình th c d y tr nói cho phù h p v i t ng đ tu i vƠ n ng l c c a tr 1.2.3.ăM iăliênăh ăv iăgiáoăd căh c m mănon Phát tri n ngôn ng đ c coi nh lƠ m t b ph n c a khoa h c giáo d c m m non, l nh v c c th c a khoa h c giáo d c m m non Phát tri n ngôn ng đ c tích h p t t c ho t đ ng giáo d c tr ng m m non N m v ng khoa h c giáo d c h c m m non, gi i quy t t t m i quan h gi a môn h c, t n d ng c h i có đ l c, giáo viên m m non có th nơng cao ch t ng giáo d c ngôn ng cho tr 1.2.4.ăM iăliênăh ăv iăsinhălíăh c Ngôn ng có c s sinh lý h c B máy phát ơm c a ng s n sinh ơm ngôn ng Ho t đ ng c a t ng i lƠ c quan i lƠ s n ph m c a não b Thính giác giúp tr nghe l i nói trình h c nói Nh v y, ho t đ ng l i nói có c s sinh lý h c 1.3.ăCácăph ngăphápănghiênăc uă - Ph ng pháp phân tích vƠ t ng h p tƠi li u lí lu n - Ph ng pháp quan sát s ph m - Ph ng pháp u tra giáo d c: u tra b ng phi u cơu h i, trò chuy n, ph ng v n, to đƠm, tr c nghi m - Ph ng pháp t ng k t kinh nghi m s ph m - Ph ng pháp th c nghi m s ph m - Ph ng pháp th ng kê toán h c Cơuăh iăônăt p T i nói ph it ng pháp phát tri n ngôn ng tr em lƠ m t khoa h c? ng nghiên c u c a khoa h c ph ng pháp phát tri n ngôn ng lƠ gì? Nó có quan h nh th nƠo v i khoa h c khác? tr em Ch ngă2 NHI MăV , HỊNHăTH CăVẨăPH NGăPHÁPă PHÁTăTRI NăNGỌNăNG ăTR ăEM A M cătiêuă - Hi u đ c nhi m v phát tri n ngôn ng cho tr m m non - Hi u đ c ph - Hi u đ c hình th c phát tri n ngôn ng cho tr m m non ng pháp phát tri n ngôn ng cho tr m m non B.ăN iădung 2.1 Cácănhi măv ăphát tri năngônăng ătr ăem: Có nhi m v 2.1.1.ăGiáoăd căchu năm căng ăơmăti ngăVi t - Luy n cho tr nghe ơm ngôn ng - D y tr phát ơm ơm v ti ng Vi t k t h p ơm ti t - t cơu theo chu n m c ơm ti ng Vi t - D y tr bi t u ch nh h i th ngôn ng đ t o nên s h p lý c a ơm ngôn ng v c ng đ , nh p u, t c đ c a l i nói, ng u nói đ t o nên s bi u c m giao ti p - S a l i phát ơm c a tr 2.1.2.ăHìnhăthƠnhăvƠăphátătri năv năt ăchoătr - LƠm giƠu v n t cho tr : lƠm phong phú s l ng t c a tr - Nâng cao kh n ng hi u ngh a c a t c a tr , d y tr dùng t xác, phát tri n v n t đ ng ngh a, trái ngh a, nhi u ngh a - Tích c c hoá v n t cho tr : giúp tr s d ng t m t cách xác, linh ho t ng c nh giao ti p 2.1.3.ăD yătr ăs ăd ngăcácăm uăcơuăti ngăVi t - D y tr nói m u cơu theo c u trúc ti ng Vi t - S a cơu sai cho tr , nh cơu thi u thƠnh ph n, cơu sai tr t t t , câu sai logic 2.1.4.ăPhátătri năl iănóiăm chăl c - n v ngôn ng đ giao ti p không ph i lƠ m t cơu mƠ lƠ m t ngôn b n Vì th s m ch l c c a l i nói lƠ r t c n thi t - D y l i nói m ch l c cho tr có hai d ng: đ c tho i vƠ đ i tho i Th c ch t vi c rèn kh n ng t ngôn ng vƠ s d ng l i nói đ giao ti p S m ch l c c a ngôn ng lƠ s m ch l c c a t - M c đích c a phát tri n l i nói m ch l c lƠ đ giúp tr t du y ngôn ng t t, di n đ t rõ rƠng, không ê a, bi t ng t ngh gi ng ch , l i nói mang s c thái bi u c m 2.1.5.ăChu năb ăchoătr ăh căđ c, h căvi tă ătr ngăph ăthông - D y tr nh n di n vƠ phát ơm 29 ch theo ki u ch in th ng - Cho tr lƠm quen v i khái ni m ơm, ti ng, t , câu - Cho tr lƠm quen d n v i k n ng: ng i, c m bút, tô, vi t, gi sách, bi t cách đ c sáchầ 2.1.6 Phátătri năl iănóiăngh ăthu tăthôngăquaăvi că choătr ăti păxúcăv iă th , truy n Cho tr ti p xúc v i th , truy n lƠ đ ng phát tri n l i nói, đ c bi t lƠ l i nói ngh thu t Thông qua tác ph m v n h c có ch n l a, tr h c đ c l i hay, ý đ p, nh ng t sáng, g i c m, l i nói ví vonầ Qua tr có th s d ng ngôn ng giao ti p m t cách phong phú, hay, đ p 2.1.7.ăGiáoăd cătìnhăyêuăđ iăv iăti ngăm ăđ ăvƠăv năhoáăgiaoăti păngônăng - D y tr bi t s d ng ng u cho phù h p, bi u c m; s d ng t ng xác, phong phú, g i c m; s d ng cơu phù h p v i hoƠn c nh, di n đ t rõ rƠng m ch l cầ - Giáo d c tr bi t ph i h p ph b ầ) đ l i nói thêm bi u c m, cu n hút ng 2.2 Cácăph 2.2.1.ăPh Ph ng ti n phi ngôn ng (c ch , u i nghe ngăphápăphátătri năngônăng ătr ăem ngăphápătr căquan ng pháp nƠy đ m b o m i liên h gi a h th ng tín hi u th nh t (đ i t ng đ tr c quan) vƠ h th ng tín hi u th hai (ngôn ng phát quan sát đ i t ng) 2.2.1.1 - M c đích ph ng pháp: Hình thƠnh m t s ki n th c m i, hình thƠnh v n t cho tr - C ng c ki n th c, c ng c v n t - Rèn luy n phát ơm 2.2.1.2 Các d ng tr c quan: a Quan sát - LƠ ph ng pháp d y tr s d ng giác quan c a đ tích lu d n nh ng kinh nghi m, nh ng hình nh, nh ng bi u t ng vƠ k x o ngôn ng Vi c cho tr xem v t th t giúp tr nh n bi t, tri giác v t m t cách khái quát vƠ c th t ng chi ti t giúp tr quan sát, cô có th s d ng v t th t đ tr dùng giác quan đ - nhìn, s , ng i, n m, nghe s v t tr - Trong h v i s d ng t t c m t ng d n tr quan sát, cô ch vƠo v t, b ph n c a v t k t h p ng ng v i v t đó, b ph n - N u v t th t, giáo viên có th thay th b ng đ ch i, tranh nh L uý - Nh ng bƠi t p v quan sát ph i g n li n v i vi c cung c p t đ t ng theo sát vƠ c ng c nh ng u đƣ thu đ c - Khi t ch c quan sát, không nên ch h hi n t ng riêng l mƠ c n th y đ ng s ý c a tr vƠo s v t, c m i liên h gi a chúng Ví d : quan sát tr i n ng, m a - Khi t ch c cho tr quan sát đ lƠm giƠu v n t cho tr , cô c n ý đ n đ c m l a tu i, kh n ng nh n th c, h ng thú c a tr đ t ch c quan sát cho phù h p v i tr b Tham quan Tham quan lƠ đ ng đ a tr em đ n g n v t th , hi n t ng Tu t ng đ tu i, tham quan t nh ng v t th liên quan đ n sinh ho t cá nhơn hƠng ngƠy đ n th gi i r ng l n h n Ch ng h n, đ i v i tr m u giáo bé, cho tr tham quan nhƠ b p c a tr ng, tham quan l p anh ch l n, tham quan sơn tr ng V i tr m u giáo l n có th t ch c cho tr tham quan vi n b o tƠng, công viên, tr h cầ *Bu i tham quan c n đ m b o yêu c u sau: ng ti u - N i dung tham quan ph i đáp ng đ c s thích c a tr - T ch c tham quan ph i giúp tr ý đ n chính, tr ng tơm Không đ cho nh ng nh , l chi ph i tr - Bu i tham quan không mang tính ch t c a bu i h c Nó ph i đ nh nhƠng, tho i mái Tr c t ch c c t ch c cho tr tham quan cô giáo c n ph i c n ph i l p k ho ch c th - Sau bu i tham quan c n t ch c cho tr c ng c l i nh ng nh n th c vƠ n t ng đƣ thu nh n đ c bu i tham quan c Xem phim LƠ cách s d ng máy móc, thi t b vƠo trình d y h c u ki n cho phép, t o u ki n cho tr quan sát, tham quan c nh v t mƠ tr không th đ n t n n i đ quan sát, ho c cho tr xem l i nh ng c nh quay kh Ví d : xem phim v cu c s ng c a v t 2.2.2 Ph ngăphápădùngăl i 2.2.2.1 Ơm tho i r ng, đ ng v t s ng d i bi n sơuầ - LƠ cách s d ng h th ng cơu h i c a cô vƠ cơu tr l i c a tr nh m giúp cho ngôn ng c a tr phát tri n - Ơm tho i c n đ c ti n hƠnh tho i mái, đáp ng đ c yêu c u c a tr , c n ti n hƠnh đ i v i t ng tr Nên có đ dùng tr c quan đ t tr c m t tr đƠm tho i - H th ng cơu h i c n phù h p v i kh n ng nh n th c vƠ đ c m ngôn ng c a tr 2.2.2.2 S d ng l i nói m u M u l i nói đ c s d ng nh m t ph ng pháp ch cho đ a tr cách th c t t nh t đ di n đ t suy ngh c a L u ý, s l ng cơu m u ph i phù h p v i kh n ng ý vƠ trí nh c a tr Tr cƠng nh cơu cƠng ph i ng n g n 2.2.2.3 Gi ng gi i LƠ ph ng pháp dùng l i nói cho tr hi u v đ c m,tính ch t c a m t v t hay m t hƠnh đ ng nƠo Cô s d ng nh ng t mƠ tr đƣ bi t đ * Cách ti n hƠnh: - Cho tr xem tranh vƠ đƠm tho i v n i dung b c tranh - Cô k m u cho tr nghe v n i dung b c tranh (v a k cô v a ch vƠo tranh) - Yêu c u tr nhìn vƠo tranh vƠ k l i b ng ngôn ng c a - Cô nh n xét * L u ý: - Khi đ t cơu h i, c n đ t theo trình t nh t đ nh đ tr th y đ logic c a s v t, hi n t - Ph c trình t , ng ph n ánh b c tranh ng pháp nƠy áp d ng cho tr m u giáo nh vƠ m u giáo l n 6.3.3.ăK ăchuy nătheoăđ ăv t,ăđ ăch i: (t ng t k chuy n theo tranh) 6.3.4 D yătr ăk ăchuy nătheoăkinhănghi m M t s đ tƠi g i ý: + K l i bu i tham quan + K l i sinh ho t c a gia đình, l p h c ngƠy h i, ngƠy l + K l i chuy n v th m quê + K l i ngƠy sinh nh t + K v bu i ch i xa * Cách ti n hành - Ơm tho i v i tr v đ tƠi s k - Cô k m u (có th cô ch k m t ph n) - Tr t k theo trí nh - Cô nh n xét, đánh giá * L u ý: ch áp d ng cho tr tu i m u giáo nh vƠ l n ch s a l i sau tr k 6.3.5 D yăchoătr ăk ăchuy năsángăt o Hình th c nƠy th th c đòi h i ng ch áp d ng cho tr m u giáo l n lƠ m t hình tr ph i có s phát tri n ngôn ng t t, t t t, v n t phong phú m i có th lƠm đ c * Cách ti n hƠnh: 36 - Cô vƠ tr bƠn b c v ch đ cơu chuy n - Cô vƠ tr nói v tình hu ng có th x y cơu chuy n đƣ hình thành - Sau nói v tình hu ng có th x y câu chuy n đƣ hình thƠnh b ng m t dƠn ý chi ti t Cô có th d ng l i đ h ng d n tr cách th c k chuy n: cách k đo n m đ u, cách k di n bi n vƠ k t thúc truy n - Cho tr t k chuy n - Cô đánh giá, nh n xét cách k c a tr Tómăl i:ăPhát tri n ngôn ng m ch l c lƠ m c đích cu i c a vi c phát tri n ngôn ng cho tr tr tr tr c tu i đ n tr ó lƠ s t ng h p toƠn b n i dung phát tri n ngôn ng cho ng ti u h c, đ ng th i t o c s cho vi c chu n b h c t p ng ph thông, đ c bi t lƠ môn ti ng Vi t Cơuăh iăônăt p: Trình bƠy khái ni m l i nói m ch l c Trình bƠy đ c tr ng phát tr n l i nói m ch l c cho tr m m non Trình bƠy bi n pháp d y tr k chuy n theo tranh, đ v t, đ ch i, kinh nghi m, k chuy n sáng t o L p k ho ch cho tr k chuy n theo tranh, đ v t, đ ch i, kinh nghi m, k chuy n sáng t o 37 Ch ngă7 CHU NăB ăCHOăTR ăH CăTI NGăVI Tă ăTR NGăTI UăH C A.ăM cătiêu - Hi u đ c bi n pháp d y tr lƠm quen v i c u trúc ti ng vƠ c u trúc ơm c a t - Hi u đ c bi n pháp d y tr lƠm quen v i thƠnh ph n cơu - Bi t đ c n i dung d y tr LƠm quen v i ch cái, ch ng trình LƠm quen ch - Hi u vƠ v n d ng ph ng pháp d y tr lƠm quen ch - Có k n ng l p k ho ch, t ch c ho t đ ng LƠm quen v i ch B.ăN iădung 7.1 Cho tr ălƠmăquenăv iăt 7.1.1 Bi uăt ngăt ăvƠăngh aăc aăt Tr b t đ u lƠm quen v i t , ơm t đ tu i m u giáo nh th c hi n bƠi luy n t p v i m c đích hoƠn thi n phát ơm vƠ lƠm giƠu v n t cho tr i v i đ tu i nƠy, gi h c ti ng m đ , giáo viên s ti n hƠnh m t cách có h th ng bƠi t p, trò ch i nh m h ng ý đ c bi t c a tr vƠo thu t ng “t ” C n ph i m cho tr hi u lƠ t có ý ngh a, th hi n m t đ v t, hi n t ng, hƠnh đ ng hay ph m ch t nƠo Ví d : Cô nói: Bơy gi , cô phát ơm m t t , hƣy nói có ý ngh a lƠ gì? + Cô phát âm: Qu bóng + Tr nói: Qu bóng n y (bay)./ Qu bóng lƠ đ ch i/ Con ch i bóng ó lƠ cách tr l i Sau tr tr l i cô có th đ nh ngh a: “Qu bóng” m t v t hình c u, r ng ho c đ c, đ c lƠm b ng nh a, cao su, m m đ t n y lên V n đ quan tr ng p xu ng m t đơy lƠ cô cho tr lƠm quen v i thu t ng “t ” Vì v y sau cho tr tr l i xong cô c n nh n m nh t ý ngh a, có ngh a, có ngh a lƠầđ tr nh Cho tr M u giáo l n lƠm quen không ch v i khái ni m t , t đ ng ngh a, trái ngh a mƠ cho tr lƠm quen v i khái ni m t đ ng ơm hay t g n ngh a n a Ví d : Con ch n cho cô t đ ng ngh a v i t “ n”, t trái ngh a v i t “đ p” 38 Các bƠi t p c u t o t , ngoƠi m c đích lƠ phát tri n v n t , giúp cho tr hi u đ c ngh a c a thu t ng “t ” 7.1.2.ăChoătr ălƠmăquenăv iăc uătrúcăti ng Cho tr m u giáo lƠm quen v i c u trúc ti ng c a t có ý ngh a quan tr ng vi c chu n b cho tr vƠo h c l p m t - Bi u t ng đ u tiên v t đ c c u t o t ơm ti t (ti ng) Ví d : Cô g i t “xe đ p” vƠ b o, đơy lƠ t “xe đ p” lƠ m t t Nh ng đ c đ c l n (xe, đ p) Nh v y, t “xe đ p” có ti ng lƠ “xe” vƠ “đ p” Cô gi i thích ti ng lƠ m t b ph n c a t , t đ c c u t o b ng ti ng - Khi đ a cơu h i cho tr nh n bi t ti ng t , cô kích thích s ý c a tr , đ t cho tr nhi m v phát ơm t không ph i nh nói bình th (ph i có ng u) i u nƠy lƠm cho tr d dƠng hi u đ ng c c u trúc ti ng c a t Tr s hi u t t h n cách phát ơm t ng ti ng t - D y tr phát ơm tách r i ti ng không ph i lƠ khó nh ng u quan tr ng lƠ đ cho tr hi u đ phát âm l n l c nguyên t c c u t o t lƠ t ti ng Tr ph i đ c nghe vƠ t ti ng: ti ng th nh t, ti ng th hai, ti ng th baầ - Ví d : B nh b ng, s ch sành sanh  M t s bi n pháp cho tr làm quen v i c u trúc ti ng  a s đ c u t o ti ng thành t Ví d : t “hoa h ng” Cô cho t : hoa hoa h ng ( Tr t c u t o thƠnh t “hoa h ng”) h ng  L a ch n t có s l Cô đ a t tr ng xác đ nh c, cháu nhìn m u đ nêu sau Ví d : Cô có m t t g m hai ti ng ch m t lo i hoa, hƣy l n l t tìm cho cô t hai ti ng ch loƠi hoa khác Cô cho t “hoa h ng”, tr nêu: hoa cúc, hoa lan Nh v y tr s hi u đ c ti ng c u t o t  L a ch n t b t đ u b ng m t ti ng Cô ho c m t tr g i ti ng th nh t, tr khác g i t t Ví d : Cô g i “xe” 39 ng ng Tr : xe đ p, xe máy, xe ô-tô, xe xích lôầ  Thay đ i v trí âm ti t Ví d : Cô nói: “xe đ p” Cô: đá bóng Tr : đ p xe Tr : bóng đá 7.1.3 LƠmăquenăv iăc uătrúcăơmăthanhăc aăt M t nh ng nhi m v quan tr ng c a vi c chu n b cho tr h c đ cvi t tr ng ti u h c lƠ lƠm quen v i thƠnh ph n ơm thanh, c u trúc ơm c a t S phơn tích ơm đ y đ bao hƠm vi c xác đ nh thƠnh ph n ơm t , th t c a ơm Phơn tích ơm c a t nh t thi t đòi h i s hình thƠnh trình t c a ơm M t t đ nh l i nói chung Nó đ c phát ơm c ng th c hi n m t trình c c u t o b i ơm tu n t tr c sau Ví d : t : “qu bóng”, g m có ơm vƠ tuơn theo tu n t q, u, a, h i, b, o, n, g, s c, phát ơm ph i phát ơm theo v trí tu n t ơm t Khi d y tr m u giáo l n lƠm quen v i thƠnh ph n ơm vƠ c u trúc ơm c a t , cô giáo có th phát ơm t , yêu c u tr nghe t vƠ tìm ơm Các ơm đ đ c r ng: t đ c nh c nh c l i phát ơm t giúp tr b c đ u nh n th c c t o nên b i ơm khác vƠ vang lên c ng khác Trong đ a tr đ n v i s phơn tích ơm thanh, Cô giáo c n d y tr bi t r ng t đ c c u t o b i nhi u ơm, ơm vang lên tu n t , có t nhi u ơm, có t ơm Cô c ng có th cho tr xác đ nh v trí ơm t Ví d : ơm “m” n m v trí nƠo t “m ”, “má” âm “ô” n m v trí nƠo t “b ”, “cô” âm “b” n m v trí nƠo t “b ”, “bƠ” 7.2 Choătr ălƠmăquenăv iăcơu 7.2.1 HìnhăthƠnhăbi uăt ngăv ăcơu Công vi c lƠm quen v i cơu đ nói lƠm đ c b t đ u b ng vi c tách cơu kh i l i c u cô giáo có th s d ng m t cơu chuy n ng n (3 – câu), k theo tranh Ví d : k chuy n theo tranh: V bé ch m v n hoa Cô giáo: ý nghe câu chuy n cô k nhé! “Bé Bông r t yêu hoa 40 NgƠy nƠo cô bé c ng th m v n hoa Bé t in c, b t sơu cho hoa Khi hoa n r , cô bé hái t ng bƠ vƠ m ” Sau k xong cô h i tr : + Cô giáo: Cô v a k v ai? Cô k v bé Bông + Cô giáo: Cô bé làm gì? ang ch m sóc hoa + Cô giáo: Cô bé ch m hoa nh th nƠo? T + Cô giáo: Khi hoa n r cô bé lƠm gì? in c vƠ b t sơu cho hoa Hái t ng bƠ vƠ m + Cô giáo: Nh v y, chuy n cô k có cơu Cơu th nh t: “Bé Bông r t yêu hoa.”, Câu th hai: “NgƠy nƠo cô bé c ng th m v t in n hoa”, Cơu th ba: “Bé c, b t sơu cho hoa” Cơu th t : “Khi hoa n r , cô bé hái t ng bƠ vƠ m ” Khi k v u đó, ph i dùng cơu nh ng ti t h c sau, cô có th đ tr t k m t cơu chuy n ng n theo tranh Cô giáo nh c l i cơu chuy n c a tr , t o s ng t, ngh gi a cơu Sau đó, đ t cơu h i cho tr : Cơu th nh t lƠ gì? Cơu th hai lƠ gì? vƠ yêu c u tr tìm cơu nh n m nh cơu có ý ngh a xác đ nh, cô giáo nêu nhi m v nh sau: “Các hƣy ý l ng nghe, bơy gi cô s có m t cơu: Chú mèo r a m t Cơu nƠy nói v ai? Chú mèo lƠm gì?” Sau cô phát ơm m t t p h p t vƠ yêu c u tr xác đ nh đơy lƠ m t cơu hay không? Ví d : Cô nói: “Con ch i mu n” r i h i tr có ph i lƠ m t cơu hay không Sau đó, cô cho tr bi t không ph i lƠ m t cơu mƠ lƠ nh ng t riêng bi t có đ c m t cơu, c n ph i phát ơm vƠ s p x p t Sau đó, cô yêu c u tr k t h p t thƠnh cơu: “Con mu n ch i” hình thƠnh bi u t ng v cơu, cô giáo c n s d ng bƠi t p hình thƠnh bi u t ng v cơu LƠm cho hi u r ng: l i nói đ hi n t ng có th nói b ng cơu c t o nên b i cơu, m i s v t, 7.2.2.Làm quenăv iăthƠnhăph năcơu Trong trình giao ti p ngôn ng , tr ý tr mƠ tr nghe đ c l i nói c a ng c h t đ n n i dung, ý ngh a i khác vƠ nói Trong lƠm quen v i thƠnh ph n t c a cơu, tr b t đ u nh n không ch n i dung mƠ c hình th c c a n a Nh ng ti t h c đ u tiên tr phơn bi t t cơu vƠ dùng t 41 cơu đ c ti n hƠnh v i vi c s d ng tƠi li u tr c quan nh tranh nh, đ ch i, bƠi t p mi ng, trò ch i ngôn ng Ví d : t cơu v đ ch i: Trong ti t h c, tr t p đ t cơu có hai t tr lên, sau tách t kh i cơu r i ch tr t t c a t ng t Ch ng h n cô đ a m u cơu: “Mèo cơu cá” Sau đó, yêu c u tr tr đ t cơu v i đ ch i khác Sau khi, tr đ t cơu xong, cô h i tr v s l ng t cơu V trí t câu Cô cho tr bi t, n u ghép t l i s t o đ c m t cơu Cu i bu i h c, th o lu n v i tr , cô k t lu n r ng: t m i đ v t, m i ng i hay m i v t, ta đ u có th đ t đ c cơu, cơu đ c t o b i t S ph c t p hoá c a vi c tr lƠm quen v i thƠnh ph n t cơu đ hi n vi c tr phơn bi t đ c th c c t cơu, h c cách g i t cơu, đ ng th i đ t cơu v i m t s t cho tr c Ví d : cô cho tr m t s t : búp bê, n m, m c, áoầyêu c u tr đ t cơu v i nh ng t NgoƠi ra, cô giáo có th s d ng s đ v t đ giúp tr th y rõ h n s s p x p th t cơu Ví d : Mèo T th li m mép t th t th Sau đó, cô cho tr đ t cơu v i s đ nh 7.3.ăChoătr ălƠmăquenăv iăch ăcái 7.3.1 N iădungăd yătr ălƠmăquenăv iăch ăcái - D y tr nh n bi t 29 ch ghi ơm ti ng Vi t ki u ch in th th ng, vi t ng - D y tr nh đ c tên ơm ch ti ng Vi t, b t ch c vƠ phát ơm tên ơm ch - D y tr lƠm quen v i t th ng i, cách c m bút - D y k n ng tô nh ng nét c b n vƠ tô ch theo m u 7.3.2ăPh 7.3.2.1 Ch ngăphápăd yătr ălƠmăquenăv iăch ăcái ng trình lƠm quen v i ch 29 ch đ c chia lƠm 12 nhóm ch Vi c phơn nhóm ch d a 42 vƠo vi c g n gi ng vƠ khác rõ nét v hình d ng vƠ cách phát ơm * Các nhóm đ c chia nh sau: - o, ô, - i, t, c - p, q - a, , - b, d, đ - v, r -e,ê - l, m, n - g, y - u, - h, k - s, x * Phơn ph i s ti t n m: m i nhóm ch đ c d y ti t, NgoƠi ra, có ho t đ ng ngoƠi ti t h c nh m c ng c , rèn luy n nh ng ch đƣ h c 7.3.2.2 Quy trình b a Quy trình b -B c d y tr lƠm quen ch c cho tr lƠm quen ch m i c 1: T o h ng thú d n d t tr vƠo bƠi h c , b ng cách: dùng hát, cơu đ , tình hu ng c th , mô hình, ầ phù h p v i ch đ -B c 2: Cô treo lên b ng, đƠm tho i v i tr v n i dung tranh -B c 3: -B c 4: Gi i thi u tranh ti p theo (th c hi n t -B c 5: Cô x p ch r i thƠnh t gi ng t d c cho tr nghe t d i tranh, cho tr đ c theo cô ng t nh n u có) i tranh, cho tr đ c (có th b ) -B c 6: Cô gi i thi u ch s d y -B c 7: G n ch lên b ng Cô phát ơm m u, cho tr phát ơm (l p – t - cá nhân) -B c 8: Phơn tích nét ch : - Cho tr s vƠ nh n xét hình d ng t ng ch - Cô phơn tích nét ch - Cho c l p phát ơm l i -B c 9: Gi i thi u ki u ch vi t th -B c 10: Trò ch i ng *K t thúc: Cô nh n xét gi h c, c ng c n i dung h c b Quy trình b Có ba b c d y tr t p tô ch c chính: -B c 1: n đ nh -B c 2: T ch c cho tr ch i trò ch i ch 43 -B c 3: H ng d n tr ng i t th vƠ cách c m bút tô ch -B c 4: H ng d n tr cách tô ch cái: Cho tr quan sát th ch cái, d y tr tô trùng khít lên đ ng k m , tô t xu ng, t trái qua ph i Chú ý tr m đ t bút vƠ tô chi u m i tên h -B ng d n c 5: Cho tr th c hƠnh tô ch * L u ý: không gò ép tr ph i tô đ p Luy n cho tr cách c m bút vƠ t th ng i th t đ p Rèn luy n cho tr m t s đ c tính: kiên trì, c n th n, t m ầ 7.3.3.ăH ngăd năl păk ăho ch 7.3.3.1 Lo i bƠi cho tr lƠm quen v i ch m i tƠi Ch m: it ng: Giáo viên: I M c tiêu Ki n th c: K n ng: Thái đ : II Chu n b III N i dung tích h p IV H ng d n Ho t đ ng 1: n đ nh - d n d t (b1) Ho t đ ng 2: lƠm quen ch (b2-b9) Ho t đ ng 3: trò ch i (b10) (xem ph n 7.3.2.3 m c a) b Lo i bƠi d y tr tô ch tƠi Ch m: it ng: Giáo viên: 44 I M c đích - yêu c u Ki n th c: K n ng: Thái đ : II Chu n b III H ng d n Ho t đ ng 1: n đ nh - d n d t (b1) Ho t đ ng 2: Trò ch i c ng c (b2) Ho t đ ng 3: T p tô (b3 - b5) K t thúc (Xem ph n 7.2.2.3 m c b) * L u ý: N i dung ho t đ ng ph i có tích h p v i n i dung giáo d c khác N u có tích h p c n b sung vào ph n m c tiêu quy trình h quen v i ch N i dung tích h p ph i phù h p v i ch ng d n cho tr làm ng trình, đ tu i c a tr Cơuăh iăônăt p: Trình bƠy bi n pháp d y tr lƠm quen v i c u trúc ti ng Trình bƠy bi n pháp d y tr lƠm quen v i c u trúc ơm c a t Trình bƠy bi n pháp d y tr lƠm quen v i thƠnh ph n cơu L p k ho ch ho t đ ng LƠm quen ch M i sinh viên chu n b đ dùng, giáo án t p d y 45 TẨIăL UăTHAMăKH O Nguy n Ng c Chơm, Tr n Lan H ng, Nguy n Thanh Thu (2002), Tuy n t p trò ch i phát tri n cho tr m u giáo, Nxb HƠ N i Nguy n Xuơn Khoa (1997), Ph ng pháp phát tri n ngôn ng cho tr m u giáo, Nxb HQG, HƠ N i Nguy n Th Ph ng Nga (2005), Tuy n t p t p trò ch i phát tri n ngôn ng cho tr m m non, Nxb Giáo D c, HƠ N i inh H ng Thái, Tr n Th Mai (2009), Giáo trình ph ng pháp phát tri n ngôn ng cho tr m m non Nxb HSP, HƠ N i inh H ng Thái, (2005) Giáo trình ph ng pháp phát tri n l i nói tr em, Nxb HSP, HƠ N i Phùng c ToƠn (2009), Ph ng án tu i – Phát tri n ngôn ng t nôi, Nxb Lao đ ng xƣ h i, HƠ N i Lê Th Ánh Tuy t, H Lam H ng (2004), Các ho t đ ng phát tri n ngôn ng c a tr m m non, NXB Giáo d c, HƠ N i 46 M CăL C L IM Ch U NG PHÁP PHÁT TRI N NGỌN NG ng PH CHO TR EM LẨ M T KHOA H C 1.1 it ng nghiên c u 1.2 M i liên h gi a ph ng pháp phát tri n ngôn ng cho tr v i ngƠnh khoa h c khác 1.2.1 M i liên h v i ngôn ng h c 1.2.2 M i liên h v i tơm lí h c 1.2.3 M i liên h v i giáo d c h c 1.2.4 M i liên h v i sinh lí h c .4 1.3 Các ph Ch ng pháp nghiên c u .6 ng NHI M V , HÌNH TH C VẨ PH NGỌN NG NG PHÁP PHÁT TRI N TR EM 2.1 Các nhi m v phát tri n tri n ngôn ng tr em: Có nhi m v 2.1.1 Giáo d c chu n m c ng ơm ti ng Vi t 2.1.2 Hình thƠnh vƠ phát tri n v n t cho tr 2.1.3 D y tr s d ng m u cơu ti ng Vi t 2.1.4 Phát tri n l i nói m ch l c .6 2.1.5 Chu n b cho tr h c đ c h c vi t tr ng ph thông 2.1.6 Phát tri n l i nói ngh thu t thông qua vi c cho tr ti p xúc v i th truy n 2.1.7 Giáo d c tình yêu đ i v i ti ng m đ vƠ v n hoá giao ti p ngôn ng 2.2 Các ph ng pháp phát tri n ngôn ng tr em 2.2.1 Ph ng pháp tr c quan 2.2.2 Ph ng pháp dùng l i 2.2.3 Ph ng pháp th c hƠnh 10 2.2.4 Ph ng pháp trò ch i 10 2.3 Các hình th c phát tri n ngôn ng tr em 11 47 2.3.1 Phát tri n ngôn ng gi h c 11 2.3.2 Phát tri n ngôn ng ho t đ ng khác .11 Ch ng GIÁO D C CHU N M C NG ỂM TI NG VI T 12 3.1 Khái quát v giáo d c chu n m c ng ơm ti ng Vi t .12 3.2 Các nhi m v giáo d c chu n m c ng ơm ti ng Vi t 12 3.2.1 Rèn luy n kh n ng nghe l i nói 12 3.2.2 Rèn luy n kh n ng phát ơm 13 3.2.3 HoƠn thi n chu n m c ơm: 13 3.2.4 Rèn luy n ng u l i nói 13 3.2.5 S a l i phát ơm cho tr 14 3.3 Các n i dung vƠ bi n pháp giáo d c chu n m c ng âm 14 3.3.1 Giai đo n ( tr t 18 tháng đ n 36 tháng tu i) 14 3.3.2 Giai đo n ( tr - tu i) 15 3.3.3 Giai đo n ( tr - tu i) 16 3.4 Các hình th c rèn luy n ng ơm cho tr .17 3.4.1 Ti t h c rèn luy n phát âm 17 3.4.2 a vi c rèn luy n ng ơm vƠo ti t h c .18 3.4.3 Rèn luy n ng ơm ngoƠi gi h c 18 Ch ngă4ăHỊNHăTHẨNHăVẨăPHÁTăTRI NăV NăT 4.1 19 c m v n t c a tr m m non 19 4.1.1 V n t xét v m t s l ng 19 4.1.2 V n t xét v c c u t lo i 19 4.1.3 Kh n ng hi u ngh a c a t c a tr MN 20 4.1.4 Khái ni m v n t tích c c vƠ ch đ ng .21 4.2 Các nhi m v hình thƠnh v n t cho tr m m non .21 4.3 Các bi n pháp phát tri n v n t cho tr 22 4.3.1 Phát tri n v n t qua h ng d n tr quan sát s v t, hi n t ng 22 4.3.2 S d ng đ ch i đ PTVT 22 4.3.3 S d ng TCHT .23 4.3.4 Các bi n pháp dùng l i 23 48 4.4 Hình th c phát tri n v n t cho tr .25 4.4.1 Gi Nh n bi t t p nói (nhƠ tr ) 25 4.4.2 Ti t h c LƠm quen v i môi tr ng xung quanh: 26 4.4.3 Ti t “LƠm quen v i tác ph m v n h c” : .26 Ch ngă5:ăD YăTR ăS ăD NGăCÁCăM UăCỂUăTI NGăVI T 28 5.1 c tr ng c a vi c d y tr nói ng pháp ti ng vi t: 28 5.1.1 D y ng pháp ti ng vi t cho tr m m non lƠ d y mô hình cơu: 28 5.1.2 D y tr mô hình cơu t đ n gi n đ n ph c t p: 28 5.1.3 D y ng pháp cho tr m m non lƠ d y th c hƠnh: 28 5.2 Nh ng đ c m ng pháp l i nói c a tr : .28 5.2.1 L i nói c a tr t 1-3 tu i: 28 5.2.2 L i nói c a tr t 3-4 tu i: 28 5.2.3 L i nói c a tr -6 tu i: 29 5.3 N i dung d y tr đ t cơu: 30 5.3.1 D y đ t cơu cho tr t – tu i: 30 5.3.2 D y đ t cơu cho tr -4 tu i: 31 5.3.3 D y cơu cho tr -6 tu i: .31 5.4 Ph ng pháp d y tr đ t cơu: .32 5.4.1 Cô s d ng l i nói m u: .32 5.4.2 Ơm tho i: 32 5.4.3 Bi n pháp so n l i v n b n: 32 5.4.4 Phát hi n l i sai vƠ s a l i cho tr 33 Ch ngă6ăPHÁTăTRI NăL IăNịIăM CHăL C 34 6.1 Khái ni m v l i nói m ch l c 34 6.2 c tr ng l i nói m ch l c c a tr m m non 34 6.2.1 Tr - tu i .34 6.2.2 Tr - tu i .34 6.2.3 Tr 5-6 tu i 35 6.3 Hình th c vƠ ph ng pháp phát tri n l i nói m ch l c 35 6.3.1 K l i TPVH 35 49 6.3.2 K chuy n theo tranh 35 6.3.3 K chuy n theo đ v t, đ ch i: (t ng t k chuy n theo tranh) 36 6.3.4 D y tr k chuy n theo kinh nghi m 36 6.3.5 D y cho tr k chuy n sáng t o 36 Ch ngă7ăCHU N B ăCHOăTR ăH CăTI NGăVI Tă ăTR NGăTI Uă H C 38 7.1 Cho tr lƠm quen v i t 38 7.1.1 Bi u t ng t vƠ ngh a c a t 38 7.1.2 Cho tr lƠm quen v i c u trúc ti ng 39 7.1.3 LƠm quen v i c u trúc ơm c a t 40 7.2 Cho tr lƠm quen v i cơu 40 7.2.1 Hình thƠnh bi u t ng v cơu 40 7.2.2.LƠm quen v i thƠnh ph n cơu 40 7.3 Cho tr lƠm quen v i ch vi t 42 7.3.1 N i dung d y tr lƠm quen v i ch 42 7.3.2 Ph ng pháp d y tr lƠm quen v i ch vi t 42 7.3.3 H ng d n so n giáo án: 44 50 ... Hi u đ c nhi m v phát tri n ngôn ng cho tr m m non - Hi u đ c ph - Hi u đ c hình th c phát tri n ngôn ng cho tr m m non ng pháp phát tri n ngôn ng cho tr m m non B.ăN iădung 2.1 Cácănhi măv ăphát... ăhìnhăthƠnhăv năt cho tr ăm m non - Th nh t lƠ m r ng v n t cho tr Vi c lƠm giƠu v n t cho tr ph i đ c ti n hƠnh theo nguyên t c m r ng t c th đ n khái quát C n cung c p cho tr nh ng t g n... tr m m non, nhi m v nƠo lƠ quan tr ng nh t? Phơn tích m i quan h gi a nhi m v Trình bƠy ph ng pháp phát tri n ngôn ng cho tr m m non Trình bƠy hình th c phát tri n ngôn ng cho tr m m non 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển Ngôn ngữ cho trẻ mầm non, bài giảng cho sinh viên, Phát triển Ngôn ngữ cho trẻ mầm non, bài giảng cho sinh viên, Phát triển Ngôn ngữ cho trẻ mầm non, bài giảng cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay