DE ON HKII TL VA TN

3 192 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:01

ĐỀ ÔN HKII Bài 1)Tính giới hạn : 2− x x2 + 2x − (2 x − x − x + ) a) lim b) lim c) x lim x → → + ∞ x →1 x − x − x+7 −3 2) Xét tính liên tục hàm số sau tập xác định nó:  x − 5x +  x > f (x) =  x − 2 x + x ≤ Bài sin x + cos x 1)Tính đạo hàm a) y = x x + b) y = sin x − cos x 2)Cho (C): y = x − x + Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: y = x + Bài 3.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, gọi O giao điểm AC BD Cạnh SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) SA = 2a a)Chứng minh (SBD) ⊥ (SAC ) b)Tính góc SC mặt phẳng ( ABCD) c)Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) 3x + x − Câu Cho hàm số: f ( x) =  x + m A m = B m = 10 nêu x ≠ Tìm m để hàm số liên tục x0 = nêu x = C m = -8 D m = -10  x − x + x < f x = , lim+ f ( x ) Câu ( )  x →2 x − x ≥  A.11 B.7 C.-1 2 x − x x ≥ Câu f ( x ) =   x − 3x A.-4 x < , lim− f ( x ) x →1 B.-3 2 x − 3x + x →1 − x2 x2 − Câu lim x →−2 x + x − Câu lim ) Câu lim x ( x + − x ) Câu lim x x →+∞ ( x2 + − x x →+∞ D -13 C.-2 A D 4 B A 4 C B A A 2 D.2 C - B D.- D.+ ∞ C.0 D.+ ∞ C B.1  x2 − x  x ≠ Câu 8.Cho hàm số f ( x) =  x − Tìm m để hàm số sau liên tục điểm x = m x = A.m=2 B.m=-1 C.m=1 D.m=0  x2 + x − x >  Câu Tìm a để hàm số: f ( x ) =  x − liên tục x =  x + ax + x ≤  Aa=1 B.a=2 C.a=0 D.a=-1 Câu 10.Tính đạo hàm : y = ( x − 1)( x + 2) A y / = x − 3x + 3x B y / = x − 3x + x C y / = x − x + x D y / = x − x + x x −1 + 2x Câu 11.Tính đạo hàm hàm số sau: y = / A y = ( + 2x ) / B y = A y = x2 + 4x − ( x + 2) B y = / / C y = ( 1+ 2x) D y ' = (1 + x )2 x2 + x − ( x + 2) C y = / x2 + 4x − ( x + 2) D y = / x2 + 4x − ( x + 2) x + x − x + Giải bất phương trình f '( x) ≥ Câu13.Cho hàm số f ( x ) = A x ≤ −3 hay x ≥ ( 1+ 2x) x2 − x + x+2 Câu 12.Tính đạo hàm y = / C.1 ≤ x ≤ B −3 ≤ x ≤ D ≤ x ≤ Câu 14.Tính đạo hàm y = sin x ( − 2sin x ) A y / = cos x − 2sin x B y / = cos x + 2sin x Câu 15.Tính đạo hàm y = ( + sin x ) A y / =4 ( + sin x ) cos4x C y / = − cos x − 2sin x D y / = cos x − cos x B y / =2 ( + sin x ) cos4x y / =-8 ( + sin x ) cos4x C y =8 ( + sin x ) cos4x D Câu 16:Cho đường cong (C) có phương trình: y = x3 + 4x +1 Viết phương trình tiếp tuyến đường cong (C).Tại điểm có hoành độ x0 = A.y=7x+1 B.y=7x-2 C.y=7x+2 D.y=7x-1 x −1 Câu 17:Cho hàm số y = có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) điểm có hoành x +1 độ – A.y=2x+7 B.y=2x-7 C.y=2x+6 D.y=2x-5 Câu 18:Cho y= f(x)= x – 3x + 2x + Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song đường thẳng x + y – =0 A y = − x − B y = − x + C y = − x + D y = − x − Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật SA ⊥ (A BCD ) Cho AC = 5a , AB = / 4a , SA = a Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SCD) A 3a B 2a C a D 3a 2 Câu 20 :Khoảng cách hai cạnh đối tứ diện cạnh a là: A a B a C a D a 2 ... sin x ) cos4x C y =8 ( + sin x ) cos4x D Câu 16:Cho đường cong (C) có phương trình: y = x3 + 4x +1 Viết phương trình tiếp tuyến đường cong (C).Tại điểm có hoành độ x0 = A.y=7x+1 B.y=7x-2 C.y=7x+2... Câu 18:Cho y= f(x)= x – 3x + 2x + Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song đường thẳng x + y – =0 A y = − x − B y = − x + C y = − x + D y = − x − Câu 19: Cho hình chóp
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON HKII TL VA TN , DE ON HKII TL VA TN , DE ON HKII TL VA TN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay