De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 2 co dap an

2 197 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:45

Xuctu.com KIỂM TRA HỌC KÌ 2- ĐỀ SỐ Nguyễn Quốc Tuấn Toán 10-thời gian làm bài 90phút I.Trắc nghiệm (5đ) Câu Cho phương trình tổng quát đường thẳng d là: x  2y  = Giá trị m để  đường thẳng d nhận véc tơ n(2  m; 2m  1) làm véctơ pháp tuyến A m  B m  C Không tồn m D m  Câu Cho phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm M  1; 2  có véctơ pháp tuyến  n 1;  có dạng: ax  by  c   a   tổng hệ số a, b, c thu gọn bằng: A 5 B C 14 D Câu Cho hai đường thẳng d1: mx   m  1 y  2m = ; d2 : 2x  y  = Tìm m d1 song song d2 A m  B m  2 C m  D m tùy ý Câu Cho đường thẳng d: 2x  y  = điểm M(1;2) Tọa độ điểm đối xứng với M qua d là: B M'(0; ) 12 A M'( ; ) 5 C M'(2;6) D M'(3; 5) Câu Điểm cố định họ đường thẳng dm: mx   m  1 y   là? A A 1; 1 B A  0;1 C A  3;3 D A  3; 3 Câu Cho A(3;1) Điểm M nằm tia Ox thỏa mãn MA = 17 là: A M1   7;0  ; M   1;  B M   7;0  C M   1;  Câu Cho tam giác ABC với đỉnh A(3;0), 2x + 2y  = , D M  19;  hai đường cao BB’ CC’ có phương trình:  x = + 2t Khi tọa độ đỉnh B, C là: y  1  3t   A B   ;  , C  2; 1   9  B B  ;0  , C  2; 1 2    C B   ;0  , C  2;1   9  D B  ;  , C  2;1 2  Câu Trong phương trình sau đâu phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với A(1;2); B(5;2) C(1;-3): 1 41  A  x  3   y    2  1 41  B  x  3   y    2  C x  y  6x + y   D x  y  6x  y   3    3  Câu Biểu thức cos  5  x   sin  x    tan   x   cot  3  x  bằng:     A 2cos x B 2cotx C 2cotx  2cos x Câu 10 Biểu thức cos  270  x   2sin  x  450  A  sinx  3cosx    cos  900 B  sinx  cosx  D  x   2sin  270  x  bằng:  C  sinx  5cosx D 2cos x Câu 11.Biểu thức 2sin x(cos x  cos3x  cos5 x) A  sin 6x Câu 12.Biểu thức A tan x B sin 6x C sin 3x D cos 6x  cos x  cos 2x  cos 3x bằng: 2cos x  cos x  B cos x C 2cos x D.Kết khác C  2m D   Câu 13.Cho sin  x    m , sin 2x bằng: 4  A m2  2 B 2m   m2 Câu 14 Tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn điều kiện sin A  2sin Bcos C tam giác gì? A.Tam giác cân B.Tam giác C.Tam giác vuông D.Tam giác vuông cân Câu 15: Tập nghiệm bất phương trình A S  1;   x  6x    2x là:  23  C S   3;    B S   3; 4 D S   3;5 Câu 16: Cho phương trình x  x   2x  3x  Khi tổng nghiệm phương trình là: A B C 13 D  x  10x +16  Câu 17: Với giá trị m hệ bất phương trình  vô nghiệm mx  3m    A m    ;      1 C m    ;    11    B m    ;   11  Câu 18 Elip có độ dài trục lớn 10, có tâm sai e  A x y2  =1 25 16 B x y2  =1 16 25 C Câu 19 Elip có đỉnh A  8;0  có tâm sai e  A x y2  =1 16 Câu 20 Cho hypebol (H): B x y2  =1 64 28   D m    ;    11  , có phương trình tắc là: x y2  =1 100 64 D x2 y2  = 1 100 64 , có phương trình tắc là: C x y2  =1 16 D x2 y2  =1 64 x2 y2  =1 Khẳng định sau sai ? A Có đỉnh (3;0); tiêu điểm F   13;0 C Phương trình đường tiệm cận y   x B Có độ dài trục thực 6, trục ảo D Tâm sai e  13 II.Tự luận (5đ) Câu 21(1đ) Cho đường tròn (C): x  y  2x  2y   điểm M(2;3).Viết phương trình đường thẳng d qua M cắt đường tròn A, B cho AB  Câu 22(1,5đ):Giải bất phương trình sau: x  x  14 b) (2x  1)(x  x  30)  c) x  x  0 x2  5x  Câu 24(1đ) Viết phương trình đường thẳng d qua A(–1; 2) cách điểm B(3; 5) khoảng Câu 25(0,5đ).Tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn điều kiện sin A  cos B  cos C tam giác gì? a) Câu 26(1đ) Chứng minh A, B, C ba góc tam giác thì: 3A  B  C   sin 2A ****************************************************** CHUẨN BỊ CHO TOÁN 11 BẰNG BỘ SÁCH MỚI NHẤT 2017- ĐẶT TRƯỚC ĐỂ SỞ HỮU NHANH HƠN a) cot(A  B  C)   cot 2B b) cos Phát hành 01-7-2007 Bộ phận bán hàng: 0918.972.605 Xem thêm: http://xuctu.com/sach/ Hổ trợ giải đáp: sach.toan.online@gmail.com Đặt trước tại: https://goo.gl/FajWu1 ... ĐỂ SỞ HỮU NHANH HƠN a) cot(A  B  C)   cot 2B b) cos Phát hành 01-7 -20 07 Bộ phận bán hàng: 0918.9 72. 605 Xem thêm: http://xuctu.com/sach/ Hổ trợ giải đáp: sach .toan. online@gmail.com Đặt trước...   ;    11  , có phương trình tắc là: x y2  =1 100 64 D x2 y2  = 1 100 64 , có phương trình tắc là: C x y2  =1 16 D x2 y2  =1 64 x2 y2  =1 Khẳng định sau sai ? A Có đỉnh (3;0); tiêu... có độ dài trục lớn 10, có tâm sai e  A x y2  =1 25 16 B x y2  =1 16 25 C Câu 19 Elip có đỉnh A  8;0  có tâm sai e  A x y2  =1 16 Câu 20 Cho hypebol (H): B x y2  =1 64 28   D m   
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 2 co dap an , De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 2 co dap an , De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 2 co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay