HH 10 c3

2 192 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:46

KIỂM TRA 15’ Họ tên : 10A8 Đường tròn x + y − x + y − = có tâm điểm điểm sau ? A/ ( ; -2) B/ (-4 ; 2) C/ (−8 ; 4) D/ (8 ; − 4) Đường tròn x + y − 6x − 8y = có bán kính ? A/ 10 B/ C/ 25 D/ 10 3.Viết phương trình đường tròn qua điểm A(−1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3) A/ x + y + 2x + 2y − = B/ x + y − 2x − 2y + = C/ x + y + 2x − 2y = D/ x + y − 2x − 2y − = Một đường tròn có tâm I(1 ; 3) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : 3x + 4y = Hỏi bán kính đường tròn ? A B C 15 D Phương trình sau phương trình đường tròn ? A/ x + y − x − y + = B/ x + y − x = C/ x + y − 2xy − = D/ x − y − 2x + 3y − = Đường tròn qua điểm A(4 ; −2) A/ x + y − 6x − 2y + = B/ x + y − 2x + 6y = C/ x + y − 4x + y − = D/ x + y + 2x − 20 = Khoảng cách từ điểm M(1 ; −1) đến đường thẳng d : x - y - 17 = : 10 18 A B C D 5 Một đường thẳng có vectơ phương ? A B C D Vô số Phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) A 3x − y + 10 = B 3x + y − = C 3x − y + = D −x + 3y + = 10.Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau :1 : x − 2y + = 2 : −3x + 6y − 10 = A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc KIỂM TRA 15’ Họ tên : 10A8 Đường tròn x + y + x − y − = có tâm điểm điểm sau ? A/ (− ; 3) B/ (2 ; 3) C/ (4 ;-6) D/ (-4 ; 6) Đường tròn 3x + 3y − 6x + 9y − = có bán kính ? A/ 2,5 B/ 7,5 C/ D/ 25 Đường tròn qua điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)? A/ x + y − 2x − 6y + = B/ x + y − 2x − 6y = C/ x + y − 2x + 3y = D/ x + y − 3y − = Một đường tròn có tâm I( ; −2) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : x − 5y + = Hỏi bán kính đường tròn ? A 26 B 14 26 C 13 D 5.Phương trình sau phương trình đường tròn ? A/ x + y − 100y + = B/ x + y − = C/ x + y − x + y + = D/ x + y − y = Đường tròn qua điểm A(1 ; 0), B(3 ; 4) ? A/ x + y − 4x − 4y + = B/ x + y + 8x − 2y − = C/ x + y − 3x − 16 = D/ x + y − x + y = Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến đường thẳng d : x-3y -2 =0 : 16 A 10 B C D 10 .Một đường thẳng có vectơ pháp tuyến ? A B C D Vô số Phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(2 ; −1) B(2 ; 5) A x − = B 2x − 7y + = C x + = D x + y − = 10 Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau : ∆1: 11x − 12y + = ∆2: 12x + 11y + = A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc ... =0 : 16 A 10 B C D 10 .Một đường thẳng có vectơ pháp tuyến ? A B C D Vô số Phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(2 ; −1) B(2 ; 5) A x − = B 2x − 7y + = C x + = D x + y − = 10 Xác định... bán kính đường tròn ? A 26 B 14 26 C 13 D 5.Phương trình sau phương trình đường tròn ? A/ x + y − 100 y + = B/ x + y − = C/ x + y − x + y + = D/ x + y − y = Đường tròn qua điểm A(1 ; 0), B(3 ;...KIỂM TRA 15’ Họ tên : 10A8 Đường tròn x + y + x − y − = có tâm điểm điểm sau ? A/ (− ; 3) B/ (2 ; 3) C/ (4 ;-6) D/ (-4
- Xem thêm -

Xem thêm: HH 10 c3 , HH 10 c3 , HH 10 c3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay