de kiem tra chuong 3 hinh hoc 10

2 202 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:01

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG TỔ: TOÁN MÃ ĐỀ: chuẩn KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 10 (LẦN 2, 2016 - 2017) THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ, tên học sinh: Lớp: Chú ý: Không đánh dấu không nháp vào phần câu hỏi trắc nghiệm I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng ∆ : 3x − y + = M ( −2;3) Tính khoảng cách d từ M đến đường thẳng ∆ 10 10 13 A d = B d = − C d = D d = 2 13 Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d1 : x − y − = 0, d : −4 x + y − = Tính góc đường thẳng d1 d A ( d1 , d ) ≈ 31 19 ' B ( d1 , d ) ≈ 31,32 C ( d1 , d ) ≈ 32 28' D ( d1 , d ) ≈ 32, 47 Câu 3: Cho tam giác ABC , biết AB = c, AC = b, BC = a R, r p bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp nửa chu vi tam giác ABC Giả sử S ∆ diện tích tam giác ABC Khẳng định sau khẳng định đúng? A S ∆ = ac sin B B S ∆ = pR abc C S ∆ = D S ∆ = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) 4r µ = 600 Tính độ dài cạnh c Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có a = 8, b = C A c = 57 B c = 57 C c = 13 ( ) D c = 169 Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng ∆ : + x + y + = d : − x + ( ) +1 y − +1 = Khẳng định sau đúng? A ∆ ⊥ d C ∆ ≡ d B ∆ / /d D ∆ cắt d không vuông góc r r Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho a = ( 5; −3) Tính a r r r r A a = 34 B a = 34 C a = D a = 16 r r rr Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho u = ( −1; ) , v = ( −5; −2 ) Tính u.v rr rr rr rr A u.v = −3 B u.v = −13 C u.v = D u.v = −14 r Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có vectơ phương u = ( −7; −4 ) Vectơ sau vectơ pháp tuyến đường thẳng d ? r r r r A n = ( 4; −7 ) B n = ( 7; −4 ) C n = ( 4;7 ) D n = ( −4; −7 ) Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng ∆ : x + = Vectơ sau vectơ pháp tuyến đường r thẳng ∆ ? r r r A n = ( 3; ) B n = ( 0;3) C n = ( 3;5 ) D n = ( 5;3) Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M ( −1; ) Điểm M nằm đường thẳng sau đây?  x = + 2t  x = + 2t  x = −1 + 2t  x = −1 − 2t A  B  C  D   y = − 3t  y = + 3t  y = − 3t  y = −1 + 3t r Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTQ đường thẳng d qua A ( 3; −2 ) có VTPT n = ( −1; ) A d : − x + y + 11 = B d : − x + y + = C d : x − y + 11 = D d : x − y + = Trang 1/2 - Mã đề thi HINH HOC 10 Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, viết PTTS đường thẳng ∆ qua điểm C ( −1; −3) D ( 2; −4 )  x = −1 + 3t  x = −1 + t x = − t x = 1− t A ∆ :  B ∆ :  C ∆ :  D ∆ :   y = −3 − t  y = −3 − 7t  y = −1 − 3t  y = −7 − 3t II TỰ LUẬN ĐỀ Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tổng quát đường thẳng ∆ qua P ( −1;6 ) vuông góc đường thẳng d : −2 x − y + = Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A ( −5;1) , B ( 0; ) , C ( −3;6 ) Lập phương trình tham số đường cao BH Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( −1;3) đường thẳng ∆ : x − y + = Dựng hình vuông ABCD cho điểm B, C thuộc đường thẳng ∆ điểm C có tọa độ dương Tìm tọa độ đỉnh B, C , D hình vuông ABCD ĐỀ 2: Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tổng quát đường thẳng d qua Q ( −2;5 ) vuông góc đường thẳng ∆ : −4 x − y + = Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A ( −5;1) , B ( 0; ) , C ( −3;6 ) Lập phương trình tham số đường cao CK Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( −1;3) đường thẳng ∆ : x − y + = Dựng hình vuông ABCD cho điểm B, C thuộc đường thẳng ∆ điểm C có tọa độ dương Tìm tọa độ đỉnh B, C , D hình vuông ABCD - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi HINH HOC 10 ... ∆ qua điểm C ( −1; 3) D ( 2; −4 )  x = −1 + 3t  x = −1 + t x = − t x = 1− t A ∆ :  B ∆ :  C ∆ :  D ∆ :   y = 3 − t  y = 3 − 7t  y = −1 − 3t  y = −7 − 3t II TỰ LUẬN ĐỀ Bài... Tìm tọa độ đỉnh B, C , D hình vuông ABCD - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi HINH HOC 10 ... Oxy, cho tam giác ABC có A ( −5;1) , B ( 0; ) , C ( 3; 6 ) Lập phương trình tham số đường cao CK Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( −1 ;3) đường thẳng ∆ : x − y + = Dựng hình vuông ABCD cho
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra chuong 3 hinh hoc 10 , de kiem tra chuong 3 hinh hoc 10 , de kiem tra chuong 3 hinh hoc 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay