Tích phân hạn chế máy tính cầm tay

18 121 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:18

Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 TÍCH PHÂN HẠN CHẾ MTCT Câu 1: Cho tích phân I   2x x  1dx Khẳng định sau sai: 3 C I  u B I  27 A I   udu D I  3 Câu 2: Giá trị trung bình hàm số y  f  x   a;b  , kí hiệu m  f  tính theo công thức b m f   A f  x  dx Giá trị trung bình hàm số f  x   s inx  0; là: b  a a  B   C  D   Câu 3: Cho  f  x  dx  Khi   f  x   sin x .dx bằng: 0 A   B   C D Câu 4: Giả sử  f (x)dx  2,  f (x)dx  3,  g(x)dx  khẳng định sau sai ? A   f (x)  g  x   dx  4 C  f (x)dx   g(x)dx B  f (x)dx   g(x)dx D  f (x)dx  0   I2   Câu 5: Cho I1   cos x 3sin x  1dx 0 sin 2x dx (sinx  2)2 Phát biểu sau sai? A I1  14  Câu 6: Cho tích phân I    sin x A I   dx cos x sin x 1  cos2x  dt B I   41 t LOVEBOOK| 3 C I  ln  2 B I1  I dx đặt D Đáp án khác t  cosx Khẳng định sau sai: C I   t 3 12 D I  12 File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A Câu 7: Cho (x  1) d x  x  2x  A a  A  a  b Khi a  b bằng: B Câu 8: Cho 1 e B e Câu 9: Cho tích phân I    a D 2 1 e C D   D  C sin x  2 cos x   e , với   I bằng: B 2 Câu 10: Cho D C x 1 dx  e Khi đó, giá trị a là: x  A Phần Tích Phân-Giải tích 12  sin x  sin x  cos x dx  Giá trị a A  B  C Câu 11: Giả sử A, B số hàm số f (x)  A sin(x)  Bx Biết f '(1)   f (x)dx  Giá trị B B Một đáp số khác A Câu 12: Tính tích phân: I   A C dx kết I  a ln  b ln Giá trị a  ab  3b là: x 3x  B C 0 Câu 13: Khẳng định sau sai kết  1 A a.b  3(c  1) D D x 1 b dx  a ln  ? x2 c B ac  b  C a  b  2c  10 D ab  c  1 Câu 14: Khẳng định sau kết A a  B a  x3 0 x  1dx  a ln ? C a  D a  Câu 15: Cho f (x) hàm số chẵn liên tục  thỏa mãn  f (x)dx  Khi giá trị tích phân 1  f (x)dx là: LOVEBOOK| File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A A B Câu 16: Giả sử C Phần Tích Phân-Giải tích 12 D dx  2x   a  lnb Giá trị a,b ? A a  0; b  81 B a  1; b  C a  0; b  D a  1; b  e 3ea  Câu 17: Khẳng định sau kết  x ln xdx  ? b A a.b  64 B a.b  46  Câu 18: Cho  e x sin x d x  A C a  b  12 ea  Khi sin a  cos2a b B a x a2 2a  B ln a2 a 1 dx  3x  C ln a2  a  1 D ln a2 2a  Câu 20: Biến đổi D C Câu 19: Với a  , giá trị tích phân sau A ln D a  b  x 0   x dx thành 1 f (t)dt , với t   x Khi f (t) hàm hàm số sau? A f (t)  2t  2t B f (t)  t  t C f (t)  t  t D f (t)  2t  2t Câu 21: Cho n    enx 4xdx  (e  1)(e  1) Giá trị n A B C D Câu 22: Giả sử I  3x  5x  1 x  dx  a ln  b Khi đó, giá trị a  2b là: A 30 B 40 Câu 23: Biết tích phân  A C 50 D 60 2x  dx = aln2 +b Thì giá trị a là: 2x B C D Câu 24: Cho đồ thị hàm số y = f(x) đoạn [0;6] hình vẽ LOVEBOOK| File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 y y = f(x) O x Biểu thức có giá trị lớn nhất: A  f (x)dx B  f (x)dx Câu 25: Biết  f (x)dx  5;  f (x)dx D  f (x)dx  f (x)dx  Tính  f (x)dx ? A C B 2 D C Câu 26: Tính tích phân sau: I   x a  x dx B 2a  A Cả đáp án Câu 27: Biết tích phân 9x C a   2a 3 D  2a dx = a giá trị a A 12 Câu 28: Nếu B C   x  1 x   dx  ln  m  m A 12 B C Câu 29: Bằng cách đổi biến số x  2sin t tích phân A D 12  dt B ln m Câu 30: Cho A   A m = 0; m =   dt C    D dx  x2 tdt là: D   dt t e x dx  ln Khi giá trị m là: ex  B Kết khác C m = D m = Câu 31: Tìm khẳng định sai khẳng định sau: LOVEBOOK| File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12   x A  sin dx  2 sin xdx 0 B  (1  x) x dx  0 1 C  sin(1  x)dx   sin xdx D x 2007 (1  x)dx  1 2009 Câu 32: Cho f (x) hàm số chẵn  f (x)dx a chọn mệnh đề 3 3 A  f (x)dx   a B  f (x)dx 2a C 3 0  f (x)dx a 3 D  f (x)dx a Câu 33: Cho  f  x dx  f  x  hàm số chẵn Giá trị tích phân A -2 B  f  x dx là: 2 C -1 D e2 x Câu 34: Hàm số f (x)   t ln tdt đạt cực đại x ex B A  ln C ln D  ln Câu 35: Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai?   A  sin xdx   dx B  sin xdx   cos tdt   C  sin xdx   sin  2x  1 d sin  2x  1 80  0   D  sin xdx   sin tdt  x Câu 36: Tích phân:  (3x  e ).dx = a + b.e Khi a + 5b A B 18 Câu 37: Giả sử  A D 23 C D 81 dx  ln c Giá trị c 2x  B  Câu 38: Cho I   sin n x cos xdx  A C 13 B Khi n bằng: 64 C D a Câu 39: Biết  (4sin x  )dx  giá trị a  (0; ) là: LOVEBOOK| File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A    A a  B a  C a  a x dx ax  Câu 40: Tích phân Phần Tích Phân-Giải tích 12  D a   2 B a     1  A a     2  1  C a     2  2 D a      Câu 41: Cho tích phân I   sin 2x.esin x dx :.một học sinh giải sau: x  0 t  Bước 1: Đặt t  sin x  dt  cos xdx Đổi cận:  I   t.e t dt  x   t 1  ut du  dt Bước 2: chọn   t t dv  e dt  v  e 1 1 0 0   t.e t dt  t.e t   e t dt  e  e t  1 Bước 3: I  2 t.e t dt  Hỏi giải hay sai? Nếu sai sai đâu? A Bài giải sai từ bước B Bài giải sai từ bước C Bài giải hoàn toàn D Bài gaiir sai bước Câu 42: Nếu f (x) liên tục  f (x)dx  10 ,  f (2x)dx bằng: A B 29 C 19 D Câu 43: Cho tích phân I   2x  dx , kết sau: (I) I      dx    2x   dx x (II) I    x   dx    2x   dx (III) I  2  2x   dx Kết đúng? A Chỉ II LOVEBOOK| B Chỉ III C Cả I, II, III D Chỉ I File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A  Câu 44: Giả sử I   sin 3x sin 2xdx  a  b A  B Phần Tích Phân-Giải tích 12 , đó, giá trị a  b là: C  10 D Câu 45: Cho hàm số y = f(x) liên tục triệt tiêu x = c [a; b] Các kết sau, câu đúng? b A  a b  B a b C b f (x) dx   f(x)dx a c f (x) dx  a  c b f (x) dx   f(x) dx   f(x) dx a c b  a f(x) dx   f (x)dx D A, B, C a   1 Câu 46: Khẳng định sau sai kết  (2x   sin x)dx       ? a b A a  2b  B a  b  C 2a  3b  D a  b  a Câu 47: Biết 2x  ln x ln 2 , a tham số Giá trị tham số a dx   1 x A B C -1 D  a dx  Mệnh đề sau đúng? cos x Câu 48: BIết:  B a số lớn A a số chẵn C a số nhỏ D a số lẻ Câu 49: Tìm khẳng định sai khẳng định sau   x A  sin dx  2 sin xdx 0  C B  e  x dx        0 sin  x   dx  0 cos  x   dx Câu 50: Giả sử e D  sin(1  x)dx   sin xdx 0 dx  2x   ln c Giá trị c là: A B  C 81 D  Câu 51: Cho hai tích phân I   sin xdx J   cos xdx Hãy khẳng định đúng: 0 A I  J B I  J C I  J D Không so sánh LOVEBOOK| File Word liên hệ:0978064165- dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com - s://www.facebook.com/dongpay Th.S Đặng Việt Đông - Trường THPT Nho Quan A Câu 52: Cho tích phân I   x2 dx Nếu đổi biến số t  x2  A I    t dt t 1 Phần Tích Phân-Giải tích 12 t dt B I   2 t 1 C I   x2 1 x tdt t 1 tdt t 1 D I   2 Câu 53: Cho I   2x x  1dx u  x  Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A I   udu B I   udu a Câu 54: Biết  sin x cos xdx  A C I  u  B D I  27 Khi giá trị a 2 C  D  dx sau: x 1 e Câu 55: Một học sinh tính tích phân I   e x dx x x e 1  e  (I) Ta viết lại I   e (II) Đặt u  e x I   e e e du du du     ln u  ln  u  u(1  u) u 1  u (III) I  ln e  ln(e  1)  ln1  ln   ln e e 1 Lý luận trên, sai sai từ giai đoạn nào? A III B I b D Lý luận C II b c Câu 56: Giả sử  f (x)dx  2,  f (x)dx  với a  b  c  f (x)dx bằng? a c A a B C 1 D 5 Câu 57: Hàm số y  tan 2x nhận hàm số nguyên hàm? A tan 2x  x B tan 2x  x C tan 2x  x D tan 2x  x e 2016 Câu 58: Tích phân  cos(ln x).dx =   m.e 2016 Khi giá trị m: A m   LOVEBOOK| B m
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích phân hạn chế máy tính cầm tay , Tích phân hạn chế máy tính cầm tay , Tích phân hạn chế máy tính cầm tay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay