Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS

126 295 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:15

Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA SƢ PHẠM TỰ NHIÊN  Bµi gi¶ng PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ Ngƣời biên soạn: Trương Văn Thanh Quảng Ngãi, tháng năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng I: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN VẼ KĨ THUẬT Ở CÔNG NGHỆ Mục tiêu chƣơng 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Ví trí, mục tiêu phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ 1.1.2 Cấu trúc chƣơng trình SGK phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ 1.1.3 Đặc điểm phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ 1.1.4 Một số phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học thƣờng dùng dạy học Vẽ kĩ thuật Công nghệ 1.2 Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể 1.2.1 Dạy học chƣơng Bản vẽ khối hình học 1.2.2 Dạy học chƣơng Bản vẽ kĩ thuật 17 1.2.3 Lập kế hoạch dạy tổ chức tập giảng 28 1.3 Hƣớng dẫn trả lời số câu hỏi đáp án tập phần - Vẽ kĩ thuật 29 1.3.1 Câu hỏi tập sau học 29 1.3.2 Câu hỏi tập Tổng kết ôn tập 35 Chƣơng II: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN CƠ KHÍ Ở CÔNG NGHỆ 37 Mục tiêu chƣơng 37 2.1 Giới thiệu chung 38 2.1.1 Vị trí, mục tiêu phần Cơ khí Công nghệ 38 2.1.2 Cấu trúc chƣơng trình SGK phần Cơ khí Công nghệ 38 2.1.3 Đặc điểm phần Cơ khí Công nghệ 39 2.1.4 Một số PPDH thƣờng dùng dạy học Cơ khí Công nghệ 40 2.2 Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể 40 2.2.1 Dạy học chƣơng Gia công khí 40 2.2.2 Dạy học chƣơng Chi tiết máy lắp ghép 44 2.2.3 Dạy học chƣơng Truyền biến đổi chuyển động 47 2.2.4 Lập kế hoạch dạy tổ chức tập giảng 50 2.3 Hƣớng dẫn trả lời số câu hỏi đáp án tập phần hai - Cơ khí 51 2.3.1 Câu hỏi tập sau học 51 2.3.2 Câu hỏi tập Tổng kết ôn tập 55 Chƣơng III: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN 57 Ở CÔNG NGHỆ 57 Mục tiêu chƣơng 57 3.1 Giới thiệu chung 58 3.1.1 Vị trí, mục tiêu phần Kĩ thuật điện Công nghệ 58 3.1.2 Cấu trúc chƣơng trình SGK phần Kĩ thuật điện Công nghệ 58 3.1.3 Đặc điểm phần Kĩ thuật điện Công nghệ 60 3.1.4 Một số PPDH thƣờng dùng dạy học Kĩ thuật điện Công nghệ 60 3.2 Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể 61 3.2.1 Dạy học chƣơng An toàn điện 61 3.2.2 Dạy học chƣơng Đồ dùng điện gia đình 66 3.2.3 Dạy học chƣơng Mạng điện nhà 73 3.2.4 Lập kế hoạch dạy tổ chức tập giảng 78 3.3 Hƣớng dẫn trả lời số câu hỏi đáp án tập phần ba - Kĩ thuật điện 79 3.3.1 Câu hỏi tập sau học 79 2.3.2 Câu hỏi tập Tổng kết ôn tập 86 Chƣơng IV: DẠY HỌC MÔĐUN SỬA CHỮA XE ĐẠP Ở CÔNG NGHỆ 87 Mục tiêu chƣơng 87 4.1 Giới thiệu chung 88 4.1.1 Vị trí, mục tiêu 88 4.1.2 Cấu trúc chƣơng trình SGK môđun Sửa chữa xe đạp Công nghệ 89 4.1.3 Đặc điểm môđun Sửa chữa xe đạp Công nghệ 90 4.1.4 Một số phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học thƣờng dùng dạy học Sửa chữa xe đạp Công nghệ 90 4.1.5 Một số chuẩn bị cụ thể 91 4.2 Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể 91 4.2.1 Một số vấn đề cần lƣu ý dạy 91 4.2.2 Về PPDH số nội dung cụ thể 91 4.2.3 Lập kế hoạch dạy tổ chức tập giảng 97 4.3 Hƣớng dẫn trả lời số câu hỏi đáp án tập môđun Sửa chữa xe đạp 98 4.3.1 Câu hỏi tập sau học 98 4.3.2 Câu hỏi tập Ôn tập 99 Chƣơng V: DẠY HỌC MÔĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Ở CÔNG NGHỆ 101 Mục tiêu chƣơng 101 5.1 Giới thiệu chung 102 5.1.1 Vị trí, mục tiêu 102 5.1.2 Cấu trúc chƣơng trình SGK môđun Lắp đặt mạng điện nhà Công nghệ 103 5.1.3 Đặc điểm môđun Lắp đặt mạng điện nhà Công nghệ 104 5.1.4 Một số phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học thƣờng dùng dạy học Lắp đặt mạng điện nhà Công nghệ 104 5.1.5 Một số chuẩn bị cụ thể 105 5.2 Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể 106 5.2.1 Một số vấn đề cần lƣu ý dạy 106 5.2.2 Về PPDH số nội dung cụ thể 106 5.2.3 Lập kế hoạch dạy tổ chức tập giảng 109 5.3 Hƣớng dẫn trả lời số câu hỏi đáp án tập môđun Lắp đặt mạng điện nhà 110 5.3.1 Câu hỏi tập sau học 110 5.3.2 Câu hỏi tập Tổng kết ôn tập 112 PHỤ BẢN 114 Phụ Kế hoạch dạy: Bài - Hình chiếu 114 Phụ Kế hoạch dạy: Bài tập thực hành - Hình chiếu vật thể 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 LỜI MỞ ĐẦU Tập giảng Phƣơng pháp dạy học (PPDH) Kĩ thuật Công nghiệp (KTCN) Trung học Cơ sở (THCS) đƣợc biên soạn theo chƣơng trình đào tạo mã ngành 51140214 ban hành theo định số 1448/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22 tháng năm 2014 Hiệu trƣởng trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng Đây học phần bắt buộc đào tạo giáo viên giảng dạy môn Công nghệ (phần KTCN) THCS Thời lƣợng học phần tín chỉ, bao gồm 30 tiết lí thuyết 60 tiết thực hành Sau học xong học phần này, sinh viên (SV) cần có đƣợc khả mong đợi nhƣ sau: - Mô tả đƣợc vị trí, cấu trúc chƣơng trình phƣơng pháp thƣờng dùng dạy học phần KTCN môn Công nghệ trƣờng THCS - Giải thích đƣợc mục tiêu, đặc điểm phần KTCN môn Công nghệ trƣờng THCS - Hệ thống hóa đƣợc nội dung phần KTCN môn Công nghệ trƣờng THCS - Trả lời đƣợc câu hỏi có đáp án tập phần KTCN môn Công nghệ sách giáo khoa (SGK) trƣờng THCS - Thiết kế thực đƣợc số kế hoạch dạy lí thuyết thực hành phần KTCN môn Công nghệ trƣờng THCS - Tự xác định đƣợc khó khăn dạy học phần KTCN môn Công nghệ trƣờng THCS biện pháp khắc phục Nội dung tập giảng gồm chƣơng: Chƣơng Phƣơng pháp dạy học phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ Chƣơng Phƣơng pháp dạy học phần Cơ khí Công nghệ Chƣơng Phƣơng pháp dạy học phần Kĩ thuật điện Công nghệ Chƣơng Dạy học môđun Sửa chữa xe đạp Công nghệ Chƣơng Dạy học môđun Lắp đặt mạng điện nhà Công nghệ Mỗi chƣơng đƣợc cấu trúc gồm mục: Mục Giới thiệu chung vị trí, mục tiêu; cấu trúc chƣơng trình; đặc điểm phƣơng pháp thƣờng dùng dạy học phần tƣơng ứng Mục Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể phần tƣơng ứng Ở tập giảng phân tích theo chƣơng tƣơng ứng SGK với nội dung chính, việc hƣớng dẫn giảng dạy theo có sách giáo viên (SGV) Cuối mục có nêu cụ thể yêu cầu SV lập kế hoạch giảng tổ chức thực giảng tập Mục Hƣớng dẫn trả lời số câu hỏi đáp án tập học tổng kết chƣơng SGK phần tƣơng ứng Những thuật ngữ, khái niệm liên quan đƣợc sử dụng môn học tiên (theo chƣơng trình đào tạo) không đƣợc nhắc lại tập giảng Một số từ viết tắt đƣợc thực theo nguyên tắc viết đầy đủ xuất lần đầu giảng có kí hiệu ngoặc đơn Mặc dù có cố gắng trình biên soạn nhƣng chắn tập giảng có thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc nhiều ý kiến nhận xét, phê bình bạn đồng nghiệp ngƣời sử dụng Những nhận xét, góp ý xin gửi địa E-mail: tvthanh@pdu.edu.vn Chƣơng I: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN VẼ KĨ THUẬT Ở CÔNG NGHỆ Mục tiêu chƣơng Học xong chƣơng I, SV có khả năng: - Mô tả đƣợc vị trí, cấu trúc chƣơng trình phƣơng pháp thƣờng dùng dạy học phần Vẽ kĩ thuật trƣờng THCS - Giải thích đƣợc mục tiêu, đặc điểm phần Vẽ kĩ thuật trƣờng THCS - Hệ thống hóa đƣợc nội dung phần Vẽ kĩ thuật - Trả lời đƣợc câu hỏi có đáp án tập phần Vẽ kĩ thuật SGK - Thiết kế thực đƣợc số kế hoạch dạy lí thuyết thực hành phần Vẽ kĩ thuật - Tự xác định đƣợc khó khăn dạy học Vẽ kĩ thuật biện pháp khắc phục 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Ví trí, mục tiêu phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ 1.1.1.1 Vị trí Vẽ kĩ thuật nội dung môn Công nghệ nhằm cung cấp cho HS số kiến thức, kĩ sở cho phần Cơ khí Kĩ thuật điện chƣơng trình Công nghệ nhƣ nội dung khác lĩnh vực KTCN 1.1.1.2 Mục tiêu tổng quát Học xong phần này, HS có khả năng: a Về kiến thức Hiểu đƣợc số kiến thức Vẽ kĩ thuật (bản vẽ khối hình học, vẽ chi tiết, vẽ lắp, vẽ nhà đơn giản) b Về kĩ Đọc đƣợc số vẽ kĩ thuật đơn giản (bản vẽ khối hình học, vẽ chi tiết, vẽ lắp, vẽ nhà đơn giản) a Về thái độ - Ham thích tìm hiểu kĩ thuật lĩnh vực công nghiệp - Có tác phong công nghiệp, làm việc theo quy trình, kế hoạch Mục tiêu đƣợc cụ thể hóa qua chƣơng, tƣơng ứng SGK, SGV 1.1.2 Cấu trúc chƣơng trình SGK phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ Chƣơng trình phần Vẽ kĩ thuật gồm 18 tiết (9 tiết lí thuyết, tiết thực hành, tiết ôn tập tiết kiểm tra) Theo chƣơng trình, phần Vẽ kĩ thuật SGK đƣợc chia thành hai chƣơng: Chƣơng I Bản vẽ khối hình học: có bài, tiết; bao gồm nội dung hình chiếu, vẽ khối đa diện, vẽ khối tròn Đây phần sở môn Vẽ kĩ thuật Chƣơng II Bản vẽ kĩ thuật: có bài, tiết; bao gồm nội dung khái niệm vẽ kĩ thuật, hình cắt, vẽ chi tiết, vẽ lắp, vẽ nhà Đây phần ứng dụng Vẽ kĩ thuật Cụ thể Chƣơng Bản vẽ khối hình học Tiết Bài Vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống Tiết Bài Hình chiếu Tiết Bài Thực hành - Hình chiếu vật thể Tiết Bài Bản vẽ khối đa diện Tiết Bài Thực hành - Đọc vẽ khối đa diện Tiết Bài Bản vẽ khối tròn xoay Tiết Bài Thực hành - Đọc vẽ khối tròn xoay Chƣơng Bản vẽ kĩ thuật Tiết Bài Khái niệm vẽ kĩ thuật - hình cắt Tiết Bài Bản vẽ chi tiết Tiết 10 Bài 10 Thực hành - Đọc vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt Tiết 11 Bài 11 Biểu diễn ren Tiết 12 Bài 12 Thực hành - Đọc vẽ chi tiết đơn giản có ren Tiết 13 Bài 13 Bản vẽ lắp Tiết 14 Bài 14 Thực hành - Đọc vẽ lắp đơn giản Tiết 15 Bài 15 Bản vẽ nhà Tiết 16 Bài 16 Thực hành - Đọc vẽ nhà đơn giản Tiết 17 Tổng kết - Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra 1.1.3 Đặc điểm phần Vẽ kĩ thuật Công nghệ - Vẽ kĩ thuật mang tính ứng dụng, gắn với nhu cầu thực tiễn ngƣời Vì giảng dạy nội dung (đối tƣợng) cần giải thích rõ: gì? đâu? điều kiện nào? để làm gì? - Vẽ kĩ thuật dựa sở toán học (phần hình học, hình học không gian) Ở THCS, HS chƣa đƣợc học hình học không gian nên số nội dung phải trình bày mức độ định tính, không chứng minh cụ thể Khi giảng dạy tốt dùng phƣơng tiện trực quan (hình vẽ, sơ đồ, vẽ mẫu, mô hình vật thể chiều ) để minh họa 1.1.4 Một số phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học thƣờng dùng dạy học Vẽ kĩ thuật Công nghệ 8 1.1.4.1 Với lý thuyết Thƣờng dùng PPDH trực quan kết hợp với đàm thoại Các phƣơng tiện dạy học thƣờng tranh vẽ, vẽ mẫu, mô hình vật thể chiều, phần mềm mô máy tính… đặc biệt thao tác vẽ hình GV bảng Một số hình vẽ khó GV phải tập vẽ phân tích trƣớc lên lớp Nên dùng phấn màu để thể yếu tố hình vẽ 1.1.4.2 Với thực hành PPDH phổ biến phƣơng pháp làm mẫu - quan sát huấn luyện - luyện tập, phần làm mẫu, huấn luyện thƣờng đƣợc hƣớng dẫn lớp phần luyện tập thƣờng giao nhiệm vụ cho HS làm nhà Phƣơng tiện chủ yếu tập mẫu, mô hình vật thể dụng cụ (thƣớc, bút chì, compa, êke, thƣớc vẽ ) Để hoàn thành số tập - thực hành vẽ kĩ thuật đòi hỏi HS phải biết vài thao tác vẽ hình học (chia đoạn thẳng, đƣờng tròn, góc thành phần nhau; dựng đƣờng thẳng vuông góc với đoạn thẳng cho trƣớc; vẽ nối tiếp; vẽ hình elip hình trái xoan ) Những thao tác HS đƣợc thực chƣơng trình môn Toán học, GV tổng kết hƣớng dẫn thêm kĩ thuật thực 1.2 Phƣơng pháp dạy học số nội dung cụ thể 1.2.1 Dạy học chƣơng Bản vẽ khối hình học 1.2.1.1 Mục tiêu Học xong chƣơng này, HS có khả năng: a Về kiến thức - Trình bày đƣợc vai trò Vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống; khái niệm hình chiếu, vị trí hình chiếu vuông góc vật thể - Nhận biết đƣợc vẽ số khối đa diện khối tròn xoay thƣờng gặp b Về kĩ - Đọc đƣợc vẽ số khối đa diện khối tròn xoay thƣờng gặp - Vẽ đƣợc hình chiếu khối lăng trụ chữ nhật chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu a Về thái độ Tuân thủ quy trình thực đủ tập theo quy định - Sự khác cáp điện dây dẫn điện: + Về công dụng: cáp điện dùng mạch cung cấp điện vào nhà dây dẫn điện dùng mạng điện nhà + Về cấu tạo: Lớp vỏ bảo vệ cáp điện luôn có đƣợc chế tạo cho phù hợp với môi trƣờng lắp đặt cáp khác 5.3.1.3 Trả lời câu hỏi trang 17 SGK Đáp án xem bảng 5.1 (bảng 3-5 SGK) Bảng 5.1 Câu Đ-S Từ sai Từ Để đo điện trở mạch điện phải dùng oát kế S oát kế Ampe kế đƣợc mắc song song với mạch điện cần đo S song song Đồng hồ vạn đo đƣợc điện áp điện trở mạch điện Đ Vôn kế đƣợc mắc nối tiếp với mạch điện cần đo S điện áp điện trở nối tiếp 5.3.1.4 Trả lời câu hỏi trang 50 SGK Câu Đáp án xem bảng 5.2 Bảng 5.2 Đặc điểm Lắp đặt Dây dẫn đƣợc đặt dọc theo trần nhà, dầm xà × Lắp đặt ngầm Lắp đặt dây dẫn thƣờng phải tiến hành trƣớc đổ bê tông × Dây dẫn đƣợc đặt trực tiếp rãnh tƣờng, trần nhà × Dây dẫn đƣợc lồng ống nhựa cách điện 111 × Câu Phƣơng pháp lắp đặt kiểu ngầm: có tính mĩ thuật cao, tránh đƣợc tác động xấu môi trƣờng tới dây dẫn nhƣng khó sửa chữa Phƣơng pháp lắp đặt kiểu nổi: tránh đƣợc tác động xấu môi trƣờng tới dây dẫn, dễ sửa chữa nhƣng tính mĩ thuật không cao 5.3.1.5 Trả lời câu hỏi trang 53 SGK Câu Cần kiểm tra định kì an toàn điện mạng điện nhà nhằm phát kịp thời hƣ hỏng để sửa chữa thay tránh đƣợc cố đáng tiếc điện xảy Câu Cần phải kiểm tra dây dẫn điện, cách điện mạng điện, thiết bị điện, đồ dùng điện Câu Hoàn thành báo cáo theo yêu cầu cụ thể 5.3.2 Câu hỏi tập Tổng kết ôn tập 5.3.2.1 Trả lời câu hỏi Câu Xem trả lời câu hỏi tiểu mục 5.3.1.2 Câu Trên vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế ampe kế để sử dụng kiểm soát đƣợc điện áp dòng điện (tức công suất) mạch điện tiêu thụ, tránh tải cho biến áp Câu Xem tiểu mục II.2.Bƣớc - Nối dây (trang 25); tiểu mục II.2.Bƣớc - Hàn mối nối tiểu mục II.2.Bƣớc - Cách điện mối nối (trang 28) Câu - Xem tiểu mục II.3 - Lắp đặt mạch điện bảng điện (trang 32) - Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu, vạch dấu ta chọn đƣợc kích thƣớc bảng điện phù hợp, vị trí thiết bị hợp lí, đẹp quan trọng thuận tiện cho việc luồn, nối dây Câu Sơ đồ nguyên lí mạch điện nêu nên mối liên hệ điện phần tử mạch điện mà vị trí cách lắp đặt chúng thực tế Sơ đồ lắp đặt mạch điện biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt phần tử mạch điện thực tế 112 Câu Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào yếu tố: - Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện (thƣờng đặt bảng điện điều khiển) - Vị trí lắp đặt thiết bị tiêu thụ điện (thƣờng đặt vị trí thuận tiện hộ tiêu thụ điện) - Cách lắp đặt dây dẫn điện (loại mạch điện lắp đặt nổi, mạch điện lắp đặt ngầm, loại dây dẫn điện, cách bố trí cách điện ) 5.3.2.2 Đáp án tập Câu D Vôn kế 113 PHỤ BẢN Phụ Kế hoạch dạy: Bài - Hình chiếu KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tên dạy: Bài HÌNH CHIẾU Môn học: Công nghệ Số tiết: 01 Tiết thứ: Ngày dạy: Ngày soạn: 07/2/2016 Ngƣời soạn: Trƣơng Văn Thanh I Mục tiêu Kiến thức: hiểu đƣợc hình chiếu Kỹ năng: nhận biết đƣợc hình chiếu vật thể hình vẽ Thái độ: yêu thích học Vẽ kĩ thuật, làm việc cẩn thận II Chuẩn bị Nội dung: - Nghiên cứu SGK - Tham khảo tài liệu để hiểu đƣợc nội dung mục thông tin bổ sung Đồ dùng dạy học: - Tranh giáo khoa: hình 2.1 đến hình 2.5 SGK - Vật mẫu: khối hộp chữ nhật có lỗ xốp bìa - Mô hình: ba mặt phẳng hình chiếu gỗ bìa III Tiến trình dạy Tổ chức ổn định lớp 02 phút GV ?1: lớp trƣởng báo cáo sĩ số lớp HS Báo cáo sĩ số lớp Kiểm tra cũ 03 phút GV ?2: vẽ kĩ thuật có vai trò nhƣ sản xuất đời sống? HS Bản vẽ kĩ thuật có vai trò quan trọng sản xuất đời sống: - Trong sản xuất vẽ kĩ thuật dùng thiết kế, trao đổi thi công theo quy tắc thống - Trong đời sống vẽ kĩ thuật dẫn sử dụng vật dụng văn hình 114 Làm việc với nội dung 30 phút Hoạt động 1: Hƣớng đích gợi động 02 phút Nhà thiết kế muốn thể ý tƣởng vật thể, chi tiết máy hay công trình cách vẽ hình chiếu vẽ Để vẽ đƣợc hình chiếu phải biết đƣợc khái niệm nhƣ phép chiếu gì?, hình chiếu vuông góc?, vị trí hình chiếu vẽ nhƣ nào?, Để trả lời cho câu hỏi trên, tìm hiểu HÌNH CHIẾU Nội dung dạy học Hoạt động GV (1) (2) Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm hình chiếu I Khái niệm hình chiếu Vật thể đƣợc chiếu lên mặt phẳng Hình nhận đƣợc mặt phẳng gọi hình chiếu vật thể + A’: hình chiếu điểm A + AA’: tia chiếu + Mặt phẳng chứa hình chiếu gọi mặt phẳng hình chiếu + Treo hình 2.1 + ?3: hình vẽ 2.1 diễn tả nội dung gì? + Bóng (hình) biển báo giao thông mặt đƣờng đƣợc gọi hình chiếu + ?4: hình chiếu vật thể gì? + Lấy A vẽ A’ để nêu tên gọi yếu tố phép chiếu Hoạt động 3: Tìm hiểu phép chiếu Hoạt động HS (3) 05 phút + Quan sát hình 2.1 + Khi đèn đƣờng sáng, tạo bóng biển báo giao thông mặt đƣờng + Nêu khái niệm hình chiếu + Lắng nghe biết 05 phút II Các phép chiếu + Treo hình 2.2 + ?5: hình vẽ a), b), c) Do đặc điểm tia hình 2.2 diễn tả nội chiếu khác nhau, cho ta dung gì? phép chiếu khác nhau: + Phép chiếu xuyên tâm + ?6: Em có nhận xét hình 2.2a đặc điểm tia chiếu + Phép chiếu song song hình 2.2a), b), c)? hình 2.2b + Phép chiếu vuông góc hình 2.2c 115 + Quan sát hình 2.2 + Hình chiếu vật thể ABC hình a) vật thể ABCD hình b), c) + Đặc điểm tia chiếu Hình a: xuất phát từ điểm O Hình b: song song nhƣng không vuông góc với mphc Hình c: song song vuông góc với mphc (1) (2) (3) Hoạt động 4: Tìm hiểu hình chiếu vuông góc vật thể III Các hình chiếu vuông góc Các mặt phẳng chiếu + Mặt diện gọi mặt phẳng chiếu đứng + Mặt nằm ngang gọi mặt phẳng chiếu + Mặt cạnh bên gọi mặt phẳng chiếu cạnh Các hình chiếu Tên gọi hình chiếu tƣơng ứng với hƣớng chiếu + Hình chiếu đứng có hƣớng chiếu từ trƣớc tới + Hình chiếu có hƣớng chiếu từ xuống + Hình chiếu cạnh có hƣớng chiếu từ trái sang + Treo hình 2.3 + Đƣa mô hình mphc + Mô tả vị trí mphc mô hình hình 2.3 + ?7: Trong phòng học Em tìm ví dụ mô hình mphc? + Treo hình 2.4 + Đặt vật mẫu vào mô hình mphc + ?8: chiếu vật mẫu theo hƣớng từ trƣớc tới, hình nhận đƣợc mpcđ hình gì? Em vẽ lên bảng? + Đây hcđ vật thể Vậy hcđ có đƣợc theo hƣớng chiếu nào? + ?9: Tƣơng tự em nêu hcb hcc có đƣợc theo hƣớng chiếu nào? 10 phút + Quan sát nghe giảng vị trí mphc + Mặt tƣờng treo bảng mpcđ, nhà mpcb, mặt tƣờng có cửa vào mpcc + Quan sát hình 2.4 + Vẽ hình chiếu từ trƣớc tới + Hcđ có hƣớng chiếu từ trƣớc tới + Hcb có hƣớng chiếu từ xuống + Hcc có hƣớng chiếu từ trái sang Hoạt động 5: Tìm hiểu vị trí hình chiếu vật thể vẽ IV Vị trí hình chiếu Trên vẽ kỹ thuật, hình chiếu vật thể đƣợc vẽ mặt phẳng vẽ + Hình chiếu dƣới hình chiếu đứng + Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng + Treo hình 2.4 2.5 + Mô tả việc xoay mphc hình 2.4 để có hình 2.5 + ?10: Em có nhận xét vị trí tƣơng đối hình chiếu vẽ? Củng cố, luyện tập 08 phút + Quan sát hình nghe giảng việc xoay mphc + Hình chiếu dƣới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng 05 phút - HS đọc phần ghi nhớ - GV ?11: Thế hình chiếu vật thể? 116 - HS Hình chiếu vật thể hình nhận đƣợc mặt phẳng ta chiếu vật lên mặt phẳng - GV ?12: Có phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì? - HS Phép chiếu xuyên tâm có tia chiếu xuất phát từ điểm Phép chiếu song song có tia chiếu song song với Phép chiếu vuông góc có tia chiếu song song với vuông góc với mặt phẳng chiếu - GV ?13: Tên gọi vị trí hình chiếu vẽ nhƣ nào? - HS + Hình chiếu đứng góc bên trái vẽ + Hình chiếu dƣới hình chiếu đứng + Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng Hướng dẫn công việc nhà 05 phút - GV Về nhà em trả lời câu hỏi, làm tập đọc phần Có thể em chƣa biết trang 10, 11 SGK - GV Bài tập b, phần đáp án là: Bảng 2.1 SGK Hƣớng chiếu Hình chiếu Bảng 2.2 SGK A B C Hình chiếu Tên hình chiếu × Hình chiếu đứng Về nhà em hoàn thành tất yêu cầu tập - GV Về nhà em đọc trang 13 SGK chuẩn bị dụng cụ vẽ, tờ giấy vẽ để làm tập thực hành - Hình chiếu vật thể 117 Phụ Kế hoạch dạy: Bài tập thực hành - Hình chiếu vật thể KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tên dạy: Bài Bài tập thực hành HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ Môn học: Công nghệ Số tiết: 01 Tiết thứ: Ngày dạy: Ngày soạn: 16/3/2016 Ngƣời soạn: Trƣơng Văn Thanh I Mục tiêu Kiến thức: - Biết đƣợc liên quan hƣớng chiếu hình chiếu - Biết đƣợc cách bố trí hình chiếu vẽ Kỹ năng: Đọc vẽ đƣợc hình chiếu vật thể đơn giản Thái độ: - Yêu thích học Vẽ kĩ thuật - Làm việc quy trình, cẩn thận II Chuẩn bị Nội dung: - Nghiên cứu SGK - Đọc sách tham khảo, phần đọc thêm Đồ dùng - Dụng cụ: Một dụng cụ vẽ: thƣớc kẻ, compa, êke, bút chì, tẩy chì - Tranh vẽ: bảng phụ (ba hình chiếu vẽ ba tờ giấy phụ đính Bảng phụ 1), bảng phụ 2, bảng phụ 3, bảng phụ 4, quy trình công nghệ - Mẫu vật: mô hình nêm - Vật liệu: giấy vẽ A4 III Tiến trình dạy Tổ chức ổn định lớp 01 phút GV ?1: lớp trƣởng báo cáo sĩ số lớp HS Báo cáo sĩ số lớp 118 Giai đoạn giảng dạy chuẩn bị 10 phút Hoạt động GV Hoạt động HS (2) (1) Hoạt động Nêu mục tiêu bài, định hƣớng hoạt động thực hành 02 phút - Treo bảng phụ - Quan sát bảng phụ - Trong thời gian tiết học, học - Chú ý nghe nội dung thực hành sinh phải hoàn thành vẽ tờ giấy A4 gồm phần: + Đánh dấu  vào bảng 3.1 + Sắp xếp vẽ lại hình chiếu 1, 2, vị trí vẽ kỹ thuật Hoạt động Kiểm tra, hồi phục kiến thức có liên quan - Để thực đƣợc hai nhiệm vụ trƣớc hết HS phải làm đƣợc phần tập 2: Hình chiếu: - Treo bảng phụ - Hƣớng chiếu A tạo nên hình chiếu ba hình chiếu 1, Đánh dấu  vào ô A3 bảng 2.1 - ?2 Tƣơng tự hƣớng chiếu B C tạo nên hình chiếu nào? Đánh dấu  vào bảng 2.1 - ?3 Trên hình 2.6b, hình chiếu 3, 1, tƣơng ứng hình chiếu đứng, hình chiếu hình chiếu cạnh Hãy xếp lại cho vị trí chúng vẽ - Treo bảng phụ - Nhận xét, đánh giá kết làm tập - Quan sát bảng phụ - Chú ý hiểu đánh dấu  vào ô A3 bảng 2.1 - Lên bảng thực đánh dấu  vào bảng 2.1 Bản phụ - Lên bảng thực xếp lại - Nhận xét kết làm bạn Hoạt động Nêu khái quát trình tự công việc (quy trình) - Bƣớc 1: chuẩn bị tờ giấy vẽ - Bƣớc 2: trả lời câu hỏi vào bảng 3.1 - Bƣớc 3: Vẽ hình chiếu 05 phút 01 phút - Quan sát ghi nhớ quy trình Hoạt động Làm mẫu 03 phút - Treo bảng phụ - Quan sát bảng phụ - Hƣớng chiếu A tạo nên hình chiếu - Chú ý hiểu đánh dấu  vào ô A3 trong ba hình chiếu 1, Đánh dấu bảng 3.1  vào ô A3 bảng 3.1 119 Giai đoạn thực hành 30 phút (1) (2) Hoạt động Phân chia nhóm, vị trí, dụng cụ, thiết bị làm việc 03 phút - Phân nhóm, cử nhóm trƣởng: nhóm - Thực thực hành theo tổ học tập tổ trƣởng nhóm trƣởng - Vị trí ngồi thực hành nhƣ ngồi học - Thực bình thƣờng - Phát Bảng phụ cho nhóm - Nhận Bảng phụ đƣa tờ giấy A4, thƣớc kẻ, compa, êke, bút chì, tẩy chì Hoạt động Tạo tờ giấy vẽ, kẻ bảng đánh dấu × vào bảng 3.1 Quan sát, uốn nắn: lƣu ý tới nội dung khung tên, vị trí kẻ bảng 3.1 dành chỗ để vẽ lại hình chiếu việc xác định mối quan hệ hƣớng chiếu hình chiếu 15 phút - Thực bƣớc quy trình: Dựa vào phụ 4, tạo tờ giấy vẽ kẻ bảng 3.1 - Thực bƣớc quy trình: bảng phụ làm mẫu đánh dấu × vào ô A3 Suy nghĩ kĩ để đánh dấu  vào ô bảng 3.1 theo yêu cầu Hoạt động Vẽ hình chiếu 12 phút - Dựa vào kết có đƣợc bảng 3.1 thực hiện: - Quan sát, kiểm tra nhắc nhở kích + Vẽ mờ hình chiếu theo vị trí thƣớc vị trí hình chiếu lên vẽ + Kiểm tra lại hình chiếu vẽ mờ - Nhắc nhở kích thƣớc nét vẽ tô - Tô đậm hình chiếu vẽ mờ (tô đậm đậm kích thƣớc nét vẽ) Giai đoạn kết thúc 04 phút (1) (2) Hoạt động Thu nhận kết nhận xét học 02 phút - Yêu cầu HS ngừng vẽ, thu nhận - Ngừng vẽ, nộp vẽ vẽ - Nhận xét học: - Lắng nghe có ý kiến tự nhận xét, + Ý thức thái độ HS thực hành đánh giá + Đƣờng nét vẽ hình chiếu Hoạt động 9: Sắp xếp, thu dọn dụng cụ vệ sinh lớp học Quan sát, nhắc nhở 02 phút - Sắp xếp bàn ghế, thu dọn dụng cụ - Vệ sinh lớp học 120 Bảng phụ Bảng 2.1 Hƣớng chiếu A B C Hình chiếu B C a A b Hình 2.6 121 Bảng phụ Hƣớng chiếu A B C Hình chiếu    KẾT QUẢ BÀI TẬP Trang 10 SGK Công nghệ Người Vẽ Trương Văn Thanh Kiểm tra 23/7/04 25/7/04 122 Vật liệu Tỉ lệ Bản số 1:1 03.01 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Bảng phụ Bảng 3.1 Hƣớng chiếu A Hình chiếu B C B C a b Hình 3.1 123 A Bảng phụ Bảng 3.1 Hƣớng chiếu Hình chiếu A B C × Bài 3: Bài tập thực hành HÌNH CHIẾU Người Vẽ Trương Văn Thanh Kiểm tra 23/7/04 25/7/04 124 Vật liệu Tỉ lệ Bản số 1:1 03.01 Trường Đại học Phạm Văn Đồng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Khôi (2007), Phương pháp dạy học Kĩ thuật công nghiệp trường Trung học Cơ sở, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [2] Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Bính (1998), Phương pháp dạy học Kĩ thuật công nghiệp trường Trung học Cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội [3] Nguyễn Minh Đƣờng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Đào (Chủ biên), Trần Hữu Quế, Trần Mai Thu, Nguyễn Văn Vận (2004), SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục, Hà Nội [4] Nguyễn Minh Đƣờng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Đào (Chủ biên), Trần Hữu Quế, Trần Mai Thu, Nguyễn Văn Vận (2004), SGV Công nghệ 8, NXB Giáo dục, Hà Nội [5] Nguyễn Minh Đƣờng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Phƣơng Yên (2005), SGK Công nghệ - Sửa chữa xe đạp, NXB Giáo dục, Hà Nội [6] Nguyễn Minh Đƣờng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Phƣơng Yên (2005), SGV Công nghệ - Sửa chữa xe đạp, NXB Giáo dục, Hà Nội [7] Nguyễn Minh Đƣờng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Mai Thu (2005), SGK Công nghệ - Lắp đặt mạng điện nhà, NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Nguyễn Minh Đƣờng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Mai Thu (2005), SGV Công nghệ - Lắp đặt mạng điện nhà, NXB Giáo dục, Hà Nội 125 ... ta nhận đƣợc hình chiếu khác Phép chiếu b o toàn tính song song Theo hƣớng chiếu có: + Phép chiếu song song xiên góc: tia chiếu t o thành góc khác 900 so với mặt phẳng hình chiếu (hình 2.2b SGK);... cách cho đầu dƣới móc treo v o lỗ giá tán đầu dƣới móc treo Cho trục v o lỗ bánh ròng rọc 1, sau lắp cụm chi tiết - v o lỗ hai đầu giá 4, tán hai đầu trục Th o ròng rọc Dũa hai đầu trục 2, th o cụm... (THCS) đƣợc biên soạn theo chƣơng trình đ o t o mã ngành 51140214 ban hành theo định số 1448/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22 tháng năm 2014 Hiệu trƣởng trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng Đây học phần bắt buộc đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS, Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS, Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay