166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức

17 117 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:15

TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) 166 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN VỀ SỐ PHỨC Cho i đơn vị ảo Phát biểu sau đúng? A i  B i  1 C i  Số phức liên hợp số phức z  a  bi số phức: D i  B z  a  bi C z  a  bi z  a  bi Cho số phức z  a  bi Số phức z có phần thực là: B a  b C a2  b2 A a2  b2 Cho số phức z  a  bi Môđun số phức z là: D z  b  A a2  b2 A B a2  b2 C a2  b2   Cho i đơn vị ảo Giá trị biểu thức z  i  i  A A A A A B C D D a  b D a2  b2 B C i D 1 Cho i đơn vị ảo Giá trị biểu thức z  i B i C D i 1 Cho i đơn vị ảo n số nguyên dương Giá trị biểu thức z  i n B i C D i 1 Cho i đơn vị ảo n số nguyên dương Phát biểu sau ? i n  i n 1  B i n  i n  C i n  i n1  D i n  i n  Trong kết luận sau, kết luận sai ? Mô đun số phức z số phức Mô đun số phức z số thực dương Mô đun số phức z số thực Mô đun số phức z số thức không âm i Cho i đơn vị ảo Số phức  3i có A Phần thực phần ảo  3i B Phần thực phần ảo  C Phần thực phần ảo 3i Cho i đơn vị ảo Số phức i có A Phần thực phần ảo i C Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo B Phần thực i phần ảo D Phần thực phần ảo Cho i đơn vị ảo n số nguyên dương Số phức z  i n có A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo i C Phần thực phần ảo i D Phần thực phần ảo 1 Kết phép tính  a  bi 1  i  với a,b số thực A a  b  b  a i B a  b   b  a  i Rút gọn z  i   i   i  ta z   5i C a  b   b  a  i D b  a   b  a  i A B z  5i Kết phép tính   3i   i  C z  D z   i A  14i C  14i D  14i B 5  14i THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Môđun số phức z   2i  1  i  A B C Cho số phức z   4i Môđun số phức z là: A B 41 Cho i đơn vị ảo Với a,b A b  B a  Cho i đơn vị ảo Với x, y  D C D số phức a  bi số thực C a  b D a  b số x    y   i số thực  x  1  x  B  C y  3 D x    y    y  3 Cho i đơn vị ảo Với a,b a  bi số ảo A b  B a  C a  b D a  b A số x    y   i số ảo Cho i đơn vị ảo Với x, y  A x1 Cho i đơn vị ảo Với a,b A a0 ab x   D    y  3  a  bi  số thực B b  Cho i đơn vị ảo Với a,b A x  C   y  3 B y  3 C ab  D a  b   a  bi  số ảo B a  b  C a  b D a  b Cho số phức z  5  12i Khẳng định sau sai ? A Số phức liên hợp z z   12i B w   3i bậc hai z 12  i C Modun z 13 D z 1   169 169 Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp nó, kết luận sau, kết luận đúng? A z  B z  C z  1 D z số ảo Phần ảo số phức z ? biết z  A B 2  A 32 13 B B  i C  Cho hai số phức z   i; z'  2  3i Thương số A    i (  2i D z có phần thực bằng: z' 32 2  C 13 13 1 Cho số phức z   i Số phức  z  z bằng: 2 C  D 23 13 D 1  i 2 Gọi x, y hai số thực thỏa x   5i   y   i    2i Khi x  y THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) B C D 2 k k 1 k2 k3 Tổng i  i  i  i bằng: A i B C i D Cho số phức z   3i mô đun số phức z  z có giá trị là: A A  C  B 13 13 Căn bậc hai số phức z   8i là:  A 2  2i; 2  2i   2i; ; 2i C B D D 109  229  ; 2 2i;   2i 28 ; 96i; 28 ; 96 i Phát biểu sau ? A Có hai số phân biệt vừa số thực vừa số ảo B Có nhât số vừa số thực vừa số ảo C Không có số vừa số thực vừa số ảo D Có nhiều số phân biệt vừa số thực vừa số ảo Khẳng định sau sai? A Mỗi số phức số thực B Mỗi hữu tỉ số phức C Mỗi số nguyên số phức D Mỗi số thực số phức Cho số phức z Phát biểu sau ? B z  z số thực không âm A z.z số thực dương D z số thực không âm Cho số phức z   4i Số phức z có điểm biểu diễn A  ;  B  5 ;  C  5 ;  D  5 ; 4  C z.z số thực Cho số phức z   i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn A  ;  B  ; 7  C  6 ;  D là:  3i   B  ;   C  ;   13 13   6 ; 7  Điểm biểu diễn số phức z  A  ; 3   D  ;   13 13  Phát biểu sau ? A Hai số phức hai phần thực hai số B Hai số phức hai phần ảo hai số C Hai số phức hai mô đun hai số D Hai số phức hai phần thực hai số hai phần ảo hai số Phát biểu sau ? A Hai số phức hai phần thực hai số B Hai số phức hai phần ảo hai số C Tồn hai số phức khác có mô đun phần thực THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) D Hai số phức hai mô đun hai số Phát biểu sau ? A Nếu hai số phức có mô đun hai số hai số đối B Nếu tích hai số phức hai số cs số C Nếu lập phương hai số phức hai số D Nếu tổng bình phương hai số phức hai số Cho hai số phức z , z' khác Phát biểu sau ? z z A z z'  z.z' B '' C z  z'  z  z' z z  z  z' 2 D z  z'   '  z   z Cho số phức z thỏa mãn z   Giá trị lớn biểu thức z  A B C 11 D 15 Gọi A điểm biểu diễn số phức z   2i B điểm biểu diễn số phức z'   3i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Gọi A điểm biểu diễn số phức z   5i B điểm biểu diễn số phức z'  2  5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Gọi A điểm biểu diễn số phức z   4i B điểm biểu diễn số phức z'   4i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Gọi A điểm biểu diễn số phức z  3  4i B điểm biểu diễn số phức z'   4i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số z thỏa mãn điều kiện z  z   có phương trình là: A x B x   C x  1 D x  2 THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Tập hợp điểm mặt phẳng phức biễu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  là: A Đường tròn tâm O  ;  có bán kính B Phần bên đường tròn tâm O  ;  có bán kính C Phần bên đường tròn tâm O  ;  có bán kính D Phần bên đường tròn tâm I(1; ) có bán kinh Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z     i  z là: A Đường tròn có tâm I( 1; 0) , bán kính r  B Đường tròn có tâm I( ; 1) , bán kính r  C Đường tròn có tâm I( ; 1) , bán kính r  D Đường tròn có tâm I(1; ) , bán kính r  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  z  i  z là: A Đường thẳng có phương trình x  y   B Đường thẳng có phương trình x  y   C Đường thẳng có phương trình x  y   D Đường thẳng có phương trình 4 x  y   Tập hợp điểm biểu diễn số phức z, biết zi   A điểm B đường thẳng C đường elip D đường tròn Cho số phức z có biểu diễn hình học điểm M mặt phẳng tọa độ Oxy Phát biểu sau đúng? A Mô đun số phức z khoảng cách từ điểm M đến trục Ox B Mô đun số phức z khoảng cách từ điểm M đến trục Oy C Mô đun số phức z không khoảng cách từ điểm M đến gốc tọa độ D Mô đun số phức z khoảng cách từ điểm M đến gốc tọa độ Cho hai số phức z,z' có biểu diễn hình học điểm M,M' mặt phẳng tọa độ Oxy Phát biểu sau đúng? A z z' hai số phức liên hợp M M' hai điểm đối xứng với qua gốc tọa độ B z z' hai số phức liên hợp M M' hai điểm đối xứng với qua trục Ox C z z' hai số phức liên hợp M M' hai điểm đối xứng với qua trục Oy D z z' hai số phức liên hợp M M' hai điểm cách trục Ox THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Cho i đơn vị ảo Cho đoạn thẳng MN có M,N điểm biểu diễn hình học số phức z1  4  i , z2   9i Số phức z3 có biểu diễn hình học trung điểm đoạn thẳng MN Phát biểu sau ? A z3   4i B z3  1  4i C z3   4i D z3  1  4i Cho i đơn vị ảo Cho tam giác ABC có ba đỉnh A,B,C biểu diễn hình học số phức z1   i , z2  1  6i , z3   i Số phức z4 có biểu diễn hình học trọng tâm tam giác ABC Phát biểu sau ? A z4   2i B z4   2i C z4  3  2i D z4  3  2i Cho hai số phức z,z' có biểu diễn hình học điểm M,M' mặt phẳng tọa độ Oxy Phát biểu sau ? A MM'  z  z' B MM'  z  z' C MM'  z  z' D MM'  z'  z Cho hình 1, hình 2, hình sau: Hình Cho số phức z  a  bi, a; b  Hình  Để điểm biểu diễn z nằm dải  2 ;  hình điều kiện a,b là: A a  ,b  B a  ,b  2 Cho số phức z  a  bi,  a; b  C 2  a  ,b  a  3,b  B a  3 ,b  3 Cho số phức z  a  bi,  a; b  theo D a,b   2 ;   Để điểm biểu diễn z nằm dải  3i; i  theo hình điều kiện a,b là: A Hình C 3  b  3,a  D a,b   3 ;   Để điểm biểu diễn z nằm hình tròn tâm O bán kính bằn theo hình điều kiện a,b là: A a  b  B a2  b2  Cho hình 4, hình 5, hình sau: Hình C a2  b2  Hình D a2  b2  Hình THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Cho số phức z  a  bi,  a; b   Để điểm biểu diễn z nằm phía bên phải đường thẳng x  (hình 4) điều kiện a,b là: A a  1,b  B b  1,a  Cho số phức z  a  bi,  a; b  C a  1,b  D a  1,b   Để điểm biểu diễn z nằm bên phần gạch chéo hình phải đường thẳng x  điều kiện a,b là: 1  a     1 b 1 C  D   2  a  2  b  Cho số phức z  a  bi,  a; b   Để điểm biểu diễn z nằm bên phần gạch 1  a  ,b  A B 1  b  , a  chéo hình điều kiện a, b B a  , b  A a  1, b  C  a  ,  b  D a  1, b  Trong mặt phẳng Oxy, cho A, B,C, D điểm biểu diễn cho số phức z1 , z2 , z3 , z4 Khi tọa độ điểm biểu diễn số phức w  z1 z2  z3 z4 A  ; 8  B  ; 1  34  C   D  ;  ;4   Phương trình z  z   có nghiệm 1 1 1 A z1   i z2   i B z1   i z2   i 4 4 4 4 1 1 1 C z1   i z2   i D z1   i z2   i 4 4 4 4 Phương trình z  az  b  có nghiệm phức z   2i Tổng số a b A B 4 C 3 D Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình: z  z   Khi đó, phần thực z12  z22 là: A B C D Biết z1 z2 hai nghiệm phương trình 2z2  3z   Tín giá trị z12  z22 là: 9 B C D 4 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Giá trị biểu thức: A A  z1  z2 A 100 B 10 C 20 Trong C, phương trình iz   i  có nghiệm là: A z   i B z   2i C z   2i Trong C, phương trình (  3i)z  z  có nghiệm là: D 17 D z   3i THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 A  i C z    i 10 10 10 10 Trong C, phương trình   i  z   có nghiệm là: z  i 5 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) B z   i B 5 Trong C, phương trình  i z   2  A B  i z   2   i C z   i 5 5 z  z  1 có nghiệm là:   i i z   z   2   C   i i z   z   2     i có nghiệm là: Trong C, phương trình z1 A  i B  2i C  2i A z z  D z   i 5 D z   i 5  z  D   z     i i D  3i  Trong C, số nghiệm thực phương trình  z  1 z  z   là: A B C D Trong C, biết z1 ,z2 nghiệm phương trình z  z  34  Khi đó, tích hai nghiệm có giá trị bằng: A 34 B Phương trình bậc hai với nghiệm z1  A A D 6 C 3z  z  42  B z  z   2 B 1 5 1 5  i ; z2   i là: 3 3 C z  3z   D z  z  27  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z    i  z   5i Phần thực số phức z là: C 3 D Mô đun số phức z thỏa mãn phương trình z  z  1  5i  : A 41 B 18 C 82 D 18 Tìm số phức z có phần ảo khác 0, thỏa mãn z  (  i)  10 z.z  25 ? A  4i B  3i Số nghiệm phức phương trình C  3i  2i  z  (z2  2iz)  là: D  4i A B C D Cho  x  3y  1   x  y  i   3x  y     x  y   i Cặp số  x; y  thõa mãn đẳng thức  9 4  A  ;   11 11   4 B  ;   11 11   4 9  C  ;   11 11    D  ;   11 11  Phần thực số phức z thỏa mãn 1  i    i  z   i  1  2i  z A 6 B 3 C D 1 THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1  i)  z  i   2z  2i Môđun số phức w z  2z  z2 là: B C 2 D 10 Với giá trị tham số m phương trình z  3z  2m  nghiệm thực : 9 9 B m  C m  D m  A m  8 8 Với giá trị tham số thực m số phức z  ( m  3i)3 số thực: A A m 3i B m  3 C m  D m  Số nghiệm thực phương trình  z     z    là: A B 2 C D Cho số phức z thỏa (1  2i) z  z  4i  20 Môđun số z A B C 10 D Phương trình (  i)z  az  b  ;(a,b  ) có nghiệm  i  2i Khi giá trị a B 15  5i C  i D 15  5i A 9  2i Trong kết luận sau, kết luận sai ? A z  z số thực B z  z số ảo C z.z số thực D z  z số ảo Gọi A, B, C điểm biểu diễn cho số phức z1  1  3i , z2  3  2i , z3   i Chọn kết luận ? A Tam giác ABC cân C Tam giác ABC vuông B Tam giác ABC vuông cân D Tam giác ABC 4z   7i  z  2i ta tìm hai Giải phương trình sau tập hợp số phức: zi nghiệm z1 ,z2 Re  z1   Re  z2  Xác định tổng z1  2z2 A nghiệm A  3i B  5i C  3i D Bộ số thực  a;b;c  để phương trình z  az  bz  c  nhận z   i z  làm  4 ; ; 4  B  ; 6 ;  C  4 ; 6 ; 4  D  4; 6; 4 z  z  Phần thực số phức w  z  z là:  2i B C D Cho số phức z thỏa mãn A Tìm phần phần ảo số phức sau:  1  i   1  i   1  i    1  i  A 210  B 210  20 C 210  D 210  i  2z Cho phương trình   i  z  (  i)z  Modul số phức w  1 i THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) 122 122 zw Cho hai số phức z w thoả mãn z  w   z.w  Số phức  z.w A số thực B số âm C số ảo D số dương Tập hợp điểm biễu diễn số phức z thoả z  2i  đường tròn tâm I Tất giá trị m A 122 B C thoả khoảng cách từ I đến d : x  y  m 122 D m  10 ;m  14 B m  10 ;m  11 C m  10 ;m  12 D m  12 ;m  13 Trong mặt phẳng phức , cho điểm A,B,C biểu diễn cho số phức z1   i; z  (  i) ; z  a  i;(a  ) Để tam giác ABC vuông B giá trị a A A A B 2 C 3 Gọi z số phức thoả mãn z  z   4i Môđun z là: 37 B C 13 D D 51 Môđun số phức z thỏa mãn phương trình ( 2z  1)(1  i)  (z  1)(1  i)   2i là: A z 2 Xét số phức z  A m  ,m  B z  C z  1 m (m  R) Tìm m để z.z   m(m  2i) B m  1 C m  1 D z  D m  Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn cho số phức z1   3i , z2   4i z3   5i , z4  2i Chọn kết luận A ABCD hình bình hành C ABCD hình chữ nhật B ABCD hình vuông D ABCD hình thoi Số nghiệm phức phương trình của: z  z   là: A B C D 2 Cho k số thực âm Số nghiệm phân biệt phương trình z  k A B C D Cho a,b,c  , a  , b  ac  Số nghiệm phân biệt phương trình az  bz  c  A B C D Phát biểu sau đúng? A Phương trình  z  1   z    nghiệm phức 2 B Phương trình  z  1   z    có hai nghiệm phức 2 C Phương trình  z  1   z    có hai nghiệm phức phân biệt 2 THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) D Phương trình  z  1   z    có nghiệm phức 2 Tập nghiệm phương trình z  z B C D  3i Tìm phần ảo số phức z thỏa mãn:  z  z   i    13i 2i  A B C D A   Có số phức z thỏa z  z  z ? B C A Cho hai số phức z1  ax  b, z2  cx  d mệnh đề sau (I) z1  z a  b2 ; (II) z1  z2  z1  z2 ; D (III) z1  z2  z1  z2 Tìm mệnh đề ? A (I) (III) B Cả (I), (II) (III) C (I) (III) D (II) (III) Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z   2i  z   3i là: A đường tròn B parabol C elip Có số phức thỏa mãn z  z  : D đường thẳng A B C D Cho điểm A, B, C mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số:  i,  4i,  5i Tìm số phức biểu diễn điểm D cho tứ giác ABDC hình bình hành: A 3 B  8i Tìm số phức z biết z  i  i  i   i 2017 A B i Phát biểu sau ? A Mọi số phức bình phương không âm C 3  8i D  2i C i D i B Hai số phức có mô đun C Hiệu hai số phức z số phức liên hợp z số thực D Hiệu hai số phức z số phức liên hợp z ảo Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn các điều kiện sau đây, tập hợp nào là hình tròn: A 3i z  z2 B z   i  z Cho số phức z  a  bi,  a,b  A z 2ab C z  2i   i D z   i   Nhận xét sau đúng? B z  a  b  C z  a  b  D z   a  b  Phương trình z  z   tập số phức C có nghiệm A B C D THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) 1 TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Cho số phức z thỏa mãn: z   2i  1 z  10 có phần thực lần phần ảo Tìm môđun z? A 5 5 B z   C z  D z  2 Cho A, B, M điểm biểu diễn số phức 4 ; 4i; x  3i Với giá trị thực z x A, B, M thẳng hàng : A x  B x  1 C x  2 D x  2024  i  Giá trị    1 i  1 1 A  2024 B 1012 C 2024 D  1012 2 2 Trong mặt phẳng phức, cho điểm A, B, C biểu diễn số phức z   4i , z   i , z   i Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A, B, C biểu diễn số phức nào? A z   3i B z   3i C z   3i D z   i Cho số phức z thỏa mãn   3i  z    i  z  1  3i   Gọi a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z Tính tổng 2a  3b A 11 B C 19 D Cho số phức z   3x  10    3y  5 i z'    y    5x   i Tìm số thực x, y để z  z' A x  1; y  B x  1; y  2 C x  1; y  D x  1; y  2 Phương trình z  z  b  có nghiệm phức biểu diễn mặt phẳng phức hai điểm A B Tam giác OAB (với O gốc tọa độ) số thực b bằng: A B C D Cho số phức z, thỏa mãn điều kiện (  2i)z  (  i)   i Phần ảo số phức w  (1  z)z là: A 1 B 2 C D Phần ảo số phức z thỏa mãn z  3z  1  2i  A 1 C 2 B D iz  1  3i  z a b Biết số phức z    i ( với a, b, c số tự nhiên) thỏa mãn z c c 1 i Khi đó, giá trị a A 45 B 9 C 45 D Phần thực số phức z  1  i  19 A 512 B 512 là: D 256 C 256   Có số phức z thỏa điều kiện: z   z   1  i  z ? A B C 2 D THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Cho số phức z  a  a2 i với a  R Khi điểm biểu diễn số phức liên hợp z nằm trên: A đường thẳng y   x  B Parabol y  x2 C đường thẳng y  x D Parabol y  x  Module số phức z thỏa mãn z    i  z   2i A B 13 109 C  là: 91 D 13 Căn bậc hai số phức  5i là: A z1   5i, z2  3  5i B z1   5i, z2  3  5i C z1   5i, z2   5i D z1   5i, z2  3  5i Giá trị biểu thức A  i  i  i – i là: 2i B C 2i D 2 Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn |z  i||1  i  z| đường tròn có 105 A 23 20 34 phương trình A x  y  x   B x  y  y   C x  y  x   D x  y  y   2 Gọi z1 ,z2 hai số phức thỏa mãn z  z.z  z  z  z  Tổng z1  z2 A B C D Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn hình học số phức z đường thẳng  : x  y  Tìm giá trị nhỏ mô đun z ? A B 2 C D  z 1  Gọi z1 , z2 , z3 , z4 nghiệm phức phương trình    Tính giá trị  2z  i      biểu thức P  z12  z2  z3  z4  A  17 17 B C D 17 17 Cho số phức z thỏa z   2i  z Khi giá trị nhỏ mô đun z là: A B C D Số phức z thay đổi cho z  giá trị bé m giá trị lớn M z  i A m  0, M  B m  , M  C m  , M  D m  1, M  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng Oxy biết   i  z số thực : THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) A Trục Ox B Trục Oy Giá trị  i  i   i ki B k A 4k 2021    z 2012 D y  x C D với k  N Cho số phức z  x  yi,  x; y  T   z  2 C y  x *  thỏa mãn z  18  26i Giá trị biểu thức là: B 31007 C 21007 D 21006 i 2005  i z3  z Xét số phức    z  (z )2    (z )2  z với số phức z tùy ý thỏa z 1 z 1 mãn z  Khẳng định sau ? A  số thực,  số thực B  số ảo,  số thực A 21007 C  số thực,  số ảo D  số ảo,  số ảo Cho z  m  3i, z'    m  1 i Tìm tất giá trị m để z.z' số thực A m  2 ,m  B m  1,m  C m  ,m  3 D m  1, m  Nếu môđun số phức z r (r  ) môđun số phức (1  i)2 z A 4r B r C r D r A 2  m  B 6  m  C  m   m  6 D   m2 Cho số phức z   m  1   m   i  m  R  Giá trị m để z  z1  z2 A biết z1 ,z2 nghiệm phương trình z  z  17  B 51 68 C 17 D 34 Cho số phức z  x  yi  (x, y  ) Phần ảo số phức A xy  x  1  y2 B 2 x  x  1  y2 C z1 là: z 1 xy  x  1 D  y2 2 y  x  1  y2 Gọi M, N, P điểm biểu diễn số phức  i,  3i,  2i Số phức z biểu diễn điểm Q cho MN  MQ  là: A  i 3 B  i 3 C  1  i 3 Mô đun số phức z   1  i   1  i   1  i    1  i  A z  20 B z  210  C z  D  19  i 3 D z  210  Cho số phức z1 , z2 thỏa z1  1, z2  1, z1  z2  Tính z1  z2 A z1  z2  B z1  z2  C z1  z2  D z1  z2  THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Số phức z có phần ảo gấp lần phần thực đồng   thời z  10 z  z Tìm mô đun số phức z A z  10 B z  40 C z  153 D z  42  Số phức z  a  bi, a; b   thỏa mãn điều kiện sau có tập hợp điểm miền hình vẽ sau     a  2   b  2 B  A  1  b  1  a  2  a  3  a  2 C  D  1  b  3  b  Cho hình vẽ a, b, c sau: Trong mặt phẳng phức, mô tả điều kiện số phức z thỏa mãn tập hợp hợp điểm hình a ? A số phức z có z  phần thực nhỏ phần ảo B số phức z có z  phần thực lớn phần ảo C số phức z có  z  phần thực lớn phần ảo D số phức z có  z  phần thực nhỏ phần ảo Trong mặt phẳng phức, mô tả điều kiện số phức z thỏa mãn tập hợp hợp điểm hình b ? A số phức z có z  phần ảo lớn B số phức z có z  phần thực lớn C số phức z có  z  phần thực lớn D số phức z có  z  phần ảo lớn Trong mặt phẳng phức, mô tả điều kiện số phức z thỏa mãn tập hợp hợp điểm hình c ? A số phức z có z  phần ảo lớn phần thực nhỏ B số phức z có z  phần thực lớn phần ảo nhỏ THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) C số phức z có z  phần thực phần ảo nhỏ D số phức z có z  phần thực phần ảo lớn Trong mặt phẳng phức, tập hợp số phức z thỏa mãn điều kiện z  i  có phần thức không nhỏ 1 biểu diễn miền gạch chéo kể biên đậm hình sau ? Hình A A Hình C Hình B B Hình D Hình C C Hình A Hình D D Hình B Trong mặt phẳng phức, miền gạch chéo (không kể biên đậm) biểu diễn tập hợp điểm số phức z Tìm điều kiện thỏa mãn số phức z A  z  B  z  C  z  D  z  Số phức z thoả mãn điều kiện có điểm biểu diễn phần tô vàng hình dưới? 1 A Có phần thực nhỏ  ,  z  2 B Có phần ảo nhỏ  ,  z  1 C Có phần ảo nhỏ  ,  z  2 D Có phần thực nhỏ  ,  z  Cho phương trình z  z  16  Kí hiệu z1 ,z2 , z3 ,z4 bốn nghiệm phức phương trình theo thứ tự tổng phần thực phần ảo tăng dần Tính T  z1  2z2  3z3  4z4 A T  4i B T   2i C T   4i D T  2  4i (Đề minh họa số – Bộ GD&ĐT) Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w    4i  z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r  B r  C r  20 D r  22 THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) TỔNG ÔN SỐ PHỨC 12 THẦY LÂM PHONG (0933524179 – SÀI GÒN) Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z'  2z   i với 3z  i  z.z    C Hình tròn tâm I  ;  R  B Hình tròn tâm I  ;  R  A z1  z2  z3  B z1 z2  z2 z3  z3 z1  C z1  z2  z3 D z12  z2  z3 A Hình tròn tâm I 3 ; R   73 7 D Hình tròn tâm I  ;   R  4  Trong mặt phẳng phúc, xét mặt điểm A, B, C bie63i diễn ba số phúc phân biệt z1 , z2 , z3 thỏa mãn z1  z2  z3 Ba điểm A, B, C đỉnh tam giác Trong mặt phẳng phức, cho hai điểm M , N biểu diễn hai số phức z1 ,z2 khác thỏa mãn đẳng thức z12  z2  z1 z2  Khi tam giác OMN tam giác ? A Tam giác cân B tam giác C Tam giác vuông D tam giác vuông cân Chúc em ôn tập hiệu đạt kết cao kì thi tới ! Gmail: windylamphong@gmail.com Facebook: http://facebook.com/lamphong.windy Group Toán 3[K] GIÁO VIÊN CẦN MUA FILE WORD LIÊN HỆ THẦY LÂM PHONG Thầy Lâm Phong – Mr.Lafo (Quận 11, Sài Gòn - 0933524179) THẦY HỨA LÂM PHONG (QUẬN 11 – SÀI GÒN – WINDYLAMPHONGG@MAIL.COM) ... vừa số thực vừa số ảo C Không có số vừa số thực vừa số ảo D Có nhiều số phân biệt vừa số thực vừa số ảo Khẳng định sau sai? A Mỗi số phức số thực B Mỗi só hữu tỉ số phức C Mỗi số nguyên số phức. .. số phức hai mô đun hai số Phát biểu sau ? A Nếu hai số phức có mô đun hai số hai số đối B Nếu tích hai số phức hai số cs số C Nếu lập phương hai số phức hai số D Nếu tổng bình phương hai số phức. .. sau ? A Hai số phức hai phần thực hai số B Hai số phức hai phần ảo hai số C Hai số phức hai mô đun hai số D Hai số phức hai phần thực hai số hai phần ảo hai số Phát biểu sau ? A Hai số phức hai
- Xem thêm -

Xem thêm: 166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức , 166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức , 166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay