DE THI HKII CHUAN MEN

3 235 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:01

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ MINH HỌA MÔN: TOÁN 11 -Thời gian 90 phút (Đề biên soạn dựa theo ma trận sở) I TRẮC NGHIỆM( điểm) Câu1:Trong khẳng định sai, khẳng định SAI? A lim x = + ∞ B lim =0 C lim =0 x →−∞ x →+∞ x x →−∞ x x 1 D lim  ÷ = x →−∞ 2   Câu 2: Cho lim ( x - ax - − x) = Khi giá trị a là: x →+∞ A a = 10 B a = C a = -5 D a = -10 Câu 3: Tính lim x( x + − x) bằng: x →+∞ A B +∞ Câu 4: Tính lim− x →−3 C D x2 − x − −x − B +∞ C - D −∞  x − 2x − , x≠3  Câu 5:Với giá trị m hàm số f ( x ) =  x − liên tục ¡ ? 4 x − 2m , x = A A.m = −4 B m = C.m = D.m = 1 Câu 6: Cho hàm số f(x) = − x + x − x − 17 Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình f ′( x ) = x1 + x2 có giá trị bằng: A B -5 C -8 D Câu : Đạo hàm hàm số y = : cos x 2s inx t anx / / A y / = 2(tan x + 1) B y / = 2(tan x + t anx) C y = D y = cos x cos x Câu 8: Tính đạo hàm hàm số y = x − x + x 3 3 ' ' + + C y ' = x + − D y ' = x − − A y = x + B y = x − x x x x x x x x Câu 9: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = A y = -x + B y = x + 1 1  − điểm A  ;1 là: x 2  C y = 4x + D y = -4x + Câu 10: Cho hàm số y = x − Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng x − y + = là: A x − y − = B x − y + = C x − y − = D x − y − = Câu 11: Cho hàm số y = x.cos x Chọn khẳng định Đúng? A 2(cos x − y′ ) − x ( y′′ + y ) = B 2(cos x − y′ ) + x ( y′′ + y ) = C 2(cos x − y′ ) − x ( y′′ + y ) = D 2(cos x − y′ ) + x ( y′′ + y ) = Câu 12: Một chất điểm chuyển động theo phương trình S = t − 3t + 4t , t tính giây (s) S tính mét (m) Gia tốc chất điểm lúc t = 2s bằng: A 4m / s B 6m / s C 8m / s D 12m / s 4m / s Câu 13: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng ( α ) Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? A Nếu a / / ( α ) b ⊥ a ( α ) ⊥ b B Nếu a ⊥ ( α ) b ⊥ a ( α ) / /b C Nếu a / / ( α ) b ⊥ ( α ) a ⊥ b D Nếu a / / ( α ) ( α ) / /b b / / a Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K hình chiếu A lên SC, SD Khẳng định sau đúng? A AK ⊥ ( SCD) B AH ⊥ (SCD ) C BC ⊥ ( SAC ) D BD ⊥ ( SAC ) Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O SA  (ABCD) Các khẳng định sau, khẳng định sai? A SA  BD B SO  BD C AD  SC D SC  BD Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình vuông cạnh a SA⊥ (ABCD) Biết SA = a Tính góc SC (ABCD) A 300 B 450 C 600 D 750 Câu 17: Cho tứ diện ABCD Gọi I trung điểm CD Khẳng định sau : uur uuur uuur uur uuur uuur uur uuur uuur uur uuur uuur A AI = AC + AD B BI = BC + BD C AI = AC + AD D BI = BC − BD 2 2 uuur uuuur Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Hãy xác định góc cặp vectơ AB DH ? A 600 B 900 C 1200 D 450 Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O SA ⊥ (ABCD) Chọn khẳng định ĐÚNG? A (SAB) ⊥ (SDC) B (SAB) ⊥ (SBC) C (SAB) ⊥ (SBD) D (SDB) ⊥ (SBC) Câu 20: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB=BC=a SA ⊥ ( ABC ) Góc SC mặt phẳng (ABC) 450 Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) A a B a C a D 2a II TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1:(1,25 điểm) Tính giới hạn sau a) lim x →0 4x 9+ x −3 b) xlim → +∞ x + x +1− x c) lim x →1 x−x x −1  4− x − 4+ x  , − ≤ x ≤ liên tục [- ; 4] Câu 2: (0,75 điểm) Tìm a để hàm số y =  x  a + 10 x, ≤ x ≤ Câu 3: (1,5 điểm) a) CMR phương trình: x − 15 x + = có nghiệm dương nhỏ b) ViÕt phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3 − x + 3x + , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d : y = x + Câu 4: (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy tam hình vuông tâm O, cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) , biết SB = a Gọi M trung điểm CD 1) CMR : Tam giác SCD vuông BD ⊥ (SAC) 2) Tính góc SB mp ( SAC ) 3) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBM) Câu 5: (0,5 điểm) Gỉa sử đồ thị (C): y = x − x + (m + 4) x − m cắt trục Ox điểm phân biệt A=(1;0),B,C 2 Gọi k1 , k2 hệ số góc tiếp tuyến B,C.Tìm m cho k1 + k2 = 160 HẾT - HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKII CHUAN MEN , DE THI HKII CHUAN MEN , DE THI HKII CHUAN MEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay