Đổi mới Phương pháp dạy học Địa Lý ở trường THCS

116 288 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:03

Đổi mới Phương pháp dạy học Địa Lý ở trường THCS là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) UBND T NH QU NG NGÃI TR NGă I H C PH MăV Nă NG I - KTCN ậ KTPV T  C I M I PH TR NGăBÀIăGI NG NG PHÁP D Y - H C NG TRUNG H C C A S (Tài li uăl uăhànhăn i b ) GVC: Phan Thông N mă2015 M CL C L I GI I THI U .4 CH NG1 NH NG V Nă CHUNG V I M I GIÁO D C PH THÔNG 1.1 M t s quan m ch đ o đ i m i giáo d c trung h c 1.2 Nh ng đ nh h ng đ i m i ch 1.2.1 Chuy n t ch ng trình giáo d c ph thông ng trình đ nh h ng n i dung d y h c sang ch ng trình đ nh h ng n ng l c 1.2.2 nh h ng chu n đ u v ph m ch t n ng l c c a ch ng trình giáo d c c p trung h c c ăs 13 1.3 M i quan h gi aăn ngăl c v i ki n th c, k n ng,ătháiăđ 20 CH NGă2 NH N TH C CHUNG V V Nă PHÁP D Y H Că TR A I M IăPH NGă NG TRUNG H CăC ăS .22 2.1 S c n thi t ph iăđ i m i PPDH .22 2.1.1ăCh ngătrìnhăkhôngăcònăphùăh p v iăgiaiăđo n m i 22 2.1.2 Yêu c u c a s phát tri n kinh t - xã h iăđ i v i vi căđàoăt o ngu n nhân l cătrongăgiaiăđo n m i:ă óălàăyêu c u c a s nghi p công nghi p hoá, hi năđ i hoáăđ tăn c 23 2.1.3 Yêu c u c a s phát tri n khoa h c - công ngh 23 2.1.4 Xu th h i nh p vàăđ i m i ti n b khu v c th gi i 24 2.2 Nh ng thách th căđ i v iămônă 2.2.1 V trí, vai trò c aămônă a lí tr ng ph thông 25 a lí ph thông th c hi n m c tiêu giáo d c.25 2.2.2 Th c tr ng d y h că a THCS .25 2.3 Nh ng ti năđ c ăb n c a vi căđ i m iăPPDHă 2.3.1 Ch a tr ng THCS .27 ngătrìnhăvàăsáchăgiáoăkhoaăđưăcóăs đ i m iăc ăb n 27 2.3.2 Nh n th c c a giáo viên h căsinhăđưăcóăs thayăđ i 28 2.3.3 GVăđưăđ c b iăd ng v đ i m i 28 2.3.4 V đ căđi m tâm sinh lí h c sinh 28 2.3.5 C ăs VCKT ph c v cho vi c d y h căđ aălíăđưăđ căt ngăc ng 29 CH NGă3 TR A 3.1.ăPh I M I VI C S D NGăCÁCăPH NGăPHÁPăD Y H C NG TRUNG H CăS ăS 30 ngăphápăd y h c tích c c 30 3.1.1 Khái ni măph ngăphápătíchăc c 30 3.1.2 Nh ng d u hi uăđ cătr ngăc aăph ngăphápătích c c 31 3.1.3 Các tiêu chí c a d y h c tích c c 34 3.1.4 Nh ng bi u hi n c a tính tích c c gi h că 3.2 i m i ph 3.2.1.ă ng pháp d y h c tr a lí .36 ng trung h c 36 i m i PPDH nh m tr ng phát tri năn ngăl c c a h c sinh 37 3.2.2 M t s bi năphápăđ i m iăph ngăphápăd y h c 39 3.2.3 K thu t d y h cătheoăđ nhăh ng phát tri năn ngăl c 43 3.2.4 Xác đ nh n ng l c chuyên bi t c a môn 3.2.5 Áp d ng PPDHTC d y h că a a lí .53 THCS 55 3.2.6 Vai trò c aăng i giáo viên qúa trình t ch c ho tăđ ng d y h căđ a lí theoăh tr ng tích c c ng THCS .69 3.2.7 Công vi c c a GV tr c trình bày gi ng 71 3.2.8 Ti n hành gi ng .73 3.2.9 Nh n d ng d y h c tích c c .74 3.2.10 Xây d ng m t h c theo PPDH tích c c .75 CH NGă4 I M I KI MăTRAă ÁNHăGIÁăK T QU H C T P C A H C SINH .79 4.1.ă nhăh ngăđ i m i ki mătra,ăđánhăgiáăho tăđ ng h c t p c a h c sinh 79 4.2.ă ánhăgiáătheo n ngăl c 82 4.3 M t s yêu c uăđ i v i ki mătra,ăđánhăgiáăk t qu h c t p c a h c sinh 84 4.3.1 Ph i đánh giá đ c n ng l c khác c a h c sinh 84 4.3.2 m b o tính khách quan 85 4.3.3 m b o s công b ng .86 4.3.4 m b o tính toàn di n 87 4.3.5 m b o tính công khai .87 4.3.6 m b o tính giáo d c 88 4.3.7 4.4 m b o tính phát tri n .88 nh h ng xây d ng câu h i, t p đánh giá n ng l c h c sinh 89 4.4.1 Ti p c n t p theo đ nh h ng n ng l c 89 4.4.2 Phân lo i t p theo đ nh h ng n ng l c 90 4.4.3 Nh ng đ c m c a t p theo đ nh h 4.4.4 Các b c trình đ t p theo đ nh h 4.5.ăH ng n ng l c 92 ng n ng l c 93 ng d n biên so n câu h i g n v i th c ti n 94 4.5.1 C u trúc c a câu h i 94 4.5.2 M t s câu h i t p minh h a .95 4.5.3.ăH ng d n biên so n câu h i/bài t p ki mătraăđánhăgiáătheoăđ nhăh n ngăl c c a ch đ trongăch ng ngătrìnhăgiáoăd c ph thông 101 TÀI LI U THAM KH O 108 PH L C .109 L IăGI IăTHI U i m i PPDH nhàătr ng ph thông nhi m v quan tr ng c aăđ i m i giáo d c Trongăgiaiăđo n hi nănay,ăđ chu n b cho vi c th c hi năđ i m i ch ngă trình, sách giáo khoa vàăđ i m iăPPDH,ăđư có nhi u tài li uăc ngănh ăcácăch ngă trình t p hu năchoăgiáoăviênăđangăgi ng d y ti p c n c a giáoă sinhă trongă cácă tr vàoă ch đ cácătr ng ph thông Tuy nhiên s ngă s ă ph m nhi u h n ch ph thu c ngătrìnhă khungă vàă th iă giană đàoă t o c aă nhàă tr ng Vì v y tài li u c biên so n nh m m căđíchăgi i thi uăchoăsinhăviênă(C SPăngànhă đ u có nh ng nh n th c v s thayăđ i c aăch ngătrìnhătheoăđ nhăh aăLỦ)ăb c ng phát tri n n ngăl c nh ng v năđ liênăquanăđ năPPDHăvàăđ i m i ki mătraăđánhăgiáăk t qu h c t p c a h căsinhătheoăh Tài li u bao g mă4ăch ng phát tri năn ngăl c nhàătr ngăchính: Ch ngă1:ăNh ng v năđ chung v đ i m i giáo d c ph thông Ch ngă2:ăM t s v năđ v đ i m iăPPDHă a tr ng THCS Ch ngă3:ă i m i vi c s d ngăcácăPPDHă a tr ng THCS Ch ngă4:ă i m i ki mătraăđánhăgiáăk t qu h c t p c a h c sinh Nh ngă c ăs lu n v đ i m iă PPDHă theoă đ nhă h m i m vàăđangăt ngăb n ng ph thông c ta th iăl c v n d ng vào gi ng d y ng phát tri nă n ngă l c nhàătr ng ph thông c a ng có h n nên tài li u ch đ c păđ n nh ng n i dung c n thi t h u ích nh t Trong trình biên so n không kh i nh ng thi u sót, mong ng chân thành góp ý Ng i vi t iă đ c Ch NH NGăV Nă ng1 ăCHUNGăV ă IăM IăGIÁOăD CăPH ăTHỌNG M C TIÊU - Sinh viên n m hi uă đ n c m t s quană m ch đ o c a ng Nhà c v đ i m i giáo d c trung h c - N m v ng n i dung nh ng đ nh h ng đ i m i ch ng trình giáo d c ph thông N IăDUNG 1.1 M t s quan m ch đ o đ i m i giáo d c trung h c Vi c đ i m i giáo d c trung h c d a nh ng đ giáo d c c a nhà n c, nh ng đ nh h ng l i, quan m ch đ o ng quan tr ng v sách quan m vi c phát tri n đ i m i giáo d c trung h c Vi c đ i m i ph pháp d y h c, ki m tra đánh giá c n phù h p v i nh ng đ nh h c a ch ng ng đ i m i chung ng trình giáo d c trung h c Nh ng quan m đ ng l i ch đ o c a nhà n d c nói chung giáo d c trung h c nói riêng đ c v đ i m i giáo c th hi n nhi u v n b n, đ c bi t v n b n sau đây: 1.1.1 Lu t Giáo d c s 38/2005/QH11, i u 28 qui đ nh: "Ph ng pháp giáo d c ph thông ph i phát huy tính tích c c, t giác, ch đ ng, sáng t o c a h c sinh; phù h p v i đ c m c a t ng l p h c, môn h c; b i d ng ph ng pháp t h c, kh n ng làm vi c theo nhóm; rèn luy n k n ng v n d ng ki n th c vào th c ti n; tác đ ng đ n tình c m, đem l i ni m vui, h ng thú h c t p cho h c sinh" 1.1.2 Báo cáo tr ch ng trình, n i dung, ph i h i ng toàn qu c l n th ng pháp d y h c, ph XI “ i m i ng pháp thi, ki m tra theo h ng hi n đ i; nâng cao ch t l ng toàn di n, đ c bi t coi tr ng giáo d c t ng, giáo d c truy n th ng l ch s cách m ng, đ o đ c, l i s ng, n ng l c sáng t o, k n ng th c hành, tác phong công nghi p, ý th c trách nhi m xã h i” Ngh quy t H i ngh Trung ng khóa XI v đ i m i c n b n, toàn di n giáo d c đào t o “Ti p t c đ i m i m nh m ph ng pháp d y h c theo h ng hi n đ i; phát huy tính tích c c, ch đ ng, sáng t o v n d ng ki n th c, k n ng c a ng i h c; kh c ph c l i truy n th áp đ t m t chi u, ghi nh máy móc T p trung d y cách h c, cách ngh , khuy n khích t h c, t o c s đ ng i h c t c p nh t đ i m i tri th c, k n ng, phát tri n n ng l c Chuy n t h c ch y u l p sang t ch c hình th c h c t p đa d ng, ý ho t đ ng xã h i, ngo i khóa, nghiên c u khoa h c truy n thông d y h c”; “ y m nh ng d ng công ngh thông tin i m i c n b n hình th c ph ng pháp thi, ki m tra đánh giá k t qu giáo d c, đào t o, b o đ m trung th c, khách quan Vi c thi, ki m tra đánh giá k t qu giáo d c, đào t o c n t ng b chí tiên ti n đ c theo tiêu c xã h i c ng đ ng giáo d c th gi i tin c y công nh n Ph i h p s d ng k t qu đánh giá trình h c v i đánh giá cu i k , cu i n m h c; đánh giá c a ng tr i d y v i t đánh giá c a ng ng v i đánh giá c a gia đình c a xã h i” 1.1.3 Chi n l c phát tri n giáo d c giai đo n 2011 ậ 2020 ban hành kèm theo Quy t đ nh 711/Q -TTg ngày 13/6/2012 c a Th t t c đ i m i ph h ng i h c; đánh giá c a nhà ng Chính ph ch rõ: "Ti p ng pháp d y h c đánh giá k t qu h c t p, rèn luy n theo ng phát huy tính tích c c, t giác, ch đ ng, sáng t o n ng l c t h c c a i h c"; " i m i k thi t t nghi p trung h c ph thông, k thi n sinh đ i h c, cao đ ng theo h ng đ m b o thi t th c, hi u qu , khách quan công b ng; k t h p k t qu ki m tra đánh giá trình giáo d c v i k t qu thi" Ngh quy t H i ngh Trung ng khóa XI v đ i m i c n b n, toàn di n giáo d c đào t o xác đ nh ắTi p t c đ i m i m nh m đ ng b y u t c b n c a giáo d c, đào t o theo h ng coi tr ng phát tri n ph m ch t, n ng l c c a ng i h c”; “T p trung phát tri n trí tu , th ch t, hình thành ph m ch t, n ng l c công dân, phát hi n b i d h c sinh Nâng cao ch t l ng n ng u, đ nh h ng ngh nghi p cho ng giáo d c toàn di n, tr ng giáo d c t ng, truy n th ng, đ o đ c, l i s ng, ngo i ng , tin h c, n ng l c k n ng th c hành, v n d ng ki n th c vào th c ti n Phát tri n kh n ng sáng t o, t h c, khuy n khích h c t p su t đ i” Theo tinh th n đó, y u t c a trình giáo d c nhà tr ng trung h c c n đ c ti p c n theo h ng đ i m i Ngh quy t s 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành Ch ng trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 n m 2013 H i ngh l năth tám Ban Ch p hành Trung ng khóa XI v đ i m i c n b n, toàn di n giáo d c đào t o, đáp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n đ i hóa u ki n kinh t th tr t xác đ nh ắ ngăđ nh h i m i hình th c, ph ng xã h i ch ngh a h i nh p qu c ng pháp thi, ki m tra đánh giá k t qu ng đánh giá n ng l c c a ng giáo d c theo h i h c; k t h p đánh giá c trình v i đánh giá cu i k h c, cu i n m h c theo mô hình c a n c có n n giáo d c phát tri n” Nh ng quan m, đ nh h ng nêu t o ti n đ , c s môi tr ng pháp thu n l i cho vi c đ i m i giáo d c ph thông nói chung, đ i m i đ ng b ph ng pháp d y h c, ki m tra đánh giá theo đ nh h 1.2 Nh ng đ nh h ng đ i m i ch 1.2.1 Chuy n t ch trình đ nh h ng trình giáo d c ph thông ng trình đ nh h ng n i dung d y h c sang ch ng trình giáo d c đ nh h ng n i dung” d y h c hay ắđ nh h c m c ăb n c a ch ng trình giáo d c ng đ u vào” (đi u n đ u vào) ng trình giáo d c đ nh h ng n i dung tr ng vi c truy n th h th ng tri th c khoa h c theo môn h c đ ch ng ng n i dung d y h c ng trình d y h c truy n th ng có th g i ch Ch i h c ng n ng l c 1.2.1.1 Ch ắđ nh h ng n ng l c ng c quy đ nh ng trình d y h c Nh ng n i dung c a môn h c d a khoa h c chuyên ngành t ng ng Ng i ta tr ng vi c trang b cho ng ih ch th ng tri th c khoa h c khách quan v nhi u l nh v c khác Tuy nhiên ch đ đ nă ch th ng ng trình giáo d c đ nh h i h c c ng nh ng n i dung ch a tr ng đ y đ n kh n ng ng d ng tri th c đư h c nh ng tình hu ng th c ti n M c tiêu d y h c ch h ng n i dung đ c đ a m t cách chung chung, không chi ti t không nh t thi t ph i quan sát, đánh giá đ v vi c đ t đ l ng giáo d c ng trình đ nh c ch t l c m t cách c th nên không đ m b o rõ ràng ng d y h c theo m c tiêu đư đ Vi c qu n ch t t p trung vào ắđi u n đ uăvào” n i dung d y h c u m c a ch ng trình d y h c đ nh h i h c m t h th ng tri th c khoa h c h th ng Tuy nhiên ngày cho ng ng trình d y h c đ nh h ch ng n i dung vi c truy n th ng n i dung không thích h p, có nh ng nguyên nhân sau: - Ngày nay, tri th c thay đ i b l c h u nhanh chóng, vi c quy đ nh c ng nh cănh ng n i dung chi ti t ch ng trình d y h c d n đ n tình tr ng n i dung ch ng trình d y h c nhanh b l c h u so v i tri th c hi n đ i Do vi c rèn luy n ph ng pháp h c t p ngày có ý ngh a quan tr ng vi c chu n b i có kh n ng h c t p su t đ i cho ng - Ch ng trình d y h c đ nh h ng n i dung d n đ n xu h ng vi c ki m tra đánh giá ch y u d a vi c ki m tra kh n ng tái hi n tri th c mà không đ nh h ng vào kh n ng v n d ng tri th c nh ng tình hu ng th c ti n - Do ph ng pháp d y h c mang tính th đ ng ý đ n kh n ng ng d ng nên s n ph m giáo d c nh ng ng kh n ng sángă t o n ng đ ng Do ch ng đ i mang tính th đ ng, h n ch ng trình giáo d c không đáp c yêu c u ngày cao c a xã h i th tr ng lao đ ng đ i v i ng i lao đ ng v n ng l c hành đ ng, kh n ng sáng t o tính n ng đ ng 1.2.1.2 Ch Ch ng trình giáo d c đ nh h ngătrìnhăgiáoăd căđ nhăh nayă cònă g iă làă d y h c đ nh h ng n ng l c ngăn ngăl că(đ nhăh ng k t qu đ u đ n mă90ăc aăth ăk ă20ăvàăngàyănayăđưătr ăthànhăxuăh đ nhăh că bànă đ nă nhi uă t ă nh ngă ngăgiáoăd căqu căt ăGiáoăd că ngăn ngăl cănh măm cătiêuăphátătri năn ngăl căng Giáoăd căđ nhăh ngăphátătri năn ngăl c)ă ngăn ngăl cănh măđ măb oăch tăl iăh c ngăđ uăraăc aăvi căd y h c,ă th că hi nă m că tiêuă phátă tri nă toànă di nă cácă ph mă ch tă nhână cách,ă chúă tr ngă n ngăl căv năd ngătriăth cătrongănh ngătìnhăhu ngăth căti nănh măchu năb ăchoăconă ng iăn ngă l că gi iă quy tă cácă tìnhăhu ngă c aă cu că s ngă vàă ngh ă nghi p.ă Ch trìnhănàyănh năm nhăvaiătròăc aăng ngă iăh căv iăt ăcáchăch ăth ăc aăquáătrìnhănh nă th c Khácăv iăch ngătrìnhăđ nhăh ngăn iădung,ăch n ngăl căt pătrungăvàoăvi cămôăt ăch tăl ngătrìnhăd yăh căđ nhăh ngă ngăđ uăra,ăcóăth ăcoiălàăắs năph măcu iă cùng”ăc aăquáătrìnhăd yăh c.ăVi căqu nălỦăch tăl ngăd yăh căchuy năt ăvi căắđi uă năđ uăvào”ăsangăắđi uăkhi năđ uăra”,ăt călàăk tăqu ăh căt păc aăh căsinh Ch ngătrìnhăd yăh că đ nhăh ngăn ngăl căkhôngăquyă đ nhănh ngă n iădungă d y h căchiăti tămàăquyăđ nhănh ngăk tăqu ăđ uăraămongămu năc aăquáătrìnhăgiáoă d c,ă trênă c ă s ă đóă đ aă raă nh ngă h ph ngăpháp,ăt ăch căvàăđánhăgiáăk tăqu ăd yăh cănh măđ măb oăth căhi năđ m cătiêuăd yăh căt călàăđ tăđ đ nhăh đ ngă d nă chungă v ă vi că l aă ch nă n iă dung,ă căk tăqu ăđ uăraămongă mu n.ăTrongăch că ngătrình ngăn ngăl c,ăm cătiêuăh căt p,ăt călàăk tăqu ăh căt pămongămu năth ngă cămôăt ăthôngăquaăh ăth ngăcácăn ngăl că(Competency).ăK tăqu ăh căt pămongă mu năđ cămôăt ăchiăti tăvàăcóăth ăquanăsát,ăđánhăgiáăđ k tăqu ăyêuăc uăđưăquyăđ nhătrongăch làănh măđ măb oăqu nălỦăch tăl uăđi măc aăch ch tăl c.ăHS c năđ tăđ cănh ngă ngătrình.ăVi căđ aăraăcácăchu năđàoăt oăc ngă ngăgiáoăd cătheoăđ nhăh ngătrìnhăgiáoăd căđ nhăh ngăk tăqu ăđ uăra ngăn ngăl călàăt oăđi uăki năqu nă ngătheoăk tăqu ăđ uăraăđưăquyăđ nh,ănh năm nhăn ngăl căv năd ngăc aă h căsinh.ăTuyănhiênăn uăv năd ngăm tăcáchăthiênăl ch,ăkhôngăchúăỦăđ yăđ ăđ năn iă dungăd yăh căthìăcóăth ăd năđ năcácăl ăh ngătriăth căc ăb năvàătínhăh ăth ngăc aătriă th c.ăNgoàiăraăch tăl ngăgiáoăd căkhôngăch ăth hi nă ăk tăqu ăđ uăraămàăcònăph ă thu căquáătrìnhăth căhi n Trongăch l cđ ngătrìnhăd yăh căđ nhăh ngăphátătri năn ngăl c,ăkháiăni măn ngă căs ăd ngănh ăsau: - N ngă l că liênă quană đ nă bìnhă di nă m că tiêuă c aă d yă h c:ă m că tiêuă d yă h că đ c môăt ăthôngăquaăcácăn ngăl căc năhìnhăthành; - Trongăcácămônăh c,ănh ngăn iădungăvàăho tăđ ngăc ăb năđ căliênăk tăv iă nh măhìnhăthànhăcácăn ngăl c; - N ngăl călàăs ăk tăn iătriăth c,ăhi uăbi t,ăkh ăn ng,ămongămu n ; - M cătiêuăhìnhăthànhăn ngăl căđ nhăh ngăchoăvi căl aăch n,ăđánhăgiáăm că đ quanătr ngăvàăc uătrúcăhóaăcácăn iădungăvàăho tăđ ngăvàăhànhăđ ngăd yăh căv ă m tăph ngăpháp; - N ngă l că môă t ă vi că gi iă quy tă nh ngă đòiă h iă v ă n iă dungă trongă cácă tìnhă hu ng:ăvíăd ănh ăđ căm tăv năb năc ăth ă ăN măv ngăvàăv n d ngăđ căcácăphépă - D gây cháy (nhà, r ng…) - nhăh ng t i s n xu t nông nghi p (cây tr ng, v t nuôi) - nhăh ng t i ngành s n xu t công nghi p, d ch v M c không tính m Mưă0:ă ápăánăkhác Mã 9: Không tr l i 4.5.3 H ng d n biên so n câu h i/bƠi t p ki m tra đánh giá theo đ nh h n ng l c c a ch đ ch ng ng trình giáo d c ph thông 4.5.3.1 Quy trình biên so n c 1:ăXácăđ nh ch đ d y h cătrongăch -B ngătrìnhămônăh căđ xây d ng câu h i/bài t p nh m ki mătraăđánhăgiáăn ngăl c c a h c sinh c 2: Xácăđ nh chu n ki n th căk ăn ngăvàătháiăđ c a m i ch đ -B ch ngătrìnhăhi năhànhătrênăquanăđi măđ nhăh ng phát tri năn ngăl c cho h c sinh Th hi n chu n ki n th c b ngăcáchăđ ng t quanăsátăđ c c 3: Xácăđ nh mô t m c yêu c u c năđ t c a lo i câu h i/bài -B t p đánhăgiáăn ngăl c c a h c sinh ch đ theoăh ng tr ngăđánhăgiáăn ngă l c th c hi n c a h c sinh c 4: Biên so n b câu h i/bài t p ki mătraăđánh giá trình d y -B h c m i ch đ đưăxácăđ nh c 5: T ch c ho t đ ng h c t p cho h c sinh theo ch đ đư l a -B ch n Cácăb c t 1ăđ nă3ăđ c th hi n thông qua b ng sau: B NG MÔ T M C YÊU C U C Nă Nh năbi t Thôngăhi u T TRONG CH V nă d ngă V năd ngăcao th p M tăs ăquy Nêuă lu tăch ăy u kháiăni măl pă bàyăđ c aă l pă v ă v ăđ aălí đa líă đ că -ă Hi uă vàă trìnhă L yă đ că cácă Phână tíchă ă víă căm tăs ă víăd ă bi uă hi nă d ă bi uă hi nă c aă quyă lu tă th ngă nh tă vàă hoànă ch nh,ă quyă lu tă 101 c ă th ă c aă quyă lu tă ngoàiă th că t ă th ngă nh tă vàă bi uă hi nă choă hoànă chínhă c aă quyă lu tă th ngă l pă v ă đ aă líă nh tă vàă hoànă đ aă đ iă vàă phiă trongă m tă hi nă ch nhă c aă l pă đ aă đ iă c aă l pă t ngă ă ngoàiă v ăđ aălí v ăđ aălí.ă th căt nhăh ngăn ngăl căđ căhìnhăthƠnh -ăN ngăl căchung:ăN ngăl căgi iăquy tăv năđ ,ăsángăt o,ăgiaoăti p,ăh pătác,ăngônă ng … -ăN ngăl căchuyênăbi t:ăS ăd ngătranhă nh,ăt ăduyătheoălưnhăth 4.5.3.2 Xây d ng đ ki m tra minh h a a Quy trình B c Xác đ nh m c đích c a đ ki m tra ki m tra m t công c dùng đ đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh sau h c xong m t ch đ , m t ch nên ng ng, m t h c kì, m t l p hay m t c p h c i biên so n đ ki m tra c n c n c vào m c đích yêu c u c th c a vi c ki m tra, c n c chu n ki n th c k n ng c a ch ng trình th c t h c t p c a h c sinh đ xây d ng m c đích c a đ ki m tra cho phù h p B c Xác đ nh hình th c đ ki m tra ki m tra (vi t) có hình th c sau: ki m tra t lu n; ki m tra tr c nghi m khách quan; ki m tra k t h p c hai hình th c trên: Có c câu h i d ng t lu n câu h i d ng tr c nghi m khách quan M i hình th c đ u có u m h n ch riêng nên c n k t h p m t cách h p hình th c cho phù h p v i n i dung ki m tra đ c tr ng môn h c đ nâng cao hi u qu , t o u ki n đ đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh xác h n N u đ ki m tra k t h p hai hình th c nên có nhi u phiên b n đ khác ho c cho h c sinh làm ki m tra ph n tr c nghi m khách quan đ c l p v i vi c làm ki m tra ph n t lu n: Làm ph n tr c nghi m khách quan tr c, thu r i m i cho h c sinh làm ph n t lu n B c Thi t l p ma tr n đ ki m tra (b ng mô t tiêu chí c a đ ki m tra) L p m t b ng có hai chi u, m t chi u n i dung hay m ch ki n th c, k n ng 102 c n đánh giá, m t chi u c p đ nh n th c c a h c sinh theo c p đ : nh n bi t, thông hi u v n d ng (g m có v n d ng c p đ th p v n d ng c p đ cao) Trong m i ô chu n ki n th c k n ng ch m, s l S l ng trình c n đánh giá, t l % s ng câu h i t ng s m c a câu h i ng câu h i c a t ng ô ph thu c vào m c đ quan tr ng c a m i chu n c n đánh giá, l ng th i gian làm ki m tra tr ng s m quy đ nh cho t ng m ch ki n th c, t ng c p đ nh n th c b Khung ma tr n đ ki m tra (Dùng cho lo i đ ki m tra TL ho c TNKQ) KI M TRA (ch làm ma tr n cho KT ti t, h c k , kg làm ma tr n cho KT 15 phút) I M căđíchăc aăđ ki m tra II Hình th căđ ki m tra III Ma tr năđ ki m tra C păđ Tên V n d ng Nh n bi t Thông hi u Chu n KT, KN c n ki m (Ch) ch đ (n i dung, ch ng…) Ch đ C păđ th p (Ch) C păđ cao (Ch) tra (Ch) S câu S m T l % S câu S m S câu S m S câu S m S câu S m (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) S câu S câu S câu S câu S m S m S m S m Ch đ S câu S m nhăh T l % ng phát tri năn ngăl c: 103 T ng s câu T ng s m T l % S câu S câu S câu S m % S m % S m % IV ki m tra V.ăH ng d n ch m c Các b c c b n thi t l p ma tr n đ ki m tra: B1 Li t kê tên ch đ (n iădung,ăch ng )ăc n ki m tra; B2 Vi t chu n c năđánhăgiáăđ i v i m i c păđ t ăduy; B3 Quy tă đ nh phân ph i t l % t ngă m chom i ch ch đ (n i dung, ng ); B4 Quy tăđ nh t ng s m c a ki m tra; B5 Tính s m cho m i ch đ (n iădung,ăch ng )ăt ngă ng v i t l %; B6 Tính t l %, s m quy tăđ nh s câu h i cho m i chu năt ngă ng; B7 Tính t ng s m t ng s câu h i cho m i c t; B8 Tính t l % t ng s m phân ph i cho m i c t; B9.ă ánhăgiáăl i ma tr n ch nh s a n u th y c n thi t C n l u ý: * Khi vi t chu n c n đánh giá đ i v i m i c p đ t duy: - Chu năđ c ch năđ đánhăgiáălàăchu n có vai trò quan tr ngătrongăch trình môn h c.ă óă làă chu n có th iă l nhi uăvàălàmăc ăs đ hi uăđ ngă quyă đ nh phân ph iă ch ngă ngătrìnhă c chu n khác - M i m t ch đ (n iă dung,ă ch ng )ă nênă cóă nh ng chu nă đ i di nă đ c ch năđ đánhăgiá -S l v i th iăl ch ng chu n c năđánhăgiáă m i ch đ (n iădung,ăch ngăquyăđ nh phân ph iăch ng )ăđó.ăNênăđ s l ng )ăt ngă ng ngătrìnhădànhăchoăch đ (n i dung, ng chu năk ăn ngăvàăchu năđòiăh i m căđ t ăduyă cao (v n d ng) nhi uăh n * Quy t đ nh t l ch % t ng m phân ph i cho m i ch đ (n i dung, ng ): C năc vào m căđíchăc aăđ ki mătra,ăc năc vào m căđ quan tr ng c a m i ch đ (n iădung,ăch ng )ătrongăch ngătrìnhăvàăth iăl 104 ngăquyăđ nh phân ph iăch ngătrìnhăđ phân ph i t l % t ngăđi m cho t ng ch đ * Tính s m quy t đ nh s câu h i cho m i chu n t ng ng - C năc vào m căđíchăc aăđ ki mătraăđ phân ph i t l % s m cho m i chu n c năđánhăgiá,ă m i ch đ , theo hàng Gi a ba c păđ : nh n bi t, thông hi u, v n d ng theo th t nên theo t l phù h p v i ch đ , n iădungăvàătrìnhăđ ,ăn ngă l c c a h c sinh - C năc vào s măđưăxácăđ nh B5ăđ quy tăđ nh s m câu h iăt ngă ng,ătrongăđóăm i câu h i d ng TNKQ ph i có s m b ng - N uăđ ki m tra k t h p c hai hình th c tr c nghi m khách quan t lu n c năxácăđ nh t l % t ng s m c a m i m t hình th c cho thích h p B c Biên so n câu h i theo ma tr n Vi c biên so n câu h i theo ma tr n c năđ m b o nguyên t c: lo i câu h i, s câu h i n i dung câu h i ma tr năđ quyăđ nh, m i câu h i TNKQ ch ki m tra m t chu n ho c m t v năđ , khái ni m câu h i biên so năđ t ch tăl ng t t, c n biên so n câu h i tho mãn yêu c u sau: a) Các yêu c u đ i v i câu h i tr c nghi m khách quan nhi u l a ch n 1) Câu h i ph iăđánhăgiáănh ng n i dung quan tr ng c aăch ngătrình; 2) Câu h i ph i phù h p v iăcácătiêuăchíăraăđ ki m tra v m t trình bày s m t ngă ng; 3) Câu d n ph iăđ t câu h i tr c ti p ho c m t v năđ c th ; 4) Không nên trích d nănguyênăv nănh ng câu có s n sách giáo khoa; 5) T ng , c u trúc c a câu h i ph i rõ ràng d hi uăđ i v i m i h c sinh; 6) M iăph ngăánănhi u ph i h pălỦăđ i v i nh ng h c sinh không n m v ng ki n th c; 7) M iăph ngăánăsai nên xây d ng d a l i hay nh n th c sai l ch c a h c sinh; 8)ă ápăánăđúngăc a câu h i ph iăđ c l p v iăđápăánăđúngăc a câu h i khác ki m tra; 9) Ph n l a ch n ph i th ng nh t phù h p v i n i dung c a câu d n; 105 10) M i câu h i ch có m tăđápăánăđúng,ăchínhăxácănh t; 11)ăKhôngăđ aăraăph có ph ngăánăắT t c đáp án đ u đúng”ăho căắkhông ng án đúng” b) Các yêu c u đ i v i câu h i tr c nghi m d ng ghép đôi Câu h i có hai ph n, ph n d nă (th m nh đ …ăvàăph n tr l iă(th ngăđ ngă đ căđ că đ bên trái) câu, bên ph i) mà n uăđ c ghép v i ph n d n s t o m nhăđ ho c ý hoàn ch nh xác Ph n tr l i bao gi c ngăcóăs l ng ý l năh năph n d n c) Các yêu c u đ i v i câu h i tr c nghi m khách quan d ng n khuy t Là d ng câu h iătrongăđóăcóăm t câu ho c m tăđo năv năđ ch , đòiăh iăng căđ tr ng m t s i tr l i ph iăđi n t ho c c m t , s li u hay kí hi uăđ t o thành m t câu ho c m tăđo năv năhoànăch nh xác Trong câu h i d ng này, t iăđaă ch đ tr ng ậ ch , m i ch đ tr ng ph i nh ng t chìa khóa quan tr ng, tránhăđ tr ng nh ng t i tr l i nh m l n ho c hi u l m d) Các yêu c u đ i v i câu h i tr c nghi m khách quan d ng - sai Câu h i yêu c uă ng i tr l i kh ngă đ nhă (khoanhă vàoă ph ho c ph đ nhă(Khoanhăvàoăph ngă ánă ‘ úng’)ă ngăánă‘Sai’)ăm t v năđ nàoăđó.ăC n ý không nên s d ng nhi u câu h i tr c nghi m d ng m tă đ thi ho c xu h ng hi n ghép nhi u câu tr c nghi măđúngăậ sai thành m t câu h i e) Các yêu c u đ i v i câu h i tr c nghi m khách quan d ng tr l i ng n Các câu tr l i ng n khác v i câu t lu n ý tr l iăth ng r t ng n g n khôngă đòiă h i ghi chép nhi u Câu h i d ngă nàyă c ngă cóă 2ă lo iă đápă ánă làă đápă ánă đóng (ch cóăph ngăánătr l i phù h p nh t)ăvàăđápăánăm (có nhi uăph ngăánătr l i) g) Các yêu c u đ i v i câu h i t lu n 1) Câu h i ph iăđánhăgiáăn i dung quan tr ng c aăch ngătrình; 2) Câu h i ph i phù h p v iăcácătiêuăchíăraăđ ki m tra v m t trình bày s m t ngă ng; 3) Câu h i yêu c u h c sinh ph i v n d ng ki n th c vào tình hu ng m i; 4) Câu h i th hi n rõ n i dung c păđ t ăduyăc năđo; 106 5) N i dung câu h iăđ t m t yêu c uăvàăcácăh ng d n c th v cách th c hi n yêu c uăđó; 6) Yêu c u c a câu h i phù h p v iătrìnhăđ nh n th c c a h c sinh; 7) Yêu c u h c sinh ph i hi u nhi uăh nălàă ghiănh nh ng khái ni m, thông tin; 8) Ngôn ng s d ng câu h i ph i truy n t iăđ c h t nh ng yêu c u c a cán b raăđ đ n h c sinh; 9) Câu h i nên g i ý v :ă dài c a lu n; Th iăgianăđ vi t lu n; Các tiêu chí c năđ t 10) N u câu h i yêu c u h că sinhă nêuă quană m ch ng minh cho quan m c a mình, câu h i c n nêu rõ: làm c a h c sinh s đ căđánhăgiáăd a nh ng l p lu n logic mà h căsinhăđóăđ aăraăđ ch ng minh b o v quanăđi m c a ch không ch đ năthu nălàănêuăquanăđi măđó B că5.ăXâyăd ngăh Vi căxâyăd ngăh ngăd năch mă(đápăán)ăvàăthangăđi mă ngăd năch mă(đápăán)ăvàăthangăđi măđ iăv iăbàiăki mătraă c năđ măb oăcácăyêuăc u:ă - N iădung:ăkhoaăh căvàăchínhăxác.ăCáchătrìnhăbày:ăc ăth ,ăchiăti tănh ngăng nă g năvàăd ăhi u,ăphùăh păv iămaătr năđ ăki mătra.ă - C năh t ăđánhăgiáăđ ngăt iăxâyăd ngăb nămôăt ăcácăm căđ ăđ tăđ căđ ăh căsinhăcóăth ă căbàiălàmăc aămìnhă(k thu tăRubric).ă CÂU H I ÔN T P Trình bày đ nh h ng ki m tra, đánh giá ho t đ ng h c t p c a h c sinh Hãy so sánh đánh giá theo n ng l c đánh giá theo k n ng Phân tích yêu c u đ i v i ki m tra, đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh Phân tích nh ng đ nh h ng xây d ng câu h i, t p đánh giá n ng l c c a h c sinh T t p xây d ng đ ki m tra, đánh giá k t qu h c t p b môn c a h c sinh THCS 107 TÀIăLI UăTHAMăKH O [1].ăNguy năV năC m i ph ng pháp d y h c ng,ăGS.TSKH Bernd Meier M t s v n đ chung v đ i Trung h c ph thông, Hà N iă2010 [2] Nguy n H i Châu, Ph m Th Sen, Nguy nă căV Nh ng v n đ chung v đ i m i giáo d c Trung h c c s , NXBGD Hà N i 2007 [3] Nguy n H i Châu, Nguy năV năC ng, Tr n Bá Hoành, Nguy n Bá Kim, lâm Quang Thi p i m i n i dung ph ng pháp đào t o giáo viên Trung h c c s , NXBGD Hà N i 2007 h [4].ă ngă V nă c, Nguy n Thu H ng Ph ng tích c c NXB HP,ăHàăN i 2003 [5] Tr n Bá Hoành i m i ph khoa, NXB HP,ăHàăN i 2007 ng pháp d y h c a theo ng pháp d y h c, ch ng trình sách giáo [6] Nguy n Tr ng Phúc lu n d y h c đ a đ i c 1999 ng, NXB ÐHQG HN, [7] Nguy n Ng c Quang lu n d y h c đ i c CBQLGD ng T p 1,2, Tr ng [8] Nguy nă că V ,ă Nguy n Thu H ng K thu t d y h c đ a tr THCS, NXB HQGăHàăN i,1999 ng [9] Tài li u t p hu n “Ki m tra, đánh giá trình d y h c theo đ nh h ng phát tri n n ng l c h c sinh tr Hà N i 2014 108 ng trung h c ph thông”, môn: a lí PH ăL C ăÁNă IăM IăCH NGăTRỊNHă VÀăSÁCHăGIÁOăKHOAăPH ăTHỌNG Quan m ch đ o nguyên t c đ i m i ch ng trình sách giáo khoa ph thông Quánătri t đ ngăl i,ăquanăđi măch ăđ oăc aă đ nhătrongăV năki nă ngăv ăgiáoăd căđưăđ căkh ngă iăh iăXI,ăNgh ăquy tăs ă29-NQ/TWăvàăcácăngh ăquy tăkhácă c aăBanăCh păhànhăTrungă ng,ăđ ngăth iătuânăth ănghiêmătúcăcácăquyă đ nhă c aă Hi năphápă( i uă61)ăvàăc aăLu tăGiáo d c K ăth aăvàăphátăhuyănh ngăthànhăt uăvàăkinhănghi măthànhăcôngăc aăn năgiáoă d căVi tăNam,ăđ ngăth iăthamăkh o,ăh căh iăm tăcáchăcóăch năl căvàăcóăh ăth ngă kinhănghi m,ăthànhăt uăgiáoăd căc aăn phátătri năvàăcóăđi uăki năt iăm iăch căngoài,ănh tălàăcácăn căcóăn năgiáoăd că ngăđ ngăv iăVi tăNam ngătrìnhăgiáoăd căph ăthôngătheoăh th căđ ăphátătri năph măch tăvàăn ngăl căng ngătinhăgi n,ăhi năđ i,ăthi tă iăh c;ăchúătr ngăgiáoăd călỦăt ng,ă truy năth ng,ăđ oăđ c,ăl iăs ng;ănângăcaoăn ngăl căngo iăng ,ătinăh c;ărènăluy năk ă n ngăv năd ngăki năth căvàoăth căti n;ăphátătri năkh ăn ngăsángăt o,ăỦăth căt ăh c;ă chúătr ngăvàăt ngăc ngăcácăho tăđ ngătr iănghi măsángăt o B oăđ măti păn i,ăliênăthôngăgi aăch ngătrìnhăc păh căvàăl păh c,ăgi aăcácă mônăh căvàăho tăđ ngătr iănghi măsángăt o M c tiêu, yêu c u đ i m i ch iăm iăch ng trình sách giáo khoa ph thông ngătrìnhăvàăsáchăgiáoăkhoaăgiáoăd căph ăthôngănh măt oăchuy nă bi nă c nă b n,ă toànă di nă v ă ch tă l ngăvàă hi uă qu ă giáoă d că ph ă thông;ăchuy nă t ă d yăch ,ăđ iăphóăv iăthiăc ăsangăk tăh păd yăch ,ăd yăng iăvàăđ nhăh ngăngh ă nghi p;ăgópăph năchuy năn năgiáoăd ngăv ătruy năth ăki năth căsangăn năgiáoă d căphátătri nătoànădi n,ăhàiăhòaăđ c,ătrí,ăth ,ăm ăvàăphátăhuyăt tănh tăti măn ngăc aă m iăng i iăm iătoànădi năm cătiêu,ăn iădung,ăph vàăh c,ăthiăvàăki mătraăđánhăgiáăch tăl ngăphápăvàăhìnhăth căt ăch căd yă ngăgiáoăd cătheoăyêuăc uăphátătri năph mă ch tăvàăn ngăl căh căsinh;ătrênăc ăs ăđóăkh căph cătìnhătr ngăquáăt i,ăd yăthêmăh că 109 thêm tràn lan;ăt ngăc ngăth căhànhăvàăg năv iăth căti năcu căs ng i m i ch ng trình giáo d c ph thông Ch ngătrìnhă giáoă d că ph ă thôngă đ h păv iăl aătu iăvàătrìnhăđ ăh căsinh;ăt ngăc că xâyă d ngă theoă h ngă khoaă h c,ă phùă ngăcácăho tăđ ngăth căhành,ăk ăn ngă v năd ngăki năth căvàoăth căti n;ătíchăh păcaoă ăcácăl păh căd iăvàăphânăhóaăd nă ăcácăl păh cătrên.ă Ch ngă trìnhă giáoă d că ph ă thôngă đ quánăt ăl pă1ăđ năl pă12,ăt că xâyă d ngă thànhă m tă ch nhă th ă nh tă ngă ngăv iăhaiăgiaiăđo n:ăGiaiăđo năgiáoăd căc ăb nă (g măc păti uăh căvàăc pătrungăh căc ăs )ăvàăgiaiăđo năgiáoăd căđ nhăh ngăngh ă nghi pă(c pătrungăh căph ăthông).ă Giáoăd căc ăb năth căhi năl ngăghép,ăk tăh pănh ngăn iădungăliênăquanăv iă nhauăc aăm tăs ăl nhăv căgiáoăd c,ăm tăs ămônăh căthu căl nhăv căkhoaăh căđ ăt oă thànhă mônă h că tíchă h pă vàă ch ă đ ă liênă môn,ă quaă đóă ch đ căki nă th că hànă lâmă vàă s ă l ngă mônă h c,ă tránhă đ ngă trìnhă giáoă d că gi mă căhi nă t ngăch ngă chéoă n iădungămàăv năb oăđ mătrangăb ătriăth căph ăthôngăn năt ngăvàăđápă ngăyêuăc uă phânălu ngăm nhăsauătrungăh căc ăs Giáoăd căđ nhăh ngăngh ănghi păth căhi năphânăhóaăm nhăh căsinh:ăM iăh că sinhăch ăh căm tăs ămônăh căvàăthamăgiaăm tăs ăho tăđ ngăgiáoăd căb tăbu c,ăcònă l iă đ că t ă l aă ch nă cácă mônă h că vàă chuyênă đ ă h că t pă khácă theoă s ă tr nguy nă v ngă c aă cáă nhână trongă gi iă h nă kh ă n ngă đápă ngă c aă nhàă tr ngă ng.ă Cácă chuyênăđ ăh căt păt ăch nănh măđápă ngănhuăc uănângăcaoăho căm ăr ngăki năth că cácămônăh c,ăcungăc pănh ngăk ăn ngăbanăđ uăc aăcácăngành,ăngh ălaoăđ ng,ăquaă đóăgiúpăh căsinhăcóăđ nhăh ngăngh ănghi păsauătrungăh căph ă thông.ăH ngăt iă vi căt ăch căd yăh cătheoătínăch ăđ ăgiúpăh căsinhăcóăth ăchuy năđ iăgi aăcácăb că h c,ăcácăch Ch ngătrìnhăgiáoăd căb ngăcáchătíchăl yătínăch ngătrìnhăgiáoăd căph ăthôngăb oăđ mătínhăkh ăthi,ălinhăho t,ăphùăh păv iă quáătrìnhăphátătri năn ngăl căc aăđ iăng ăgiáoăviênăvàăchu năhóaăc ăs ăv tăch t,ăthi tă b ăgiáoăd căc aăcácătr ngăph ăthông.ăN iădungăgiáoăd căphùăh păv iăđ iăt sinhăvàăth iăl ngăd yăh c:ăH căc ăngàyă ăc păti uăh c,ănh ngăcóăh choănh ngătr ng/đi mătr ngăh că ngăd năc ăth ă ngăch ăcóăđi uăki năd yăh căm tăbu iătrongăngày;ăh că 110 m tăbu iătrongăngàyă ăc pătrungăh căc ăs ăvàăc pătrungăh căph ăthông,ănh ngăcóă h ngăd năchoănh ngătr ngăcóăđi uăki năd yăh căhaiăbu iătrongăngày.ă i m i công tác biên so n sách giáo khoa Hi nă nayă chúngă taă đangă cóă m tă ch sáchăgiáoăkhoa,ănênăch ngătrìnhă giáoă d că ph ă thôngă vàă m tăb ă ngătrìnhăvàăsáchăgiáoăkhoaăth ngăđ căhi uălàăm tăho că cóăgiáătr ăphápălỦănh ănhauătrongăquáătrìnhăd yăvàăh c.ăTrongăl năđ iăm iăt iăđây,ă Chínhăph ăđ ăxu tăQu căh iăchoăphépăth căhi năch ătr ngăm tăch ngătrìnhăgiáoă d căph ăthôngăvàănhi uăsáchăgiáoăkhoa,ătrongăđóăch ăch ngătrìnhăm iăcóătínhăphápă Khuy năkhíchăcáănhân,ăt ăch căthamăgiaăbiênăso năsáchăgiáoăkhoaă(sáchăinăvàă sách năt )ătrênăc ăs ăch ngătrìnhăgiáoăd căph ăthôngăth ngănh tădoăB ăGiáoăd că vàă àoăt oăphêăduy t Ch ngă trìnhă giáoă d că ph ă thôngă doă B ă Giáoă d că vàă àoă t oă t ă ch că biênă so n,ăth măđ nhăvàăbanăhànhănh măquyăđ nhăth căhi năth ngănh tătrongăc ăn căcácă yêu c uăv ăph măch tăvàăn ngăl căh căsinhăc năđ tăc aăm iăc păh c,ăcácăl nhăv căvàă cácăn iădungăgiáoăd căb tăbu c,ăđ ngăth iădànhăth iăl ph ngă(kho ngă20%)ăđ ăcácăđ aă ngăb ăsungănh ngăn iădungămangătínhăđ căthùăv ăl chăs ,ăv năhóaăvàăKT - XH c aăđ aăph ng, cácănhàătr ngăđ căxâyăd ngăk ăho chăgiáoăd căphùăh păv iănhuă c uăvàăđi uăki năc aămình Sáchăgiáoăkhoaălàătàiăli uăd yăh căquanătr ng,ăcóănhi măv ăc ăth ăhóaăcácăyêuă c uăc aăch ngătrìnhăgiáoăd căph ăthông,ăđ nhăh cáchăth c ki mătra,ăđánhăgiáăch tăl ngăv ăph ngăphápăd yăh căvàă ngăgiáoăd căđápă ngăyêuăc uăphátătri năph mă ch tăvàăn ngăl căh căsinh,ănh ngăkhôngămangătínhăphápălỦăb tăbu cătrongăch ăđ oă d yăvàăh c Vi căbiênăso năsáchăgiáoăkhoaăs ădoăcácănhàăgiáo,ănhàăkhoaăh căho căcácăt ă ch căkhácăth căhi nătrênăc ăs ăch ngătrìnhăgiáoăd căph ăthông.ăT tăc ăcácăcu n/b ă sáchă giáoă khoaă s ă doă H iă đ ngă qu că giaă baoă g mă cácă nhàă giáo,ă nhàă khoaă h c,ă chuyênăgiaăgiáoăd căđ căl aăch năcôngăkhaiătheoănh ngătiêuăchíăch tăch ăt ăch că th mă đ nh.ă Trênă c ă s ă đó,ă B ă Giáo d că vàă àoă t oă s ă xemă xétă vàă phêă tă choă phépăs ăd ng 111 Vi căl aăch năs ăd ngăsáchăgiáoăkhoaăs ădoăcácătr ngăph ăthôngăt ăch căth că hi nătheoăcácă quyă đ nhăc aăB ăGiáoăd căvàă àoăt o.ăTrongăquáătrìnhăd yă vàăh c,ă giáoă viênă vàă h că sinhă cóă th ă thamă kh oă sáchă giáoă khoaă vàă cácă tàiă li uă d yăh că t ă nhi uăngu năkhácănhau Chínhă ph ă giaoă B ă Giáoă d că vàă àoă t oă bană hànhă cácă quyă đ nhă v ă c uă trúcă sáchăgiáoăkhoa,ăv ăcácătiêuăchíăđánhăgiá,ăquyătrìnhăth măđ nhăsáchăgiáoăkhoaăvàăt ă ch că biênă so nă m tă b ă sáchă giáoă khoaă hoànă ch nhă đ ă ch ă đ ngă tri nă khaiă ch ngă trìnhăgiáoăd căm i i m i ph ng pháp, ph iăm iăm nhăm ăph ngăphápăd yăvàăh cătheoăh ch ăđ ng,ăsángăt o;ăchúăỦăb iăd c ng ti n hình th c t ch c d y h c ngăph ngăphátăhuyătínhătíchăc c,ă ngăphápăt ăh c,ăt oăh ngăthúăh căt p,ăt ngă ngăk ăn ngăh pătác,ălàmăvi cănhómăvàăkh ăn ngăt ăduyăđ căl păchoăh căsinh.ă aă d ngăhóaăhìnhăth căt ăch căh căt p,ăđ ngăth iăcoiătr ngăc ăd yăh cătrênăl păvàăho tă đ ngă tr iă nghi mă sángă t oă ngoàiă nhàă tr ng.ă Chúă Ủă cácă ho tă đ ngă xưă h iă vàă làmă quenă v iă nghiênă c uă khoaă h că c aă h că sinh.ă T ngă c ph ngă hi uă qu ă s ă d ngă cácă ngăti năd yăh c,ăđ căbi tălàăcôngăngh ăthôngătinăvàătruy năthôngăđ ăh ătr ăđ iă m iăcôngăvi căl aăch n,ăthi tăk ăn iădung,ăph ngăphápăvàăhìnhăth căt ăch căd yăvà h c i m i thi, ki m tra, đánh giá ch t l Vi că đánhă giáă ch tă l ph năánhăm căđ ăđ tăđ ng giáo d c ngă giáoă d că ph iă đ căcácăyêuăc uăc aăch că đ iă m iă c nă b nă theoă h ngătrìnhă(c păh c,ămônăh c);ăcungă c păthôngătinăđúng,ăkháchăquan,ăk păth iăchoăvi căđi uăch nh,ăh d yăvàăh c,ăt ngăb theoăh ngăd năho tăđ ngă căh ătr ăvàănângăcaoăd năn ngăl c,ăph măch tăc aăh căsinh Thiăvàăđánhăgiáăk tăqu ăh căt păc aăh căsinhăd aăvàoăch ph ăthông.ă ngă iăm iăph ngătrìnhăgiáoăd că ngăth căthiăvàăcôngănh năt tănghi pătrungăh căph ăthôngă ngăg nănh ,ăgi măápăl căvàăt năkémăchoăxưăh iămàăv năb oăđ măđ ătinăc y,ă trungă th că trongă đánhă giáă n ngă l că h că sinhă vàă cungă c pă thôngă tină chínhă xácă choă vi cătuy năsinhăgiáoăd căngh ănghi păvàăgiáoăd căđ iăh c.ă Ngoàiăvi căđánhăgiá n ngăl căc aăcáănhânăh căsinh,ăc năb ăsungăcácăhìnhăth că đánhă giáă ch tă l ngă giáoă d că ăc pă qu că gia,ă c pă đ aă ph 112 ngăvàă thamă giaă cácă k ă đánhăgiáăc aăqu căt ăđ ăcóăc năc ăđ ăxu tăcácăchínhăsáchăvàăgi iăphápănângăcaoăch tă l ngăgiáoăd c -Tham kh o D Y H C VÀ KI MăTRA,ă ÁNHăGIÁăK T QU H C T P THEOă NHăH NG PHÁT TRI NăN NGăL C H C SINH M U GIÁO ÁN D Y H C THEO CH Ngày so n:ă…………………ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTu n: t tu n…ăđ n tu n… Ngày d y: t ngàyă…ăđ năngày….ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTi t: t ti t… ăđ n ti t…… Tên ch đ :………………………………… S ti t:ă…………………………………… I M C TIÊU (chung cho c ch đ ) Ki n th c:ă…………………………………………………………… K n ng:ă……………………………………………………………… L u ý:ă m b o chu n ki n th c, k n ngătheoăch ngătrìnhăhi n hành quanăđi m phát tri năn ngăl c h c sinh 3.ăN ngăl c c n phát tri n L u ý: Bao g m nh ngăn ngăl c chuyên bi t t ng b môn c n phát tri n cho h c sinh h c xong ch đ Trong s cácăn ngăl c c n phát tri năđó,ăGVăs p x p theo th t xu ngăd uătiênăt i II B NG MÔ T CÁCăN NGăL C C N PHÁT TRI N N i dung ch đ Nh n bi t Thông hi u V n d ng th p V n d ng cao ………………… …………… …………… …………… …………… ………………… …………… …………… …………… …………… L u ý: GV mô t chi ti t m căđ c năđ tăđ phát tri năn ngăl c cho h c sinh, 113 c ăs c a b ng mô t nàyălàăcácăn ngăl cămàăgiáoăviênăđưăđ aăraă m c ph n I (m c tiêu) GV không nh m l n gi a b ng mô t v i ma tr năđ ki m tra III HO Tă 1.ă NG D Y H C i v i ch đ m t d y v i th iăl ng ti t (45 phút ) ho c nhi u ti t (bài có nhi u n i dung) GV thi t k ho t đ ng d y h c t ngăt ho tăđ ng d y h c giáo ánătheoăquyăđ nh nh ăsau: TL HO Tă NG C A GV HO Tă NG C A HS Ho tăđ ng 1: N i dung ………………………… I II dung 1: N i dung 2: …………………………… ………………… Ho tăđ ng 3: N i dung ………………………… N i …………………………… ………………… Ho tăđ ng 2: N i dung ………………………… N I DUNG III N i dung 3: …………………………… ………………… ………………………… …………………………… …………………… 2.ă i v i ch đ có nhi u d y (có th d yătrongă1ăch không ph iălàă1ăch TL HO Tă ngăho c ngănh ngăcóănhi u n iădungăliênăquan…)ăGVăthi t k nh ăsau: NG C A GV HO Tă Ho tăđ ng 1: N i dung (bài 1) NG C A HS N I DUNG I N i dung 1: …………………………… ………………… …………………………… Ho tăđ ng 2: N i dung (bài 2) II N i dung 2: …………………………… ………………… …………………………… Ho tăđ ng 3: N i dung (bài 3) III N i dung 3: …………………………… ………………… ………………………… …………………………… …………………… 114 L u ý v th i gian d y d ng ch đ Giáo viên t b trí th i gian h p cho t ng n iă dungă nh ngă ph iă đ m b o cung c p cho h c sinh nh ng ki n th c, k n ngăvàănh ngăn ngăl c c n phát tri n nh ă đưă yêuă c u ph n m că tiêuă vàă khôngă đ dànhăđ d y cho m tăch t ng s ti tăđưăđ că ítă h nă ho c nhi uă h nă th i gian ngăho c cho nhi uăbàiă(đưăg p l i thành ch đ ) theo căquyăđ nh phân ph iăch ngătrình.ă IV CÂU H I/ BÀI T P KI MăTRAă ÁNHăGIÁ CH L u ý: 1.ăC năc vào b ng mô t t păt giáo viên ti n hành xây d ng câu h i ngă ng Câu h i/ t păđ aăraănh m ki mătra,ăđánhăgiáăvi c ti p thu ki n th c, k n ngătrongăđóăchúăỦăđ năcácăn ngăl c c n phát tri n sau h c sinh h c xong ch đ (T ngăt nh ăcâuăh i/bài t pămàăgiáoăviênădùngăđ c ng c ti t d y hi n nay) 3.ă i v i câu h i/ t păliênăquanăđ n phát tri năn ngăl c h c sinh yêu c u câu h i/bài t pă đ aă raă ph iă đánhă giáă đ c m că đ nh ă trongă b ng mô t (nh n bi t, thông hi u, v n d ng th p, v n d ngăcao)ătrongăđóă uătiênănh ng câu h i/bài t p g n li n v i th c ti n (câu h iă Pisa)ă đòiă h i h c sinh v n d ng ki n th c, k n ng,ăkinhănghi m…ăc a b năthânăđ gi i quy t tình hu ng th c ti năđó - Sau m i ch đ giáo viên có th ki m tra h c sinh d phút N u sau ch ng ho c sau không n m m t ch viên g p l i đ d y d c a phân ph i ch i d ng đ ki m tra 15 ng nh ng giáo i d ng m t ch đ mà có ki m tra ti t theo quy đ nh ng trình giáo viên xây d ng đ ki m tra ti t Trong đ ki m tra ti t c ng ph i đ m b o yêu c u nh m c 2, c a ph n IV tra 15 phút ho c m t ti t giáo viên ph i xây d ng ma tr n đ  115 ki m ... gi o d c v i k t qu thi" Ngh quy t H i ngh Trung ng khóa XI v đ i m i c n b n, toàn di n gi o d c đ o t o xác đ nh ắTi p t c đ i m i m nh m đ ng b y u t c b n c a gi o d c, đ o t o theo h ng coi... đánh giá k t qu gi o d c, đ o t o, b o đ m trung th c, khách quan Vi c thi, ki m tra đánh giá k t qu gi o d c, đ o t o c n t ng b chí tiên ti n đ c theo tiêu c xã h i c ng đ ng gi o d c th gi i tin... theo h ng hi n đ i; nâng cao ch t l ng toàn di n, đ c bi t coi tr ng gi o d c lý t ng, gi o d c truy n th ng l ch s cách m ng, đ o đ c, l i s ng, n ng l c sáng t o, k n ng th c hành, tác phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới Phương pháp dạy học Địa Lý ở trường THCS, Đổi mới Phương pháp dạy học Địa Lý ở trường THCS, Đổi mới Phương pháp dạy học Địa Lý ở trường THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay