ON TRAC NGHIEM 10

4 213 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:46

ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM Cho điểm A(–1;2); B(–3;2) đường thẳng (r): 2x–y+3=0 Điểm C đường thẳng (r) cho rABC tam giác cân C có toạ độ là: a) C(–2;–1) b) C(0;0) c) C(–1;1) d) C(0;3) Với giá trị m hai đường thẳng sau song song với nhau: (d1): (m–1)x–y+3=0 (d2): 2mx–y–2=0 ? a) m=0 b) m= –1 c) m=a (a số) d) m=2 Đ.thẳng qua điểm M(1; 2) song song với đ.thẳng (d): 4x + 2y + = có phương trình tổng quát là: a) 4x + 2y + = b) 2x + y + = c) 2x + y – = d) x – 2y + = Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M (1; 4) qua đ.thẳng d: x – 2y + = a) M'(0; 3) b) M'(2; 2) c) M'(11; 4) d) M' (3; 0) Với giá trị m đường thẳng ∆ : 4x + 3y + m = tiếp xúc với đường tròn (C) : x + y −9= A m = −3 B m = m = −3 C m = Đường tròn sau tiếp xúc với trục Ox ? D m = 15 m = −15 x + y − x − 10 y = A x2 + y + 6x + y + = B x2 + y − = x + y − 10 y + = C D x + y − x − y − 23 = 2 cắt đường thẳng x − y + = theo dây cung có độ dài Đường tròn ? 23 A 5 B C 10 D Cho đường tròn (C):x2 + y2 + 2x – 4y = điểm A(2;1).Tìm phương trình tiếp tuyến kẻ từ A tới đường tròn Giả sử tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn M N.Tính MN 2 10 A, 5; B, ; C, ; D, Cho đường tròn (C) đường thẳng (d) có phương trình :(C) : x2+y2+6x–2y=0 (d) :x+3y+2=0 Hai tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng (d) có phương trình là: a) x+3y+5=0 x+3y–5=0 b) x+3y–10=0 x+3y+10=0 c) x+3y–8=0 x+3y+8=0 d) x+3y–12=0 x+3y+12=0 10 Phương trình đường thẳng sau phương trình tiếp tuyến đường tròn (C): x 2+y2–4=0 a) x+y–2=0 11 b) x + y–4=0 c) 2x+3y–5=0 d) 4x–y+6=0 x2 y + =1 25 Cho Elip (E): Đường thẳng (d): x = - cắt (E) hai điểm M, N Khi đó: 25 A MN = 18 18 25 B MN = C MN = D MN = 12 Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đôi trục bé có tiêu cự x2 y + =1 36 x2 y + =1 36 24 A x2 y2 + =1 24 B x2 y + =1 16 C D 13 Tìm phương trình tắc Elip có tâm sai 2 x y + =1 x y2 + =1 x y + =1 A trục lớn B x2 y + =1 C D   x + 3x − ≤  2   x − 3x + ≥ x + 3x 14 Cho hệ bất phương trình 2  [ −2; 4] −4;   B 3  Tập nghiệm hệ bất phương trình là: C [ −1; 4] D A x2 + − x2 − 3x + = 15 Tập nghiệm phương trình  1 1;   2 { −1; 4} B ( x + 1) { 1; 2} C `    −2; ;3   D A 16 A Với giá trị m bất phương trình m ∈¡ B m≠ x + 25m ≥ 5mx + C m≠− −1 ≤ 17 A Với giá trị m với x ta có − < m < B − ≤ m < C ( có nghiệm: D x2 + 5x + m 0, " x Î ç - 4; ÷ ç ÷ ç ÷ è 3ø A æ 1ö ÷ ÷ P < 0, " x Î ç ¥ ; ç ÷ ç ÷ è ø P > 0, " x Î ( - ¥ ; - 4) B C æ 1÷ ö ÷ P < 0, " x Î ç 3; ç ÷ ç è 3÷ ø D ( x + 1) 16 x + 17 = x − 15 x − 23 19 Tập nghiệm phương trình { −1; 4; 2} A B { −1; 4} C { −1; 2} D { −2; 4} 20  x + x − 15 <  (m + 1) x ≥ Hệ bất phương trình m ∈ ( − ;0] vô nghiệm m ∈ (1;6) B  −8  m ∈  ;0  5  C m ∈ (0; +∞ ) D A 21 Trên đường tròn lượng giác gốc A π  cos  α + ÷ < 2  22 23 cho cung AM có sđ π AM = α + k 2π , k ∈ Zx , 2  cos(kπ ) = ( −1) 28 k 30 M Xác định vị trí M cos2 α = cos α thuộc góc phần tư thứ IV thuộc góc phần tư thứ I thứ III π = α + k 2π , k ∈ Zx , 2  π kπ tan( + ) = (−1) k sin( B Xét mệnh đề sau Mệnh đề sai? D Chỉ I π kπ + ) = ( −1) k 2 C sin( π + k π ) = ( −1)k D tan x − sin x = tan n x cot x − cos x Giả sử ( giả thiết biểu thức có nghĩa) Khi n có giá trị A B C D Rút gọn biểu thức S = cos(900–x)sin(1800–x) – sin(900–x)cos(1800–x), ta kết quả: A S = B S = C S = sin2x – cos2x D S = 2sinxcosx A = tan x.tan ( 29 A M I II III A Cả I, II III B Chỉ II III C Chỉ II Cho số nguyên k Đẳng thức sau sai? A 27 AM = α + k 2π , k ∈ Z thuộc góc phần tư thứ I thứ IV Xét mệnh đề sau đây: Giả sử A ABC Cho tam giác cot A π π − x)tan ( + x) 3 B rút gọn thành C Khi n : D Tìm đẳng thứcsai: A B C A B C + cot + cot = cot cot cot 2 2 2 tan A + tan B + tan C = tan A.tan B.tan C ( A, B, C ≠ 90 ) B tan cot A.cot B + cot B.cot C + cot C.cot A = −1 C A = tan nx D A B B C C A tan + tan tan + tan tan = 2 2 2 31 32 33 E = 2cos 2α − 4sin α + Tính giá trị nhỏ A.5 B C.-3 π 3π A = sin(π + x) − cos( − x) + cot(2π − x) + tan( − x) 2 Biểu thức A = sin x A Biết A A = −2sin x B x sin kx cot − cot x = x sin sin x B C A=0 D.3 có biểu thức rút gọn là: A = −2 cot x D , với xđể biểu thức có nghĩa Lúc giá trị k là: C D PHẦN TỰ LUẬN Bài Giải bpt x − 3x + ≥ 2x + Bài 2: Chứng minh rằng: α π 2sin  + ÷ + cos 2α −  4 = tan α π  cos α + cos  2α + ÷ 2  − tan α = − tan 2α + tan α cos 2α 1/ 2/ A ( 1; −2 ) Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có x+y−2=0 trình cạnh BC : x − 2y + = , phương trình đường cao BH: , phương 1/ Tìm tọa độ đỉnh B C 2/ Tính diện tích tam giác ABC 3x − 4y − = 3/ Viết phương trình đường tròn (C) qua hai điểm B, C đồng thời tiếp xúc với đường thẳng d: tâm I đường tròn (C) có hoành độ số âm Biết M ( −2; −2 ) 4/ Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) nói biết tiếp tuyến qua điểm ( x − 2) ( − x ) − 3x + 18x − 23 − 2m ≤ Bài 4: Cho bất phương trình: Tìm tất giá trị m để bất phương trình nghiệm với ( m tham số) x ∈ [ 2;4] ... tan α π  cos α + cos  2α + ÷ 2  − tan α = − tan 2α + tan α cos 2α 1/ 2/ A ( 1; −2 ) Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có x+y−2=0 trình cạnh BC : x − 2y + = , phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TRAC NGHIEM 10 , ON TRAC NGHIEM 10 , ON TRAC NGHIEM 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay