De on thi trac nghiem hoc ky 2 toan 11

5 249 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:01

Ôn tập học kỳ - Đề số 01 x +1 Bài Tính lim : x →1 x − −1 A B -2 C Bài Trong bốn giới hạn sau giới hạn 2x + lim x2 − x →− x + 10 A lim B x →1 x − x + x −1 lim ( x + − x) C xlim D x →1 x − →+∞ Bài D Tính hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = giao điểm đồ thị hàm số với trục hoành: 2 − 3x x −1 1 C.-9 D 9 Bài Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng (P), a ⊥ ( P ) Mệnh đề sau sai? A.9 B A Nếu b ⊥ a b / / ( P ) B Nếu b / / ( P ) b ⊥ a C Nếu b ⊥ ( P ) b / /a D Nếu b / /a b ⊥ ( P ) 2x − Bài Cho hàm số y = Đạo hàm hàm số x +1 −1 A y ' = B y ' = C y ' = D y ' = 2 ( x + 1) ( x + 1) ( x + 1) ( x + 1)  3− x x ≠  Bài Cho hàm số f ( x ) =  x + − m x =  Tính m để hàm số cho liên tục x=3 A.m=-1 B m=4 C m=-4 D m=1 Bài Tính lim+ x →2 x+4 x−2 4− x Ôn tập học kỳ - Đề số 01 A B C x − 3x + x →1 x2 −1 A B + 2x − Bài Tính lim + x →( −2) x+2 D Bài Tính lim A D C D C B 4 x − x ≥ Bài 10 Cho hàm số f ( x ) =  4 có bao 2 m x − 2m x + m x − 4m + nhiêu giá trị m để hàm số sau liên tục ¡ A B C D.4 x − x +1 là: x2 + x + x2 + ′ y = B ( x + x + 1) 2x −1 D y ′ = 2x +1 Bài 11 Đạo hàm hàm số y = 2 x2 − C ( x + x + 1) 2 x2 + 4x − y′ = ( x + x + 1) Bài 12 Phương trình tiếp tuyến giao điểm đồ thị hàm số A y ′ = y = 2x3 - x + với trục tung là: A y = 4x - B y = -x - C y = -x + D y = 11x + Bài 13.Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy H, K hình chiếu A lên SC, SD Khẳng định sau ? AK ⊥ (SCD) A B BD ⊥ (SAD) C AH ⊥ (SCD) D BC ⊥ (SAC) cosx Bài 14 Cho hàm số f ( x ) = họn kết sai + 2sin x π  π  A f '  ÷ = − B f ' ( ) = −2 C f '  ÷ = − D 6 2 f ' ( π ) = −2 Ôn tập học kỳ - Đề số 01 Bài 15 Tính x →lim ( −1)− x + 3x + x +1 A -1 B C Bài 16 Tính đạo hàm hàm số y = ( x − ) ( x − 1) D B x − x + A 4x Bài 17 Cho hàm số A Nếu C x − x + D x − x − Khẳng định sau đúng: hàm số liên tục B Nếu hàm số liên tục C Nếu hàm số liên tục phương trình có nghiệm thuộc D Cả ba khẳng định sai Bài 18 Giới hạn có kết 3? −3x x →1 − x 3x x →1 x − −3x C lim x →1 x − A lim B lim D Cả ba hàm số Bài 19 Tính đạo hàm hàm số y = x x − x 2x − 3x − x x − 3x A x2 − 2x B x2 − 2x C x2 − 2x Bài 20 Tính đạo hàm hàm số y = tanx-cotx 4 A B C 2 sin 2x cos x sin 2x x −1 Bài 21 Tính lim : x →1 x − −1 A B C D x2 − x −1 x2 − x D D cos 2 x Ôn tập học kỳ - Đề số 01 Bài 22.Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc hai đường thẳng EG mặt phẳng (BCGF) là: A 00 B 450 C 900 D 300 Bài 23 Khẳng định đúng: x +1 x +1 A f ( x) = liên tục B f ( x) = liên tục x −1 x +1 x +1 x +1 C f ( x ) = liên tục D f ( x ) = liên tục x −1 x −1 5+ x − 5− x x →0 x A B C D − 5 5 Bài 25.Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = ( x + 1) ( x − ) điểm có x=2 A y = −8 x + B y = −9 x + 18 C y = −4 x + D y = −8 x + 18 Bài 24 Tính lim Bài 26 Tính lim x − 16 x3 + x A B.-7 C.10 D.-8 Bài 27 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M trung điểm BC, J trung điểm BM Khẳng định sau ? A BC ⊥ ( SAB ) B BC ⊥ ( SAM ) x →−2 C BC ⊥ ( SAC ) D BC ⊥ ( SAJ ) Bài 28.Cho hàm số y = x − x − x − Tìm nghiệm phương trình y ' = A { −1; 2} B { −1;3} C { 0; 4} D { 1; 2} Bài 29 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy Khẳng định sau A ( SCD ) ⊥ ( SAD ) B ( SBC ) ⊥ ( SIA) Ôn tập học kỳ - Đề số 01 C ( SDC ) ⊥ ( SAI ) D ( SBD ) ⊥ ( SAC ) ... x 2x − 3x − x x − 3x A x2 − 2x B x2 − 2x C x2 − 2x Bài 20 Tính đạo hàm hàm số y = tanx-cotx 4 A B C 2 sin 2x cos x sin 2x x −1 Bài 21 Tính lim : x →1 x − −1 A B C D x2 − x −1 x2 − x D D cos 2. .. ¡ A B C D.4 x − x +1 là: x2 + x + x2 + ′ y = B ( x + x + 1) 2x −1 D y ′ = 2x +1 Bài 11 Đạo hàm hàm số y = 2 x2 − C ( x + x + 1) 2 x2 + 4x − y′ = ( x + x + 1) Bài 12 Phương trình tiếp tuyến giao... Đề số 01 A B C x − 3x + x →1 x2 −1 A B + 2x − Bài Tính lim + x →( 2) x +2 D Bài Tính lim A D C D C B 4 x − x ≥ Bài 10 Cho hàm số f ( x ) =  4 có bao 2 m x − 2m x + m x − 4m + nhiêu giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: De on thi trac nghiem hoc ky 2 toan 11 , De on thi trac nghiem hoc ky 2 toan 11 , De on thi trac nghiem hoc ky 2 toan 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay