250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc

27 103 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:15

TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN – HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin CHƯƠNG IV SỐ PHỨC Sđt: 089.8228.222 Sưu tầm & chọn lọc Họ tên: ………………………….………………………… ; Số báo danh: …………………….……… MÃ ĐỀ THI 123 Câu (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 3 phần ảo 2i B Phần thực 3 phần ảo 2 C Phần thực phần ảo 2i D Phần thực phần ảo Câu (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Cho hai số phức z   i z   3i Tính mơđun số phức z  z A z  z  13 Câu B z  z  C z  z  D z  z  (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z   i Hỏi biểu diễn z điểm điểm M , N , P,Q hình bên? A Điểm P Câu B Điểm Q C Điểm M D Điểm N (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Cho số phức z   5i Tìm số phức w  iz  z A w   3i Câu B w  3  3i C w   7i D w  7  7i (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Kí hiệu z 1, z 2, z z bốn nghiệm phức phương trình z  z  12  Tính tổng T  z  z  z  z A T  Câu B T  C T   D T   (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  3  4i  z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn Câu A r  B r  C r  20 D r  22 (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z y Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực B Phần thực C Phần thực D Phần thực 4 phần ảo phần ảo 4i phần ảo 4 4 phần ảo 3i O 4 Câu M (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Tìm số phức liên hợp số phức z  i 3i  1 A z   i Câu x B z  3  i C z   i D z  3  i (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Tính mơđun số phức z thỏa mãn z 2  i   13i  ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 1/27 – Mã đề thi 123 A z  34 C z  B z  34 34 D z  34 Câu 10 (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Kí hiệu z nghiệm phức có phần ảo dương phương trình 4z  16z  17  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  iz ? 1  A M  ;2     B M  ;2   Câu 11 (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Cho   C M  ;1   số phức 1  D M  ;1   z  a  bi a, b    thỏa mãn 1  i  z  2z   2i Tính P  a  b A P  B P  C P  1 D P   Câu 12 (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Xét số phức z thỏa mãn 1  2i  z  10   i Mệnh đề z đúng? A  z  2 C z  B z  D z  2 Câu 13 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Nếu số phức z thoả mãn z  phần thực A B  C 1z D Giá trị khác i Câu 14 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho a, b, c số thực z    2    Giá trị a  bz  cz a  bz  cz A a  b  c B a  b  c  ab  bc  ac C a  b  c  ab  bc  ac D Câu 15 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho z 1; z ; z số phức thỏa mãn z  z  z  , z  z  z  Khẳng định sai? A z 13  z 23  z 33  z13  z 23  z 33 B z 13  z 23  z 33  z 13  z 23  z 33 C z 13  z 23  z 33  z 13  z 23  z 33 D z 13  z 23  z 33  z13  z 23  z 33 Câu 16 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Phương trình z  iz   có nghiệm tập số phức A B C D Vơ số Câu 17 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Gọi z , z hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị z  z A B ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 C D Trang 2/27 – Mã đề thi 123 Câu 18 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho z 1, z 2, z số phức thoả mãn z  z  z  Khẳng định sau đúng? Câu 19 A z  z  z  z 1z  z 2z  z 3z B z  z  z  z 1z  z 2z  z 3z C z  z  z  z 1z  z 2z  z 3z D z  z  z  z 1z  z 2z  z 3z (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho số phức z   2i Tìm phần ảo số phức w  1  i  z  2  i  z B 9 C 5 D 5i A 9i Câu 20 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho số phức z  3  4i Tìm mơđun số phức w  iz  A 25 z B C D Câu 21 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho số phức z thoả mãn z  i  z   2i Tập hợp điểm biểu diễn số phức w  2  i  z  mặt phẳng toạ độ đường thẳng Viết phương trình đường thẳng A x  7y   B x  7y   C x  7y   D x  7y   Câu 22 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Cho số phức z  1  i   1  i    1  i  Phần thực 22 số phức z A 211  B 211 C 211  D 211 Câu 23 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn z   i  z  2i đường thẳng A 4x  2y   B 4x  2y   C 4x  6y   D 4x  2y   Câu 24 (ĐỀ KHTN LẦN – 2017) Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn phần thực z 1 đường tròn tâm I , bán kính R (trừ điểm) z i  1 1 A I  ; , R   2  1 1 B I  ; , R   2  1 1 C I  ;  , R   2   1 1  D I  ;  , R   2  Câu 25 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho hai số phức z  a  bi z  a  bi ( a, b   z  ) Hãy chọn câu sai? A z  z số thực B z  z số ảo B z 1z số thực D ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 z1 số ảo z2 Trang 3/27 – Mã đề thi 123 Câu 26 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 3  2i  z   14i có tọa độ    A 1;   B 1;      D 4;  C 1; Câu 27 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Trong phương trình đây, phương trình có hai nghiệm  i ? A x  i 3x   B x  2x   C x  2x   D x  2x   Câu 28 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho số phức z   2i ; z   i Mơđun số phức z  2z A 65 B 65 C 21 D 21 Câu 29 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Số phức liên hợp với số phức z  1  i   1  2i  A 9  10i B  10i C  10i D 9  10i Câu 30 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Số số sau số ảo A     2i   B 2016  i   2017  i  i C 3  i   2  i  D 2017i Câu 31 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Số phức liên hợp số phức z  1  i 3  2i  A z   i B z   i D z   i C z   i Câu 32 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Để số phức z  a  a  1 i (a số thực) có z  A a  B a  C a  a  D a  Câu 33 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Số phức z  1  2i  1  i  có mơđun 2 10 D z  3 Câu 34 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Trên mặt phẳng tọa độ điểm A, B,C điểm biểu A z  diễn số phức A vng tạiC B z  50 C z  4i ; 1  i 1  2i  ; 2i Khi tam giác ABC i 1 B vng A C vng cân B D tam giác  Câu 35 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Số phức z thỏa mãn z  3z   2i A   2i B  i C  i  D   2i Câu 36 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho hai số phức z   i, z   2i Phần thực phần ảo số phức z 1.z tương ứng ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 4/27 – Mã đề thi 123 B i A C 1 D Câu 37 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho hai số phức z   i, z   2i Tìm mơđun số phức z1  z2 A C 13 B D Câu 38 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho hai số phức z   i, z   2i Trong mặt phẳng Oxy, gọi điểm M , N điểm biểu diễn số phức z 1, z 2, gọi G trọng tâm tam giác OMN , với O gốc tọa độ Hỏi G điểm biểu diễn số phức sau đây? A  i B  i C  i 3 D  i Câu 39 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho hai số phức z   i, z   2i Tìm số phức z thỏa mãn z z  z  A z    i 2 B z   i 2 C z   i 2 D z    i 2 Câu 40 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Xét phương trình z  tập số phức Tập nghiệm phương trình A S  1  1   B S    1;       C S   1;   i   2      D S     i   2    Câu 41 (ĐỀ THTT LẦN – 2017) Cho số phức z thỏa mãn z   z   10 Giá trị lớn giá trị nhỏ z A 10 B C Câu 42 Tìm khẳng định sai khẳng định sau D A Số phức z   3i có phần thực 5, phần ảo 3 B Số phức z  2i số ảo C Điểm M 1;2 điểm biểu diễn số phức z  1  2i D Số khơng phải số phức Câu 43 Tìm tất cặp số thực x ; y  thỏa mãn điều kiện 2x  1  3y  2 i   i A 1; 1 B 3; 1 C 3;1 D 2; 1 Câu 44 Tìm tất cặp số thực x ; y  thỏa mãn điều kiện x       3x  5y  y  i  2x  6  y  2y  i  5 A 2; 1, 2;    ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222  5 B 2; 1, 2, , 3; 1   Trang 5/27 – Mã đề thi 123  5 C 2; 1, 3, , 3; 1    5  5 D 2; 1, 2, , 3; 1, 3;      Câu 45 Ký hiệu  tập số thực,  tập số phức Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A    C z   7i khơng phải số thực B z  z , z   D z  5i khơng phải số phức Câu 46 Kí hiệu M điểm biểu diễn số phức z , M ' điểm biểu diễn số phức z Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A M , M  đối xứng qua trục tung B M , M  đối xứng qua trục hồnh C M , M  đối xứng qua đường thẳng.y  x D M , M  đối xứng qua đường thẳng y  x Câu 47 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Với số phức z, z số thực B Với số phức z, z số phức C Với số phức z, z số thực dương D Với số phức z, z số thực khơng âm Câu 48 Khẳng định khẳng định sau sai? A Số phức z  2 có phần thực 2 B Số phức z   i có phần thực , phần ảo i C Tập số phức chứa tập số thực D Số phức z  3  4i có mơđun Câu 49 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Tập hợp điểm biểu diễn số phức có mơđun đường tròn đơn vị (đường tròn có bán kính 1, tâm gốc tọa độ) B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  phần mặt phẳng phía (kể biên) đường tròn đơn vị C Tập hợp điểm biểu diễn số phức có phần thực đường thẳng song song với trục hồnh D Tập hợp điểm biểu diễn số phức có phần thực phần ảo thuộc khoảng 1;1 miền hình vng Câu 50 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? ln số thực z A z  C , z  z ln số thực B z  C , C z  C , z  z ln số ảo D z  C , z z ln số thực khơng âm Câu 51 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 6/27 – Mã đề thi 123 A 2  3i   5  i    2i B 3  4i   1  6i   1  i  C 4  3i 2  5i   23  14i      D  3i  i  3i     i Câu 52 Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z có điểm biểu diễn nằm trục tung A Trục tung B Trục hồnh C Đường phân giác góc phần tư (I) góc phần tư (III) D Đường phân giác góc phần tư (I), (III)và đường phân giác góc phần tư (II), (IV)     12   i  12   i Câu 53 Tính 12  3i  i  3i A 31  C 51     12   i B 51   12  i D 51  Câu 54 Tính mơđun số phức z  1  i  3  2i   cos   i sin  A 51 B C  61 D  Câu 55 Có số phức z thỏa mãn điều kiện z z  z  2, z  A B C Câu 56 Tính phần thực số phức z thỏa mãn điều kiện z  A B     D  i  1  3i  C D  Câu 57 Tính  3i  3i   5i  4i   A 2  5  3 i   C 12  5  3 i   B 2   5  3 i   D 5  3 i Câu 58 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , lấy M điểm biểu diễn số phức z  2  i 1  i  gọi   góc tạo chiều dương trục hồnh với vectơ OM Tính sin 2 A 0, B 0, C 0, D 0, Câu 59 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z i   A Đường thẳng 2x  3y   B Đường tròn x  2  y  1  C Đường thẳng y  x D Đường tròn x  y  2  ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 2 Trang 7/27 – Mã đề thi 123 Câu 60 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z i  1   i  A Đường thẳng x  y   B Đường tròn x  1  y  C Đường tròn đơn vị x  y  D Đường thẳng y  Câu 61 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z   i  4i   3z A Đường thẳng 6y   C Đường thẳng 3x  4y   B Đường thẳng 6x   D Đường thẳng 3x  4y   Câu 62 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: Số phức   z 1  i   2  i  số ảo A Đường tròn x  y  B Đường thẳng y  x  C Đường thẳng y  x D Đường parabol 2x  y Câu 63 Tìm giá trị lớn z biết z thỏa mãn điều kiện A B Câu 64 Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện A z   3i B z  C z z 2  3i z 1   2i 2  iz  D z i  1i C z  21  2i D z  i Câu 65 Có số phức z thỏa mãn điều kiện z  3z  2zz  A B C D z z 1 , z số phức thỏa mãn z2   1  i z  2i    i  3z Gọi N điểm mặt phẳng cho Ox,ON  2 , Câu 66 Gọi M điểm biểu diễn số phức         Ox ,OM góc lượng giác tạo thành quay tia Ox tới vị trí tia OM   Điểm N nằm góc phần tư nào? B Góc phần tư (II) C Góc phần tư (III) D Góc phần tư (IV) A Góc phần tư (I) Câu 67 Trong khẳng định sau đây, khẳng định đúng? A Căn bậc hai 2 i B Căn bậc hai 3 i C Căn bậc hai   0i D Căn bậc hai 1 i Câu 68 Tính tổng mơđun nghiệm phức phương trình x  6x  16  A 2 B C 4 D Câu 69 Tính tổng nghịch đảo nghiệm phức phương trình x  7x   ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 8/27 – Mã đề thi 123 A i B 2 D 2 C Câu 70 Trong khẳng định sau, phương trình xét tập số phức Hãy tìm khẳng định sai A Phương trình x  4x   vơ nghiệm B Phương trình x   có hai nghiệm phân biệt C Phương trình x  2 có hai nghiệm i D Phương trình x  4x  có nghiệm Câu 71 Cho phương trình bậc hai với hệ số thực az  bz  c  a  0 Xét tập số phức, khẳng định khẳng định sau sai? A Phương trình bậc hai cho ln có nghiệm b B Tổng hai nghiệm phương trình bậc hai cho  a C Tích hai nghiệm phương trình cho c a D Nếu   b  4ac  phương trình cho vơ nghiệm Câu 72 Tìm tham số thực m để số phức z   1  mi   1  mi  số ảo A m  B m   C m  D m  9 Câu 73 Cho số phức z  x  iy   x  iy   (với x , y   ) Với giá trị x , y số phức số thực A x  y  B x  1 C x  y  D x  Câu 74 Cho hai số phức z  2x  3  3y  1 i z '  3x  y  1 i Ta có z  z ' khi: A x   ; y  B x   ; y  C x  3; y  3 D x  1; y  Câu 75 Cặp số thực x ; y  thỏa mãn x  y   x  y  i   3i là: A x ; y   4;1 B x ; y   2; 3 C x ; y   1; 4 D x ; y   3;2 Câu 76 Hai số thực x ; y thỏa mãn 2x  y  i  y 1  2i    7i là: A x  1; y  1 B x  1; y  C x  1; y  D x  1; y  1 Câu 77 Cho hai số thực x , y thỏa phương trình 2x   1  2y  i  2  i   3yi  x Khi biểu thức P  x  3xy  y nhận giá trị sau đây? A P  13 B P  3 C P  11 D P  12 Câu 78 Với x , y hai số thực thỏa mãn x 3  5i   y 1  2i    14i Giá trị 2x  3y là: ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 9/27 – Mã đề thi 123 A 205 109 B 353 61 C 172 61 D 94 109 Câu 79 Số phức z   3i có điểm biểu diễn là: A 2; 3 B 2; 3 C 2; 3 D 2; 3 Câu 80 Cho số phức z   4i Số đối số phức z có điểm biểu diễn là: A 5; 4 B 5; 4 C 5; 4 D 5; 4 Câu 81 Trong mặt phẳng phức cho hai điểm A 4; 0 B 0; 3 Điểm C thỏa mãn điều kiện    OC  OA  OB Khi đó, số phức biểu diễn điểm C A z  3  4i B z   3i C z  3  4i D z   3i Câu 82 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z   bi với b   ln nằm đường có phương trình là: B y  C y  x D y  x  A x  Câu 83 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , cho số phức z  a  a 2i với a   Khi điểm biểu diễn số phức z nằm trên: A Đường cong x  y B Parabol y  x B Đường thẳng y  2x D Parabol y  x Câu 84 Cho ba điểm A, B, M điểm biểu diễn số phức 4, 4i, x  3i Với giá trị thực x A, B, M thẳng hàng? A x  B x  1 C x  2 D x  Câu 85 Xét điểm A, B, C mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số phức z   2i , z   i z  2i Nhận xét sau nhất? A Ba điểm A, B, C thẳng hàng C Tam giác ABC tam giác cân B Tam giác ABC tam giác vng D Tam giác ABC tam giác vng cân Câu 86 Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z  1  3i; z  3  2i; z   i Chọn kết luận nhất: A Tam giác ABC cân C Tam giác ABC vng B Tam giác ABC vng cân D Tam giác ABC Câu 87 Trong mặt phẳng phức, cho ba điểm A, B, C biểu diễn cho ba số phức z   i , z  1  i  z  a  i a    Để tam giác ABC vng z  a  bi z '  a ' b ' i bằng: A 3 B aa ' bb ' a  b2 C y aa ' bb ' a '2  b '2 3i z+w D Câu 88 Trên hình vẽ sau, số phức z ; w ; z  w là: A z   i; w  1  2i; z  w  2  3i w B z   i; w   2i; z  w   3i 2i z i ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 10/27 – Mã đề thi 123 -2 -1 O x A 26 B C 26 D Câu 107 Số phức z có phần ảo bao nhiêu, biết z thỏa mãn A B C 2 D 3 Câu 108 Số sau số đối số phức z , biết z có phần thực dương thỏa mãn z  thuộc đường thẳng y  3x  A  3i B  3i C 1  3i D 1  3i Câu 109 Tìm số phức z để z  z  z ta kết quả: A z  z  i B z  z  i C z  z  D z  , z   i z   i Câu 110 Cho số ảo z số phức z thỏa mãn điều kiện z  z 12  z1 Khẳng định ? A z số thực âm B z  C z số thực dương D z  Câu 111 Cho số phức z  a  bi A z 2a b a,b    Nhận xét sau ln đúng?  a  b C z  a  b D z  2a  b B z Câu 112 Có số phức z thỏa mãn z   i  z  i số thực? A B C D Câu 113 Cho số phức z thỏa mãn zz  z   Tính tổng phần thực phần ảo z A B C 1 D 2 Câu 114 Số số phức z thỏa mãn đồng thời z  2zz  z  z  z  ? A B C D Vơ số Câu 115 Tổng phần thực số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: ● z 1  1;   ● 1  i  z  i có phần ảo A B C D Câu 116 Cho số phức z thỏa mãn 5z   i  2  5i  z Tính P  3i z  1 A 144 B C 12 D Câu 117 Tính mơđun số phức w  z  iz , biết z thỏa mãn 1  2i  z  2  3i  z   2i A B C 74 D 37 Câu 118 Cho số phức z thỏa mãn 1  2i  z   i Tính giá trị biểu thức P  z  z  ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 13/27 – Mã đề thi 123 A B 13 C D 10  1  1 1  i Câu 119 Tính giá trị biểu thức P  z    z    z   với z     2 z   z   z  A B 13 C D 16 Câu 120 Tìm phần ảo số phức z  m  3m  2 i ( m tham số thực âm), biết z thỏa mãn z  B  A Câu 121 Biết số phức z  C  D m  3i ( m tham số thực) có z  Các giá trị thực m nhận 1i là: A m  3 B m  C m  3 D m  1 Câu 122 Trong số phức z thỏa mãn iz   z   i , tìm phần thực số phức z cho z nhỏ A B  C  D Câu 123 Tất số phức z thỏa mãn z  i  z  , số phức z có z  3  2i  nhỏ là: A z  5  i 2 B z  2  i C z   i 2 Câu 124 Cho hai số phức z  a  bi z '  a ' b ' i  Số phức A aa ' bb ' a  b2 B aa ' bb ' a '2  b '2 C Câu 125 Tìm số thực x , y thỏa mãn đẳng thức A x  6; y  5 z có phần thực z' a a ' a  b2 x 3  2i  D 2bb ' a '2  b '2  y 1  2i    5i 2  3i B x  12; y  10 C x  13; y  2 D x  2; y  13 Câu 126 Cho số phức z thỏa mãn 2  i  z  w  z   i là: A D z   2i B 1  2i  1i   8i Phần thực số đối số phức C 4 D 3 Câu 127 Cho số phức z thoả mãn 2  i  z   11i Giá trị biểu thức A  z  z bằng: A B C 10 D 10 Câu 128 Số phức liên hợp w  2016  i  z với z thỏa mãn 1  i z  i   2z  2i là: A i B i ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 C 1  2016i D 1  2016i Trang 14/27 – Mã đề thi 123 Câu 129 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 1  2i  z  1  i  Tổng bình phương phần thực phần ảo số phức w  z  iz bằng: A B C D Câu 130 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 1  i  2  i  z   i  1  2i  z Phần thực phần ảo z nghiệm phương trình sau A 4x   B x  x   C x  2x  5x  21  D x  2x   1i   i Tọa độ điểm M biểu diễn số phức z 1 Câu 131 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện w  z  mặt phẳng phức là: A M 2; 3 B M 2; 3 C M 3; 2 Câu 132 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện A w  10 A Số phức z B Số phức z C Số phức z D Số phức z C w  13 có phần thực có phần ảo bé có phần thực lớn phần ảo có phần thực bé phần ảo B z z  2iz  z  i  1i B 3 Khi C  Câu 135 Tổng giá trị tham số thực m để số phức z  A 15 D w  10 z  z  3  i  Khẳng định sau đâu đúng: 1i Câu 134 Số phức z  a  bi thỏa mãn A 5 z  z  Mơđun số phức w  z  z bằng:  2i B w  Câu 133 Cho số phức z thỏa mãn D M 3; 2 a bằng: b D m   m  1 i  mi C 1 số thực bằng: D Câu 136 Giá trị tham số thực m để bình phương số phức z  thực? A m  C m  9 B m  9 D Khơng có giá trị m thỏa Câu 137 Thu gọn biểu thức P  1  5i   1  3i    A 22017 m  9i số 1i B 22017  i 2017 ta C 22017 i D 22017 i Câu 138 Phần ảo số phức w   1  i   1  i   1  i    1  i  ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 2018 bằng: Trang 15/27 – Mã đề thi 123 B 22018  A 22009  D 22009  C 22009 Câu 139 Thu gọn số phức w  i  i  i   i 18 có dạng a  bi Tính tổng a  b ? B 210  A D 210 C 1i Phần thực phần ảo số phức z 2017 bằng: 1i A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo 1 C Phần thực phần ảo i D Phần thực phần ảo 1 Câu 140 Cho số phức z  2014  i   Câu 141 Tính giá trị  1  i  A  2024 , ta được: B 1012 C 2024 D  1012 2017 1  i   Câu 142 Cho số phức z     i  A i Khi z z z 15 bằng: D 1 C i B 1  i   Khi z  z  z  z bằng: Câu 143 Cho số phức z     i  A B C 16 D   i  1  i      , ta được: Câu 144 Rút gọn số phức z     i  1  i  A i D 2 C i B  2i   Số phức w  2  i  z có tổng phần thực phần Câu 145 Cho số phức z thỏa mãn iz   1  i  ảo bằng: A 16 B 16 C 32 D 48   Câu 146 Cho số phức z thỏa mãn z  12  i   3  i  z  2i Tìm phần thực số phức z9 A C 1 B 16 D 16 Câu 147 Cho số phức z thỏa mãn z   3i 1  i   1  i  2015 Khi số phức w  z   3i có phần ảo bằng: A 22015 B 21007 C D 21007   z3 z  z  z Khi đó: z 1 Câu 148 Cho số phức tùy ý z  Xét số phức   i 2017  i z 1   z2  z ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222  Trang 16/27 – Mã đề thi 123 A  số thực,  số thực C  số ảo,  số ảo B  số thực,  số ảo D  số ảo,  số thực Câu 149 Gọi z , z hai nghiệm phức phương trình z  4z   Khi phần thực số phức w  z 12  z 22 bằng: A B C 16 D Câu 150 Gọi z z hai nghiệm phức phương trình z  2z  10  Tính giá trị biểu thức A  z  z A 10 B 10 C 10 D 10 Câu 151 Trên tập hợp số phức, phương trình z  7z  15  có hai nghiệm z 1, z Giá trị biểu thức z  z  z 1z bằng: A 22 C 7 B 15 D Câu 152 Cho z , z hai số phức thỏa mãn z  4z   Biểu thức P  z  1 2017  z  1 2017 B 21008 A có giá trị bằng: C 21009 D Câu 153 Gọi z , z hai nghiệm phức phương trình z  2z   Khi giá trị biểu thức A  z 12016  z 22016 bằng: A 21009 B 21008 C D Câu 154 Gọi z nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  4z  20  Khi giá trị   biểu thức A  z  z 12  z 22 bằng: A B C 28 D 16 Câu 155 Phương trình bậc hai có hai nghiệm 3i 5i  có phương trình là: A z  8i  1 z  15  3i  B z  15  3i  z  8i   C z  1  8i  z  15  3i  D z  15  3i  z  1  8i   Câu 156 Tìm tham số thực m để phương trình z  2  m  z   có nghiệm z   i A B C 2 D Câu 157 Biết phương trình z  mz  n  (với m, n tham số thực) có nghiệm z   i Mơđun số phức w  m  ni bằng: A B C 2 D 16 Câu 158 Biết phương trình z  az  b  (với a, b tham số thực) có nghiệm phức z   2i Tổng hai số a b bằng: A B 4 C 3 D ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 17/27 – Mã đề thi 123 Câu 159 Tham số phức m để phương trình z  mz  3i  hai nghiệm ? m   i A m   i B m  3  i C  D m  3  i có tổng bình phương m   i  m  3  i  Câu 160 Tham số phức m để phương trình z  mz  i  có tổng bình phương hai nghiệm 4i ? m   i m   i A m   i B m  1  i C  D  1 m    i m    i   Câu 161 Cho phương trình z  mz  6i  Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm m có dạng m   a  bi  Giá trị a  2b bằng: A 1 C 2 B D Câu 162 Phương trình z  có nghiệm phức với phần ảo âm? A B C D Câu 163 Bộ số thực a; b; c  để phương trình z  az  bz  c  nhận z   i z  làm nghiệm là: A 4; 6; 4 B 4; 6; 4    C 4; 6; 4 D 4; 6; 4  Câu 164 Cho phương trình z  4z  z  4z  40  Gọi z 1, z , z z bốn nghiệm 2 2 phức phương trình cho Giá trị biểu thức P  z  z  z  z bằng: A P  B P  34 C P  16 D P  24 Câu 165 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z số ảo là: A Trục ảo B Trục thực trục ảo C Đường phân giác góc phần tư thứ thứ ba D Hai đường phân giác gốc tọa độ Câu 166 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z có phần thực đường có phương trình: A x  2 B x  C x  D x  1 Câu 167 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực ba lần phần ảo là: A Parabol B Đường tròn C Đường thẳng D Elip Câu 168 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  điều kiện z  z  là: A Trục thực B Trục thực trục ảo C Đường phân giác góc phần tư thứ thứ ba ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 18/27 – Mã đề thi 123 D Hai đường phân giác gốc tọa độ Câu 169 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tập hợp điểm M x ; y  biểu diễn số phức z  x  yi thỏa mãn z   3i  z   i kết sau đây? A Đường tròn tâm O bán kính R  B Đường tròn đường kính AB với A 1; 3 B 2;1 C Đường trung trực đoạn thẳng AB với A 1; 3 B 2;1 D Đường thẳng vng góc với đoạn AB với A 1; 3, B 2;1 A Câu 170 Điểm M x ; y  điểm biểu diễn số phức z  x  yi z  i  Tập hợp điểm M cho z i số thực là: z i A Đường tròn C  : x  y   bỏ hai điểm 0;1 0;1 B Parabol P  : y  x C Trục trực D Trục ảo bỏ điểm biểu diễn số phức z  i Câu 171 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  3z  3z  là: A Đường tròn có tâm I 3; 0 , bán kính R  B Đường tròn có tâm I 3; 0 , bán kính R  C Đường tròn có tâm I 3; 0 , bán kính R  D Đường tròn có tâm I 3; 0 , bán kính R  Câu 172 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy , tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa   mãn điều kiện 2  z  z  i số ảo  1 A Đường tròn có tâm I 1;  , bán kính R    B Đường thẳng nối hai điểm A 2; 0 B 0;1  1 bỏ hai điểm 2; 0 0;1 C Đường tròn có tâm I 1;  , bán kính R    D Đường trung trực đoạn thẳng AB với A 2; 0 B 0;1 Câu 173 Cho số phức z thỏa mãn z  i  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  z  2i đường tròn Tâm đường tròn là: A I 0; 1 B I 0; 3 C I 0; 3 D I 0;1 Câu 174 Mệnh đề sai? ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 19/27 – Mã đề thi 123 A z  z số thực C B z  z '  z  z ' 1 số thực  1 i 1i D 1  i   210 i 10 Câu 175 Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức z  2  i   10 z z  25 A z   4i; z  C z  3  4i; z  B z   4i; z  5 D z   4i; z  5 Câu 176 Tìm số thực x , y để hai số phức z  9y   10xi z  8y  20i 11 liên hợp nhau? A x  2; y  B x  2; y  2 C x  2; y  D x  2; y  2 Câu 177 Cho z   2i w   i Khẳng định sau khẳng định sai? w A  B z w  z w  z z z D z w  z w   3i C   w w Câu 178 Tìm số phức z , biết z  2  3i  z   9i A z  2  i B z  2  i  D z   i C z   i  Câu 179 Cho số phức z thỏa mãn 2z  11  i   z  1  i    2i Giá trị z ? A B C D Câu 180 Cho số phức z  a  bi a, b    thỏa mãn : z  2  3i  z   9i Giá trị ab  : A 1 B D 2 C Câu 181 Có số phức z thỏa mãn z  z số ảo ? A B C D Câu 182 Cho số phức z thỏa mãn z  6z  13  Giá trị z  là: z i B  17 A 17 C 17 5 D 17 2016   i   Câu 183 Cho số phức z thỏa z   1  i  Viết z dạng z  a  bi, a, b   Khi tổng a  b có giá trị bao nhiêu? A B 1 C 1  2i  D Câu 184 Cho số phức z thỏa z  2i a  2b có giá trị bao nhiêu? A 38 B 10 Viết z dạng z  a  bi, a, b   Khi tổng C 31 2  i  z D 55 Câu 185 Cho số phức z thỏa mãn z  1i  4  i   422  1088i Khẳng định sau khẳng định đúng? ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 20/27 – Mã đề thi 123 A z  B z  C Phần ảo z D Khơng tồn số phức z thỏa mãn đẳng thức cho Câu 186 Cho số phức z có phần thực phần ảo số dương thỏa mãn z  1  i  z   2i  i giá trị bao nhiêu?   20i Khi mơđun số phức w   z  z  z có A 25 B C D Câu 187 Cho số phức z thỏa mãn z  476  480i z có phần thực phần ảo số dương Khẳng định sau khẳng định đúng? A z  476  i 480 B z  26 C z  26 D z  ( 476  i 480)  2i    1  i   12 Số phức z  z  z  z số phức sau Câu 188 Cho số phức z   1  i  đây? A 8060  4530i B 8060  4530i C 8060  4530i Câu 189 Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? 1  i  D 8060  4530i 2016 A 1  i  2016 C 1  i  2016 1008 2 B 21007 D 1  i  2016  21008 i  21008 i   1  i  2016 1  i   Câu 190 Cho số phức z  2i  A 440  3i Số phức 5z  3i số phức sau đây? 5i B 88  3i C 440  3i D 88  3i  Câu 191 Cho số phức  i  2  i  z  37  43i Khẳng định sau khẳng định sai? B z z  D z số ảo A z có phần ảo C z  i z  12i    13i Số phức i  z số phức sau đây?  2  i  i z A 26  170i B 26  170i C 26  170i D 26  170i 2   2   z  z  z  z      ; z2  với z  x  yi , x , y   Câu 193 Cho số phức z  z z  z z  Mệnh đề sau đúng? A z z số ảo B z số ảo Câu 192 Cho số phức C z số ảo Câu 194 Có số phức z thỏa D z z số thựC z i z 1  1 2z i z ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 21/27 – Mã đề thi 123 A B C D Câu 195 Có số phức z thỏa mãn z  z số ảo A B Câu 196 Cho số phức z thỏa z  A 2 C D (  i )3 Mơđun số phức z  iz là: i 1 B C D 16 Câu 197 Tìm tất số phức z thỏa z  z  z 1 1 A z  0, z    i, z    i 2 2 1 1 B z  0, z    i, z   i 2 2 1 C z  0, z  1  i, z  1  i 2 1 1 D z  0, z    i, z    i 4 4 2019 Câu 198 Cho số phức z  (1  i ) Dạng đại số số phức z là: A 21009  21009 i Câu 199 Cho số phức z  i 2016 B 21009  21009 i C 22019  22019 i D 22019  22019 i 2017 1  i    Mệnh đề sau đúng?    i  A z   i C z số thựC B z   i D z số ảo Câu 200 Cho số phức z thỏa z  2i  Mơđun số phức z 2016 là: A 22016 B 23024 C 24032 D 26048 Câu 201 Có số phức z thỏa mãn: z  z  26 z  z  A B C D z  Câu 202 Tìm phần thực, phần ảo số phức z thỏa   i  1  i   (1  i )3979   A Phần thực 21990 phần ảo B Phần thực 21990 phần ảo C Phần thực 21989 phần ảo D Phần thực 21989 phần ảo Câu 203 Trong số phức z thỏa mãn điều kiện z   4i  z  2i Số phức z có mơđun nhỏ là? A z  2  2i B z   2i C z   2i D z  2  2i Câu 204 Cho số phức z thỏa z   i  i  i   i 2016 Khi phần thực phần ảo z A 1 B C D 4k * Câu 205 Giá trị biểu thức  i  i   i , k   A B C 2ik D ik ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 22/27 – Mã đề thi 123 Câu 206 Cho số phức z 1, z Khẳng định khẳng định sau khẳng định đúng? I  : z1 z1  z2 z2 II  : z z III  : z  z1 z2 A (I) (II) C (II) (III)  z 12 B (I) (III) D Tất (I), (II), (III) Câu 207 Số phức z   i  1  i   1  i    1  i  số phức sau đây? 20 A 1025  1025i B 1025  1025i C 1025  1025i D 1025  1025i Câu 208 Cho số phức z   i  i   i 2n   i 2016, n   Mơđun z bằng? A B C 1008 D 2016 Câu 209 Cho số phức z  i  i  i  i   i 2n 1   i 2017 , n   Số phức  z số phức sau đây? A  i B  i C i D i 2 Câu 210 Cho hai số phức z 1, z khác thỏa mãn z  z 1z  z  Gọi A, B điểm biểu diễn cho số phức z 1, z Khi tam giác OAB là: B Tam giác vng O A Tam giác D Tam giác có góc 450 C Tam giác tù Câu 211 Cho số phức z 1, z Xét khẳng định I  : z  z  z 1   z  2 II  :  z  z1 III  : z  z2  z1  z Trong khẳng định trên, khẳng định khẳng định sai? A (III) sai B (I) sai C (II) sai D Cả ba (I), (II), (III) sai Câu 212 Số phức z thỏa z   2i  3i  4i   18i 19 Khẳng định sau khẳng định đúng? A z  18 B z có phần thực 9 phần ảo 9 C z có phần thực 18 phần ảo D z  i  9  9i Câu 213 Cho số phức z   1  i   1  i    1  i  Phần thực số phức z A 213 B (1  213 ) 26 C 213 D (1  213 ) m  4i   , m ngun dương Có giá trị m  1;100 để z số Câu 214 Cho số phức z      i  1 thực? A 27 B 26 C 25 D 28 m   6i   , m ngun dương Có giá trị m  1; 50 để z số Câu 215 Cho số phức z       i  ảo? A 26 B 25 C 24 D 50 Câu 216 Cho số phức z  x  iy, x , y   thỏa mãn z   2i Cặp số (x ; y ) A (2;2) ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 B (1;1) Trang 23/27 – Mã đề thi 123 C (2  3; 2  3) D (2  3; 2  3)  i Biểu thức L có giá tri 2 A 2017 B 673 C -1 D 1  2i Biểu thức L có giá Câu 218 Cho biểu thức L   z  z  z   z 2016  z 2017 với z  i tri 1 1 A  i B  i C   i D   i 2 2 2016 i Câu 219 Cho z   3i ; z  ; z  1  i  Tìm dạng đại số w  z 125 z 210 z 32016  3i Câu 217 Cho biểu thức L   z  z   z 2016 với z  A 21037  21037 3i B 21037  21037 i C 21021  21021 i D 21021  21021 i Câu 220 Cho số phức z  A m  i , m   Tìm z max  m(m  2i ) B C D Câu 221 Cho số phức z thỏa mãn: z  i   z  2i Tìm giá trị nhỏ z 1 A  B  C 2 2 2014 2016 Câu 222 Tính tổng L  C 2016  C 2016  C 2016  C 2016   C 2016  C 2016 B A 21008 B 21008 C 22016 D 22016 Câu 223 Giả sử z 1, z hai nghiệm phương trình z  2z   A, B điểm biểu diễn z 1, z Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB là: A I 1;1 B I 1; 0 C I 0;1 D I 1; 0 Câu 224 Cho phương trình z  mz  6i  Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm m có dạng m   a  bi a, b    Giá trị a  2b là: A C 2 B D 1  z     Giá trị Câu 225 Gọi z 1, z 2, z , z nghiệm phức phương trình   2z  i       P  z 12  z 22  z 32  z 42  là: 17 17 17i B C D 17 Câu 226 Trong tập số phức, giá trị m để phương trình bậc hai z  mz  i  có tổng bình phương hai nghiệm 4i là: A  1  i  B 1  i  C  1  i  D 1  i A Câu 227 Cho phương trình z  mz  2m   m tham số phức Giá trị m để phương trình có hai nghiệm z 1, z thỏa mãn z 12  z 22  10 là: A m   2i B m   2i ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 C m   2i D m  2  2i Trang 24/27 – Mã đề thi 123 Câu 228 Gọi z 1, z hai nghiệm phương trình z  2z   , z có phần ảo dương Giá trị số phức w  2z  z  z là: A 12  6i B 10 C D 12  6i Câu 229 Tổng bình phương nghiệm phương trình z   tập số phức bao nhiêu? A B C D Câu 230 Gọi z 1, z hai nghiệm phương trình z  2z   Trong z có phần ảo âm Giá trị biểu thức M | z1 |  | 3z  z | là: A  21  21 B C  21 D  21 Câu 231 Gọi z 1, z nghiệm phức phương trình z  3z   Khi A  z 14  z 24 có giá trị là: A 23 B 23 C 13 D 13 Câu 232 Xác định tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: z  z   A Đường thẳng x   B Đường thẳng x  13 C Hai đường thẳng x     3 3 với x    , đường thẳng x  với x      2   Câu 233 Xác định tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: | z  i || z  i | A.Trục Oy B Trục Ox C y  x D.y  x Câu 234 Xác định tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn D Đường thẳng x  điều kiện: | z   i | A Đường tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = B Hình tròn tâm I(1;-1), bán kính R = C Hình tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = (kể điểm nằm đường tròn) D Đường tròn tâm I(1;-1), bán kính R = Câu 235 Cho số phức z thỏa mãn z i số ảo Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z là: z i A.Đường tròn tâm O , bán kính R  B.Hình tròn tâm O , bán kính R  (kể biên) C.Hình tròn tâm O , bán kính R  (khơng kể biên) D.Đường tròn tâm O , bán kính R  bỏ điểm 0,1 Câu 236 Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp biểu diễn số phức z thỏa mãn z   i  z đường thẳng d Khoảng cách từ gốc O đến đường thẳng d ? A d O, d   10 B d O, d   ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 5 C d O, d   20 D d O, d   10 Trang 25/27 – Mã đề thi 123 Câu 237 Trong mặt phẳng phức Oxy , cho số phức z thỏa bốn điều kiện I  : z  z  ; II  : z z  ; III  : z  2i  , IV  : i z  4i   Hỏi điều kiện để số phức Z có tập hợp biểu diễn đường thẳng C I , IV  A II , III , IV  B I , II  D I  Câu 238 Trong mặt phẳng phức Oxy , tâp hợp điểm biểu diễn số phức z cho z số ảo hai đường thẳng d1, d2 Góc  đường thẳng d1, d2 ? A   450 B   600 C   900 D   300 Câu 239 Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thoả mãn z  i  z  z  2i parabol P  Đỉnh P  có tọa độ ? A 0, 0 B 1, 3 C 0,1 D 1, 0 Câu 240 Trong mặt phẳng phức Oxy tập hợp biểu diễn số phức Z thỏa mãn   z  z z  i  i  đường tròn C  Khoảng cách từ tâm I đường tròn C  đến trục tung ? A d I ,Oy   B d I ,Oy   C d I ,Oy   D d I ,Oy   Câu 241 Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn  z2  z 2 z  16 hai đường thẳng d1, d2 Khoảng cách đường thẳng d1, d2 ? A d d1, d2   B d d1, d2   C d d1, d2   D d d1, d2   Câu 242 Xét điểm A, B,C mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số phức phân biệt z 1, z 2, z thỏa mãn z  z  z Nếu z  z  z  tam giác ABC có đặc điểm ? A ABC cân B ABC vng C ABC có góc 1200 D ABC Câu 243 Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp biểu diễn số phức Z thỏa mãn z  z  z  đường tròn C  Diện tích S đường tròn C  ? A S  4 B S  2 C S  3 D.S   Câu 244 Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp biểu diễn số phức Z thỏa  z   i  hình vành khăn Chu vi P hình vành khăn ? A P  4 B P   B P  2 D P  3 Câu 245 Trong mặt phẳng phức Oxy , giả sử M điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn z   z   Tập hợp điểm M ? A E  : x y2   16 12 B E  : C T  : x  2  y  2  64 2 x y2   12 16 D T  : x  2  y  2  2 Câu 246 Xác định tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: z  z   ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 26/27 – Mã đề thi 123 A Là hai đường hyperbol (H1): y  B Là đường hyperbol (H1): y  1 (H2) y   x x x C Là đường hyperbol (H2): y   x D Là đường tròn tâm O(0;0) bán kính R = Câu 247 Trong mặt phẳng phức Oxy , số phức z thỏa z  5i  Nếu số phức z có mơđun nhỏ phần ảo ? A B D C.2 Câu 248 Trong mặt phẳng phức Oxy , số phức z thỏa z  2i   z  i Tìm số phức z biểu diễn điểm M cho MA ngắn với A 1, 3 A  i B  3i C.2  3i D 2  3i Câu 249 Trong mặt phẳng phức Oxy , số phức z thỏa z   i  Nếu số phức z có mơđun lớn số phức z có phần thực ? 2 2 D 2  z   z  i  Câu 250 Tìm nghiệm phức z thỏa mãn hệ phương trình phức :   z  3i  1  z  i A z   i B z   i C z   i D z   i HẾT Khai giảng lớp TỐN 12/5 MỚI học SỐ 18 KIỆT 246 HÙNG VƯƠNG – HUẾ Bắt đầu học: 18/02/2017 Lịch học: Thứ 3, 4, 7: 15h00 A  2 B 2 C Lớp Tốn 12 Trần Thúc Nhẫn: Thứ - Thứ - Chủ nhật: 17h30 học 02 Ngơ Quyền Lớp Tốn 12 NEW Trần Thúc Nhẫn: Thứ 2: 15h30; Thứ – Thứ 7: 19h30 Lớp Tốn 12 Trường Cung: Thứ - Thứ 7: 17h; Chủ nhật: 7h30 học 240/33 Lý Nam Đế Lớp luyện đề 12 TRẮC NGHIỆM + Suất 1: 13h30 thứ TT 30 Trần Thúc Nhẫn; + Suất 2: 14h30 thứ TT Trường Cung; + Suất 3: 15h thứ TT Trường Cung P/S: CÁC LỚP TỐN CĨ THỂ HỌC CHÉO trùng lịch! Lúc ngủ bạn có giấc mơ lúc học bạn giải thích ước mơ ThS Nguyễn Văn Rin - Sđt: 089.8228.222 Trang 27/27 – Mã đề thi 123 ... Với số phức z, z số thực B Với số phức z, z số phức C Với số phức z, z số thực dương D Với số phức z, z số thực khơng âm Câu 48 Khẳng định khẳng định sau sai? A Số phức z  2 có phần thực 2 B Số. .. Cho số phức z thỏa mãn z  i  A D.2  1  2i Tìm phần ảo số phức z C  B 2 D Câu 94 Số phức z số phức liên hợp z Xét phát biểu sau: (I) Tích z z số ảo (II) Tổng z z số phức liên hợp số. .. 2 B Số phức z   i có phần thực , phần ảo i C Tập số phức chứa tập số thực D Số phức z  3  4i có mơđun Câu 49 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Tập hợp điểm biểu diễn số phức có
- Xem thêm -

Xem thêm: 250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc , 250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc , 250 bài tập trắc nghiệm số phức chọn lọc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay