100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:53

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC Ngân hàng TỔNG HỢP (part 1.0) Câu 1: Số số sau số thực? A     2i      2i  D Câu 2: Số số sau số ảo? A  i C  i    2i    2i    B  i   i B i    3i   3i  3i  3i Câu 3: Đẳng thức đẳng thức sau đúng? C   2i  A i1977  1 D B i 2345  i C i 2005  D i 2006  i Câu 4: Đẳng thức đẳng thức sau đúng? A 1  i   16 B 1  i   16i C   i   16 D 1  i   16i 8 8 Câu 5: Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp nó, kết luận sau, kết luận đúng? A z   B z  C z số ảo D z  1 Câu 6: Trong kết luận sau, kết luận sai? A Môđun số phức z số thực B Môđun số phức z số phức C Môđun số phức z số thực dương D Môđun số phức z số thực không âm Câu 7: Phần thực z  2i là: A B 2i C D B 2i C D 1 B số ảo C D B số ảo C D 2i Câu 8: Phần ảo z  2i là: A 2 Câu 9: Số phức z  z A số thực Câu 10: Số phức z  z A số thực Câu 11: Số bằng: 1 i Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 A  i B Luyện thi THPT Quốc gia 2017 1  i  C  i Câu 12: Tập hợp nghiệm phương trình z  A 0;1  i B 0 z là: zi D i C 1  i D 0;1 C D C z D Câu 13: Môđun số phức  2i bằng: A B Câu 14: Môđun số phức 2zi bằng: A 2 z B 2z Câu 15*: Acgumen số phức 1  i bằng: A C 3  k 2  k     B   k 2  k   D    k 2  k     k 2  k     k 2  k    thì: A phần ảo z số dương phần thực z Câu 16*: Nếu acgumen z  B phần ảo z số âm phần thực z C phần thực z số âm phần ảo z D phần thực phần ảo z số âm Câu 17*: Nếu z  cos   i sin  acgumen z bằng: A   k 2  k   B   k 2  k     k 2  k    Câu 18*: Nếu z   sin   i cos  acgumen z bằng: C     k 2  k   A  C      k 2  k       k 2  k    D   B      k 2  k    D     k 2  k   Câu 19: Số phức z thay đổi cho z  giá trị bé m giá trị lớn M z  i là: B m  0, M  A m  0, M  C m  0, M  D m  1, M  Câu 20: Khi số phức z thay đổi tuỳ ý tập hợp số 2z  z là: A tập hợp số thực dương B tập hợp số thực không âm C tập hợp tất số thực D tập hợp tất số phức số ảo Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 là: z2 Câu 21*: Một acgumen số phức z   acgumen B   A   C 2   D 2 Câu 22: Khi số phức z  thay đổi tuỳ ý tập hợp số z  là: A tập hợp số thực lớn B tập hợp số phức C tập hợp số phức khác D tập hợp số phức khác i Câu 23*: Một acgument số phức z   acgument A    B    C    z là: 1 i D    Câu 24: Với số phức z , ta có z  bằng: A z  z  B z.z  C z  z  D z.z  z  z  C số D số ảo khác Câu 25: Với số ảo z , số z  z là: A số thực dương B số thực âm z2  z A lấy giá trị phức B số ảo C D lấy giá trị thực Câu 26: Nếu z  Câu 27: Tập nghiệm nghiệm phương trình z  z  là: A tập hợp số ảo B 0; i; i C i; 0 D 0  z  Câu 28*: Một acgumen số phức z   acgumen    là:  z  A  B    C 3   D    Câu 29*: Một acgumen số phức z   acgumen iz là: A 2 B 2   C    D 2   Câu 30: Cho z1 , z2 số phức khác 0, z1  z2 Khẳng định sau sai? A z1  z2   B  z1  z2  z1  z2    C z1 z1  z2 z2   z z  D      z1  z2  Câu 31: Cho z số phức khác Khẳng định sau sai? Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 A  z   z Luyện thi THPT Quốc gia 2017 1 C     z B z   D zz   Câu 32: Số phần tử tập nghiệm phương trình z4  4z2    là: A B C D Câu 33: Nghiệm thực lớn phương trình z3    i  z2   3i  1 z  i   là: A  13 B  13 C  13 D  13 Câu 34: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn z   mặt phẳng toạ độ là: A đường tròn tâm  1;  , bán kính B hình tròn tâm  1;  , bán kính C đường tròn tâm  1;  , bán kính D hình tròn tâm  1;  , bán kính Câu 35: Biến đổi rút gọn z1  i 2016  1  i   ta được: A z1  4i B z1  C z1  4i D z1  4 Câu 36: Số phức z  4i  có: A phần thực 4 , phần ảo  B phần thực  , phần ảo 4i C phần ảo 4 , phần thực  D phần thực 4 , phần ảo  3i Câu 37: Trên mặt phẳng toạ độ, số phức z  i  2i biểu diễn điểm có toạ độ sau đây? A  3;  B  0;1 C  1;  D  0;  Câu 38: Số phức liên hợp của số phức z   6i là: A  3i B  3i C 6i  D 6i  Câu 39: Môđun số phức 2i 1  3i  không môđun số phức sau đây? A 2i   3i  C B 40  i D 2i 1  3i   37i Câu 40: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Môđun số phức khác số thực dương B z  z C z  0, z  D z   z  Câu 41: Số phức sau bậc hai số phức  4i ? A  2i B  i Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 C  2i D i  CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 42: Số phức nghịch đảo số phức z   i là: A  i B 1  i 2 Câu 43*: Dạng lượng giác z  A z  sin   i cos  C  i D   i cos là: B z  cos     C z  cos     i sin     3  3 D z  sin   i sin  5 5  i cos 6 Câu 44*: Một acgument số phức z   acgumen A  1  i 2 C 3 B  là: z3 D 3 Câu 45: Giá trị m  phương trình z  m  có nghiệm phân biệt  ? A m  B m  C m  D m  Câu 46: Hai số phức z   2x  1  1  y  i z '   x     y   i khi: B x   ; y  5 D x  3; y  A x  0; y  C x  1; y  3 Câu 47: Căn bậc hai số phức i  3i là: A  i  i B  i 1  i C  i 1  i D 3i  3i Câu 48: Nghiệm phức phương trình 2ix   4i  là: A x  2  i B x   i C x   i D x  2  i C 11  2i D 11  2i Câu 49: Kết phép luỹ thừa   2i  là: A  8i B  8i Câu 50:Trên tập hợp  , phương trình 2z2  2z   có: A hai nghiệm thực B nghiệm thực nghiệm phức C hai nghiệm phức đối D hai nghiệm phức liên hợp với Câu 51: Cho số phức z tùy ý Xét số phức   z   z    zz  i  z  z  Khẳng định sau đúng? A  số thực,  số thực B  số thực,  số ảo C  số ảo,  số thực D  số ảo,  số ảo Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 52: Cho số phức tùy ý z  Xét số phức   i 2 i z3  z  z   z     z   z z 1 z 1 2005 Khẳng định sau đúng? A  số thực,  số thực B  số thực,  số ảo C  số ảo,  số thực D  số ảo,  số ảo Câu 53: Nếu môđun số phức z r  r   môđun số phức   i  z bằng: A 4r B 2r C r D r z  z 1 , z số phức thỏa mãn z2   1  i  z  2i    i  3z Gọi N điểm mặt phẳng cho Ox, ON  2 ,     Ox , OM góc lượng giác tạo thành quay tia Ox tới vị trí tia OM Điểm N nằm góc Câu 54: Gọi M điểm biểu diễn số phức       phần tư nào? A Góc phần tư (I) B Góc phần tư (II) C Góc phần tư (III) D Góc phần tư (IV) Câu 55: Tổng nghịch đảo nghiệm phức phương trình x4  x2   là: A S   i B S  2 C S  D S  2 Câu 56: Tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z   i  4i   3z là: A đường thẳng 3x  y   B đường thẳng 6x   C đường thẳng y   D đường thẳng 3x  y   Câu 57: Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  2iz   3i Môđun w   z  1  z là: A w  B w  C w  D w  11 Câu 58: Gọi A , B biểu diễn số phức z1  2  3i z2   5i Khẳng định sau đúng? A Hai điểm A , B đối xứng qua gốc tọa độ O B Hai điểm A , B đối xứng qua trục hoành C Hai điểm A , B đối xứng qua trục tung D Hai điểm A , B đối xứng qua điểm I  0; 1 Câu 59: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức liên hợp z z thỏa mãn z   A đường tròn tâm I  1;  , bán kính R  Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 B đường tròn tâm I  1;  , bán kính R  C đường tròn tâm I  0;1 , bán kính R  D đường tròn tâm I  0; 1 , bán kính R  Câu 60: Các phương trình xét tập số phức Khẳng định sau sai? A Phương trình x2  4x   vô nghiệm B Phương trình x2   có hai nghiệm phân biệt C Phương trình x2  3 có hai nghiệm i D Phương trình x4  4x2  có nghiệm Câu 61: Nếu số phức z  thỏa z  phần thực A 1 z B  C 1 B P    z 1 C P    z D Câu 62: Cho P  z  đa thức với hệ số thực Nếu số phức z thỏa mãn P  z     A P z  D P  z   Câu 63: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z2  z   Giá trị A B C 1  z1 z2 D Câu 64: Cho z1 , z2 , z3 số phức thỏa mãn z1  z2  z3  z1  z2  z3  Khẳng định sai ? A z13  z23  z33  z13  z23  z33 B z13  z23  z33  z13  z23  z33 C z13  z23  z33  z13  z23  z33 D z13  z23  z33  z13  z23  z33 Câu 65: Tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: Số phức   z 1  i     i  số ảo, là: A đường tròn x2  y  B đường parabol x  y C đường thẳng y  x D đường thẳng y  x  Câu 66: Cho số phức z  a  bi (a , b  ) thỏa điều kiện A 2 B 1 C z2i    i 1  i  Giá trị a  2b 2016 i D Câu 67: Cho z1 , z2 , z3 số phức thỏa z1  z2  z3  Khẳng định đúng? A z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 B z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 C z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 D z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 68: Cho hai số phức z1  a  bi z2  a  bi; z2  0;  a  ; b    Khẳng định sau sai? A z1  z2 số thực B z1  z2 số ảo C z1 z2 số thực D z1 số ảo z2 Câu 69: Môđun số phức z thỏa mãn 1  i  z    i   i  là: A z  B z  C z  D z  Câu70: Tổng mô đun nghiệm phức phương trình x4  6x2  16  A S  2 B S  C S  4 D S  Câu 71: Biết số phức z có tập hợp điểm biểu diễn mặt y phẳng tọa độ hình elip tô đậm hình vẽ bên Môđun lớn số phức z x A z max  B z max  C z max  D z max  O Câu 72: Trên tập số phức, biết z1 ; z2 hai nghiệm phương trình 2z  3z   Khi giá trị z12  z2 A  B C D Câu 73: Trên tập số phức, cho phương trình z2  mz  2m   m Giá trị m để phương trình có hai nghiệm z1 , z2 thỏa mãn z12  z2  10 A m   2i B m   2i C m   2i D m  2  2i Câu 74: Xét phương trình z  tập số phức Tập nghiệm phương trình là: A S  1    1    1     1  3i   B S  1;  C S  1;  D S              Câu 75: Trên tập số phức, hai giá trị x1  a  bi; x2  a  bi  a  ; b    hai nghiệm phương trình: A x2  2ax  a2  b2  B x2  2ax  a2  b2  C x2  2ax  a2  b2  D x2  2ax  a2  b2  Câu 76: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M điểm biểu diễn số phức z   4i ; M điểm biểu diễn số phức z  A 25 1 i z Diện tích tam giác OMM 25 15 B C Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 D 15 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 77: Các số thực x , y thỏa mãn:  2x  3y  1   x  y  i   3x  y     4x  y   i 9 4 A  x; y    ;   11 11   4 B  x; y     ;    11 11  9 4 C  x; y    ;    11 11   4 D  x; y     ;   11 11  Câu 78: Cho số phức z thỏa mãn: 3z  z    i  Môđun số phức z B  73 A 73 C 73 D – 73 Câu 79: Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức z    i   10 z.z  25 A z   4i; z  B z   4i; z  5 C z  3  4i; z  D z   4i; z  5 Câu 80: Gọi z , z2 hai nghiệm phức phương trình z2  6z  21  Giá trị biểu thức 2 A  z1  z2 bằng: A 21 B 21 C 42 D 21 Câu 81: Cho số phức z  a  bi;  a  ; b    Khẳng định sau sai? A z số ảo  a  B z số thực  b  a  C z số ảo   b  D z số ảo  z số ảo Câu 82: Số phức  1  i   1  i   1  i    1  i   20  B 210   210 i A 210 có giá trị   C 210   210 i D 210  i Câu 83: Cho hai số thực x , y thỏa mãn 2x   1  y  i    i   yi  x giá trị x2  3xy  y bằng: A – B C – D – Câu 84: Cho số phức z   i Khẳng định sau khẳng định đúng? z  1  i i Câu 85: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy gọi A, B điểm biểu diễn hai nghiệm phức phương B z 1 z  A z  2i C z  D trình z  1  i  z  5i  Độ dài đoạn AB bằng: A B C Câu 86: Trên tập số phức, phương trình z    A  i   B  i Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 D 2  2i có nghiệm là: z   C  i   D  i CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 87: Cho số phức z thỏa mãn z   Môđun lớn số phức z là: A z max  B z max   C z max   D z max  Câu 88: Cho số phức z1   i , z2   i , z3   3i có điểm A, B, C biểu diễn mặt phẳng tọa độ Điểm D biểu diễn số phức sau mặt phẳng tọa độ cho tứ giác ABDC hình bình hành? A  3i B  3i C  7i D  i Câu 89: Cho số phức z thỏa mãn z   z  3i Môđun nhỏ số phức z là: 10 B z  5 Câu 90: Đẳng thức sau đúng? A z  A 1  i   32 10 B 1  i   32 10 Câu 91: Cho z số phức thỏa mãn z  A 2 B 1 C z  10 C 1  i   32i 10 10 10 D z  D 1  i   32i 10 1  Giá trị z 2010  2010 bằng: z z C D Câu 92: Cho số phức z thỏa mãn z   i  z  3i Môđun nhỏ số phức z là: A z  68 B z  68 C z  68 136 68 D z  Câu 93: Điều kiện để số phức z có điểm biểu diễn thuộc phần tô y đậm (kể bờ) hình vẽ bên là: A z có môđun không nhỏ B z có môđun thuộc đoạn  2;  phần thực không âm C z có môđun thuộc đoạn  2; 3 -3 -2 -1 O x -1 D z có môđun thuộc đoạn  2;  phần ảo không âm -2 -3 -4 Câu 94: Cho số phức z thỏa mãn z   2i  Môđun lớn số phức z là: A z max   B z max   C z max   D z max   Câu 95: Cho số phức z thỏa mãn z   z   Tập hợp tất điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ đường elip có phương trình: A x2 y   12 B x2 y   16 C x2 y   12 16 D x2 y   16 12 Câu 96: Trên tập số phức, giá trị m để phương trình bậc hai z2  mz  i  có tổng bình phương hai nghiệm 4i là: Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 10 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 A    i  B   i  C    i  Luyện thi THPT Quốc gia 2017 D 1  i Câu 97: Gọi z nghiệm phức có phần ảo dương phương trình 4z2  16z  17  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm điểm biểu diễn số phức w  iz0 ? 1  A M1  ;  2    B M2   ;      C M3   ;1   1  D M4  ;1 4  Câu 98: Biết số phức z có tập hợp điểm biểu diễn mặt y phẳng tọa độ hình vuông tô đậm hình vẽ bên Môđun nhỏ số phức z là: -1 A z  B z  C z  D z  O x -1 Câu 99: Cho số phức z thỏa điều kiện 1  2i    i   z  21009 i  1  i  2018 Tọa độ điểm biểu diễn số phức w  z  i mặt phẳng tọa độ Oxy là: A  2; 11 B  2;11 C  2;12  D  2; 12  Câu 100: Biết số phức z  x  iy (x , y  ) thỏa mãn z  8  6i Khẳng định sau sai? A x2  y  2xy  8  6i  x  y  8 B   xy  x4  8x2    C  y  x  x   x  1 hay  D  y   y  3 HẾT Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 11 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án B C B C B C C A A B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B A B C A B B B B C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D C D D C B A C B D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C C C D D C D D B C Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D B B C C D C B C D Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án A C B C C C C D A A Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án A D C D D A A D A B Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án B A B C C A A A A C Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án C B A A C C A B C C Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án D B D B D A B A C C P/S: Trong trình sưu tầm biên soạn chắn không tránh khỏi sai sót, kính mong quí thầy cô bạn học sinh thân yêu góp ý để update lần sau hoàn thiện hơn! Xin chân thành cảm ơn CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Phụ trách chung: Giáo viên LÊ BÁ BẢO Đơn vị công tác: Trường THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên Huế Email: lebabaodanghuytru2016@gmail.com Facebook: Lê Bá Bảo Số điện thoại: 0935.785.115 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO 0935.785.115 12 CLB Giáo viên trẻ TP Huế ... z2 Câu 21*: Một acgumen số phức z   acgumen B   A   C 2   D 2 Câu 22: Khi số phức z  thay đổi tuỳ ý tập hợp số z  là: A tập hợp số thực lớn B tập hợp số phức C tập hợp số phức. .. 50:Trên tập hợp  , phương trình 2z2  2z   có: A hai nghiệm thực B nghiệm thực nghiệm phức C hai nghiệm phức đối D hai nghiệm phức liên hợp với Câu 51: Cho số phức z tùy ý Xét số phức   z... z  z  C số D số ảo khác Câu 25: Với số ảo z , số z  z là: A số thực dương B số thực âm z2  z A lấy giá trị phức B số ảo C D lấy giá trị thực Câu 26: Nếu z  Câu 27: Tập nghiệm nghiệm phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp , 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp , 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay