kiem tra 45 phut ki 1

4 206 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:46

Câu Trong mệnh đề sau mệnh đề mệnh đề sai? A ∃x ∈ ¤ : x < B ∃x ∈ ¤ : x ≤ C Tam giác cân có góc 600 tam giác D Hình bình hành có hai đường chéo hình vuông Câu Xét hai mệnh đề (I): Điều kiện cần đủ để tam giác ABC cân có hai góc (II): Điều kiện cần đủ để tứ giác ABCD hình thoi có cạnh Khẳng định sau đúng? A Chỉ (I) B Chỉ (II) C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai Câu Trong mệnh đề sau mệnh đề mệnh đề đúng? A ∀x ∈ ¡ , x > −2 ⇒ x > B ∀x ∈ ¡ , x > ⇒ x ≥ C ∀x ∈ R, x ≥ ⇒ x > 2 D ∀x ∈ ¡ , x > ⇒ x > −2 Câu Tìm tập xác định hàm số y = − x A (3; +∞) B (−∞;3) C (−∞;3] 4x Câu Tìm tập xác định hàm số y = x+2 A (−∞; −2) B (−∞; −2] C [ − 2; +∞) Câu Tìm giá trị hàm số y = x + x = −1 A −3 B C −5 Câu Điểm không thuộc đồ thị hàm số y = −4 x + A ( 1; ) B ( 3; −6 ) C ( 2; ) Câu Tìm a để đường thẳng y = ax + qua điểm M ( 1; −1) A - B C -2 Câu Tìm tọa độ đỉnh Parabol y = x + x + A ( 2; −12 ) B ( 2; −3) C ( −2; −3) D [3; +∞) D (−2; +∞) D D ( −3;18 ) D D ( −2;13) Câu 10 Tìm tập nghiệm phương trình x − = − x 2 2  A S =   B S = ∅ C S = { 2} D S =  ;  5  5 r Câu 11 Cho tam giác ABC Hỏi có vectơ khác vectơ có điểm đầu điểm cuối vectơ đỉnh tam giác ABC A B C D Câu 12 Cho hình bình hành ABCD Khẳng định sau đúng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AB = CD B AB = DC C AB + AC = AD D AC = BD Câu 13 Cho hình bình hành ABCD có tâm O Khẳng định sau đúng? uuur uuur r uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur r A OB = OD B OA + OB = C OB + OD = D OA + OC = AC Câu 14 Khẳng định r sau r r r đúng? A Hai vectơ a = (1; 2) b = (−3;0) phương B Hai vectơ a = (1; 2) b = (−3; −6) hướng r r r r C Hai vectơ a = (1; 2) b = (2;1) đối D Hai vectơ a = (1; 2) b = (3;6) hướng Câu 15 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (1;3) Khẳng định sau sai? A Hình chiếu vuông góc M trục hoành H (1;0) B Hình chiếu vuông góc M trục tung K (0;3) C Điểm đối xứng với M qua gốc tọa độ M '(−3; −1) D Điểm đối xứng với M qua trục tung N (−1;3) uuur Câu 16 Cho lục giác ABCDEF có tâm O Có vectơ OD mà điểm đầu điểm cuối vectơ đỉnh lục giác ? A B C D Câu 17 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 2), B (−3; −4) Tìm tọa độ điểm trung điểm I đoạn AB A I ( 4; −2 ) B I (2; − 1) C I (−1; −1) D I (1; −3) Câu 18 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(−1; 2), B(−4; −1), C (2; −4) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G (1; −1) B G (−3; −3) C G (3; −3) D G (−1; −1) r r r r r Câu 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ a = (−5; 2), b = (2;3) Tìm tọa độ vectơ u = a + b r r r r A u = (3;1) B u = (−3;5) C u = (−7;1) D u = (3; −5) uuur uuur Câu 20 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 4), B (2;1) Tìm tọa độ vectơ OA − OB A (1; −3) B (−1;3) C ( 1;3) D (3;5) Câu 21 Trong hàm số sau, hàm số hàm số lẻ ? A f ( x ) = 3x − B f ( x) = x + C f ( x ) = x + Câu 22 Cho hàm số f ( x ) = 10 x2 + D f ( x ) = x Khẳng định sau khẳng định ? A Tập xác định hàm số D = R \ { ±1} B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm C Hàm số hàm số chẵn D Hàm số hàm số lẻ Câu 23 Giá trị nhỏ hàm số y = x + x + ¡ A B −3 C −2 D Câu 24 Trục đối xứng Parabol có phương trình y = − x + x + đường thẳng có phương trình A x = −2 B x = C x = −1 D y = −2 Câu 25 Tìm tọa độ giao điểm Parabol y = x + x − với đường thẳng y = x − A ( 1; −4 ) ( −2;5 ) ( −1; ) ( −2;5 ) D ( −1; ) ( 2;5 ) B C ( −1; −4 ) ( −2; −5 ) Câu 26 Hàm số hàm số có đồ thị hình vẽ bên A y = x − 3x + B y = x − x − C y = x + x + D y = −2 x + x − Câu 27 Hàm số hàm số có đồ thị hình vẽ bên A y = − x − x − B y = x − x + C y = − x + x − D y = − x + x + Câu 28 Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị Khẳng định sau sai ? A Phương trình ax + bx + c = có hai nghiệm phân biệt B a > C c > D c < Câu 29 Tìm b, c biết đồ thị hàm số y = x + bx + c qua điểm A(0; 2), B(1;5) A b = −1; c = B b = −1; c = −2 C b = 2; c = D b = 1; c = Câu 30 Cho parabol (P) có phương trình y = x − 2mx + m + , với m tham số dương Giá trị m đỉnh parabol thuộc đường thẳng y = x + A m = B m = C m = D m = 2 Câu 31 Phương trình ( x + 1) + 3( x + 1) = có nghiệm? A B C D Câu 32 Cho hai phương trình x+ 2− x = 4+ 2− x (1) x + x + = + x + (2) Khẳng định sau ? A Chỉ phương trình (1) có nghiệm B Chỉ phương trình (2) có nghiệm C Cả hai phương trình (1) (2) có nghiệm D Cả hai phương trình (1) (2) vô nghiệm Câu 33 Tìm tất giá trị m để phương trình m x + m = x − vô nghiệm A m = B m = C m = m = −2 D m = −2 (m + 2) x + 2m Câu 34 Tập nghiệm phương trình = trường hợp m ≠ x  2 A  −  B ∅ C R D R\{0}  m 2 Câu 35 Gọi x1 ; x2 hai nghiệm phương trình x + x – = Tính giá trị biểu thức E = x1 + x2 A E = 28 B E = 16 C E = D E = −28 x = Câu 36 Gọi a nghiệm phương trình Tính giá trị biểu thức P = a − 2a 2− x 2− x A P = 15 B P = 10 C P = D P = -15 2 x + y = Câu 37 Gọi ( x0 ; y0 ) nghiệm hệ phương trình  Tính giá trị biểu thức P = x0 + y0 x + y =  A P = B P = 35 C P = D P = x − 4x + = x−2 Câu 38 Giải phương trình x−2 A x = B x = x = C x = D Vô nghiệm Câu 39 Tìm tất giá trị m để phương trình x − (m + 1) x + m = có hai nghiệm phân biệt nghiệm nửa nghiệm 1 A m = 2; m = B m = C m = D m = 2 Câu 40 Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 60m diện tích 200m2 độ dài hai cạnh A 8m 10m B 2m 40m C 10m 20m D 5m 16m Câu 41 Một nông dân có mảnh ruộng hình vuông cạnh x(mét) Ông ta khai hoang mở rộng thêm thành mảnh ruộng hình chữ nhật, bề thêm mét, bề thêm 12 mét Diện tích mảnh ruộng hình chữ nhật diện tích mảnh ruộng hình vuông 3136 m2 Độ dài cạnh mảnh ruộng hình vuông ban đầu ? A 150 m B 151m C 152m D 153m Câu 42 Trong tất hình chữ nhật có chu vi 24m, hình chữ nhật có diện tích lớn ? A 4m2 B 36m2 C 8m2 D 16m2 Câu 43 Giả sử I trung điểm đoạn thẳng AB Khẳng định uur uuu r uuur sau sai? uur uur r A IA + IB = B 2OI = OA + OB, với điểm O uur uuur uuur uur C BA = IB D AI = AB Câu 44 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Hệ thức sau sai? uuur uuur uuur r uuur uuur uuur r A GA + GB + GC = B AG + BG + CG = uuur uuur uuuur uuuur uuur uuur uuur r C MA + MB + MC = 3MG , với điểm M D GA + AB + AC = uuur uuur Câu 45 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4, AD = Tìm độ dài vectơ AB + AD A B 12 C D r r r ur Câu 46 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ a = ( x1 ; y1 ), b = ( x2 ; y2 ), ( b ≠ ) Điều kiện cần đủ để hai vectơ hướng A Tồn số thực k cho x1 = kx2 B Tồn số thực k cho y1 = ky2  x1 = kx2 C Tồn số thực k cho  D Cả ba sai  y1 = ky2 Câu 47 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 2), B (4; −1), C (0; −4) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A D (−5; −1) B D(1; −7) C D(−3; −1) D D (−1; −5) Câu 48 Tìm tất giá trị m để phương trình x − (2m + 1) x + m − = có nghiệm phân biệt ? A B C -1 D Câu 49 Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − + − x B C D uur uuur uur uuur uur uuuur Câu 50 Cho ba lực F1 = MA, F2 = MB, F3 = MC tác động vào vật điểm M vật đứng yên uur uur uur Cho biết cường độ lực F1 , F2 50N tam giác MAB vuông M Tìm cường độ lực F3 A A 100 N B 100 N II Tự luận Câu 1: Giải phương trình a) C 50 N D 200 N b) x − − x + = Câu 2: Biện luận phương trình 2x + m = x – 2m +2 Câu 3: Trong mp Oxy cho A(1; -2), B(0; 4), C(3; 2) uuur uuur uuur a) Tìm tọa độ điểm D để CD = AB − AC b) Tìm Tọa độ điểm M thỏa uuur uuur uuuur MA − BC = 4CM Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A ( 1; −2 ) , B ( 4;1) , C ( 4; −5 ) a) Chứng minh A, B, C ba đỉnh tam giác Tìm tọa độ trung điểm cạnh BC tọa độ trọng tâm G tam giác ABC uur uur uur r b) Điểm I thỏa mãn IA + IB + IC = Tìm tọa độ điểm I c) Xét hình thang ABCD với hai đáy AB CD thỏa mãn AB = 2CD Tìm tọa độ đỉnh D ... (3 ;1) B u = (−3;5) C u = (−7 ;1) D u = (3; −5) uuur uuur Câu 20 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A (1; 4), B (2 ;1) Tìm tọa độ vectơ OA − OB A (1; −3) B ( 1; 3) C ( 1; 3) D (3;5) Câu 21 Trong... độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 1; 2), B(−4; 1) , C (2; −4) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G (1; 1) B G (−3; −3) C G (3; −3) D G ( 1; 1) r r r r r Câu 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy...Câu 17 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A (1; 2), B (−3; −4) Tìm tọa độ điểm trung điểm I đoạn AB A I ( 4; −2 ) B I (2; − 1) C I ( 1; 1) D I (1; −3) Câu 18 Trong mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 45 phut ki 1 , kiem tra 45 phut ki 1 , kiem tra 45 phut ki 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay