de thi toan 11

8 235 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 01 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn 0? 2n − 3n − n + n + 2n − n2 + 3n + A lim B lim C lim D lim n + 3n − n − 2n 2n − n2 + n Câu 2: Đạo hàm hàm số y= x4 – 3x2 – 5x + 2017 A 4x3 – 6x – B 4x3 - 6x + C 4x3 – 6x + 2017 D 4x3 + 6x – Câu 3: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? − n2 3n + n2 − 2n + A lim B lim C lim ; D lim 3.2n − 4n n − 2n − 2n 3n + 2n Câu 4: Hàm số y = A 2x − x − Có y' = ?: B 2x − C 2x − D (2 x − 3) x − Câu 5: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn −1 ? A lim x→0 − x −1 x 2x − B lim x→−∞ x − C lim x→1 x +1− x + x2 + 2x − D lim x→1 ( x − 1)  x2 − x −  x ≠ Câu 6: Với giá trị m hàm số f ( x ) =  x − liên tục x= ? 4 x − 2m x =  A B -4 C D.1 x +1 Câu 7: Hệ số góc tiếp tuyến đường cong y = điểm có hoành độ là: x−2 A B C -3 D Đáp số khác Câu 8: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD Cạnh SD vuông góc với đường đường sau? A BA B AC C DA D BD Câu 9: Cho hàm số f ( x ) = x3 − x + x − Giải bất phương trình f ' ( x) ≥ A x ≤ hay x ≥ B ≤ x ≤ C ≤ x ≤ D.1 ≤ x ≤ Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 300 B 450 C 600 D 900 II - PHẦN TỤ LUẬN ( 6,0 điểm): x+3−2 Câu 1: (1,0 điểm) Tính giới hạn hàm số sau : lim x→1 x − Câu 2: (2,0 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau : x3 x a y = b y = sin x − cos x + + − x +1 Câu 3: (3,0 điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có tâm O cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA = a Gọi AH đường cao ∆ SAD a) Chứng minh : CD ⊥ (SAD) b) Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) HẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 02 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn −1 ? − x −1 A lim x→0 x + x−3 B lim x→−∞ x + C lim x→1 x +1− x + x2 − 2x − lim D x→1 ( x − 1) Câu 2: Hàm số y = x − Có y' = ?: 1 A B C D (4 x − 3) x − 4x − 4x − 4x − Câu 3: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn 0? 5n − 3n − n + n + 2n − n2 + 3n + A lim B lim C lim D lim ; 2 n + n − n − n 2n − n +n Câu 4: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD Cạnh SA vuông góc với đường đường sau? A BA B AC C BD D DA Câu 5: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? − n2 3n − n2 − 2n + A lim B lim C lim n n D lim 7.2 − n − 2n − 2n 3n + 2n  x2 − x −  x ≠ Câu 6: Với giá trị m hàm số f ( x ) =  x − liên tục x= ? 2 x − m x =  A -4 B C -1 D Câu 7: Đạo hàm hàm số y= 2x +3x – x + 2017 A 4x3 +6x – B 8x3 +6x -1 C 4x3 +6x + 2017 D 4x3 + 6x +1 x +1 Câu 8: Hệ số góc tiếp tuyến đường cong y = điểm có hoành độ -2 là: x+3 A 10 B C D Đáp số khác Câu 9: Cho hàm số f ( x) = x − x + x − Giải bất phương trình f ' ( x) ≤ A x ≤ hay x ≥ B ≤ x ≤ C ≤ x ≤ D.1 ≤ x ≤ Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 300 B 450 C 600 D 900 II - PHẦN TỤ LUẬN ( 6,0 điểm): x −1 Câu 1: (1,0 điểm) Tính giới hạn hàm số sau : lim x→1 x + − Câu 2: (2,0 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau : x3 x −x+2 a y = − b y = cos2 x + cos x −1 Câu 3: (3,0 điểm) Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB= a Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA = a Gọi AH đường cao ∆ SAB a) Chứng minh : BC ⊥ (SAB) b) Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) HẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 03 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Đạo hàm hàm số y= 3x4 – x2 +5x + 2017 A 4x3 – 6x – B 4x3 - 6x + C 12x3 – 2x +5 Câu 2: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn 0? 8n − n + 2n − n2 + 3n + A lim B lim C lim n + 3n − n − 2n 2n − Câu 3: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? − n2 4n + 2n + A lim n n B lim C lim ; 3.2 − − 2n 3n + 2n D 12x3 -2x +2017 D lim 3n − n + n2 + n n2 − D lim n − 2n Câu 4: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD Cạnh SA vuông góc với đường đường sau? A BA B AC C DA D BD Câu 5: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn −1 ? 2x − x −1 − x −1 x +1− x + A lim B lim C lim D lim x→−∞ x − x x→0 x→1 ( x − 1) x2 − x→0 x −1 điểm có hoành độ -1 là: x+2 C -1 D Đáp số khác Câu 6: Hệ số góc tiếp tuyến đường cong y = A B Câu 7: Hàm số y = A x −1 x −1 Có y' = ?: B x −1 C x −1 D (6 x −1) x −1 Câu 8: Cho hàm số f ( x) = x − x + x − Giải bất phương trình f ' ( x) < A x ≤ hay x ≥ B ≤ x ≤ C ≤ x ≤ D < x <  x2 − x −  x ≠ −1 Câu 9: Với giá trị m hàm số f ( x ) =  x + liên tục x= ? 3x − m x = −1  A -4 B C D -5 Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 450 B 300 C 600 D 900 II - PHẦN TỤ LUẬN ( 6,0 điểm): x +1 − Câu 1: (1,0 điểm) Tính giới hạn hàm số sau: lim x→3 x − Câu 2: (2,0 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau : x3 x a y = b y = cos x + cos2 x − − + 3x − Câu 3: (3,0 điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có tâm O cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA = a Gọi AH đường cao ∆ SAB a) Chứng minh : BC ⊥ (SAB) b) Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) HẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 04 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Hàm số y = x − Có y' = ?: 1 A B C D ( x − 3) x − x −3 x −3 x −3 x −3 Câu 2: Hệ số góc tiếp tuyến đường cong y = điểm có hoành độ -1 là: x+2 A B -5 C D Đáp số khác Câu 3: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn 0? 5n − 3n − n + n + 2n − n2 + 3n + A lim B lim C lim D lim 2n + 3n − n − 2n 2n − n2 + n Câu 4: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn −1 ? 1− x −1 A lim x x→0 x −1 B lim x→−∞ x − x +1− x + C lim x→1 x2 − 2x − D lim x→1 ( x − 1)  x2 −  x ≠ Câu 5: Với giá trị m hàm số f ( x ) =  x − liên tục x= ?  x − 2m x =  A -4 B C D.-1 Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 7: Đạo hàm hàm số y= -x4 – 3x2 +x + 2017 A -4x3 – 6x – B -4x3 - 6x + C -4x3 – 6x + 2017 D 4x3 + 6x – Câu 8: Cho hàm số f ( x) = x − x + x − Giải bất phương trình f ' ( x) ≤ A x ≤ hay x ≥ B ≤ x ≤ C ≤ x ≤ Câu 9: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? − n2 2n + 2n + A lim n n B lim C lim ; 3.2 − − 2n 3n + 2n D.1 ≤ x ≤ D lim n2 − n − 2n Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAD) (SCD) vuông góc với mặt đáy Cạnh vuông góc vói mặt đáy A SD B SB C SC D SA II - PHẦN TỤ LUẬN ( 6,0 điểm): x −3 Câu 1: (1,0 điểm) Tính giới hạn hàm số sau : lim x→3 x + − Câu 2: (2,0 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau : x3 x a y = b y = cos x + sin x −1 − + x−2 Câu 3: (3,0 điểm) Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB= a Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA = a Gọi AH đường cao ∆ SAB a) Chứng minh : BC ⊥ (SAB) b) Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) HẾT ... Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) HẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 02 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Trong bốn giới hạn... Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) HẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 03 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Đạo hàm hàm số y=... Chứng minh: AH ⊥ SC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) HẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 MÔN TOÁN.THỜI GIAN: 50 PHÚT ĐỀ 04 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) : Câu 1: Hàm số y = x − Có
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi toan 11 , de thi toan 11 , de thi toan 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay