ON TRAC NGHIEM KI II

4 206 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:46

ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM Một hình vuông có đỉnh nằm hai đường thẳng (d1): x-y-2=0 (d2) :x-y+10=0 Diện tích hình vuông bằng: A 42 B 24 C 16 D 72 Đ.thẳng đối xúng với (d): 4x + 2y + = qua M(1; 2) là: a) 4x + 2y + = b) 2x + y -17/2 = c) 2x + y – = Tính góc nhọn hai đường thẳng: d1: x + 2y + = 0; a) 300 b) 450 c) 600 d) 23012' d) x – 2y + = d2: x – 3y + = Cho hai đ.thẳng: d1: 4x – my + – m = ; d2: (2m + 6)x + y – 2m –1 = Với giá trị m d1 song song với d2 a) m = b) m = –1 c) m = d) m = –1 v m = Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H điểm M(1; 4) xuống đường thẳng d: x – 2y + = a) H(2;1) b) H(0; 1) c) H(2; 2) d) H(2; –2) Trong đường thẳng sau đây, đường thẳng vuông góc với đường thẳng d: x + 2y – = hợp với trục tọa độ thành tam giác có diện tích 1? a) 2x + y + = b) 2x – y – = c) x – 2y + = d) 2x – y + = 7 Biết Elip(E) có tiêu điểm F 1(M qua gốc toạ độ Khi đó: A NF1+ MF2 = Cho elip ( E ) : B NF2 + MF1 = ; 0), F2( 23 ;0) qua M( - C NF2 – NF1 = ; ) Gọi N điểm đối xứng với D NF1 + MF1 = x2 y2 + =1 25 cho mệnh đề : (I) (E) có tiêu điểm F1 (– 4; 0) F2(4; 0) (III) (E) có đỉnh A1(–5; 0) (II) (E) có tỉ số c/a = 4/5 (IV) (E) có độ dài trục nhỏ Trong mệnh đề trên, mệnh đề sai ? a) I II b) II III c) I III d) IV I Một elip có trục lớn 26, tỉ số c/a = 12/13 Trục nhỏ elip ? a) b) 10 c) 12 x2 10 Dây cung elip ( E ) : 2c a a) 2b a b) a2 + y2 b2 d) 24 =1 (0 < b < a) vuông góc với trục lớn tiêu điểm có độ dài : 2a a2 c c c) d) 11 Đường tròn qua giao điểm hai Elíp x2 y + =1 x2 y + =1 10 x2 + y = x2 + y = x + y = 25 ( x − 1) + ( y + 2)2 = A 12 B C D Đtròn có tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y-10=0 có ptrình: 10 A.x2+y2=1 B x2+y2+10=0 C x2+y2= D.x2+y2=10 2 13 Cho đường tròn (C): (x-1) +(y+3) =9 A(2;1) Hai ttuyến vẽ từ A đến (C) tiếp xúc với (C) T1,T2 Đường thẳng T1T2 có ptrình: A.x-4y-2=0 B.x+4y+2=0 C.x-4y+2=0 D.3x+4y+4=0 14 15 A ( 0;1) , B ( 2;0) ,C ( - 2;- 5) ABC S ABC Cho tam giác có Tính diện tích tam giác S= S= S =7 2 S =5 A B C D Cho đường tròn (C) : (x-3)2+(y+1)2 =4 điểm A(1;3) Phương trình tiếp tuyến với (C) vẽ từ A : A.x – 1=0 3x – 4y -15 = B.x – 1=0 3x – 4y +15 = C.x – 1=0 3x + 4y +15 = D.x – 1=0 3x + 4y -15 = x + y = 20 16 Cho đường tròn : ; P(2;1) Hai đường thẳng a,b qua P vuông góc với cắt đường tròn AB + CD A,B;C,D.Khi A, 55; B, 35 có giá trị ? C, 15 D, 45 x + y = 20 17 Cho đường tròn : ; B(2;3) Đường thẳng (l) qua B cắt đường tròn M,N cho diện tích tam giác OMN lớn bằng? 10 10 A, 5; B, C, 10 D, 18  sin α + tan α   ÷ +1 Kết đơn giản biểu thức  cosα +1  A 19 20 cos α B + tan a Tổng giá trị nhỏ lớn nhấtbcủa A.5 B Biểu thức A A=0 22 C D E = cos 2α − 4sin α + C.-3 D A = sin 200 + sin 400 + sin 600 + + sin 3400 + sin 3600 B A = −1 E = cot x + 21 Đơn giản biểu thức sin x A B cosx Cho tam giác ABC sin a C sin x + cos x Tìm đẳng thứcsai: A =1 có giá trị : A=2 D ta C sinx D cos x A sin C = tan A + tan B ( A, B ≠ 90 ) cos A.cos B sin B C D A B C A B C + sin + sin2 = 2sin sin sin 2 2 2 sin C = sin A.cos B + sin B.cos A Nếu hai góc A A Vuông B C tam giác ABC thoả mãn: x+2≥x+m A C Vuông Bất phương trình x2 - 4x + ≥ có tập nghiệm : A) R B) {2} 26 Bất phương trình A) [- 2; + ∞) 27 Bất phương trình x2 + 2x - ≤ có tập nghiệm : A) (- 2; 4) B) [- 4; 2] B) [ - 1; 6] Tìm m để bất phương trình A) m ≤ B) ≤ m ≤ 29 Tìm m để bất phương trình A) m ≤ B) ∀ m ∈R C) ∅ D) R\{2} D) [- 2; - 1] C) [- 2; 4] D) (- 4; 2) có nghiệm C) m ≤ D) m ≥ x−2 + x +2 ≥m có nghiệm C) m = 31 Bất phương trình - 2x2 + 5x + ≥ có tập nghiệm : A) (- ∞; - B) [2; 6] ] ∪ [ 1; + ∞) B) (- ∞; - 1] ∪ [ Bất phương trình x2 - x - > có tập nghiệm : A) (-∞;- 3) ∪ (2; +∞) B) (- 2; 3) Bất phương trình D) m ≥ x + + x + + 2 x + x + 10 ≥ 23 − x Bất phương trình A) [2; + ∞) 33 D) ≤ m ≤ có tập nghiệm bằng: C) [- 1; + ∞) 30 32 B C) ∀m ∈R x + − x ≥ 4x − x2 + m 28 tam giác này: C D Cân có nghiệm B) m ≤ x + 10 − x + ≤ tan B sin C = tan C sin B B.Vuông cân Tìm m để bất phương trình A) m ≤ 25 A B C A B C A B C A B C cos cos cos = sin sin cos + sin cos sin + cos sin sin 2 2 2 2 2 2 23 24 C) [2; 142] ; + ∞) C) [- ; 1] C) (-∞;- 2) ∪ (3; +∞) x + + x + ≥ x + 10 có tập nghiệm : có tập nghiệm bằng: D) [6; 142] D) [- 1; ] D) (- 3; 2) A) (- ∞; - 11]∪[- 1; + ∞) B) [- 1; + ∞) 34 35 36 37 38 Bất phương trình A) [0; 3] C) [- 1; 11] D) [- 1; 1] x + + − x ≥ x − 3x + B) [ - 1; 4] có tập nghiệm C) [0; 4] D) [- 3; 0] x + x + x + x + ≥ x + 12 x + Bất phương trình A) (-∞; - 4]∪[1; +∞) B) [- 4; - 3]∪[0; 1] C) (- ∞; - 4] có tập nghiệm : D) [1; + ∞] x + + x + 10 ≤ m Tìm m để bất phương trình A) m ≥ B) m = Tìm m để hệ bpt sau: A) m =2  x + − 2m ≥  mx + 2m − x − ≤ B) m =-7/2 có nghiệm C) m ≥ D) ≤ m ≤ có nghiệm nhất: C) m =2;−7/2 D) m=  2x − m − ≥  x − 4x + ≤ Với giá trị m hệ bpt sau có nghiệm A) m ≥ B) m = C) m ≥ D) m ≤ x − m − 2≥0   x − 4x + ≤ 39 Với giá trị m hệ bpt sau có tập nghiệm có độ dài A) m =2 B) m =-7/2 C) m =2;−7/2 D) m=  2x − m − ≥  x − 4x + ≤ 40 Với giá trị m hệ bpt sau có nghiệm A) m =2 B) m =-7/2 C) m =2;−7/2 D) m= " x Î ( 1;2) ( x - m) ( x - m + 3) < 41 Có giá trị nguyên m hệ bpt sau có nghiệm : A)1 B)2 C)3 D)4
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TRAC NGHIEM KI II , ON TRAC NGHIEM KI II , ON TRAC NGHIEM KI II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay